intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro (Risk Management)

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

1.861
lượt xem
694
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị rủi ro (Risk Management) gồm 9 chương nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức: giới thiệu về rủi ro và sự bất định, giới thiệu về quản trị rủi ro, nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, rủi ro đối với tài sản, rủi ro nguồn nhân lực,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro (Risk Management)

 1. QUAÛN TRÒ RUÛI RO (RISK MANAGEMENT) Chöông 1: Giôùi thieäu veà ruûi ro vaø söï baát ñònh Chöông 2: Giôùi thieäu veà quaûn trò ruûi ro Chöông 3: Nhaän daïng ruûi ro Chöông 4: Ño löôøng ruûi ro Chöông 5: Ruûi ro ñoái vôùi taøi saûn Chöông 6: Ruûi ro nguoàn nhaân löïc Chöông 7: Kieåm soaùt ruûi ro Chöông 8: Kyõ thuaät taøi trôï ruûi ro 1 Chöông 9: Kyõ thuaät taøi trôï ruûi ro 2 (Baøi ñoïc theâm trong saùch) 1
 2. QUAÛN TRÒ RUÛI RO (RISK MANAGEMENT) Risk management is the process of measuring, or assessing risk and then developing strategies to manage the risk. In ideal risk management, a prioritization process is followed whereby the risks with the greatest loss and the greatest probability of occurring are handled first, and risks with lower probability of occurrence and lower loss are handled later. 2
 3. Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH Phaân bieät giöõa ruûi ro vaø söï baát ñònh. Giaûi thích tính sôï ruûi ro. Phaân bieät giöõa ruûi ro thuaàn tuùy vaø ruûi ro suy ñoaùn. Phaân bieät giöõa ruûi ro coù theå phaân taùn vaø ruûi ro khoâng theå phaân taùn. Nhaän bieát ba caáp ñoä cuûa söï baát ñònh. Giaûi thích moái quan heä giöõ baát ñònh vaø thoâng tin. Moâ taû nhöõng vaán ñeà veà ñaïo ñöùc coù theå lieân quan ñeán khaùi nieäm ruûi ro vaø baát ñònh. 3
 4. Chöông 1 I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH Ví duï 1: Vaøo ngaøy thöù saùu, 26/2/1993 moät vuï noå bom laøm rung chuyeân khu trung taâm thöông maïi theá giôùi ôû Myõ. Hôn 6 ngöôøi cheát vaø 1000 bò thöông. Thieät haïi kinh teá öôùc hôn 1 tyû ñoâ la Myõ. Ví duï 2: vaøo thaùng 2/1993 Toång Thoáng Nga Borris Yelsin bò beá taéc trong cuoäc ñaáu tranh chính trò cöïc kyø quan troïng daãn ñeán khuynh höôùng töông lai cuûa Nga trôû neân baáp beânh. Ví duï 3: Vaøo ngaøy 11/9/2000 toøa nhaø trung taâm thöông maïi theá giôùi ôû Myõ bò suïp ñoå vì bò taán coâng khuûng boá 2.973 ngöôøi ñaõ bò thieät maïng. Ví duï 4: Vaøo ngaøy 26/12/2004 Soùng Thaàn ñaõ xaûy ra taïi bôø bieån caùc quoác gia vuøng Nam AÙ laøm thieät maïng hôn 286.000 vaø hôn ½ trieäu ngöôøi bò thöông. Chuyeân gia quaûn trò noåi tieáng Peter F. Frucker cho raèng: Baûo hieåm vaø quaûn trò ruûi ro ñaõ coù tính quan troïng nhö kyõ naêng doanh nghieäp vaø söï nhaïy beùn trong kinh doanh trong vieäc thuùc ñaày söï phaùt trieån kinh teá cuûa theá giôùi phöông taây vaøo theá kyû 18, 19, 20. Khaû naêng cuûa moät xaõ hoäi quaûn lyù nhöõng tai naïn baát ngôø: hoûa hoaïn, ñaém taøu- chuû yeáu qua baûo hieåm vaø kieåm soaùt toån thaát. Moät xaõ hoäi coù theå kieåm soaùt vaø choáng laïi nhöõng söï kieän ñoù thì coù theå söû 4 duïng hieäu quaû hôn nguoàn löïc cuûa noù ñoái vôùi söï tieán trieån kinh teá vaø xaõ hoäi.
