intTypePromotion=3

Bài giảng Maple: Bài 7 - Lập trình trong maple

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
84
lượt xem
20
download

Bài giảng Maple: Bài 7 - Lập trình trong maple

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Maple: Bài 7 - Lập trình trong maple trình bày về thủ tục (procedure); cách khai báo một thủ tục; giải thích; biến toàn cục, biến cục bộ, quá trình định giá biểu thức, sự định giá biến toàn cục cùng một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Maple: Bài 7 - Lập trình trong maple

 1. LẬP TRÌNH TRONG MAPLE    
 2. Thủ tục…PROCEDURE…  Thủ tục (procedure) là một khái niệm  “phổ biến” trong các ngôn ngữ lập trình.  Thủ tục cho phép tạo ra những đọan  chương trình có tính tùy biến cao (có thể  tái sử dụng ở nhiều nơi).  Làm dễ hơn việc lập trình và gỡ rối. (chia để trị devide to conquer) 
 3. Khai báo một thủ tục… procedure_name:= proc(parameter_sequence)          [local local_sequence]         [global global_sequence]         [options options_sequence]         statements_sequence; end proc;
 4. Giải thích… Parameter_sequence…  Parameter_sequence :  Một dãy các kí hiệu ngăn cách bởi dấu  phẩy  .  Tên các tham biến truyền cho chương  trình.  squareSum:= proc(x,y)… end proc;
 5. Giải thích… local_sequence…  Local_sequence:  Là một dãy các tên.  Khai báo các biến cục bộ cho thủ tục.  Các biến này chỉ có họat vi cục bộ.  (chỉ có thể được truy cập bên trong thủ tục)
 6. Giải thích… Global­sequence…  Global­sequence:  Là một dãy gồm các biến tòan cục.  Các biến tòan cục cho thể sử dụng bên  ngòai thủ tục. 
 7. Viết một thủ tục kiểm tra xem  một danh sách chỉ tòan là số???  Viết một thủ tục kiểm tra xem một danh  sách chỉ tòan là số???  Nếu đúng thì tính tổng bình phương các  phần tử.
 8. Viết chương trình bỏ qua các phần  tử không phải là số … Tính tổng của một List…  Viết chương trình:  Bỏ qua các phần tử không có dạng số.  Tính tổng các phần tử của một List.
 9. Ví dụ…  Viết một thủ tục kiểm tra mục x có phải  là phần tử của danh sách hay không?  Nếu có thì là phần tử thứ mấy?
 10. Ví dụ…  Tính các đa thức Chebyshev.  Các đa thức Chebyshev xác định như  sau:    T(0)=1,T(1)=x    T(n)=2xT(n­1) – T(n­2)
 11. Ví dụ…  Viết chương trình hóan vị một cách tùy  ý các phần tử của một list.
 12. Biến tòan cục …  Được khai báo với từ khóa global bên  trong một thủ tục.  Có phạm vi (scope­tầm phủ sóng) cả  bên ngòai thủ tục.    
 13. Biến tòan cục …  Ví dụ:  > myProc := proc()      global a;      a:=10;      printf("Gia tri a ben trong myProc:%d",a);   end proc;  myProc();    #goi thu tuc myProc   printf("Gia tri cua a ben ngoai myProc:%d",a);
 14. Biến cục bộ…  Nằm bên trong một thủ tục và được  khai báo với từ khóa local.  Chỉ có họat vi­phạm vi(scope) cục bộ  bên trong thủ tục.
 15. Biến cục bộ… Ví dụ: > restart; > myProc := proc()      local a;      a:=x^2+x+1;      printf("Gia tri a ben trong myProc:%a",a);   end proc;   myProc();    #goi thu tuc myProc   printf("Gia tri cua a ben ngoai myProc:%a",a);
 16. Nhắc lại sự định giá biến &&  biểu thức … > restart; > z:=y;    y:=t;    t:=x^2 + 5*x ­12;  y,z,t là các biến lập trình.  x là biến toán học.
 17. Ví dụ y z x − 5 x + 12 2 t
 18. Ví dụ > z; x 2 + 5 x − 12 > y; x 2 + 5 x − 12 > t; x 2 + 5 x − 12 > x;             x
 19. Quá trình định giá biểu thức… x 2 + 6 x − 12 z+x y+x t+x x 2 + 5 x − 12 + x
 20. Sự định giá biến tòan cục…  Maple tiến hành định giá biến tòan cục  một lần duy nhất khi gặp nó.  Sự định giá này dựa trên “trạng thái  hiện tại” của thủ tục.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản