intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập nhóm của sinh viên ngành quản lý thể dục thể thao, trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

18
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy nhằm ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học tập nhóm, góp phần nâng cao nhận thức cho sinh viên (SV) về vai trò của hoạt động học tập nhóm cũng như tổ chức các hình thức học tập nhóm, từ đó cải thiện kết quả học tập cho SV ngành quản lý thể dục thể thao (TDTT), trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (ĐHTDTTBN).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập nhóm của sinh viên ngành quản lý thể dục thể thao, trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 55 ÖÙng duïng moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoïc taäp nhoùm cuûa sinh vieân ngaønh quaûn lyù theå duïc theå thao, tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao Baéc Ninh TOÙM TAÉT: TS. Phaïm Vieät Huøng Q Söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc thöôøng quy nhaèm öùng duïng caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm, goùp phaàn ABSTRACT: naâng cao nhaän thöùc cho sinh vieân (SV) veà vai troø Using the methods of standardized scientific cuûa hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm cuõng nhö toå chöùc caùc research to apply solutions to improve the hình thöùc hoïc taäp nhoùm, töø ñoù caûi thieän keát quaû efficiency of group learning activities, contributing hoïc taäp cho SV ngaønh quaûn lyù theå duïc theå thao to improve the learning outcomes for students in (TDTT), tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao Baéc sports management, Bac Ninh University of Ninh (ÑHTDTTBN). Physical Education and Sports. Töø khoùa: giaûi phaùp, hieäu quaû, hoïc taäp nhoùm, Keywords: solutions, efficiency, group learning, quaûn lyù TDTT... sport management... 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ leä ñeàu ñaït treân 80%). Caùc giaûi phaùp coøn laïi coøn haïn Qua quaù trình ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng hoïc taäp cheá chöa ñöôïc aùp duïng chaët cheõ ñeå ñem laïi keát quaû hoïc nhoùm cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT cho thaáy coøn toàn taïi taäp toát nhaát cho SV. Ñaây laø cô sôû ñeå chuùng toâi xaây nhöõng haïn cheá nhaát ñònh aûnh höôûng ñeán keát quaû hoïc döïng vaø öùng duïng 03 giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu taäp cuûa SV. Vieäc löïa choïn vaø öùng duïng caùc giaûi phaùp quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùmcuûa SV ngaønh quaûn lyù naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm seõ khaéc tröôøng ÑHTDTTBN. phuïc nhöõng haïn cheá, taïo söï höùng thuù hoïc taäp vaø reøn 2.2. ÖÙng duïng vaø ñaùnh giaù hieäu quaû giaûi phaùp luyeän trong hoïc sinh - SV, goùp phaàn naâng cao keát quaû naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm cho SV hoïc taäp cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT noùi rieâng vaø chaát ngaønh quaûn lyù tröôøng ÑHTDTTBN löôïng ñaøo taïo noùi chung. 