intTypePromotion=1
ADSENSE

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Chia sẻ: Nguyễn Văn Nhân | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:36

949
lượt xem
156
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 1: Viết phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa. Phương pháp: Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. Tính chất hóa học của một số chất vô cơ thường gặp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9

 1. 13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9 Chuyên đề 1: BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT. Nhaän bieát khoâng haïn cheá thuoác thöû. A. A.1: Phöông phaùp. A.2: Baøi taäp. Nhaän bieát baèng thuoác thöû haïn cheá: B. Nhaän bieát maø khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc. C. Chuyên đề 2: HOAØN THAØNH SÔ ÑOÀ BIEÁN HOAÙ: Sô ñoà bieán hoaù laø nhöõng chaát cuï theå. A. Sô ñoà bieán hoaù khoâng ñaày ñuû. B. Chuyên đề 3: TAÙCH CHAÁT. Taùch moät chaát ra khoûi hh. Taùch töøng chaát ra khoûi hh. Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. Ñieàu cheá chaát töø hoaù chaát baát kì. A. Ñieàu cheá chaát töø nhöõng chaát coù saün. B. Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT. Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH. Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH. Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ. Chuyên đề 9: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN ÖÙNG. Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG. Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH. Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT – KHÔNG PƯ HẾT.
 2. Chuyên đề 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THỰC HIỆN DÃY BIẾN HÓA *Phương pháp: - Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. - Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. + TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP Oxit: Oxit bazơ: Một số Oxit bazơ + Nước -> dd Bazơ. (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Oxit bazơ + Axit -> Muối + H2O. Một số Oxit bazơ + Oxit Axit -> Muối . (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Một số oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử (Chất khử: H2; C; CO -> H2O; CO2; Oxit bazơ: ZnO; FeO; CuO…) Oxit axit: Nhiều Oxit axit + H2O -> dd Axit. Oxit axit + dd Bazơ -> Muối + H2O. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Oxit Axit + Oxit bazơ -> Muối Axit: Làm đổi màu quì tím thành đỏ. Axit + Kim loại -> Muối + H2 ( Kim loại: đứng trước H2; axit: HCl, H2SO4 loãng) Axit + bazơ + Muối + H2O Axit + Oxit bazơ -> Muối + H2O. Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới. (sp phải có kết tủa, chất khí). Bazơ: Dd bazơ làm quì tím hóa xanh, dd Phenolphtalein không màu -> đỏ hồng. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Dd bazơ + oxit axit -> Muối + H2O Bazơ + axit -> Muối + H2O Ba zơ không tan ---t0-> Oxit bazơ tương ứng + H2O Dd Bazơ + Muối -> Muối mới + Bazơ mới Muối: Kim loại + dd Muối -> Muối mới + Kim loại mới ( Kim loại Từ Mg trở đi trong DHĐHHKL). Muối + Axit -> Muối mới + Axit mới. ( sp có kết tủa, chất khí). Muối + Bazo -> Muối mới + Bazo mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối + Muối -> 2 Muối mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối –t0--> Muối + Oxi… Oxi: Oxi + Nguyên tố -> Oxit. Oxi + Hidro -> Nước. Oxi + Hợp chất hữu cơ -> H2O + CO2 + .. Nước :
 3. - Nước + Kim loại kiềm -> dd Kiềm + H2 - Nước + Oxit bazo -> dd Kiềm. - Nước + Oxit axit -> dd Axit. *Bài tập áp dụng: 1> Vieát caùc PTPÖ ñeå thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. d. CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. e. CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Na2SO3 -> NaCl. S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Bổ túc và cân bằng đầy đủ, ghi rõ đk pư và CT A, B, C, D: FeS2 + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O b. A + HCl -> B + FeCl2 B + O2 -> C + H2O. C + H2SO4 -> SO2 + H2O. B + SO2 -> C + H2O. c. A + Na -> B B + AgNO3 -> D + C D –t0-> E + A. A + NaI -> I2 + NaCl. d. A + B -> C. C + HCl -> D + ZnCl2 D + O2 -> A + E C + O2 -> SO2 + ZnO. e. ZnS + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O. 3. Viết PTHH theo sơ đồ sau: a. NaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> BaCO3.
 4. b. Cu CuO Cu(NO3)2 Cu Cu(OH)2 c.Hãy Viết các PTHH thực hiện quá trình chuyển hóa sau: Fe Fe(OH)3. 4. Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 +X A2 +Y A3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 B1 +Z B2 +T B3 Tìm CTHH các chất tương ứng với A, B, … và viết PTHH 5.Cho sơ đồ biến hóa: A + X A + Y Fe +B D +E C A + Z Biết rằng : A + HCl -> D + C + H2O và các pưhh từ A -> Fe thực hiện ở nhiệt độ cao. Tìm các chất tương ứng với A, B, C … và viết các PTHH? 6. Thực hiện chuyển hóa: A1 +X A2 +Z A3 CaCO3 t0 CaCO3 CaCO3 CaCO3 B1 +Y B2 +T B3 7. Viết PTHH theo sơ đồ sau: t0 A +X B +Y C +Z+H2O D E +Z, t0 Biết: E +I, t0 A Các chất A, B, C … tương ứng với các chất khác nhau? Baøi 8: Coù nhöõng chaát: AlCl3; Al; Al2O3; Al(OH)3; Al2(SO4)3. haõy choïn nhöõng chaát coù quan heä vôùi nhau ñeå laäp thaønh 2 daõy bieán hoaù vaø vieát PTPÖ minh hoaï? Bài 9:: Vieát caùc PTPÖ thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> CuSO4 -> Cu. a)
