intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
168
lượt xem
51
download

Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Công nghệ sinh học môi trường - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp" để nắm bắt những nội dung về hoạt động nông nghiệp phát triển do sự tiến bộ của công nghệ sinh học, các tiến bộ của công nghệ sinh học trong nông nghiệp ảnh hưởng nhiều đến môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

  1. CHÖÔNG 7 Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng nghieäp TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
  2. Giôùi thieäu ™ Hoaït ñoäng ng noâng nghieäp phaùt trieån do söï tieán boä cuûa coâng ngheä sinh hoïc ™ Caùc tieán boä cuûa coâng ngheä sinh hoïc trong noâng nghieäp aûnh nh höôûng ng nhieàu ñeán moâi tröôøng ng. ™ Caùc aûnh nh höôûng ng cuûa coâng ngheä sinh hoïc trong noâng nghieäp bao goàm: ™ Taïo ra caùc loaïi ñoäng ng thöïc vaät cho naêng suaát cao, choáng ng chòu toát ™ Phaùt hieän beänh nh dòch treân thöïc vaø ñoäng ng vaät ™ Vaccine ñoäng ng vaät ™ Kieåm soaùt sinh hoïc ™ Ña daïng ng sinh hoïc m/xöû lyù chaát thaûi ™ Giaûm/x
  3. Coâng ngheä sinh hoïc thöïc vaät ™ Kyõ thuaät gene ™ Nuoâi caáy moâ teá baøo ™ Phaân laäp gene ™ Dung hôïp teá baøo traàn ™ Caùc vector ™ Thöïc vaät chuyeån gene ™ Chòu ñöïngng thuoác tröø saâu, ™ Choïn loïc bieán dò dieät coû ™ Bieán naïp thöïc vaät ™ Khaùngng saâu haïi, dòch beänh nh ™ Teá baøo traàn ™ Chaát löôïng ng quaû ™ Chuyeån naïp DNA
  4. Teá baøo traàn vaø öùng duïng
  5. Chuyeån naïp gene vaø öùng duïng
  6. Coâng ngheä sinh hoïc ñoäng ng vaät ™ Saûn xuaát caùc loaïi protein quyù ™ Taêng cöôøngng hormon sinh tröôûng ng ñeå taêng naêng suaát ™ Taêng cöôøngng chaát löôïng ng vaø soá löôïng ng söûa ñoái vôùi boø söõa ™ Nhaân baûn voâ tính
  7. Ña daïng ng sinh hoïc ™ Caùc loaøi ñoäng ng thöïc vaät coù xu höôùngng giaûm nhanh bôûi nhieàu taùc ñoäng ng cuûa moâi tröôøng ng vaø con ngöôøi ™ Coâng ngheä sinh hoïc giuùp baûo toàn hoaëc taêng ng thöïc vaät quyù hieám sinh caùc loaïi ñoäng ™ CNSH giuùp baûo toàn caùc nguoàn gene.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2