2.2.1. Muïc ñích vaø noäi dung vaø caùch thöùc thöïc hieän Trong quaù trình nghieân cöùu chuùng toâi söû duïng caùc caùc giaûi phaùp. phöông phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu; phoûng Giaûi phaùp 1: taêng cöôøng tuyeân truyeàn giaùo duïc tö vaán, quan saùt sö phaïm, thöïc nghieäm (TN) sö phaïm vaø töôûng, nhaän thöùc cho SV veà vai troø cuûa hình thöùc hoïc toaùn hoïc thoáng keâ. taäp nhoùm. Muïc ñích: 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Naâng cao nhaän thöùc veà hoïc taäp nhoùm seõ goùp phaàn 2.1. Löïa choïn giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït cung caáp cho SV cô sôû lyù luaän vöõng chaéc mang tính ñoäng hoïc taäp nhoùm cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT, neàn taûng. Töø ñoù SV coù nhöõng hieåu bieát ñuùng ñaén vaø tröôøng ÑHTDTTBN toaøn dieän veà hoïc taäp nhoùm. Ñieàu naøy seõ ñònh höôùng toát Ñeå coù cô sôû khoa hoïc trong vieäc löïa choïn giaûi phaùp cho nhöõng hoaït ñoäng hoïc taäp trong thöïc teá cuûa SV. naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm cuûa SV Noäi dung vaø caùch thöïc hieän: ngaønh quaûn lyù TDTT moät caùch khaùch quan vaø chính - Loàng gheùp hình aûnh veà hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm xaùc, chuùng toâi tieán haønh phoûng vaán chuyeân gia, giaùo caùc buoåi trieån laõm, hoäi thaûo veà caùc chuû ñeà lieân quan vieân veà caùc giaûi phaùp ñaõ söû duïng, keát quaû ñöôïc trình ñeán hoaït ñoäng nhoùm vôùi vieäc loàng gheùp caùc giôø töï hoïc baøy ôû baûng 1. nhaèm giuùp SV hieåu ñuùng veà vai troø cuûa hoïc taäp nhoùm Qua baûng 1 cho thaáy cô sôû vaät chaát (CSVC) vaø trình cuõng nhö tích cöïc, chuû ñoäng tìm hieåu, trang bò caùc kieán ñoä chuyeân moân cuûa ñoäi nguõ GV luoân ñöôïc ñaûm baûo (tyû thöùc veà hoïc taäp theo nhoùm. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2019
  2. 56 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 1. Caùc giaûi phaùp ñaõ söû duïng nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoâng hoïc taäp nhoùm cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT tröôøng ÑHTDTTBN (n = 20) Möùc ñoä T Noäi dung giaûi phaùp Thöôøng Khoâng Khoâng coù T xuyeân thöôøng xuyeân n % n % n % Giaûi phaùp veà toå chöùc: caùc hình thöùc thöùc hoïc taäp nhoùm: - Coù toå chöùc ( coù giaùo vieân höôùng daãn) 2 10 0 0 18 90 1 - Khoâng coù toå chöùc( töï hoïc) 3 15 1 5 16 80 2 Giaûi phaùp veà giaùo duïc tö töôûng, nhaän thöùc cho SV veà vai troø cuûa hình 1 5 0 0 19 95 thöùc hoïc taäp nhoùm 3 Giaûi phaùp veà caûi thieän CSVC phuïc vuï hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm 17 85 3 15 0 0 4 Giaûi phaùp phoái hôïp giöõa khoa, boä moân, vaø lieân chi ñoaøn quaûn lyù TDTT 0 0 4 20 16 80 5 Giaûi phaùp boài döôõng, naâng cao trình ñoä chuyeân moân cho ñoäi nguõ GV 19 95 1 5 0 0 - Toå chöùc caùc buoåi thaûo luaän, trao ñoåi kinh nghieäm tra ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa nhoùm. veà caùc chuû ñeà lieân quan ñeán hoïc taäp theo nhoùm. Giaûi phaùp 3: taêng cöôøng khaû naêng phoái hôïp giöõa - Khuyeán khích SV tham gia vaøo caùc caâu laïc boä khoa, boä moân vaø lieân chi ñoaøn quaûn lyù trong toå chöùc vaø (CLB) hoïc taäp, giuùp SV vöøa naâng cao kieán thöùc chuyeân trieån khai hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm moân vöøa caûi thieän kyõ naêng laøm vieäc. Muïc ñích: - Phoå bieán caùc coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc veà Phaùt huy gaén keát vai troø cuûa caùn boä giaûng vieân vôùi hoïc taäp theo nhoùm, laøm vieäc nhoùm tôùi SV. caùn boä lôùp, nhoùm tröôûng vaø caùc thaønh vieân nhaèm giuùp Giaûi phaùp 2: toå chöùc caùc hình thöùc hoïc taäp nhoùm cho vieäc thieát keá nhoùm, quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng theo 2 hình thöùc cô