 5. MgSO4 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 ->MgCO3 -> MgO. b) Na -> NaOH -> NaCl -> Cl2 -> HCl -> FeCl2 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3. c) Fe -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 d) -> FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe. e) Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3 -> Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3. g) FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4 -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2ZnO2. h) P -> P2O5 -> H3PO4 -> NaH2PO4 -> Na2HPO4 –> Na3PO4 -> NaCl -> NaOH. i) MnO2 -> Cl2 -> NaCl -> H2 -> H2O -> NaOH -> Na2SO4 -> NaNO3. k) CaCO3 -> CO2 -> Na2CO3 -> MgCO3 -> MgO -> MgCl2 -> MgSO4 -> Mg(NO3)2 -> MgO -> Mg3(PO4)2. Bài 10: Cho sô ñoà bieán hoaù : A+ X Fe --+B--> D --+E--> C A+Y A+ Z Bieát raèng: A + HCl -> D + C + H2O. Tìm caùc chaát öùng vôùi caùc chöõ caùi A, B, C, D, E, X, Y, Z vaø vieát caùc PTPÖ Baøi 11: Vieát ptpö cho nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. a. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. b. Baøi 12: Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. Baøi 13: Ñieàn CTHH caùc chaát vaøo choã coù daáu ? vaø hoaøn thaønh caùc pthh sau? a. BaCl2 + Na2SO4 -> ? + ? b. Na2CO3 + ? -> NaNO3 + ? c. FeCl2 + NaOH -> ? + ? d. AgNO3 + ? -> Fe(NO3)3 + ? e. CaCO3 + HCl -> ? + ? + H2O. g. NaOH + ? -> NaCl + ? h. Fe + ? -> FeCl3 i. SO3 + NaOO dö -> ? + ? Baøi 14: vieát pthh cho sô ñoà bieán hoaù sau? CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Baøi 15: coù caùc chaát: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, AgCl, NaCl. haõy saép xeáp caùc chaát treân thaønh 2 daõy chuyeån hoaù? a. Vieát PTHH cho moãi daõy chuyeån hoaù? b. Baøi 16: Döôùi ñaây laø moät soá pöhh ñieàu cheá muoái: Natri hidroxit + axit nitric -> A + B. Keõm + C -> Keõm Sunfat + D a. Natri sunfat + E -> Barisunfat + F b. G + H -> Saét (III) Clorua. c. I + J -> Ñoàng (II) Nitrat + Cacbon ñioxit + nöôùc. d. Haõy cho bieát: Teân goïi vaø CTHH cuûa nhöõng chaát A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. - PTHH vaø phaân loaïi nhöõng pö noùi treân? -
 6. Baøi 17: Vieát pthh cho daõy chuyeån hoaù sau: Na2SO3 -> NaCl. S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Baøi 18: Đoát chaùy hoaøn toaøn moät chaát voâ cô M trong khoâng khí thu ñöôïc 2,4g Saét(III) oxit vaø 1,344 lít khí Sunfurô (ñktc). xaùc ñònh CTPT cuûa M. a. Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: b. SO2 -> Muoái B M C Keát tuûa A Baøi 19: Vieát ptpö bieåu dieãn chuoãi bieán hoaù sau: A Ca(OH)2 D Ca(OH)2 CaCO3 X KHCO3 M CaCO3 Baøi 20: vieát ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CaSO4. a. Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> CaCO3. b. Saét (III ) hidroxit -> Saét (III) oxit -> Saét -> Saét (II) Clorua -> Saét (II) Sunfat -> Saét c. (II) Nitrat. Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2S3 -> Al2(SO4)3. d. ? -> Ca(OH)2 e. CaCO3 CaSO4 CaCl2 -> ? CO2 -> Na2CO3 -> NaCl -> NaOH -> NaHCO3. e. Baøi 21: Vieát ptpö ñeå thöïc hieän daõy caùc chuyeån hoaù sau: FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeO a. Fe2O3 -> Fe Fe FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 ? -> H2SO4 b. FeS2 -> SO2 SO2 NaHSO3 -> ? CuSO4 -> B -> C -> D -> Cu. a. FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3. b. CaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> Na2SO4. c. CuCO3 -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> Cu(NO3)2. d. Baøi 22:Hoàn thành caùc ptpö sau? H2SO4 + Ba(NO3)2 -> ? + ? NaOH + ? -> Na2SO4 + ? HNO3 + CaCO3 -> ? + ? Ca(OH)2 + ? -> CaCl2 + ? Ba(NO3)2 + Na2SO4 -> ? + ? CuSO4 + ? -> FeSO4 + ? MgSO4 + BaCl2 -> ? + ? MgSO4 + ? -> Mg(NO3)2 + ? KCl + AgNO3 -> ? + ? ? + K2CO3 -> BaCO3 + ? Na2CO3 + ? -> BaCO3 + ? AgNO3 + ? -> Cu(NO3)2 + ?
 7. ? + Fe(OH)2 -> FeSO4 + ? ? + ? -> BaCO3 ? + ? -> BaCO3 + H2O SiO2 + CaO -> ? SiO2 + Na2CO3 -> ? + ? SiO2 + NaOH -> ? + ? SiO2 + CaCO3 -> ? + ? Baøi 23: Vieát caùc ptpö ñeå thöïc hieän sô ñoà bieán hoaù sau? Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO. - CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 CaO. - BAØi 24: Xaùc ñònh caùc chaát vaø hoaøn thaønh caùc ptpö sau: FeS + A -> Bkhí + C B + CuSO4 -> D + E B + F -> Gvaøng + H C + J khí -> L L + KI-> C + M + N Baøi 25: Cho caùc caëp chaát sau: Cu + HCl; Cu + Hg(NO3)2. Cu + ZnSO4; Cu + AgNO3. Zn + Pb(NO3)2 Sn + CuSO4. Nhöõng caëp chaát naøo xaûy ra pö? Vieát caùc PTHH töông öùng? Baøi 26: Cho caùc kim loaïi Zn, Al, Cu, Ag vaø caùc dd: FeSO 4, AgNO3, CuSO4, ZnSO4. em haõy ñieàn vaøo choã troáng sao cho pö xaûy ra ñöôïc: a. ………. + FeSO4 -> Al2(SO4)3 + ………. b. Cu + ……… -> ……………. + Ag. c. ……. + …………. -> Zn(NO3)2 + Ag. d. CuSO4 + Al -> ……. + ………. e. Zn + ……….. -> ……………. + Fe f. …. + ……. -> Al2(SO4)3 + Zn. Baøi 27: Vieát PTHH thöïc hieän caùc bieán hoaù sau: Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 ->FeSO4. a. Al -> Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3. b. FeS2 -> Fe -> FeCl2 -> FeCl3 -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> c. Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeO -> Fe. FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe. Baøi 30: vieát caùc ptpö theo sô ñoà sau: FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3-> FeSO4 -> FeNO3
 8. Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe(NO3)3. Baøi 31: a. Vieát PTPÖ bieåu dieãn caùc bieán hoaù tronh sô ñoà sau? Al -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3. Al2O3 Baøi 32: Vieát ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù hoaù hoïc sau: Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 NaAlO2 Baøi 33: Ñieàn caùc chaát thích hôïp vaøo choã troáng sao cho thích hôïp vaø caân baèng: Al + …… -> Al2O3 a. H2SO4 + …. -> Al2(SO)3 + ……… b. …………. + ……….. -> AlCl3 + BaSO4 c. NaOH + …….. -> NaCl + Al(OH)3 d. Al + …………. + …………… -> NaAlO2 + H2 e. Al + ………….. -> Al2S3. f.
