intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon của natri nitrit trong dung dịch nước trung tính

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

26
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Effect of sodium nitrite on the carbon steel corrosion inhibition in the aerated neutral (pH 7) and alkaline (pH 11) water solutions at temperatures from 30o C to 140o C has been investigated by mass loss, potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy methods. Sodium nitrite was added in concentrations: 200, 350, 500, 750, 1000, 1500 and 2000 ppm by mass.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon của natri nitrit trong dung dịch nước trung tính

T¹p chÝ Hãa häc, T. 44 (5), Tr. 592 - 597, 2006<br /> <br /> <br /> ¶nh h ëng cña thêi gian vµ nhiÖt ®é ®Õn hiÖu qu¶<br /> øc chÕ ¨n mßn thÐp cacbon cña natri nitrit trong<br /> dung dÞch n íc trung tÝnh<br /> §Õn Tßa so¹n 15-11-2005<br /> Vò §×nh Huy2, §Æng MËu ChiÕn1, Lª ThÞ Lý2<br /> 1<br /> Khoa c«ng nghÖ vËt liÖu, Tr*êng §HBK Tp. Hå ChÝ Minh<br /> 2<br /> Khoa Hãa häc, Tr*êng §HSP Tp. Hå ChÝ Minh<br /> <br /> SUMMARY<br /> Effect of sodium nitrite on the carbon steel corrosion inhibition in the aerated neutral (pH 7)<br /> and alkaline (pH 11) water solutions at temperatures from 30oC to 140oC has been investigated<br /> by mass loss, potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy<br /> methods. Sodium nitrite was added in concentrations: 200, 350, 500, 750, 1000, 1500 and 2000<br /> ppm by mass. The steel samples were evaluated by mass loss measurements after 4, 8, 12, 24, 72,<br /> 120, 168 and 240 hours of immersion at 30oC; after 4 hours and 8 hours of immersion at 60oC,<br /> 100oC and 140oC. Experimental results revealed that the steel corrosion inhibition efficiency of<br /> sodium nitrite significantly effected by immersion time, environment pH values and temperatures:<br /> (1) Sodium nitrite has a positive effect for the formation of passive film and contribute to the<br /> reduction of the steel corrosion rate in the neutral and alkaline solutions; (2) The steel corrosion<br /> rate reduced by increasing the dose of sodium nitrite in neutral and alkaline solutions; (3) The<br /> addition of sodium nitrite has higher steel corrosion inhibition efficiency in the neutral solutions<br /> at the unexceeded 60oC temperatures and in the alkaline solutions at the unexceeded 100oC<br /> temperatures; (4) Under these conditions of both neutral and alkaline solutions, the optimum<br /> concentration of sodium nitrite is 500 ppm by mass; and (5) The sodium nitrite has a slight effect<br /> on reducing of steel corrosion rate in alkaline solutions at the room temperature.