baûn: coù toå chöùc (coù GV höôùng daãn) nhoùm khoa hoïc vaø hieäu quaû. vaø khoâng coù toå chöùc (töï hoïc). Noäi dung vaø caùch thöùc thöïc hieän: Muïc ñích: - Ñoái vôùi caùn boä khoa, boä moân, lieân chi ñoaøn: phaûi Hieän nay, SV ngaønh quaûn lyù coøn thieáu vaø yeáu veà laém baét roõ tình hình cuûa caùc nhoùm hoïc, khi giao baøi taäp caùc kyõ naêng hoïc taäp theo nhoùm. Chính vì theá caàn phaûi nhoùm cho SV, caùc giaûng vieân döïa vaøo yù kieán tham möu xaây döïng quy trình thöïc hieän caùc kyõ naêng moät caùch cuï cuûa caùn boä lôùp ñeå chia nhoùm. Vì vaäy caùn boä khoa, boä theå, khoa hoïc vaø logic nhaèm giuùp cho SV coù ñònh moân, Lieân chi ñoaøn caàn phaûi saâu saùt töøng vaán ñeà cuï theå höôùng reøn luyeän caùc kyõ naêng. Ñieàu naøy seõ giuùp SV trong vieäc höôùng daãn quaûn lyù caùc nhoùm hoïc taäp vaø hoã tieát kieäm thôøi gian, coâng söùc, naâng cao hieäu quaû hoïc trôï caùc nhoùm trong hoaït ñoäng hoïc taäp. taäp nhoùm. 2.2.2. ÖÙ n g duï n g vaø ñaù n h giaù hieä u quaû caù c Noäi dung vaø caùch thöùc thöïc hieän: giaû i phaù p - Giao cho lôùp tröôûng (tröôûng nhoùm) laäp keá hoaïch Ñaùnh giaù chính xaùc hieäu quaû caùc giaûi phaùp naâng hoaït ñoäng nhoùm: cao hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm cuûa SV ngaønh + Böôùc 1: xaùc ñònh muïc tieâu, nhieäm vuï caùc coâng quaûn lyù TDTT, ñeà taøi caên cöù vaøo hieäu quaû thu ñöôïc cuûa vieäc caàn thöïc hieän vaø yeâu caàu ñaït ñöôïc cuûa moãi coâng 3 giaûi phaùp löïa choïn ñöôïc sau khi phoûng vaán. Chuùng vieäc. toâi ñaõ tieán haønh TN cho 35 SV ngaønh quaûn lyù caùc khoùa + Böôùc 2: xaùc ñònh quyõ thôøi gian maø nhoùm coù, döïa ñaïi hoïc 50 trong kyø 7 (naêm hoïc 2016 - 2017), sau ñoù ñeà treân quy ñònh cuûa giaûng vieân, sau ñoù phaân phoái thôøi taøi tieán haønh so saùnh hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm gian cho moãi coâng vieäc saép xeáp thöù töï thöïc hieän. vôùi naêm hoïc tröôùc. + Böôùc 3: GV chuû nhieäm kieåm tra laïi möùc ñoä hôïp Nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû caùc giaûi phaùp ñaõ löïa choïn lyù, tính khaû thi cuûa keá hoaïch. chuùng toâi tieán haønh ñaùnh giaù veà soá löôïng SV ngaønh - Giaùo vieân chuû nhieäm xaây döïng noäi quy cuûa nhoùm; quaûn lyù TDTT tham gia hoïc taäp nhoùm tröôùc vaø sau TN phaân coâng nhieäm vuï cho caùc thaønh vieân trong nhoùm ; (n = 35). Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 2. + Nghieân cöùu taøi lieäu: SV caàn phaûi coù caùc kyõ naêng Qua baûng 2 cho thaáy soá löôïng SV ngaønh quaûn lyù (tìm taøi lieäu; ñoïc taøi lieäu; ghi cheùp taøi lieäu). TDTT tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm ñaõ ñöôïc + Chia seû traùch nhieäm; laéng nghe chuû ñoäng, tích caûi thieän caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Ñieàu naøy chöùng cöïc; chia seû thoâng tin; giaûi quyeát caùc xung ñoät; töï kieåm toû nhaän thöùc cuûa SV veà vai troø cuûa hình thöùc hoïc taäp nhoùm ñaõ ñöôïc naâng leân roõ reät. SOÁ 2/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 2. Soá löôïng SV ngaønh quaûn lyù TDTT tham gia hoïc taäp nhoùm tröôùc vaø sau TN (n = 35) 57 Tröôùc TN Sau TN Noäi dung n % % W% Thöôøng xuyeân 2 5.7 14 40 150 Khoâng thöôøng xuyeân 10 28.6 17 48.6 51.8 Khoâng tham gia 23 65.7 4 11.4 -140.7 Baûng 3. Keát quaû toå chöùc hoïc taäp nhoùm cuùa SV ngaønh quaûn lyù TDTT tröôùc vaø sau TN Tröôùc TN Sau TN TT Noäi dung n (12) % n (31) % 1 Hình thöùc hoïc