 9. Chuyên đề 2: Bài tập nhận biết * Phương pháp vật lí: màu sắc, độ tan , nhiệt độ nóng chảy, từ tính, mùi, vị... * Phương pháp hóa học: + Trích các chất cần nhận biết thành các mẫu thử riêng biệt. + Cho thuốc thử đặc trưng vào các mẫu thử để quan sát hiện tượng, nhận ra dấu hiệu -> kết luận về chất. + Viết PTHH để minh họa. * Một số thuốc thử thường dùng: Chất cần nhận biết c thử Thuố Hiện tượng Quì tím hóa đỏ Axit Quì tím Dd kiềm Quì tím Quì tím hóa xanh Phenolphtalein đỏ hồng Dd Phenolphtalein không màu AgCl ↓ trắng, hóa đen ngoài không khí -Cl Dd AgNO3 AgBr↓ vàng nhạt -Br // AgI↓ vàng sậm -I // Hồ tinh bột Xanh tím =PO4 AgNO3 Ag3PO4 ↓vàng (tan trong dd HNO3) Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 PbS↓ hoặc CuS ↓đen =S BaSO4 ↓ trắng =SO4 Dd BaCl2 Dd Axit mạnh (HCl) SO2 ↑mùi hắc, làm đục nước vôi trong =SO3 -HSO3 // // CO2 ↑làm đục nước vôi trong =CO3 // -HCO3 // // H2SiO3 ↓ keo trắng =SiO3 // H2SO4đặc, nóng + Vụn Cu Dd màu xanh lam, NO2 ↑nâu đỏ -NO3 O2 ↑, làm cháy tàn đóm đỏ -ClO3 Nung có xúc tác MnO2 -NH4 Dd NaOH NH3 ↑, có mùi khai Al(OH)3 ↓ keo trắng, tan trong kiềm dư Al(III) // Fe(OH)2 ↓ trắng xanh, hóa nâu ngoài không khí Fe(II) // Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu Fe(III) // Mg(OH)2 ↓ trắng Mg(II) // Cu(II) // Cu(OH)2 ↓ xanh lam Cr(OH)3 ↓ xanh da trời, tan trong kiềm dư Cr(III) // Co(OH)2 ↓ hồng Co(II) // Ni(OH)2 ↓ màu lục sáng (xanh lục) Ni(II) // Na2S hoặc K2S Pb(II) PbS ↓ đen Đốt Ngọn lửa màu vàng Na Ngọn lửa tím hồng K // Ngọn lửa đỏ da cam Ca // Ngọn lửa xanh nhạt, nổ nhỏ, tạo H2O H2 // Nước Brôm (màu nâu) Nước Brom mất màu Cl2 Quì tím ẩm NH3(khai) Quì tím hóa xanh Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 (H2S có mùi trứng thối) PbS↓ hoặc CuS ↓đen H2S Dd Brom, thuốc tím Nhạt màu SO2 Nước vôi trong Vẩn đục (CaCO3↓) CO2 Cu (đỏ) CuO (đen), t0 CO Quì tím ẩm Quì tím hóa đỏ NO2
 10. =Cr2O7 Màu da cam Màu Hồng tím =MnO4 Vàng tươi Cr2O4 Bài tập áp dụng : * Thuốc thử không giới hạn: Bài 1: bằng PPHH hãy nhận biết các chất sau: dd HCl; H2SO4; HNO3; Ca(OH)2; NaOH. dd Na2CO3; CuSO4; MgCl2; K2S. Khí: N2; H2; CO2; NO2; O2; SO2; CO rắn: Na2CO3; MgCO3; BaCO3. dd BaCl2; Na2SO4; HNO3; Na3PO4 Kim loại: Ca, Al, Cu, Fe. Baøi 2: Trình bày caùc phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau: a/ Na2SO4, HCl, HNO3. b/ NaOH, Ca(OH)2 ; b2/ FeSO4, Fe(SO4)3; b3/ HNO3, MgNO3. c/ K2CO3, Fe(NO3)2, NaNO3. d/ Nhaän bieát caùc boät kim loaïi sau: Fe, Cu, Al, Ag. e/ Nhaän bieát 3 boät raén: Mg, Al, Al2O3. Bài 3: Nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau baèng phöông phaùp hoaù hoïc: a) Na2O, CaO, ZnO b) NaOH, Ca(OH)2, HCl c) HCl, HNO3, H2SO4. d) Na2SO4, NaCl, NaNO3 e) HNO3, H2SO4, KCl, KNO3, KOH, Ba(OH)2. g) K2SO4, CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, Al2(SO4), MgSO4. h) CO2, H2, N2, CO, O2. Baøi 4: coù 3 loï ñöïng 3 hh daïng boät: Al + Al 2O3; Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3. haõy duøng PPHH ñeå nhaän bieát chuùng? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 5: laøm theá naøo ñeå nhaän ra söï coù maët cuûa moãi khí trong hh goàm CO, CO 2, SO3 baèng PPHH, vieát caùc ptpö? Baøi 6: Baèng PPHH haõy nhaän bieát 3 dd sau: HCl, H2SO4, NaOH. a. NaCl, NaNO3, Na2SO4. b. Na2SO3, NaHSO3, Na2SO4. c. 3 chaát khí: oxi, hidro, cacbonic. d. N2, O2, CO2, H2, CH4. e. 3 chaát raén: Baïc, Nhoâm, Canxi oxit. f. Ca, Fe, Cu. g. Baøi 7: Nhaän bieát caùc hoaù chaát sau trong caùc loï maát nhaõn baèng PPHH: Na 2SO4, HCl, NaNO3. Baøi 8: nhaän bieát boán chaát raén maøu traéng sau baèng pp Hoaù hoïc: CaCl 2, CaCO3, CaO, NaCl? Bài 9: Nhận biết 6 dd sau: HCl; H2SO4; HNO3; NaOH; Ca(OH)2. Bài 10: Phân biệt 4 dd sau: Na2CO3; CuSO4; MgCl2; K2S. Bài 11: bằng PPHH phân biệt các khí sau:
