Nghiên cứu thống kê

Xem 1-20 trên 14068 kết quả Nghiên cứu thống kê
 • Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu thống kê doanh nghiệp - Hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp - Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp

  ppt25p lemymeo 18-01-2010 960 308   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu thống kê đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam trình bày tổng quan về phát triển bền vững, xây dựng phương pháp tính chỉ số tổng hợp đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam, tính toán thử nghiệm và phân tích biến động chỉ số phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

  pdf12p nguyenthiminh32 12-07-2014 286 119   Download

 • Mục tiêu trình bày chương 1 Đối tượng nghiên cứu thống kê thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê nêu đối tượng nghiên cứu của thống kê, quá trình nghiên cứu, thu thập quan sát xử lý phân tích, các hiện tượng kinh tế - xã hội thống kê thường nghiên cứu.

  pdf18p wide_12 28-07-2014 64 17   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu thống kê tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam trình bày lý luận chung về tài khoản vệ tinh du lịch, nghiên cứu biên soạn tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam, thử nghiệm tính toán tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam.

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 49 15   Download

 • Trong chương Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng của Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế có 3 phần cần nghiên cứu: Số tuyệt đối và số tương đối trong thống kê, các mức độ trung tâm, các mức độ đo độ biến thiên.

  pdf17p hohanhnhi 02-01-2014 121 14   Download

 • Bài 3 - Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội. Mục tiêu của bài học này là từ số liệu đã được tổng hợp, người học có thể tính toán được các mức độ nhằm phản ánh hiện tượng kinh tế – xã hội, từ đó đưa ra nhận thức chung nhất về hiện tượng nghiên cứu.

  pdf28p nomoney7 04-03-2017 16 5   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 1 giới thiệu môn học với các nội dung chính như: Đối tượng nghiên cứu của thống kê, các hiện tượng KT-XH thống kê thường nghiên cứu, các khái niệm thống kê,...

  pdf9p nghqcp 14-11-2017 8 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 2 Thu nhập dữ liệu thống kê gồm các nội dung chính như sau: Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng, dữ liệu thứ cấp, các phương pháp thu nhập dữ liệu sơ cấp, các loại diều tra thống kê, các phương pháp chọn mẫu phi xác suất,...

  pdf16p nghqcp 14-11-2017 4 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 3 Tóm tắt và trình bày dữ liệu gồm các nội dung chính như: Trình bày kết quả tóm tắt dữ liệu bằng biểu đồ, một số chú ý khi xây dựng đồ thị thống kê,...

  pdf9p nghqcp 14-11-2017 3 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 4 Mô tả dữ liệu bằng các đặc trung đo lường trình bày các nội dung chính như sau: Các loại số tương đối, số tương đối kế hoạch, số tương đối không gian, các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung,...

  pdf18p nghqcp 14-11-2017 8 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 5 Dãy số thời gian gồm các nội dung chính như: Dãy số thời kỳ, dãy số thời điểm, dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình,...

  pdf7p nghqcp 14-11-2017 8 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 6 Ước lượng gồm các nội dung chính như: ước lượng điểm, ước lượng khoảng, ước lượng trung bình tổng thể, ước lượng tỷ lệ tổng thể,...

  pdf7p nghqcp 14-11-2017 5 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 7 Kiểm định giả thuyết gồm các nội dung chính như: Khái niệm giả thuyết, các loại giả thuyết,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p nghqcp 14-11-2017 8 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 8 Điều tra chọn mẫu gồm các nội dung chính như: Khái niệm về điều tra chọn mẫu, các bước của quá trình nghiên cứu mẫu, các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên,...

  pdf5p nghqcp 14-11-2017 5 1   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 9 Chỉ số gồm các nội dung chính như: Chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số không gian, hệ thống chỉ số,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p nghqcp 14-11-2017 8 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Thống kê cung cấp những kiến thức về: tổng quan về Thống kê, quá trình nghiên cứu Thống kê, phân tổ Thống kê, lượng hóa hiện tượng kinh tế xã hội, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian, phương pháp chỉ số, điều tra chọn mẫu. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

  pdf170p tinhphuong60 12-07-2010 2599 1075   Download

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê gồm 13 chương trình bày khái quát quá trình nghiên cứu thống kê, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liêu bằng các đặc trưng đo lường, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng, điều tra chọn mẫu, kiểm định giả thuyết, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian và chỉ số.

  pdf167p nhatro75 08-07-2012 1186 310   Download

 • Thống kê lao động hoặc thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp - Thống kê số lượng lao động và thời gian lao động - Phân tích thống kê tình hình sử dụng số lượng và thời gian lao động - Thống kê năng xuất lao động

  ppt22p lemymeo 18-01-2010 560 288   Download

 • Với mục tiêu trang bị cho hộc viên kiến thức cơ bản của thống kê học và kỹ năng tổng hợp, dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra. Giáo trình Lý thuyết thống kê cấu trúc gồm 5 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học, chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê, chương 3: Phân tổ thống kê, chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội.

  pdf89p namde02 21-03-2013 606 235   Download

 • Thống kê TSCĐ vốn và hoạt động tài chính của doanh nghiệp - Thống kê TSCĐ - Khái niệm , phân loại và phương pháp đánh giá TSCĐ

  ppt24p lemymeo 18-01-2010 347 211   Download

Đồng bộ tài khoản