 5. Chöông 1 I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH Con ngöôøi coù theå laøm ñöôïc nhieàu vieäc ñeå kieåm soaùt vaø quaûn lyù tính baát ñònh vaø ruûi ro. Ví duï: Ñeo daây an toaøn; traûi muoái treân caùc con ñöôøng boä bò ñoùng baêng; theo doõi vaø chöõa trò huyeát aùp cao, ñeàu coù theå kieåm soaùt ñöôïc nhöõng ruûi ro baát ñònh. Nhöõng lôïi ích cuûa quaûn trò ruûi ro vaø söï baát ñònh theo moät phong caùch coù keá hoaïch hôïp lyù mang yù nghóa ngay trong baûn chaát cuûa noù, nhöng ñaëc bieät quan troïng bôûi vì aûnh höôûng cuûa söï baát ñònh vaø ruûi ro ñoái vôùi cuoäc soáng laø quaù lôùn. II. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM THIEÁT YEÁU: SÖÏ CHAÉC CHAÉN, SÖÏ BAÁT ÑÒNH VAØ SÖÏ RUÛI RO Söï chaéc chaén: Laø moät traïng thaùi khoâng coù nghi ngôø. Söï baát ñònh: Nghi ngôø khaû naêng cuûa chuùng ta trong vieäc tieân ñoaùn keát quaû töông lai cuûa moät loaït nhöõng hoaït ñoäng hieän taïi. Ruûi ro: Laø söï bieán ñoäng tieàm aån ôû nhöõng keát quaû. 5
 6. Chöông 1 II. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM THIEÁT YEÁU: SÖÏ GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH CHAÉC CHAÉN, SÖÏ BAÁT ÑÒNH VAØ SÖÏ RUÛI RO Baûng 1.1. Caùc keát quaû cuûa troø chôi tung ñoàng xu ñaët cöôïc $1 vaø $100 Ñaëc cöôïc $1 Ñaëc cöôïc 100$ Troø chôi Keát quaû Xaùc suaát Keát quaû Xaùc suaát ñoàng xu + $1 0.5 + $100 0.5 xaáp ngöûa - $1 0.5 - $100 0.5 0.5 0.5 Xaùc suaát ruûi ro Giaù trò trung bình $ 0.0 (+$1)(0.5)+(-$1)(0.5) $0.0 (+$100)(0.5)+(-$100)(0.5) Baûng 1.2 Taùc ñoäng cuûa $10 ñeàn buø cho nhöõng laàn ñaùnh cöôïc $100 Keát quaû Xaùc suaát Troø chôi ñoàng xu xaáp ngöûa + $110 0.5 - $90 0.5 Xaùc suaát ruûi ro 0.5 $ 10.0 Giaù trò trung bình 6 (+$110)(0.5) + (-$90)(0.5)
 7. Chöông 1 III. MOÄT VAØI KHAÙI NIEÄM KHAÙC GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI LIEÂN QUAN ÑEÁN RUÛI RO RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 1. Ruûi ro thuaàn tuùy vaø ruûi ro suy ñoaùn. Ruûi ro thuaàn tuyù toàn taïi khi coù moät nguy cô toån thaát nhöng khoâng coù cô hoäi kieám lôøi ñöôïc Ví duï: Ngöôøi chuû moät chieác xe coù ruûi ro toàn thaát tieàm aån lieân quan ñeán moät vuï ñuïng xe. Neáu coù ñuïng xe, ngöôøi ñoù seõ bò thieät haïi veà taøi chính. Neáu khoâng, ngöôøi ñoù seõ khoâng coù lôïi gì caû, vì theá tình traïng taøi chính cuûa ngöôøi ñoù vaãn khoâng thay ñoåi. Ruûi ro suy ñoaùn toàn taïi khi coù moät cô hoäi kieám lôøi ñöôïc cuõng nhö moät nguy cô toån thaát. Ví duï: Ñaàu tö vaøo moät döï aùn voán coù theå coù lôïi nhuaän hay coù theå thaát baïi. Nhöõng ruûi ro thuaàn tuyù thì luoân laøm cho ngöôøi ta khoù chòu, nhöng nhöõng ruûi ro suy ñoaùn coù maët haáp daãn cuûa noù. Baát kyø ruûi ro naøo cuõng ñeàu coù caû hai yeáu toá thuaàn tuùy vaø suy ñoaùn. Ví duï: Caên nhaø coù theå taêng hay giaûm giaù trò vaø coù theå gaëp hoûa hoaïn 7