 11. a. CO2; SO2; CO. b. NH3; H2S; HCl; c. CO; H2; SO2. * Thuốc thử hạn chế: Dùng thuốc thử nhận ra 1 hoặc vài chất trong hh -> dùng chất vừa nhận ra để làm thuốc thử, nhận biết các chất còn lại. Baøi 9: Nhaän bieát caùc dd sau trong caùc loï maát nhaõn baèng PPHH: FeCl 2, FeCl3, HCl, NaOH maø chæ ñöôïc duøng quì tím? Baøi 10: Chæ duøng quì tím, haõy nhaän bieát caùc chaát sau trong caùc loï maát nhaõn: Na 2SO4, Na2CO3, H2SO4, BaCl2? Baøi 11: Chæ duøng kimloaïi laøm thuoác thöû, haõy nhaän bieát caùc dd sau baèng PPHH: AgNO3, HCl, NaOH? Bài 12: Nhận biết các chất sau bằng PPHH: Chỉ dùng quì tím: dd HCl; Na2SO4; NaCl; Ba(OH)2 Chỉ dùng một thuốc thử: a. dd FeSO4; Fe2(SO4)3; CuSO4; Na2SO4. b. Dd NH4Cl; FeCl2; FeCl3; MgCl2; NaCl; AlCl3 dd MgCl2; FeCl2; NH4NO3; Al(NO3)3; Fe2(SO4)3. dd HCl; NaOH; AgNO3; Na2S -> chỉ dùng quì tím. Bài 13: Chæ duøng 1 chaát vaø 1 trong soá caùc dung dòch sau ñeå nhaän bieát töøng chaát: H2SO4, CuSO4, BaCl2. Baøi 14: Trình baøy pp ñeå nhaän bieát 3 chaát raén maøu traéng ñöïng trong 3 loï rieâng bieät khoâng nhaõn: NaCl, Na2CO3, hh NaCl vaø Na2CO3? Baøi 15: Chæ duøng theâm 1 thuoác thöû duy nhaát, haõy nhaän bieát caùc dd: FeCl2, FeCl3, HCl? Baøi 16: Chæ duøng theâm moät kim loaïi, nhaän bieát caùc dd sau: FeSO 4, Fe2(SO4)3, CuCl2, Al2(SO4)3? Bài 17: Chæ duøng theâm moät kim loaïi, haõy nhaän bieát 4 dung dòch chöùa trong 4 loï maát a) nhaõn sau: Na2SO4, Na2CO3, HCl, Ba(NO3)2. Vieát caùc PTPÖ. Coù 4 chaát raén: NaCl, Na2SO4, Na2CO3, BaCl2 ñöïng trong caùc loï maát nhaõn. Chæ b) duøng dung dòch HCl, haõy nhaän bieát caùc loï hoaù chaát treân? Baøi 18: Cho caùc chaát: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. chæ duøng theâm nöôùc, haõy nhaän bieát chuùng? Baøi 19: a. Chæ coù nöôùc vaø khí cacbonic coù theå phaân bieät ñöôïc 5 chaát boät traéng sau ñaây hay khoâng: NaCl, Na2SO4, BaCO3, Na2CO3, BaSO4. Neáu ñöôïc haõy trình baøy caùch nhaän bieát? Bài 20: Chæ duøng theâm HCl loaõng, haõy trình baøy caùch nhaän bieãt chaát: BaCO3, BaSO4, NaCl, Na2CO3? Bài 21: .Haõy choïn 2 dd muoái thích hôïp ñeå phaân bieät 4 dd sau: BaCl2, HCl, K2SO4, Na3PO4. Baøi 22: Haõy duøng moät hoaù chaát nhaän bieát 5 dd sau: NH4Cl, FeCl2, FeCl3, AlCl3, MgCl2? Baøi 23: Chæ ñöôïc duøng theâm quì tím, haõy neâu pp nhaän bieát caùc dd trong caùc loï bò maát nhaõn sau: K2S, K2CO3, K2SO3, NaHSO4, CaCl2? Baøi 24: Duøng hoaù chaát naøo ñeå nhaän bieát 3 hoaù chaát sau: Cu(OH)2, BaCl2, KHCO3? - chæ duøng moät thuoác thöû, haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát: 3 chaát raén: NaOH, NaHCO3, Na2CO3.
 12. Bài 25: Nhận biết các hóa chất: MgCl 2; FeCl2; NH4NO3; Al(NO3)3; Fe2(SO4)3 dùng thêm một thuốc thử duy nhất? Bài 26: Chỉ dùng thêm quì tím, hãy nhận biết 4 dd bị mất nhãn: HCl; NaOH; AgNO3; Na2S. * Không dùng thuốc thử: Cho từng chất t/d với nhau; lập bảng kết quả; dựa vào bảng để nhận biết các chất. Bài 27: Nhận biết các chất sau bằng PPHH mà không được dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: 1. dd HCl; AgNO3; Na2CO3; CaCl2 2. dd HNO3; CaCl2; Na2CO3; NaCl 3. dd HCl; H2SO4; BaCl2; Na2CO3 4. dd NaCl; CuSO4; H2SO4; MgCl2; NaOH 5. dd NaOH; (NH4)2CO3; BaCl2; MgCl2; H2SO4 6. dd MgCl2; NH4Cl; K2CO3; NaBr; NaOH; HCl. Bài 28: Khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc haõy phaân bieät caùc dung dòch sau: a) HCl, AgNO3, Na2CO3, CaCl2. b) NaOH, (NH4)2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4. Baøi 29: Coù 4 dd goàm: HCl, NaOH, Na2CO3, MgCl2. khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc, haõy nhaän bieát caùc dd treân? Baøi 30: Khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc, haõy nhaän bieát 4 dd sau: NaCl, HCl, Na 2CO3, H2O? Baøi 31: Khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc, haõy nhaän bieát caùc chaát sau: NaCl, CuSO4, KOH, MgCl2, BaCl2, AgNO3? Baøi 32: Haõy nhaän bieát 4 loï dd: CuCl2, NaOH, AlCl3, NaCl maø khoâng duøng theâm moät hoaù chaát naøo khaùc. (keå caû giaáy quì:? Baøi33 Khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc, haõy nhaän bieát 4 dd sau HCl, BaCl2, Na2CO3, K2SO4 NaHCO3, NaCl, Na2CO3, CaCl2 NaCl; Ba(OH)2; Ba(HCO3)2; (NH4)2SO4 Bài 34: Có 4 lọ mất nhãn là A, B, C, D. Mỗi lọ chứa một trong các dd sau: AgNO 3; ZnCl2; HCl; Na2CO3. Biết rằng lọ A tạo chất khí với lọ C nhưng không pư với lọ B, lọ A, B tạo kết tủa với lọ D. Hãy xác định các chất trong các lọ: A, B, C, D? Chuyên đề 3: TAÙCH – TINH CHẾ CÁC CHAÁT. * Lưu ý: Tách các (từng) chất ra khỏi hh # tách 1 chất ra khỏi hh. * Phương pháp vật lí: pp lọc: dùng tách chất không tan ra khỏi chất lỏng khi cho hh đi qua bộ phận l ọc: giấy - lọc, vải… pp chiết: dùng để tách các chất lỏng không hòa tan ra khỏi hh chất lỏng không dồng - nhất. pp chưng cất pâhn đoạn: dùng để tách các chất có nhiệt đ ộ nóng chảy, nhiệt đ ộ đông - đặc khác nhau ra khỏi hh. Pp từ tính: Dùng nam châm để hút lấy các chất nhiễm từ ra khỏi hh. - * Phương pháp hóa học:
