intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 4

Chia sẻ: Thân Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

1
903
lượt xem
163
download

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung kiến thức bài giảng Marketing du lịch với chương 4 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing du lịch: Chương 4

 1. CH NG 4 PHÂN O N TH NG, L A CH N TH NG M CTIÊU VÀ NH V TH TR NG C A DOANH NGHI P DU L CH
 2. ! " " # $ " % & ! ' ! ( ! ! # & ) * ! + ' ! $ ! ' ,! ! + " % + ( " ' - ! " & . / ! " ! ' ! ! - ! 0 ! ' ! -* 1 , - ! ! & ) ! ' ,! !
 3. ) 2 +
 4. 4.1. Phân o n th tr ng du l ch Title in here 1.1 1.2 1.3 ) Th nào là C" s Yêu c u phân !o n th ! phân c a tr ng và !o n th phân !o n th tr ng !o n th tr ng tr ng
 5. Th nào là phân o n th tr ng o n th tr ng Phân !o n th tr ng #o n th tr ng Là quá trình phân Là m t nhóm chia th tr ng t ng ng i tiêu dùng th thành các nhóm ! ng nh t v trên c" s nh ng nhu c u, c !i m khác bi t v mu n ho c nhu c u, c mu n nh ng ! c tính và các ! c tính hay hành vi. hành vi.
 6. C" s ! phân !o n th tr ng Title in here 1 # a lý C" s Hành vi 3 phân !o n 2 Nhân kh u Tâm lý 3
 7. Yêu c u c a phân !o n th tr ng #o l ng Quy mô ! ! c l n Yêu c u Có th phân Có tính kh bi t ! c thi
 8. 4.2. L a ch n th tr ng m c tiêu 1 Khái ni m th tr ng m c tiêu #ánh giá m c ! h p d n các !o n th 2 tr ng 3 Các ph "ng án l a ch n th tr ng m c tiêu
 9. Khái ni m th tr ng m c tiêu Th tr ng m c tiêu #o n th tr ng m c tiêu là !o n th tr ng h p d n, hay là nhóm khách du l ch h p d n mà n u doanh nghi p du l ch ti n hành kinh doanh và ph c v !o n th tr ng !ó s ! t hi u qu cao nh t (có u th h"n so v i ! i th c nh tranh và ! t ! c các m c tiêu !ã ! nh).
 10. #ánh giá m c ! h p d n các !o n th tr ng Quy mô, t c ! M c ! c nh M c tiêu và kh t$ng tr ng tranh n$ng c a công ty M c ! h p d n các !o n th tr ng
 11. Các ph "ng án l a ch n th tr ng m c tiêu T p trung vào Chuyên môn m t !o n th PA1 hóa tuy n tr ng PA2 ch n Bao ph toàn PA5 b th tr ng Chuyên môn hóa theo s n PA3 ph m Chuyên môn hóa theo th tr ng PA4
 12. Khái ni m nh v th ng c a doanh nghi p du l ch . " . ! 0 3 " ,! ' + ! ( &4' / 0 5- ! / " ! / % + & + " - ! ! & ' ! $ + &
 13. Các y u t c n thi t nh v th ng c a doanh nghi p du l ch 6 - ! / ' 7 " " 7 ! 7 ! & - ! " 7 ! " #" & + ( % + & $% & " ! - ! $ # # 7 8 * # ! / ' 8 ' " ( ! % $$ !
 14. Các b c nh v th ng c a doanh nghi p du l ch 9 " ,! 7 +& :! ' " + * + " - ! " + "# & ;< & " - ( " - # ,! ' * ! ! - ! " : ! ' ! -* 1 ,
 15. K thu t nh v th ng
 16. K thu t nh v th ng Ch ng trình tr n gói theo Ch ng trình du l ch tr n gói, linh h p ng, qu n lý ch t ch . ho t trong h p ng, có nhi u s Có s tham gia tích c c, ch tham gia tích c c ch ng, ti p ng c a khách. Lo i này xúc nhi u v i c dân $ % n du phù h p v i th ! ng " l ch. phù h p v i i t ng ng i ng i mua là các hãng l mua là khách l&, mua tr c ti p. tiêu hành g#i khách dùng cá nhân Ch ng trình du l ch tr n gói, tiêu dùng Ch ng trình du l ch tr n gói, tiêu linh ho t t)ng c ng s ti p xúc con dùng th ng trong khuôn kh ng i và v)n hoá n i n du l ch, s# c a h p ng b'ng quá trình tiêu d ng t i a y u t a ph ng. Phù h p dùng có t ch c qu n lý ch t ch v i i t ng khác i l&, ít kinh nghi m theo s s(p t tr c. Phù h p trong tiêu dùng du l ch. th ng. thích v i các hãng l hành g#i khách, h ng th . các i lý du l ch.
 17. The end
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2