intTypePromotion=1

Bài giảng: Dinh dưỡng trẻ em

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
82
lượt xem
11
download

Bài giảng: Dinh dưỡng trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sữa mẹ được tiết ra từ 600 –1.000ml/ngày. Sữa mẹ được chia thành 3 loại: 1. Sữa non (Colostrum): Là dòng sữa đầu tiên được tiết ra trong vài ngày đầu tiên. Loại sữa này rất giàu chất đạm (protein), chứa đủ các vitamin, chất khoáng, các yếu tố miễn.. 2. Sữa chuyển tiếp: Có từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 14 sau khi sinh. 3. Sữa vĩnh viễn: Từ ngày 10-14 sau khi sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Dinh dưỡng trẻ em

 1. NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ   Định nghĩa: Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn là cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu (không ăn thêm bất cứ thứ gì kể cả nước uống).  Tất cả trẻ em sau sinh đều được nuôi băng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, vì sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, phù hợp nhất đối với sự phát triển của trẻ.
 2. Sữa mẹ được tiết ra từ 600 –1.000ml/ngày.  Sữa mẹ được chia thành 3 loại: 1. Sữa non (Colostrum): Là dòng sữa đầu tiên được tiết  ra  trong  vài  ngày  đầu  tiên.  Loại  sữa  này  rất  giàu  chất  đạm  (protein),  chứa  đủ  các  vitamin,  chất  khoáng,  các  yếu tố miễn.. 2. Sữa chuyển tiếp:  Có từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 14  sau khi sinh.  3. Sữa vĩnh viễn: Từ ngày 10­14 sau khi sinh. 
 3. lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ  1.Thành phần của sữa mẹ dễ tiêu hoá dễ hấp thu:   * protein : có đủ các loại a.amin cần thiết ,80% là  lactambumin ( là protein có phân tử lượng thấp  nên dễ tiêu hoá) 20% là casein.  * lipit : có đủ các loại a.béo không no cần thiết  linolenic và linoleic. trong sữa mẹ có men lipasa  nên lipit trong sữa mẹ có thể được hấp thu ngay tại  dạ dày.  * Gluxit : là đường beta lactose.
 4. Sữa mẹ có đầy đủ các chất mỡ, tinh bột, đạm, vitamin.  Casein: giúp ngăn chặn bệnh  nhiễm trùng .   Sắt ­ sữa mẹ có đủ chất sắt cho em bé. .   Lactose; Vitamin C, giúp em bé hấp thu chất sắt.   DHA ­ Docosahexaenoic acid giúp phát triển não và mắt.   Lipase ­ men này giúp em bé tiêu hóa và hấp thu các chất mỡ.   Lactase  ­  giúp  thu  nhận  đường  lactose  trong  sữa  mẹ.  Chất  lactose  giúp  phát  triển não bộ và thần kinh và điều hòa sinh khuẩn trong ruột.   Amylase ­ giúp tiêu hóa các chất tinh bột.   Lượng  đạm  (protein)  và  các  muối  khoáng  như  (Ca…)  nhiều  gấp  3  lần  sữa  bò,  đặc biệt trong sữa non lượng đạm rất cao
 5. 2. Trong sữa mẹ có các yếu tố miễn dịch  Sữa mẹ thường xuyên được giữ ở nhiệt độ khoảng 37oC.   IgG, IgA, IgM, IgD và IgE. Nhiều nhất là IgA (có nhiều nhất trong sữa non).  Loại IgA này có tác dụng đối kháng với một số vi khuẩn như: E.coli và virut  trong ruột. IgA này không tiêu hủy các vi khuẫn "có ích“, không làm viêm  Oligosaccharide ­ Là một chuỗi các thành phần loại đường, gần giống cấu  trúc của những phân tử trên màng tế bào, nơi vi khuẩn thường dùng để xâm  nhập đường tiêu hóa.   Lactoferrin ­ Chất này có khả năng gộp hai nguyên tử sắt thành một ­ làm  thiếu chất sắt cần thiết cho sự tăng trưởng của một số vi khuẩn, VD: tụ cầu. 
 6.  Chất đạm bám Vitamin B12 ­ kìm chế không cho vi khuẩn thu nhập Vit B12  Yếu tố bifidus – là yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng của vi khuẩn có lợi  Lactobacillus bifidus   Các chất acid béo có trong sữa mẹ có khả năng làm vỡ màng bọc của các  loại siêu vi trùng có vỏ bọc (enveloped virus) ­ như siêu vi trùng thủy đậu.   Chất lysozym: có tác dụng tiêu diệt một số VK và VR.