 13. Dùng pư đặc trưng t/d lên những chất muốn tách theo các điều kiện sau: - • Chỉ tác dụng lên chất muốn tách. • Sản phẩm tạo thành dễ dàng tách ra khỏi hh ban đầu bằng pp vật lí: lọc, chiết… • Chất sản phẩm dễ dàng tái tạo lại thành chất ban đầu. Sơ đồ tách: - AB YA +B XY +A Y Y Trình bày cách tiến hành bằng lời. - Viết các PTHH minh họa. - * Bài tập áp dụng: Bài 1: Bằng PPHH hãy tách riêng hh SO2 và CO2? Bài 2: ------------------------------- từng chất trong hh rắn: Na2CO3; BaCO3; MgCO3? Bài 3: Làm thế nào có thể thu được AlCl3 tinh khiết từ AlCl3 có lẫn FeCl3 và CuCl2? Bài 4: Nêu pp tách các chất sau đây ra khỏi hh của chúng: hh rắn: CaO; Al2O3; Fe2O3. a. Hh rắn: AlCl3; ZnCl2; FeCl2. b. Dd muối: NaCl; MgCl2; NH4Cl. c. Hh rắn: CaCO3; uSO4; (NH4)2SO4. d. Bài 5: Trình bày cách tinh chế các dd sau: HCl có lẫn H2SO4. a. FeCl3 có lẫn BaCl2. b. H2SO4 có lẫn HCl. c. NaCl có lẫn NaOH, Na2CO3. d. NaOH có lẫn Na2CO3 và CaCO3. e. Bài 6: Nêu pp tách các chất sau từ các hh: Chất khí: HCl; O2; SO2 a. Chất khí: NH3; H2S; H2. b. Hh Chất rắn: Na2O; CaO; MgO. c. Bài 7: Trong phòng TN0 có lượng lớn khí độc sau, làm thế nào để loại bỏ: Khí CO2 và SO2. a. Khí H2S và NO2. b. Bài 8: Làm thế nào để làm khô các khí sau lẫn hơi nước: NH3; H2; CO. a. SO2; H2S; NO2. b. Bài 9: Làm thế nào thu được Bạc tinh khiết trong hh Bạc có lẫn đồng và nhôm? Bài 10:---------------------------Fe -------------------------Fe có lẫn Al, Cu, Al2O3? Bài 11: Quặng Nhôm có lẫn Fe2O3 và SiO2. Hãy viết sơ đồ để thu được Al2O3 tinh khiết?
 14. Bài 12: Làm thế nào để tách các chất sau đây ở dạng nguyên chất từ hh? a. CO; CO2; SO2 b. H2; Cl2; CO c. O2; HCl; SO2 Bài 13: Làm thế nào để thu được các khí tinh khiết: CO2 có lẫn SO2? a. CO2 có lẫn CO? b. H2 có lẫn NH3? c. Bài 14: Làm thế nào để tách được các chất riêng biệt các kim loại từ các hh sau: a. AlCl3; ZnCl2; CuCl2 b. Mg, Fe, Al c. MgO; CuO; BaO. Bài 15: Laøm theá naøo ñeå thu ñöôïc O2 tinh khieát töø hh O2 vaø CO2? Baøi 16: Baïc coù laãn taïp chaát laø Cu. Haõy trình baøy hai PPHH taùch ñöôïc Ag ra khoûi hh. Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 17: Baèng PPHH: taùch khí CH4 ra khoûi hh khí: CH4, C2H4, C2H2. a. ………………H2……………………………….: C2H2, H2, CO2. b. ………Cu ………………………………: Cu, Fe, Ag. c. Baøi 18: Neâu pp taùch hh goàm 3 khí: Cl2, H2, CO2 thaønh caùc chaát nguyeân chaát? Baøi 19: Tinh cheá caùc chaát khí sau ñaây: Oxi coù laãn Cl2, CO2, SO2. a. Clo coù laãn O2, CO2, SO2. b. CO2 coù laãn khí HCl vaø hôi nöôùc. c. Baøi 20: Neâu pp taùch hh ñaù voâi, silic ñi oxit vaø saét (II) clorua thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 30: a. Trình baøy PPHH ñeå laáy töøng oxit töø hh: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CuO. b.Haõy trình baøy pp laáy töøng kim loaïi Cu, Fe töø hh caùc oxit: SiO2, Al2O3, FeO, CuO. Baøi 21: Neâu pp taùch hh ñaù voâi, voâi soáng, thaïch cao, muoái aên thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 22: Tinh cheá: CaSO3 coù laãn CaCO3 vaø Na2CO3? - Muoáùi aên coù laãn CaCl2, CaSO4, Na2SO3? - Baøi 22: Moät loaïi muoái aên coù laãn taïp chaát laø: CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4. haõy trình baøy caùch loaïi caùc taïp chaát ra khoûi muoái aên? Baøi 23: Trình baøy pp taùch Fe2O3 ra khoûi hh Fe2O3, Al2O3, SiO3 ôû daïng boät. Chæ duøng 1 hoaù chaát duy nhaát? Baøi 24: Taùch hh goàm: BaCO3, BaSO4, BaCl2, KCl baèng PPHH? Bài 25: Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát ra khoûi nhau: Fe vaø Cu a) Fe, Ag vaø Cu b) CuO, Fe2O3 vaø Al2O3. c) Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. *Phương pháp: - Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. - Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản.