<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu ®Õn 140oC. Môc ®Ých cña b@i b¸o n@y l@ gãp<br /> phÇn bæ sung v@o chç trèng nãi trªn.<br /> Ngay tõ nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû 20, natri<br /> nitrit ®! ®"îc biÕt nh" mét chÊt øc chÕ ¨n mßn II - PH ¬NG PH¸P NGHI£N CøU<br /> thÐp trong dung dÞch n"íc trung tÝnh [1]; nã cã<br /> kh¶ n¨ng b¶o vÖ thÐp cacbon khái bÞ ¨n mßn lç 1. §èi t îng nghiªn cøu<br /> trong dung dÞch n"íc cã nång ®é ion clorua Cl-<br /> Th@nh phÇn hãa häc ®Þnh danh cña thÐp<br /> cao [2, 3] v@ chèng ¨n mßn côc bé thÐp trong<br /> cacbon P110 (% khèi l"îng): C - 0,24; Mn -<br /> dung dÞch n"íc chøa chÊt th¶i phãng x¹ ë nhiÖt<br /> 1,32; Si - 0,16; P - 0,022 v@ S - 0,013.<br /> ®é 40oC - 50oC [4 - 7].<br /> Dung m«i l@ n"íc ngät trung tÝnh (pH 7)<br /> Chóng t«i ch"a t×m thÊy c«ng tr×nh nghiªn<br /> hoÆc kiÒm (pH = 11). Nång ®é chÊt øc chÕ natri<br /> cøu n@o kh¶o s¸t kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn thÐp<br /> nitrit l@ 200, 350, 500, 750, 1000, 1500 v@ 2000<br /> bëi natri nitrit trong dung dÞch n"íc trung tÝnh<br /> ppm (theo khèi l"îng). Th@nh phÇn hãa häc cña<br /> v@ kiÒm trªn kho¶ng réng cña nhiÖt ®é tõ 30oC<br /> 592<br /> n"íc ngät ghi trong t@i liÖu [8, 9]. Dung dÞch V0 V<br /> kiÒm (pH = 11) pha chÕ theo [10]. Z (%) = × 100<br /> V0<br /> 2. X¸c ®Þnh tèc ®é ¨n mßn thÐp theo ph ¬ng<br /> ph¸p khèi l îng Trong ®ã: V0 v@ V l@ tèc ®é ¨n mßn thÐp trong<br /> dung dÞch kh«ng v@ cã chÊt øc chÕ.<br /> Xö lý mÉu thÐp tr"íc v@ sau thÝ nghiÖm theo<br /> tiªu chuÈn Mü ASTM G1-90 [11]. C¸c mÉu thÐp 3. §o ®iÖn hãa<br /> ®"îc nhóng ngËp v@o dung dÞch tÜnh, th«ng khÝ §o ®"êng cong ph©n cùc thÕ ®éng v@ ®o<br /> theo c¸c tiªu chuÈn ASTM G31-72, G111-92 tæng trë ®iÖn hãa trªn thiÕt bÞ Solatron 1280Z<br /> [12, 13], trong kho¶ng thêi gian: 4, 8, 12, 24, (Ph¸p) theo c¸c tiÖu chuÈn ASTM G5-94, G102-<br /> 72, 120, 168 v@ 240 giê nhiÖt ®é phßng (30oC); 89 v@ G106-89 [14 - 16]. Gi¸ trÞ ®iÖn thÕ ¨n<br /> trong 4 giê v@ 8 giê c¸c nhiÖt ®é: 60oC, 100oC mßn thÐp (Ecorr) so víi ®iÖn cùc calomen b!o<br /> v@ 140oC. hßa. MËt ®é dßng ¨n mßn thÐp (icorr) x¸c ®Þnh<br /> Tèc ®é ¨n mßn thÐp trung b×nh V (mm/n¨m) theo c¸c ph"¬ng ph¸p ngo¹i suy Tafel v@ ®iÖn<br /> tÝnh theo c«ng thøc: trë ph©n cùc tuyÕn tÝnh. Xö lý sè liÖu b»ng<br /> ch"¬ng tr×nh "Fit and Simulation" ®Ó nhËn ®"îc<br /> 8,76 × 10 4 × W<br /> v corr<br /> =<br /> A×T × D<br /> c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë ph©n cùc (R), §iÖn dung líp<br /> kÐp ®iÖn tÝch kÐp p (C) v@ tèc ®é ¨n mßn thÐp<br /> Trong ®ã W l@ tæn hao khèi l"îng mÉu (g): A - (V). C¸ch ®o chi tiÕt ghi trong [8, 9].