 7.  Tăng tình cảm mẹ ­ con  Chống bệnh dị ứng và nhiễm khuẩn  Giúp mẹ chống bệnh tật: Co hồi tử cung sau đẻ, chống mất máu KHHGĐ Giảm tỷ lệ K tử cung và K vú  Tiện lợi, rẻ tiền
 8.  - Bó sím tr­íc 30 phót sau khi sinh.  - Bó mÑ hoµn toµn trong 6 th¸ng ® Çu, kh«ng ¨n thªm bÊt cø c¸c thøc ¨n kh¸c.  - Bó theo nhu cÇu cña trÎ, Ýt nhÊt 8 lÇn/24 giê.  - TrÎ ®­îc bó mÑ c¶ ngµy vµ ® ªm.  - Cai s÷ khi trÎ ® a ­îc 18 - 24 th¸ng hoÆc l© h¬ u n nÕu cã thÓ.  - TrÎ cÇn ® ­îc bó hÕt c¶ s÷ ® vµ s÷ cuèi. a Çu a
 9.  - §Çu vµ th© trÎ n»m trªn mét ® n ­êng th¼ng.  - TrÎ ®­îc bÕ ¸p s¸t vµo lßng mÑ.  - §Çu trÎ ® diÖn víi vó mÑ èi  - MÑ ® toµn th© trÎ. ì n
 10.  MiÖng trÎ më réng.  M«i d­íi h­íng ra ngoµi.  TrÎ ngËm miÖng s© hÕt quÇng ® u en cña vó.  CÇm trÎ t×vµo vó mÑ. * C¸c dÊu hiÖu ®¸nh gi¸ trÎ ®­îc bó ®ñ:  - TrÎ ® tiÓu nhiÒu. i  - T¨ng c© tèt. n  - Tù nh¶ vó, giÊc ngñ dµi
 11. ¡n bæ sung lµ cho trÎ ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c bæ sung cho s÷ mÑ. Trong giai ® ¨n bæ sung, trÎ quen a o¹n dÇn víi thøc ¨n gia ® nh. ë cuèi giai ® nµy (th­ × o¹n êng khi trÎ ® 2 tuæi) s÷ mÑ ® thay thÕ hoµn ­îc a ­îc toµn b»ng thøc ¨n gia ® nh. ×
 12. TrÎ cÇn ® ¨n bæ sung khi trÎ ® 6 th¸ng tuæi. ­îc ­îc NÕu cho trÎ ¨n s ím qu¸ s Ï cã nguy hiÓm:  TrÎ sÏ bó Ýt ® mÑ sÏ tiÕt Ýt s÷ vµ khã kh¨n h¬ trong viÖc i, a n ® øng nhu cÇu cña trÎ. ¸p  TrÎ nhËn ® ­îc Ýt c¸c yÕu tè miÔn dÞch tõ s÷ mÑ, nguy c¬ a m¾c bÖnh sÏ t¨ng.  Thøc ¨n míi th­êng Ýt chÊt dinh d­ìng h¬ s÷ mÑ. n a  C¸c bµ mÑ cã nguy c¬mang thai sím h¬ nÕu cho trÎ bó n mÑ hoµn toµn. NÕu cho trÎ ¨n muén h¬n:  TrÎ kh«ng nhÆn ® c¸c chÊt c¸c chÊt dinh d­ìng ® bó ñ Ó ® sù thiÕu hôt. ¾p  TrÎ chËm lín hoÆc ngõng t¨ng c© n.  Nguy c¬trÎ bÞ suy dinh d­ìng vµ thiÕu vi chÊt.