 15. - Viết sơ đồ điều chế dưới dạng sơ đồ chuỗi pưhh. - Cụ thể hóa sơ đồ bằng các PTHH cụ thể. * Bài tập áp dụng: Baøi 1: Coù nhöõng chaát: Cu, O2, Cl2 vaø dd HCl. Haõy vieát caùc ptpö ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch a. khaùc nhau? MgSO4, NaHCO3, K2S, CaCl2. Haõy cho bieát: b. Muoái naøo coù theå td vôùi dd Na2CO3? - ………………………………………………….. HCl? - Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 2: Ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc nhöõng chaát khí khaùc nhau töø nhöõng pö: Phaân huyû muoái cacbonat ôû nhieät ñoä cao. a. Kim loaïi td vôùi dd axit. b. Phaân huyû muoái Kali pemanganat ôû nhieät ñoä cao. c. Pö cuûa muoái sunfit vôùi dd Axit. d. Haõy cho bieát: PTHH minh hoaï öùng vôùi moãi TN treân? - Baèng TN naøo coù theå khaúng ñònh moãi chaát khí sinh ra trong nhöõng pöhh - noùi treân? Baøi 3: Vieát ptpö ñieàu cheá ZnCl2; FeCl2 vaø CuCl2 töø: Kim loaïi: Zn, Fe, Cu. - Oxit: ZnO, FeO, CuO. - Hiñroxit: Zn(OH)2; Fe(OH)2; Cu(OH)2. - Baøi 4: Töø nhöõng chaát: BaO, H2O, H2SO4, CuO. Haõy vieát caùc PTHH ñeå ñieàu cheá: a. Ba(OH)2? b. Cu(OH)2? Baøi 5: Töø nhöõng chaát: Cu, O2, Cl2, dd HCl. Haõy vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? Baøi 6: Töø CuSO4 vaø caùc hoaù chaát coù saün, haõy trình baøy 2 pp khaùc nhau ñeå ñieàu cheá ra Cu kim loaïi? Baøi 7: töø nhöõng chaát: Al, O2, H2O, CuSO4, Fe vaø dd HCl haõy vieát pthh ñieàu cheá caùc chaát: Cu, Al2(SO4)3, AlCl3 ( hai pp), FeCl2. Baøi 8: Coù nhöõng chaát: NH4Cl, (NH4)2SO4, CO2, H2O, Fe, KClO3, HCl, H2SO4 ñaëc, Cu, KMnO4. haõy choïn nhöõng chaát naøo coù theå duøng ñieàu cheá caùc chaát sau vaø vieát ptpö xaûy ra: a. Khí Hidro. b. Khí Oxi. c. Moät dd coù tính axit yeáu. d. Ñoàng (II) sunfat. Baøi 18: Töø moät dd hh hai muoái laø Cu(NO3)2 vaø AgNO3, laøm theá naøo coù theå ñieàu cheá 2 kim loaïi rieâng bieät laø Ag vaø Cu? Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 9: a. Cho caùc chaát: Nhoâm, oxi, nöôùc, ñoàng sunfat, saét, axit clohidric. Haõy ñieàu cheá ñoàng, ñoàng oxit, nhoâm clorua (baèng 2pp), saét (II) clorua. Vieát caùc ptpö? b.Baèng caùch naøo töø saét ta coù theå ñieàu cheá saét (II) hidroxit, saét (III) hidroxit? Vieát caùc ptpö? Baøi 10: a. Chæ töø chaát KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe coù theå ñieàu cheá ñöôïc caùc khí gì? b.Muoán ñieàu cheá 3 chaát raén: NaOH, NaHCO3, Na2CO3. - Trình baøy 3 pp ñieàu cheá moãi chaát?
 16. - Chæ duøng moät thuoác thöû, haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát treân? Baøi 11: Coù moät dd goàm hai muoái: Al2(SO4)3 vaø CuSO4. Trình baøy moät PPHH ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd Al2(SO4)3. vieát caùc PTHH? a. Trình baøy moät PPHH ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd CuSO4. vieát caùc PTHH? b. Bài 12: a) Vieát 4 loaïi phaûn öùng taïo thaønh NaOH. Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CaSO4. a. Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CO2. b. Bài 13: Töø quaëng Pyrit FeS2, O2, H2O vaø chaát xuùc taùc thích hôïp. Vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá Saét (III) sunfat. Bài 14: Từ Photphat tự nhiên và quặng pirit sắt, hãy điều chế phân superphotphat đơn (Ca(H2PO4)2 và CaSO4). Bài 15: Viết PTHH điều chế MgO bằng 4 cách? Bài 16: Hãy viết các PTHH điều chế: Khí CO2 bằng 4 hợp chất? a. Từ muối ăn(NaCl) hãy viết các PTHH điều chế ra NaOH? b. Từ muối ăn, đá vôi và không khí hãy viết các PTHH điều chế xôđa , đạm urê. c. Từ pirit sắt, muối KCl, quặng boxit và các chất vô cơ cần thiết khác, hãy viết các PTHH d. điều chế ra: FeCl2; FeCl3; Fe(OH)3; Al(OH)3; Al2O3, phèn chua. Bài 17: Viết các PTHH điều chế: a. Khí NH3 bằng 3 cách? c.CaCO3 bằng 5 cách e. Cu(OH)2 bằng 3 cách. b. Khí SO2 bằng 7 cách? D. FeCl2 bằng 5 cách Bài 18: a. Từ H2O; CuO; S hãy điều chế CuSO4 bằng 3 cách. b. Có các hóa chất: NaCl; CaCl2; MnO2 và axit H2SO4 đặc. đem trộn lẫn với nhau ntn để tạo thành HCl; Cl2? Bài 19: a. Từ photphat tự nhiên hãy điều chế H3PO4, phân supephotphat đơn và supephotphat kép? b. Có một hh gồm CuO; Fe2O3, Al, HCl. Hãy điều chế Cu nguyên chất bằng nhiều cách khác nhau? Bài 20: Từ muối ăn, đá vơi và nước. hãy viết các PTHH điều chế nước Javen, clorua vôi? Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT. Phương pháp: 1. Nếu đề bài cho biết hóa trị của nguyên tố -> dựa vào PTHH , CTHH và giả thiết đ ề bài - cho tìm nguyên tử khối của nguyên tồ để xác định tên NTHH. Nếu bài toán không cho biết hóa trị của nguyên tố, ta phải thiết lập biểu th ức liên hệ - giữa NTK của nguyện tố và hóa trị của nó : M = k.x (k là hệ số tỉ lệ giữa M và x). Sau đó, dựa trên biểu thức, biện luận M theo x hoặc x theo M => chọn cặp nghiệm hợp lí. Bài tập áp dụng: 2.
 17. Baøi 1: Oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò (III) coù khoái löôïng 32g tan heát trong 294d dd H 2SO4 20%. Xaùc ñònh CT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 2: Hoaø tam m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M, neáu khöû m gam oxit saét naøy baèng CO noùng, dö thu ñöôïc 8,4 g saét. Tìm CTPT cuûa oxit saét vaø tính m? Baøi 3: Khi oxi hoaù 2g moät NTHH coù hoaù trò IV baèng oxi ngöôøi ta thu ñöôïc 2,54g oxit. Xaùc ñònh CTPT oxit? Baøi 4: Cho 5,6g oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11,1g muoái Clorua cuûa kim loaïi ñoù. Cho bieát teân cuûa kim loaïi? Baøi 5: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïicaàn duøng 300ml dd HCl 1M. Xaùc ñònh CTPT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 6: Cho 7,2g moät oxit saét taùc duïng vôùi dd HCl coù dö sau pö ta thu ñöôïc 12,7g muoái khan. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? Baøi 7: Cho 5,4g moät kim loaïi hoaù trò III taùc duïng vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26,7g muoái. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? Baøi 8: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I, cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13,63%. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 9: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO 3 dö, ngöôøi ta thu ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng, sau khi say khoâ coù khoái löôïng 2,65g. Xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát ptpö xaûy ra trong TN0? Baøi 10: Cho 0,53g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I taùc duïng vôùi dd HCl cho 112ml khí CO2 (ñktc). Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 11: Cho 9,85g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng heát vôùi dd H 2SO4 loaõng, dö thu ñöôïc 11,65g muoái Sunfat. Haõy tìm CT cuûa muoái cacbonat hoaù trò II? Baøi 12:Khöû hoaøn toaøn 4,06g moät oxit kim loaïi baèng CO ôû nhieät ñoä cao thaønh kim loaïi. Daãn toaøn boä löôïng khí sinh ra vaøo bình ñöïng Ca(OH) 2 dö, thaáy taïo thaønh 7g keát tuûa. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dd HCl dö thì thu ñöôïc 1,176 lít khí Hidro (ñktc). Xaùc ñònh CTPT oxit kim loaïi. a. Cho 4,06g Oxit kim loaïi treân taùc duïng hoaøn toaøn vôùi 5000ml dd H2SO4 ñaëc, noùng b. dö thu ñöôïc dd X vaø khí SO2 bay ra. Xaùc ñònh CM cuûa muoái trong dd X ( coi theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå trong quaù trình pö? Baøi 13: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I, cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13,63%. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 14: a. Hoaø tan hoaøn toaøn 27,4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6,72 lít CO2 (ñktc). Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? b. Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 2,4g oxit moät kim loaïi hoaù trò II caàn duøng 2,19g axit clohidric. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 15: Đeå khöû 6,4g moät oxit kim loaïi caàn 2,688 lít khí H2. neáu laáy löôïng kim loaïi ñoù cho td vôùi dd HCl thì giaûi phoùng 1,792 lít khí H2. Tìm teân kim loaïi?