<br /> diÖn tÝch mÉu (cm2); T l@ thêi gian ng©m mÉu<br /> (h); D l@ khèi l"îng mÉu (g0; A l@ diÖn tÝch mÉu III - KÕt qu¶ v- th¶o luËn<br /> (cm2); T l@ thêi gian ng©m mÉu (h); D l@ khèi<br /> l"îng riªng cña mÉu (g/cm3). 1. HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp cña natri nitrit trong<br /> HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp Z (%) cña chÊt øc chÕ dung dÞch trung tÝnh ë nhiÖt ®é phßng<br /> tÝnh theo c«ng thøc sau: (30oC)<br /> <br /> B¶ng 1: HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp cña natri nitrit trong dung dÞch trung tÝnh ë nhiÖt ®é phßng (30oC)<br /> <br /> Nång ®é NaNO2, HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp, Z%<br /> ppm 4 giê 8 giê 12 giê 24 giê 72 giê 120 giê 168 giê 240 giê<br /> 200 -5,20 -20,07 16,26 43,94 72,25 83,33<br /> 350 -7,15 -19,79 37,19 55,00 88,55 87,93<br /> 500 -15,60 5,99 63,32 73,05 88,17 88,75 87,24 85,97<br /> 750 -7,89 22,59 64,97 74,08 88,37 88,85 87,48 86,11<br /> 1000 -4,03 29,22 66,41 74,42 88,58 89,06 87,73 86,66<br /> 1500 3,68 31,44 66,62 75,11 88,79 89,17 87,97 86,38<br /> 2000 7,52 35,85 68,27 76,13 89,20 89,38 88,09 86,80<br /> <br /> B¶ng 1 cho thÊy, trong 4 giê ®Çu ng©m mÉu, trong kho¶ng nång ®é natri nitrit tõ 200 ®Õn<br /> 1000 ppm, hiÖu qu¶ b¶o vÖ Z mang dÊu ©m (-), nghÜa l@ natri nitrit ®! gia tèc sù ¨n mßn thÐp v@ sù<br /> gia tèc ®ã ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i t¹i nång ®é natri nitrit l@ 500 ppm; khi t¨ng nång ®é natri nitrit ®Õn<br /> 1500 ppm v@ 2000 ppm, hiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp cña natri nitrit cßn rÊt thÊp, mét c¸ch t"¬ng øng l@<br /> 4% v@ 8%.<br /> <br /> 593<br /> Thêi gian ng©m mÉu ®Õn 8 giê, natri nitrit Sè liÖu ë b¶ng 2 vÒ ®o c¸c ®"êng cong ph©n<br /> chØ thÓ hiÖn t¸c dông øc chÕ sù ¨n mßn thÐp nÕu cùc anèt v@ ca tèt trong dung dÞch trung tÝnh ë<br /> nång ®é cña nã kh«ng nhá h¬n 500 ppm. Sau 12 nhiÖt ®é phßng chØ ra r»ng, muèi natri nitrit l@m<br /> giê ng©m mÉu th× natri nitrit cã t¸c dông øc chÕ t¨ng ®iÖn thÕ ¨n mßn thÐp (Ecorr) v@ l@m t¨ng ®é<br /> sù ¨n mßn thÐp ë mäi nång ®é kh¶o s¸t: hiÖu dèc Tafel anot (ba) vÒ phÝa gi¸ trÞ d"¬ng h¬n,<br /> qu¶ b¶o vÖ thÐp cña natri nitrit t¨ng dÇn khi t¨ng dÉn ®Õn sù gi¶m tèc ®é ¨n mßn thÐp (Vcorr).<br /> thêi gian ng©m mÉu hoÆc t¨ng nång ®é cña nã. Nh"ng natri nitrit l¹i l@m gi¶m ®é dèc Tafel<br /> Tãm l¹i, trong dung dÞch n"íc trung tÝnh t¹i catot (bC). NghÜa l@, t"¬ng tù nh" ion molip®at<br /> nhiÖt ®é phßng, hiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp cña n¸tri MoO4- [9], ion nitrit NO2- ®ång thêi thÓ hiÖn t¸c<br /> nitrit ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i æn ®Þnh v@o kho¶ng 88 - dông hai mÆt: Mét mÆt, gia tèc qu¸ tr×nh catot;<br /> 89%, ë nång ®é tèi "u l@ 500 ppm, sau 72 giê mÆt kh¸c, nã k×m h!m qu¸ tr×nh anot cña sù ¨n<br /> ng©m mÉu. mßn ®iÖn hãa thÐp.