intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 9 Đo công suất & năng lượng

Chia sẻ: Hoàng Văn Nhật | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:37

371
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật đo lường - Chương 9 Đo công suất & năng lượng. Trong chương này cần tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan, đo công suất trong mạch một chiều và xoay chiều 1 pha, đo năng lượng trong mạch xoay chiều 1 pha, đo công suất mạch 3 pha, đo năng lượng mạch 3 pha, đo công suất phản kháng, đo công suất và năng lượng trong mạch phản kháng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 9 Đo công suất & năng lượng

 1. Chương 9: đo công suât & năng ́ lượng
 2. ̣ Nôi dung ̉ • Tông quan • Đo công suât trong mach môt chiêu và xoay chiêu 1 pha ́ ̣ ̣ ̀ ̀ • Đo năng lượng trong mach xoay chiêu 1 pha ̣ ̀ ́ ̣ • Đo công suât mach 3 pha • Đo năng lượng mach 3 pha ̣ ́ ̉ ́ • Đo công suât phan khang • Đo công suât và năng lượng trong mach phan khang ́ ̣ ̉ ́
 3. ̉ Tông quan • Đo công suất là phép đo rất quan trọng trong kĩ thuật điện • Dải đo công suất rất rộng, từ 10-20W đến 10+10W • Trong mach DC, công suât được tinh ̣ ́ ́ I R P = U.I P = I2R P = U2/R P = kq U ̣1 T ̀ ́ ́ ̣ • Trong mach xoay chiêu 1 pha, công suât tac dung 1 T P = ∫ pdt = ∫ uidt p T 0 T 0 P - p, u, i là giá trị tức thời của công suất, áp, dòng t 0 T
 4. ̉ Tông quan • Khi dong và ap có dang hinh sin : ̀ ́ ̣ ̀ P = U.I.cosφ ́ ̀ ̀ • Công suât toan phân : S = U.I ́ ̉ ∞ ́ ∞ • Công suât phan khang : P = U.I.sinφ P = ∑ Pk = ∑U k I k cos ϕ k ̉ ́ • Tông quat: k =1 k =1 p P u i t 
 5. ̉ Tông quan ̣ ̀ • Trong mach xoay chiêu 3 pha: P3 = PA + PB + PC = U A I A cos ϕ A + U B I B cos ϕ B + U C I C cos ϕC Q3 = QA + QB + QC = U A I A sin ϕ A + U B I B sin ϕ B + U C I C sin ϕC
 6. ̉ Tông quan • Năng lượng • Năng lượng tiêu thụ trong môt thời gian : là đai lượng biêu thị công suât đa ̃ ̣ ̣ ̉ ́ tich luy trong khoang thời gian đó ́ ̃ ̉ t2 t2 W = ∫ Pdt = ∫ UI cos ϕdt t1 t1 t2 t2 t2 t2 t2 t2 W = ∫ PA dt + ∫ PB dt + ∫ PC dt = ∫ U A I A cos ϕ A dt + ∫ U B I B cos ϕ B dt + ∫ U C I C cos ϕC dt • Đôi với mach xoay1 chiêu 3 pha t1 ́ t1 ̣ t ̀ t1 t1 t1 Để đo công suất điện năng, ta dùng Wattmeter. P Để đo năng lượng điện năng, ta dùng công tơ. W t t1 t2
 7. ́ ̣ ̀ ̀ Đo công suât trong mach 1 chiêu & xoay chiêu 1 pha theo phương phap cơ điên ́ ̣ a) b) • Dung vôn kế và ampe kế ̀ • Công suât đo : Pđo = U.I (U, I : số chỉ vôn kê ́ và ampe kê) ́ ́ • Theo sơ đồ a : Pthực = U.I – U2/Rv • Theo sơ đồ b : Pthực = U.I – RA.I2 • Sai số phep đo = tông sai số 2 phep đo trực tiêp ́ ̉ ́ ́
 8. ̀ ̣ Bai tâp • Dung phương phap Von-Ampe để đo công suât cua 1 lò điên. ̀ ́ ́ ̉ ̣ • Vonmet có Rv=10kΩ, khi đo Vonmet chỉ 220V, ampemet có Ra=10 Ω, khi đo ampemet chỉ 15A • Hay chon cach măc thiêt bị đo ? Vẽ sơ đô? ̃ ̣ ́ ́ ́ ̀
 9. Đo công suât theo phương phap cơ ́ ́ ̣ điên ̣ ̣ • Wattmet điên đông • Cuôn tinh (cuôn dong): cho dong phụ tai chay qua, như ampe kê ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ • Cuôn đông (cuôn ap): đăt trực tiêp lên điên ap phụ tai, như vôn kê ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ • Cuôn tinh và cuôn đông được nôi với nhau ở 2 đâu có đanh dâu * ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́
 10. Đo công suât theo phương phap cơ ́ ́ ̣ điên ̣ • Với mach xoay chiêu ̀ u=Um.sin(ωt) i = Im sin(ωt-φ) = i1 i2 = Ium sin(ωt-φu) ́ ̣ ̉ ̣ ̣ • Goc lêch cua cuôn đông U .I . cos ϕ u α = K. cos(ϕ − ϕ u ) Ru + R p • Sai số cua wattmet là ̉ Pw - P cos j u cos(j - j u ) - cos j gp = = P cos j gp ᄏ j u .tgj  Sai số wattmet phụ thuôc câu truc wattmet (φu) và tinh chât phu ̣ tai (tg φ) ̣ ́ ́ ́ ́ ̉