 18. Baøi 16: Bieát raèng 400ml dd HCl 1M ñuû ñeå hoaø tan heát 13g kim loaïi A ( coù hoaù trò II trong hôïp chaát). Haõy xaùc ñònh teân cuûa A? a. Neáu cuõng laáy 400ml dd HCl 1M thì coù theå hoaø tan bao nhieâu gam Oxit cuûa kim b. loaïi A ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân? Baøi 17: Cho 1,38g moät kim loaïi hoaù trò I td heát vôùi nöôùc ch 0,2g hidro. Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù? Baøi 18: Cho 10,4g oxit moät nguyeân toá kim loaïi thuoäc nhoùm II td vôùi dd HCl dö, sau pö taïo thaønh 15,9g muoái. Xaùc ñònh teân cuûa nguyeân toá kim loaïi vaø döï ñoaùn moät vaøi t/c cuûa nguyeân toá ñoù? Baøi 19: Cho 0,3g moät kim loaïi coù hoaù trò khoâng ñoåi td heát vôùi nöôùc ñöôïc 168 ml hidro ôû ñktc. Xaùc ñònh kim loaïi ñoù, bieát raèng kim loaïi noùi chung coù khaû naêng td vôùi nöôùc coù hoùa trò toái ña laø 3. Baøi 20 : Moät hh X coù khoái löôïng 27,2g goàm kim loaïi A (coù hoaù trò II vaø III) vaø oxit kim loaïi AxOy cuûa kim loaïi ñoù. Cho hh X tan hoaøn toaøn trong 500ml dd HCl 2M. xaùc ñònh CTPT cuûa AxOy? Baøi 21: Hoaø tan hoaøn toaøn 8g oxit cuûa kim loaïi hoaù trò III trong 300ml H2SO4 loaõng 1M, sau pö phaûi duøng 50g dd NaOH 24% ñeå trung hoaø löôïng axit coøn dö. Tìm CTPT cuûa oxit kim loaïi? Baøi 22: Hoaø tan hoaøn toaøn 18g moät kim loaïi M caàn duøng 800ml dd HCl 2,5M. kim loaïi M laø kim loaïi naøo? Baøi 23: Đeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïi caàn duøng 300ml dd HCl 1m. xaùc ñònh CTPT cuûa oxit kim loaïi? Baøi 24: Cho oxit MxOy cuûa kim loaïi M coù hoaù trò khoâng ñoåi, bieát raèng 3,06g oxit nguyeân chaát tan trong dd HNO3 dö thu ñöôïc 5,22g muoái. Haõy xaùc ñònh CT cuûa oxit treân? Baøi 25: Oxit cuûa kim loaïi R ôû möùc hoaù trò thaáp chöùa 22,56% oxi, cuõng oxit kim loaïi ñoù ôû möùc hoaù trò cao chöùa 50,48% oxi. Xaùc ñònh R? Baøi 26: Nguyeân toá X coù theå taïo ra 2 loaïi oxit maø trong moãi oxit haøm löôïng % cuûa X laø 40% vaø 50%. Xaùc ñònh teân nguyeân toá X? Baøi 27: a.Cho 5,4g moät kim loaïi hoaù trò III td vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26,7g muoái. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? b.cho 5,6g moät oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11,1g mu6oùi clorua cuûa kim loaïi ñoù. Cho bieát teân kim loaïi? Baøi 28: Cho 100g hh hai muoái clorua cuûa cuøng moät kim loaïi R (coù hoaù trò II vaø III) taùc duïng vôùi KOH dö. Keát tuûa hidroxit hoaù trò II baèng 19,8g coøn k.l clorua kim loaïi R hoaù trò II baèng 0,5 khoái löôïng mol cuûa R. tìm kim loaïi R? Baøi 29: Hoaø tan moät löôïng muoái cacbonat cuûa moät kim loaïi hoaù trò III baèng dd H2SO4 16%. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa, ñöôïc dd chöùa 20% muoái sunfat tan. Xaùc ñònh teân kim loaïi hoaù trò III? Baøi 30: Hoaø tan muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II baèng dd H 2SO216%. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa thì thu ñöôïc dd chöùa 22,2% muoái sunfat. Haõy xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat treân?