<br /> <br /> <br /> B¶ng 2: Sù phô thuéc v@o nång ®é NaNO2 trong dung dÞch trung tÝnh ë nhiÖt ®é phßng cña ®iÖn thÕ<br /> ¨n mßn thÐp (Ecorr), ®é dèc Tafel anot (ba), ®é dèc Tafel catot (bC) v@ tèc ®é ¨n mßn thÐp (Vcorr)<br /> N«ng ®é NaNO2, ppm , mV<br /> a C, mV Ecorr, V Vcorr .103, mm/n¨m<br /> 0 161 -178 -0,3857 22,96<br /> 200 218 -109 0,1171 0,12<br /> 500 120 -69 0,0743 0,34<br /> 1000 239 -58 0,0398 0,75<br /> 2000 346 -199 0,0969 0,66<br /> <br /> B¶ng 3: Sù phô thuéc v@o nång ®é NaNO2 trong dung dÞch trung tÝnh ë nhiÖt ®é phßng cña ®iÖn thÕ<br /> ¨n mßn thÐp (Ecorr), ®iÖn trë ph©n cùc (R), ®iÖn dung cña líp ®iÖn tÝch kÐp (C) v@ tèc ®é ¨n mßn<br /> thÐp (Vcorr)<br /> <br /> <br /> Nång ®é NaNO2, ppm Ecorr, V R.10-4, .cm2 C.105, F/cm2 Vcorr.103, mm/n¨m<br /> 0 -0,3857 0,57 77,87 22,83<br /> 200 -0,1470 0,91 14,42 36,31<br /> 500 -0,1200 24,21 4,76 0,91<br /> 1000 -0,1155 27,65 5,26 0,86<br /> 2000 -0,1020 67,83 4,88 0,94<br /> <br /> Sè liÖu ®o phæ tæng trë ®iÖn hãa trong b¶ng cong ph©n cùc anot v@ catot, ®Òu cho thÊy natri<br /> 3 cho thÊy, t¨ng nång ®é natri nitrit trong dung nirit l@ chÊt øc chÕ anot ®èi víi sù ¨n mßn ®iÖn<br /> dÞch trung tÝnh, sÏ kÐo theo sù dÞch chuyÓn ®iÖn hãa thÐp, do t¹o th@nh m@ng thô ®éng che phñ<br /> thÕ ¨n mßn thÐp (Ecorr) vÒ phÝa gi¸ trÞ d"¬ng h¬n, dÇn bÒ mÆt thÐp.<br /> l@m t¨ng ®¸ng kÓ ®iÖn trë ph©n cùc (R), l@m 2. HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp cña natri nitrit trong<br /> gi¶m m¹nh ®iÖn dung cña líp ®iÖn tÝch kÐp (C), dung dÞch kiÒm (pH = 11) ë nhiÖt ®é phßng<br /> kÕt qu¶ l@ l@m gi¶m tèc ®é ¨n mßn thÐp (Vcorr).<br /> Sè liÖu c¸c b¶ng 4 v@ 5 cho thÊy, trong dung<br /> C¸c thÝ nghiÖm theo 3 ph"¬ng ph¸p: träng dÞch kiÒm pH = 11, nãi chung, hiÖu qu¶ b¶o vÖ<br /> l"îng, ®o phæ tæng trë ®iÖn hãa, ®o c¸c ®"êng thÐp ®ång thêi bëi ion hi®r«xyl (OH-) v@ ion<br /> 594<br /> nitrit (NO2-) t¨ng lªn khi t¨ng nång ®é natri dung dÞch trung tÝnh pH 7, t"¬ng øng víi hiÖu<br /> nitrit hoÆc t¨ng thêi gian ng©m mÉu. Nh"ng ion qu¶ b¶o vÖ ®¹t tíi 78 - 87%. Trong khi ®ã, cho<br /> OH- ®ãng vai trß chÝnh, cßn ion nitrit chØ ®ãng thªm 2000 ppm natri nitrit v@o dung dÞch kiÒm<br /> vai trß phô trong sù øc chÕ qu¸ tr×nh ¨n mßn pH = 11, tû sè (V7/V11) chØ l@ 0,9 - 2,8 lÇn,<br /> thÐp. VÝ dô, sau kho¶ng thêi gian ng©m mÉu t"¬ng øng víi hiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp ®ång thêi<br /> thÐp t"¬ng ®èi d@i trong