 11. ́ Đo công suât trong mach 1 chiêu & ̣ ̀ xoay chiêu 1 pha ́ ̀ • Thang chia độ trên wattmet : khăc độ theo hăng số ̀ U nk I nk Cw = an • Đo công suât mach điên ở tân số thâp hoăc dai tân nhât đinh ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣
 12. ̀ ̣ Bai tâp • Cho Ampe kế đo dong 50A , ε= 1,5% ̀ • Vôn kế đo ap 30 V , ε = 2% ; ́ • Phụ tai dong 40 A, u=220V ̉ ̀ • Tinh công suât đo được và sai số ́ ́
 13. ́ Đo công suât trong mach 1 chiêu & ̣ ̀ xoay chiêu 1 pha theo phương phap ̀ ́ • Wattmet nhiêt điên : đo công suât ở tân số cao và dai tân rông ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ điên ̣ • r : cac điên trở rât nhỏ ́ ̣ ́ • i : dong phụ tai ̀ ̉ • pa , pb : công suât tiêu thụ trên cac nhiêt điên trở ́ ́ ̣ ̣  Sức điên đông sinh ra trên cac căp nhiêt ngâu Ea = K.pa ; Eb =K.pb ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ Số chỉ vôn kế : Ev = Ea – Eb = C.P
 14. Đo công suât băng phương phap ́ ̀ ́ điên ̣ ̉ ̉ • Wattmet chuyên đôi Hall • T-T: 2 cực dong nôi với nguôn xoay chiêu ̀ ́ ̀ ̀ • X-X: 2 cực ap ́ • Thế điên đông Hall trên 2 cực X-X ̣ ̣ Ex = kx.B.ix ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ • Tao wattmet : Đăt chuyên đôi Hall vao khe Rp : để han chế dong ̣ ̀ hở nam châm điên có từ trường B ̣ ̀ ̣ ́ ̀  Dong qua cuôn hut L = dong qua ZL dong qua 2 cực T-T tỉ lệ với điên ap trên ZL ̀ ̣ ́ Khi đo, thế điên đông Hall : ́ ̣ ̣ ̣ Ex = k.u.i = k.P : đoc trên milivonmet
 15. Đo công suât băng phương phap ́ ̀ ́ ̣ điên ̀ ́ • Wattmet điêu chê: • Đo công suât băng điêu chế tin hiêu ́ ̀ ̀ ́ ̣ • Các tín hiệu tương tự uu và ui được biến đổi thành tần số, chu kì, biên đ ộ, độ rộng của tín hiệu xung, sau đó lấy tích phân. • Điều chế độ rộng xung với biên độ xung (ĐRX – BĐX) • Điều chế độ rộng xung với tần số xung (ĐRX - TSX) • Điều chế tần số xung với biên độ xung (TSX - BĐX)
 16. Đo công suât băng phương phap ́ ̀ ́ ̣́ điênsơ đồ câu truc cua wattmet dung phương phap ĐRX - BĐX • Xet ́ ́ ̉ ̀ ́ • Ở đâu ra cua điêu chế ĐRX, cac xung có độ rông : ti = k.ui ̀ ̉ ̀ ́ ̣ • Ở đâu ra cua bộ điêu chế BĐX : S(t) = uu.ti = k.uu.ui ̀ ̉ ̀ • Điên ap ra cua bộ tich phân tỉ lệ với công suât trung binh P. ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀
 17. Đo năng lượng trong mach xoay ̣ ̀ • Năng lượ1 pha ̣ xoay chiêu 1 pha chiêu ng trong macht2 ̀ t2 W = ∫ Pdt = ∫ U .I . cos ϕdt t1 t1 ́ ́ ̣ ̉ • P = U.I.cosφ : công suât tac dung trên tai • T = t2 – t1 : thời gian tiêu thụ • Công tơ 1 pha ́ ̣ • Câu tao ̣ ̣ • Nam châm điên A: cuôn dong̀ ̣ ̣ ́ • Nam châm điên B: cuôn ap ̃ • Đia nhôm Đ ̣ ̃ • Nam châm M: tao momen ham • Nguyên lý lam viêc ̀ ̣ • ΦI = k-I.I • Φu = ku.Iu = ku.U/Zu (Zu : tông trở cuôn ap) ̉ ̣ ́
 18. Đo năng lượng trong mach xoay ̣ ̀ chiêu 1 pha
 19. Đo năng lượng trong mach xoay ̣ • Kiêm ̀ tra 1 pha ̣ chiêu công tơ điên 1 pha ̉ L2 L1 • Điêu chinh tự quay cua công tơ : đăt điên ap vao cuôn ap wattmet & công ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ tơ U=UN , chinh L1 sao cho dong qua cuôn dong cua wattmet và công tơ = ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ 0  công tơ phai đứng yên. ̉ ̀ ̉ ́ • Điêu chinh goc θ = β – αI = π/2 • Kiêm tra hăng số công tơ ̉ ̀
 20. ̀ ̣ Bai tâp • Đo công suât 1 fa cua 1 lưới có ap lam viêc 400 V dong tai lam viêc ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ 50 A. Người ta dung 1 Wattmet 1 fa có điên ap 220V , dong 10A . cho ̀ ̣ ́ ̀ cosφ =0,97 biêt dong chay qua Wattmet là 4,2A . ́ ̀ ̣ • Xac đinh chỉ số wattmet và công suât phụ tai ́ ̣ ́ ̉
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2