taäp nhoùm coù toå chöùc 8 66.67 26 83.87 2 Hình thöùc hoïc taäp nhoùm khoâng coù toå chöùc 4 33.33 5 16.13 3 Coù soå ghi cheùp 3 25.00 17 54.83 4 Khen thöôûng 5 41.67 15 48.38 Baûng 4. Keát quaû hoïc taäp cuûa SV K50 ngaønh Quaûn lyù tröôùc vaø sau TN (n =35) Hieäu quaû Tröôùc TN Sau TN TT W% hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm SL Tyû leä % SL Tyû leä % 1 Xuaát saéc 0 0.00 2 5.7 200 2 Gioûi 11 42.9 7 20 - 44.4 3 Khaù 21 60 23 65.7 32.3 4 Trung bình 2 5.7 2 5.7 0 5 Yeáu, Keùm 1 2.9 1 2.9 0 Chuùng toâi tieán haønh ñaùnh giaù keát quaû toå chöùc hoïc 3 giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp taäp nhoùm cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT tröôùc vaø sau nhoùm cho SV ngaønh quaûn lyù TDTT, goàm: TN. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 3. - Taêng cöôøng tuyeân truyeàn giaùo duïc tö töôûng, nhaän Qua baûng 3 cho thaáy: keát quaû toå chöùc hoïc taäp nhoùm thöùc cho SV veà vai troø cuûa hình thöùc hoïc taäp nhoùm. cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT ñaõ ñöôïc caûi thieän roõ reät - Toå chöùc caùc hình thöùc hoïc taäp nhoùm theo 2 hình (soá löôïng SV tham gia hoïc taäp nhoùm coù toå chöùc taêng, thöùc cô baûn: coù toå chöùc (coù GV höôùng daãn) vaø khoâng soá SV coù soå ghi cheùp vaø ñöôïc khen thöôûng ñeàu taêng…) coù toå chöùc (töï hoïc). Nhaèm ñaùnh giaù toaøn dieän vaø chính xaùc hieäu quaû caùc - Taêng cöôøng khaû naêng phoái hôïp giöõa khoa, boä moân giaûi phaùp ñaõ löïa choïn chuùng toâi tieán haønh so saùnh keát vaø lieân chi ñoaøn quaûn lyù trong toå chöùc vaø trieån khai quaû hoïc taäp cuûa SV khoùa 50 ngaønh quaûn lyù TDTT tröôùc hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm cho SV. vaø sau TN. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû caùc baûng 4. Sau 1 naêm öùng duïng böôùc ñaàu ñaõ cho thaáy hieäu quaû Qua baûng 4 cho thaáy, keát quaû hoïc taäp cuûa SV K50 cuûa caùc giaûi phaùp ñaõ löïa choïn nhö: soá löôïng SV tham gia ngaønh quaûn lyù TDTT sau TN ñaõ ñöôïc naâng leân roõ reät, hoïc taäp nhoùm taêng, yù thöùc SV tham gia hoïc taäp nhoùm cao cuï theå: soá löôïng SV ñaït ñieåm xuaát saéc töø khoâng coù hôn (soá SV coù soå ghi cheùp nhieàu hôn); ñaëc bieät keát quaû (tröôùc TN) ñaõ taêng leân 2 SV (sau TN), taêng 200%. hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT ñöôïc caûi thieän roõ reät (ñaõ coù SV ñaït ñieåm xuaát saéc). 3. KEÁT LUAÄN Qua quaù trình nghieân cöùu, chuùng toâi löïa choïn ñöôïc TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Phaïm Ñình Baåm (2005), Moät soá vaán ñeà cô baûn veà quaûn lyù TDTT, Saùch chuyeân khaûo daønh cho chuyeân ngaønh quaûn lyù TDTT baäc ñaïi hoïc, Nxb TDTT, Haø Noäi. 2. Nguyeãn Caåm Ninh (2015), Giaùo trình quaûn lyù TDTT, Nxb TDTT, Haø Noäi. 3. Nguyeãn Caåm Ninh (2012), “Nghieân cöùu xaây döïng noäi dung giaûng daïy cöû nhaân ngaønh quaûn lyù TDTT”, Luaän aùn tieán só khoa hoïc giaùo duïc, Vieän Khoa hoïc TDTT. Nguoàn baøi baùo: Baøi baùo ñöôïc trích töø keát quaû nghieân cöùu ñeà taøi caáp cô sôû “Nghieân cöùu giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng hoïc taäp nhoùm cuûa SV ngaønh quaûn lyù TDTT, tröôøng ÑHTDTTBN”.(2018). (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 26/1/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 11/2/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 9/4/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2