dung dÞch kiÒm pH 11, bëi ion hi®r«xyl v@ ion nitrit trong dung dÞch<br /> tõ 72 giê ®Õn 240 giê, tèc ®é ¨n mßn thÐp (V11) kiÒm (pH = 11) l@ 84 - 96%; nghÜa l@, 2000 ppm<br /> gi¶m tíi gi¸ trÞ gÇn nh" æn ®Þnh, th× riªng ion NaNO2 chØ l@m t¨ng hiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp lªn 6 -<br /> OH- ®! l@m gi¶m tèc ®é ¨n mßn thÐp tíi 4,3 - 9% so víi trong dung dÞch kiÒm pH = 11 kh«ng<br /> 7,5 lÇn so víi tèc ®é ¨n mßn thÐp (V7) trong cã mÆt natri nitrit.<br /> <br /> B¶ng 4: Tû sè tèc ®é ¨n mßn thÐp trong dung dÞch trung tÝnh (V7) so víi trong dung dÞch kiÒm<br /> pH = 11 (V11) cã cïng nång ®é natri nitrit, ë nhiÖt ®é phßng (30oC)<br /> <br /> Nång ®é Tû sè (V7/V11)<br /> NaNO2, ppm 4 giê 8 giê 12 giê 24 giê 72 giê 120 giê 168 giê 240 giê<br /> 0 1,5116 2,2968 1,4979 2,0086 4,3009 5,4857 7,4865 6,6697<br /> 200 2,6997 3,3514 2,4000 1,9388 2,3628 1,6477<br /> 350 2,0372 3,1463 1,4406 1,4460 1,1880 1,0500<br /> 500 2,1429 2,3621 0,6468 0,8607 0,9055 0,8710 1,6825 1,1724<br /> 750 1,8671 1,9405 0,6355 0,8324 0,9040 0,8843 1,7049 1,5538<br /> 1000 2,0772 1,7785 0,6289 0,8306 0,9174 0,9052 2,0816 1,5902<br /> 1500 2,0830 1,8230 0,6348 0,8197 0,9316 0,9286 2,2222 1,8679<br /> 2000 2,4000 1,8127 0,6539 0,7926 0,9292 0,9533 2,8286 2,0870<br /> <br /> B¶ng 5: HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp ®ång thêi bëi NaOH v@ NaNO2 trong dung dÞch kiÒm (pH = 11) ë<br /> nhiÖt ®é phßng (30oC)<br /> <br /> HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp, Z%<br /> Nång ®é NaNO2, ppm<br /> 4 giê 8 giê 12 giê 24 giê 72 giê 120 giê 168 giê 240 giê<br /> dd pH11 33,85 56,46 42,53 59,62 82,30 77,54 86,64 85,01<br /> dd pH11+200 ppm 61,04 64,17 65,11 71,09 88,25 89,89<br /> dd pH11+350 ppm 47,40 61,93 56,40 68,88 87,84 88,51<br /> dd pH11+ 500 ppm 46,05 60,20 43,29 68,69 86,93 82,03 92,42 88,03<br /> dd pH11 +750 ppm 42,21 60,11 44,87 68,86 87,14 82,46 92,66 91,06<br /> dd pH11 +1000 ppm 49,92 60,20 46,59 69,20 87,55 83,19 94,10 91,61<br /> dd pH11 +1500 ppm 53,76 62,39 47,42 69,63 87,96 83,77 94,58 92,71<br /> dd pH11+ 2000 ppm 61,47 64,61 51,48 69,89 88,37 84,49 95,79 93,67<br /> <br /> 3. ¶nh h ëng cña nhiÖt dé ®Õn hiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp bëi natri nitrit trong dung dÞch trung<br /> tÝnh<br /> 595<br /> B¶ng 6: HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp cña natri nitrit trong dung dÞch trung tÝnh thay ®æi theo nhiÖt ®é<br /> HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp Z%<br /> Nång ®é<br /> MÉu ng©m 8 giê MÉu ng©m 8 giê<br /> NaNO2, ppm<br /> 30oC 60oC 100oC 140oC 30oC 60oC 100oC 140oC<br /> 200 -5,20 65,81 40,86 40,00<br /> 350 -7,15 67,35 45,96 43,76<br /> 500 -15,60 75,13 51,64 49,38 5,99 76,98 51,09 21,56<br /> 750 -7,89 78,25 58,09 55,00 22,59 77,79 51,39 21,73<br /> 1000 -4,03 81,35 61,30 56,88 29,22 79,36 55,56 23,50<br /> 1500 3,68 82,89 64,52 60,62 31,44 79,38 58,34 25,50<br /> 2000 7,52 87,57 67,75 62,50 35,85 81,74 61,13 29,43<br /> <br /> B¶ng 6 cho thÊy, hiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp cña 4. ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é ®Õn hiÖu qu¶ b¶o<br /> natri nitrit trong dung dÞch trung tÝnh t¨ng theo vÖ thÐp bëi natri nitrit trong dung dÞch<br /> nång ®é cña nã ë mäi nhiÖt ®é kh¶o s¸t v@ ®¹t kiÒm (pH 11)<br /> gi¸ trÞ cùc ®¹i t¹i 60oC, sau ®ã gi¶m nhanh theo<br /> chiÒu t¨ng cña nhiÖt ®é; ®iÒu ®ã thÓ hiÖn ®Æc B¶ng 7 cho thÊy:<br /> biÖt râ sau thêi gian ng©m mÉu d@i 8 giê. - HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp (Z) cña riªng ion<br /> Nh" vËy, ë nh÷ng nhiÖt ®é cao h¬n 60oC, hi®r«xyl trong dung dÞch kiÒm (pH 11) kh«ng<br /> natri nitrit kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ thÐp l©u d@i æn ®Þnh theo thêi gian v@ nhiÖt ®é, ®¹t gi¸ trÞ cùc<br /> trong dung dÞch n"íc trung tÝnh, chñ yÕu l@ do ®¹i Z = 53% t¹i 100oC khi thêi gian ng©m mÉu<br /> nhiÖt ®é cao ®! ph©n hñy natri nitrit nhanh h¬n ng¾n (4 giê) v@ ®¹t Z = 65% t¹i 60oC khi thêi<br /> sù t¹o th@nh m@ng thô ®éng trªn thÐp. gian ng©m mÉu d@i (8 giê).<br /> <br /> B¶ng 7: HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp ®ång thêi bëi natri hi®r«xit v@ natri nitrit trong dung dÞch kiÒm<br /> (pH = 11) thay ®æi theo nhiÖt ®é<br /> HiÖu qu¶ b¶o vÖ, Z%<br /> Nång ®é NaNO2,<br /> MÉu ng©m 4 giê MÉu ng©m 4 giê<br /> ppm<br /> o o o o o<br /> 30 C 60 C 100 C 140 C 30 C 60oC 100oC 140oC<br /> dd pH 11 33,85 43,28 53,12 49,20 56,46 65,09 44,44 27,44<br /> dd pH 11+ 200ppm 61,03 72,03 57,65 51,26<br /> dd pH 11+ 350ppm 47,40 67,35 64,52 17,50<br /> dd pH 11+ 500ppm 46,05 62,32 61,30 13,76 60,20 80,95 84,73 21,56<br /> dd pH 11+ 750ppm 42,21 64,26 62,92 17,50 60,11 82,54 86,06 23,50<br /> dd pH 11+ 1000ppm 49,92 65,63 66,16 15,62 60,20 84,14 86,10 25,50<br /> dd pH 11+ 1500ppm 53,76 65,82 67,75 17,50 62,39 87,30 88,89 29,43<br /> dd pH 11+ 2000ppm 61,47 67,36 69,37 21,26 64,61 88,09 88,97 31,37<br /> - HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp (Z) ®ång thêi bëi NaOH v@ NaNO2 t¨ng theo chiÒu t¨ng nhiÖt ®é tõ 30oC<br /> ®Õn 100oC, ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i t¹i 100oC, sau ®ã Z gi¶m rÊt nhanh theo chiÒu t¨ng cña nhiÖt ®é.<br /> 596<br /> - HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp (Z) ®ång thêi bëi Proceedings of the 12th Asia Pacific<br /> NaOH v@ NaNO2 t¨ng chËm theo chiÒu t¨ng Corrosion Control Conference, Vol. 2, P.