intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ

Chia sẻ: Vvvvv Vvvvv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

87
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ" bao gồm các nội dung: Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ, phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu, phân tích biến động giá thành theo khoản mục chi phí,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ

CHƯƠNG 4<br /> <br /> PHÂN TÍCH<br /> CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ<br /> <br /> 4.1 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ<br /> KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ<br /> <br /> 1. Phân tích khái quát<br /> Đánh giá khái quát tình hình thực hiện chi phí<br /> kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ nhằm cung<br /> cấp những thông tin khái quát về tình hình chi phí<br /> kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ.<br /> <br /> Để đánh giá chung, cần phải tính chỉ tiêu:<br /> - Tỷ lệ thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh<br /> C1<br /> qi1zi1<br /> =<br /> x 100 =<br /> Ckh<br /> qikhzikh<br /> Trong đó: C1, Ckh - Chi phí kinh doanh kỳ phân tích<br /> (thực hiện) và kỳ kế hoạch<br /> qi1 , qikh – Sản lượng dịch vụ i kỳ thực<br /> hiện và kỳ kế hoạch<br /> zi1 , zikh - Giá thành sản phẩm dịch vụ i<br /> kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch<br /> <br /> - Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp<br /> giảm chi phí kinh doanh so với kế hoạch. Khi đó chênh<br /> lệch chi phí (C1 - Ckh) hoặc (qi1zi1 - qikhzikh)<br /> mang đấu âm, phản ánh mức tiết kiệm chi phí kinh<br /> doanh.<br /> - Nếu tỷ lệ này lớn hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp thực<br /> hiện chi phí kinh doanh lớn hơn kế hoạch đặt ra. Khi đó<br /> chênh lệch mang dấu dương, phản ánh vượt chi.<br /> <br /> - Tỷ lệ thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ<br /> qi1zi1<br /> =<br /> <br /> qikhzikh<br /> <br /> x 100<br /> <br /> Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp giảm được giá<br /> thành thực tế so với kế hoạch đặt ra. Khi đó chênh lệch giá thành<br /> theo số tuyệt đối mang dấu âm, phản ánh mức chi phí tiết kiệm được<br /> nhờ giảm giá thành.<br /> Nếu tỷ lệ này lớn hơn 100%, thì đơn vị, doanh nghiệp không hoàn<br /> thành kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ. Khi đó chênh lệch giá<br /> thành theo số tuyệt đối mang dấu dương, phản ánh vượt chi.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2