 19. Baøi 31: Cho 2g hh Fe vaø kim loaïi hoaù trò II vaøo dd HCl coù dö thì thu ñöôïc 1,12lít H2 (dktc). Maët khaùc, neáu hoaø tan 4,8g kim loaïi hoaù trò II ñoù caàn chöa ñeán 500ml dd HCl. Xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II? Baøi 32: Hh M goàm oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò II vaø muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò ñoù ñöôïc hoaø tan heát vaøo axit H2SO4 loaõngvöøa ñuû taïo ra khí N vaø dd L. ñem coâ caïn dd L thu ñöôïc moät löôïng muoái khan 168% khoái löôïng M. xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II, bieát khí N baèng 44% khoái löôïng cuûa M? Baøi 33: Hoaø tan hoaøn toaøn 5g hh goàm moät kim loaïi hoaù trò II vaø moät kim loaïi hoaù trò III caàn duøng 18,25g dd HCl 30%. Tính theå tích khí hidro thoaùt ra ôû ñktc? a. Tính khoái löôïng muoái khoâ ñöôïc taïo thaønh? b. Baøi 34: Cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II, sau 1 thôøi gian khi k.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k.l noù giaûm ñi 14,3g. cho thanh saét coù k.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân, sau 1 thôøi gian thaáy k.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd, röûa saïch, saáy khoâ, can naëng 65,1g. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 35: Hai coác ñöïng dd HCl ñaët treân hai ñóa caân A vaø B: can ôû traïng thaùi can baèng. Cho 5g CaCO3 vaøo coác A vaø 4,8g M2CO3 vaøo coác B (M laø kim loaïi). Sau khi hai muoái ñaõ tan hoaøn toaøn caân trôû laïi vò trí caân baèng. M laø kim loaïi naøo? Baøi 36: Ñoát chaùy 1 kim loaïi M thu ñöôïc moät oxit X. trong oxit X thì M chieám 52,94% theo k.l. tìm teân kim loaïi M vaø CT oxit? Baøi 37: Cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27,36g muoái sunfat kim loaïi A. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0,2M cuûa muoái clorua kim loaïi A. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? Baøi 38: Hoaø tan 6,75g moät kim loaïi M chöa bieát hoaù trò vaøo dd axit thì caàn 500ml dd HCl 1,5M. xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi M? Baøi 39: Khöû 3,48g moät oxit kim loaïi M caàn duøng 1,344 lít H2 (ñktc). Toaøn boä löôïng kim loaïi M thu ñu7oïc cho td vôùi dd HCl dö cho 1,008 lít H2 (ñktc). Tìm CTPT cuûa M? Baøi 40: Hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7,3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11,96% theo k.l. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 41: Hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k.l. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3). Sau 1 thôøi gian, khi soá mol 2 muoái baèng nhau, laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0,2% coøn thanh thöù hai taêng 28,4%. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 42: Moät thanh keõm coù k.l 25g, nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï, laøm khoâ, caân ñöôïc 22,75g. hoûi k.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 43: Hoaø tan heát 16,8g hh hai kim loaïi X (hoaù trò x) vaø Y ( hoaù trò y) trong dd HCl roài sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 59,4g muoái khan. Tính theå tích khí H2 sinh ra? Baøi 44: Hoaø tan hoaøn toaøn 1,68g kim loaïi M coù hoaù trò II baèng 100ml dd H 2SO4 0,4M. ñeå trung hoaø löôïng axit dö ngöôøi ta duøng 40ml dd NaOH 0,5M. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 45: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 9,6g moät kim loaïi M chöa roõ hoaù trò trong bình chöùa khí clo nguyeân chaát. Sau khi pö keát thuùc thì thu ñöôïc 20,25g muoái clorua. Tìm teân kim loaïi M?
 20. Baøi 46: Hoaø tan hh X goàm 11,2g kim loaïi M vaø 69,6g oxit M xOy cuûa kim loaïi ñoù trong 2 lít dd HCl thu ñöôïc dd A vaø 4,48lít H2. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 47: Hoaø tan 19,8g hh X goàm hai kim loaïi coù cuøng hoaù trò vaøo 600ml dd HCl 1,5M. coâ caïn dd sau pö thu ñöôïc 49,05g hh muoái khan. chöùng minh hh X khoâng tan heát? a. Tính theå tích khí hidro sinh ra? b. Baøi 48: Cho 1g saét clorua td vôùi dd AgNO3 dö, thu ñöôïc 2,65g AgCl. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái saét clorua? Baøi 49: Coù moät hh goàm boät saét vaø boät kim loaïi M coù hoaù trò n. neáu hoaø tan heát hh naøy trong dd HCl thì thu ñöôïc 7,84 lít khí H 2 (ñktc). Neáu cho hh treân td vôùi khí clo thì caàn duøng 8,4 lít (ñktc). Bieát tæ leä soá nguyeân töû cuûa Saét vaø kim loaïi M trong hh laø 1:4. tính theå tích khí clo ñaõ hoaù hôïp vôùi kim loaïi M ôû ñktc? a. Xaùc ñònh hoaù trò n cuûa kim loaïi M? b. Neáu khoái löôïng kim loaïi M coù trong hh laø 5,4g thì M laø kim loaïi naøo? c. Baøi 40: Hoaø tan m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M, neáu khöû toaøn boä m gam oxit saét treân baèng CO noùng, dö thì thu ñöôïc 8,4g saét. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? Baøi 41: Ñeå hoaø tan 2,4g saét oxit thì caàn duøng vöøa ñuû 4,41g H2SO4. tìm CT cuûa oxit ñoù? Baøi 42: Khöû m gam oxit saét baèng khí hidro noùng dö. Cho hôi nöôùc taïo ra ñöôïc haáp thuï baèng 100g axit H2SO4 98% thì noàng ñoä axit giaûm ñi 3,405%. Chaát raén thu ñöôïc sau pö khöû ñöôïc hoaø tan baèng H2SO4 loaõng thoaùt ra 3,36 lít khí H2 ôû ñktc. Xaùc ñònh CTPT cuûa oxit saét? Baøi 43: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO 3 dö, ngöôøi ta ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng, sau khi sấy khoâ coù k.l laø 2,65g. haõy xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát pthh xaûy ra trong TNo? Baøi 44: Cho töø töø dd KOH ñeán dö vaøo 3,25g muoái saét clorua. Sau ñoù loïc keát tuûa, ñem nung ôû nhieät ñoä cao thì thu ñöôïc 1,6g chaát raén, bieát raèng söï hao huùt trong quaù trình Thí nghiệm laø khoâng ñaùng keå. Haõy tìm muối saét ñoù? Baøi 45: Hoaø tan hoaøn toaøn 6,4g hh goàm boät Fe vaø moät oxit saét baèng dd HCl thu ñöôïc 2,24 lít khí H2 (ñktc). Neáu ñem 3,2g hh treân khöû baèng H2 ôû nhieät ñoä cao coù 0,1g H2O taïo thaønh. Haõy tìm CTPT cuûa oxit saét? Bài 46: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 5,1g oxit moät kim loaïi hoaù trò (III), ngöôøi ta phaûi duøng 43,8g dd HCl 25%. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 47: Nhoû töø töø töøng gioït dd NaOH vaøo dd muoái clorua cuûa kim loaïi B hoaù trò III ñeán khi keát tuûa khoâng taïo theâm ñöôïc nöõa thì döøng. Loïc laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao, thu ñöôïc moät oxit ( trong ñoù % cuûa kim loaïi B chieám 52,94%). Xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi B? Bài 48: Khi cho 2,5g một kim loại hóa trị II vào nước thì thu được 1,4 lít khí H 2 bay ra ở đktc. Xác định tên kim loại? Bài 49: Khi hòa tan 21g một kim loại hóa trị II trong dd H2SO4 loãng thì sinh ra 8,4 lít khí H2 ở đktc. Khi cho kết tinh thì muối sunfat kết tinh cùng với nước tạo ra 104,25g tinh thể muối hidrat hóa. Cho biết tên kim loại? a. Xác định CT của muối Hidrat hóa? b.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=949

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2