 13. S è b÷a ¨n bæ s ung vµ s è l­îng :  - TrÎ 6 th¸ng tuæi: ngµy cho trÎ ¨n 1 b÷ bét 5%, trÎ ® a ­îc ¨n ® dÇn lªn. Æc  - TrÎ 7-8 th¸ng: ngµy ¨n 2 b÷ bét 10%. mçi b÷ 200ml. a a  - TrÎ 9-12 th¸ng: ngµy ¨n 3 b÷ bét 10%. Mçi b÷ 200ml. a a  - TrÎ 12 –24 th¸ng: trÎ cÇn ¨n 3 b÷ ch¸o ® a Æc. Mçi b÷ a 250ml.  Ngoµi c¸c b÷ ¨n bæ sung trÎ tiÕp tôc bó mÑ khi trÎ muèn. a  NÕu trÎ kh«ng cã s÷ mÑ, trÎ cÇn ® a ­îc ¨n thªm 2 b÷ phô a ( lµ thøc ¨n gi÷ c¸c b÷ chÝnh v×vËy c¸c b÷ phô ph¶i dÔ a a a chÕ biÕn, ngon miÖng, giÇu n¨ng l­îng vµ giÇu chÊt dinh d­ ìng ):  C¸c thøc ¨n phô cã thÓ lµ: S÷ chua, s÷ sóp, b¸nh a a, bÝch qui, b¸nh m× hoa qu¶ nghiÒn. ... ,  - TrÎ >2 tuæi ® ­îc ¨n c¬ cïng gia ® nh, Mçi b÷ 1 b¸t + m × a thªm 2 b÷ phô. a
 14. 2.3.Thµnh p hÇn b ÷a ¨n b æ s ung p h¶i ®ñ the o « v u«ng thø c ¨n.  Tinh bé t , Giµu ®¹m, Giµu vitamin, Giµu n¨ng l­îng .  Trong c¸c b÷ ¨n bæ sung: a c¸c thùc phÈm sö dông ph¶i giÇu n¨ng l­îng, giÇu protein vµ c¸c vi chÊt dinh d­ìng (kÏm, s¾t, canxi, vitaminA, vitaminC): - Sö dông c¸c ® cã chÊt l­îng cao nh­: S÷ bß, trøng, ¹m a c¸, c¸clo¹i thÞt gia sóc hoÆc gia cÇm cã mµu thÉm. - C¸c thùc phÈm cã chøa nhiÒu s¾t: gan, c¸c t¹ng cã mµu ® thÉm, thÞt. á - Thùc phÈm giÇu kÏm: lßng ® trøng, t«m cua, c¸. á - Thùc phÈm nhiÒu vitaminA: S÷ mÑ, gan ® a éng vËt, lßng ® trøng, c¸c lo¹i qu¶ cã mµu da cam, rau cã mµu á xanh thÉm. - Thùc phÈm giÇu vitaminC: cam, soµi, d­a, ca chua, rau xanh, xóp l¬ .. - Thøc ¨n nhiÒu canxi: s÷ vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷ – pho a a m¸t, s÷ chua. bét c¸, c¸ hép. a
 15. * C¸c thøc ¨n bæ sung ph¶i s¹ch vµ an toµn:  Kh«ng cã t¸c nh© g© bÖnh ( nghÜa lµ kh«ng cã vi n y khuÈn g© bÖnh hoÆc c¸c sinh vËt cã h¹i kh¸c ). y  Kh«ng cã c¸c ho¸ chÊt cã h¹i hoÆc c¸c chÊt ®éc.  Kh«ng cã x­¬ ng hoÆc c¸c miÕng cøng cã thÓ g© y tæn th­¬ cho trÎ. ng * Kh«ng qu¸ nãng. * Kh«ng qu¸ cay, mÆn. * DÔ ¨n ® víi trÎ. èi * Cã s½n ë ® ph­¬ vµ gi¸ c¶ phï hîp. Þa ng *TrÎ thÝch ¨n.
 16.  Khi b¾t ® cho trÎ ¨n bæ sung cho trÎ ¨n tõ tõ, Çu tõng Ýt mét, t¨ng dÇn ® trÎ quen víi thøc ¨n míi. Ó  KhuyÕn khÝch trÎ ¨n.  Cho trÎ ¨n ngay sau khi chÕ biÕn xong.  VÖ sinh khi nÊu: röa tay tr­íc khi chÕ biÕn thøc ¨n. Thùc phÈm vµ dông cô ph¶i s¹ch vµ b¶o qu¶n hîp vÖ sinh.
 17. C«ng thøc tÝnh l­îng s ÷a hµng ngµy: TrÎ s ¬ s inh < 1 tuÇn tuæ i. Xml = n × 70 hoÆc n × 80.  Xml: sè l­îng s÷ / ngµy. a  n × 70: khi trÎ cã P 3200g.
 18. Khi trÎ > 1 tuÇn tuæ i: TÝnh theo c«ng thøc Skarin. Xml = 800ml ± (50ml × n) Xml =sè l­îng s÷ a. NÕu trÎ 2 th¸ng: Xml = 800ml + 50ml (n ­ 2).  n lµ sè th¸ng cña trÎ.
 19. TÝnh theo calo:  TrÎ 1 - 3 th¸ng: 120 - 130 Kcalo / kg / ngµy.  TrÎ 3 - 6 th¸ng: 110 - 120 Kcalo / kg / ngµy.  TrÎ 6 - 12 th¸ng: 100 - 110 Kcalo / kg / ngµy.  TrÎ > 6 th¸ng mçi ngµy cÇn ¨n 1 lÝt thøc ¨n.  Giê ¨n:  S¬ sinh: 8 b÷ a  < 3 th¸ng: 7 b÷ a  3 - 5 th¸ng: 6 b÷ a  > 6 th¸ng:5 b÷ a ¡n bæ s ung : gièng trÎ cã s÷ mÑ. a TrÎ c Çn ¨n thªm n­íc ho a qu¶ ®Ó t¨ng l­îng vitamin.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2