<br /> nång ®é NaNO2. VÝ dô, t¹i thêi ®iÓm ng©m mÉu 857 (2001).<br /> 8 giê, trong kho¶ng nhiÖt ®é 30oC - 100oC th× Z 2. Z. Szklarska - Smialowska. Pitting<br /> = 60 - 85% v@ Z = 65 - 89% trong dung dÞch Corrosion of Metals, NACE International,<br /> kiÒm (pH = 11) cã 500 ppm NaNO2 v@ 2000 Houston (1986).<br /> ppm NaNO2 mét c¸ch t"¬ng øng.<br /> 3. Z. Szklarska-Smialowska. Corrosion/89,<br /> - Nh" vËy, cã thÓ nãi, nång ®é natri nitrit tèi Paper No. 140, NACE International,<br /> "u l@ 500 ppm, nÕu nhiÖt ®é trong dung dÞch Houston (1989).<br /> kiÒm (pH = 11) kh«ng cao h¬n 100oC.<br /> 4. Philip E. Zapp, John W. Van Zee.<br /> IV - KÕt luËn Corrosion/99, Paper No .471, NACE<br /> International, Houston (1999).<br /> Natri nitrit l@ chÊt oxi hãa m¹nh, ë giai 5. R. S. Ondrejcin, S. P. Rideout, and J. A.<br /> ®o¹n ®Çu, cã gia tèc sù ¨n mßn ®iÖn hãa thÐp Donovan. Nuclear Technology, 44, P. 297<br /> khi ®ãng vai trß l@ chÊt khö ph©n cùc catot; giai (1979).<br /> ®o¹n sau, nã l@ chÊt øc chÕ qu¸ tr×nh anot, v× ®! 6. J. W. Congdon. Materials Performance, 15,<br /> gãp phÇn t¹o th@nh m@ng thô ®éng b¶o vÖ bÒ P. 34 (1988).<br /> mÆt thÐp khái bÞ ¨n mßn.<br /> 7. P. E. Zapp and D. T. Hobbs. Corrosion/92,<br /> HiÖu qu¶ b¶o vÖ thÐp bëi natri nitrit bÞ ¶nh Paper No. 98, NACE International, Houston<br /> h"ëng lín bëi thêi gian ng©m mÉu, gi¸ trÞ pH (1992).<br /> cña m«i tr"êng v@ nhiÖt ®é.<br /> 8. Vu Dinh Huy and Vo Ngoc Tiep.<br /> Natri nitrit l@ chÊt øc chÕ ¨n mßn thÐp rÊt tèt<br /> Proceedings of 16th International Corrosion<br /> trong dung dÞch n"íc trung tÝnh cã nhiÖt ®é<br /> Congress, Paper No. 17-08, P. 508 in<br /> kh«ng cao h¬n 60oC v@ trong dung dÞch kiÒm cã<br /> Abstracts (2005).<br /> nhiÖt ®é kh«ng cao h¬n 100oC.<br /> Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn n@y th× nång ®é natri 9. Vò §×nh Huy v@ TrÇn ThÞ Lan Anh. TuyÓn<br /> nitrit tèi "u l@ 500 ppm (theo khèi l"îng). tËp Héi nghÞ Khoa häc & C«ng nghÖ lÇn thø<br /> 9, Tr"êng §¹i häc B¸ch khoa Tp. Hå ChÝ<br /> Natri nitrit n©ng cao kh«ng ®¸ng kÓ hiÖu qu¶ Minh, Ph©n ban C«ng nghÖ VËt liÖu, Tr. 136<br /> b¶o vÖ thÐp cña dung dÞch kiÒm t¹i nhiÖt ®é (2005).<br /> phßng.<br /> 10. TuyÓn tËp tiªu chuÈn Nh@ n"íc vÒ hãa chÊt,<br /> cao su, thñy tinh; tËp 1, H@ Néi, Tr. 32 - 34<br /> T-i liÖu tham kh¶o<br /> TCVN 1057-71 (1974).<br /> 1. M. Raghavan. Corrosion Prevention and 11. - 16. ASTM Standards: G1-90, G31-72,<br /> Development of Corrosion Inhibitors. G111-92, G5-94, G102-89, G106-89.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 597<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2