 8. Chöông 1 III. MOÄT VAØI KHAÙI NIEÄM KHAÙC GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI LIEÂN QUAN ÑEÁN RUÛI RO RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 2. Ruûi ro coù theå ña daïng hoùa vaø khoâng theå ña daïng hoùa. Moät vaøi ruûi ro coù aûnh höôûng haàu nhö toaøn boä nhaân loaïi vaøo cuøng moät luùc. Ví duï: Ruûi ro cuûa trì treä neàn kinh teá toaøn caàu. Nhöõng ruûi ro khaùc ñöôïc ñoái phoù ñoäc laäp. Ví duï: Tai naïn xe coä, bò troäm maát taøi saûn rieâng. Moät ruûi ro coù theà phaân taùn neáu ta coù theå giaûm bôùt ruûi ro thoâng qua nhöõng thoûa hieäp nhö ñoùng goùp tieàn baïc vaø chia xeû ruûi ro. Ví duï: Ruûi ro veà thöông taät do tai naïn lao ñoäng Moät ruûi ro khoâng theå phaân taùn neáu nhöõng thoûa hieäp ñoùng goùp tieàn baïc khoâng coù taùc duïng gì ñeán vieäc giaûm bôùt ruûi ro cho nhöõng ngöôøi tham gia vaøo quyõ goùp chung naøy. Ví duï: Ruûi ro veà vieäc thaát nghieäp cuûa ngöôøi lao ñoäng. IV. MOÄT VAØI VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN SÖÏ BAÁT ÑÒNH 1. Caùc möùc ñoä baát ñònh Söï baát ñònh laø söï nghi ngôø veà khaû naêng cuûa chuùng ta trong tieân ñoaùn keát quaû. 8 Söï baát ñònh xuaát hieän khi moät caù nhaân nhaän thöùc ñöôïc söï ruûi ro.
 9. Chöông 1 IV. MOÄT VAØI VAÁN ÑEÀ LIEÂN GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI QUAN ÑEÁN SÖÏ BAÁT ÑÒNH RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 1. Caùc möùc ñoä baát ñònh Söï baát ñònh laø söï nghi ngôø veà khaû naêng cuûa chuùng ta trong tieân ñoaùn keát quaû. Söï baát ñònh xuaát hieän khi moät caù nhaân nhaän thöùc ñöôïc söï ruûi ro. Baûng 3. Chuoãi lieân tuïc töø söï chaéc chaén ñeán söï baát ñònh. SÖÏ BAÁT ÑÒNH NHÖÕNG ÑAËC TÍNH VÍ DUÏ Nhöõng quy luaät vaät lyù, Khoâng coù Nhöõng keát quaû coù theå tieân ñoaùn ñöôïc caùc moân khoa hoïc töï nhieân. (töùc laø chaéc chaén) moät caùch chính xaùc Nhöõng troø chôi may ruûi: Nhöõng keát quaû ñöôïc nhaän ra vaø Möùc 1 baøi, xuùc saéc xaùc xuaát ñöôc bieát (Söï baát ñònh khaùch quan) Hoûa hoaïn, tai naïn xe coä, Möùc 2 Nhöõng keát quaû ñöôïc nhaän ra vaø söï suy ñoaùn kinh doanh xaùc suaát khoâng ñöôïc bieát (Söï baát ñònh chuû quan) Thaùm hieåm khoâng gian, Nhöõng keát quaû khoâng ñöôïc nhaän ra vaø Möùc 3 9 xaùc suaát khoâng ñöôïc bieát nghieân cöùu di truyeàn
 10. Chöông 1 IV. MOÄT VAØI VAÁN ÑEÀ LIEÂN GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI QUAN ÑEÁN SÖÏ BAÁT ÑÒNH RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 2. Phaûn öùng ñoái vôùi söï baát ñònh. Möùc ñoä baát ñònh aûnh höôûng ñeán phaûn öùng ñoái vôùi söï baát ñònh. Ví duï: Moät vieän nghieân cöùu seõ khoâng saún saøng phaùt trieån moät loaïi vaéc xin choáng laïi moät beänh truyeàn nhieãm gaây cheát ngöôøi neáu khoâng coù moät lôøi höùa cuûa chính phuû traû tieàn traùch nhieäm phaùp lyù maø nhöõng phaùn quyeát toøa aùn choáng laïi vieän nghieân cöùu vì nhöõng aønh höôûng tai haïi cuûa loaïi vaéc xin ñoù. Möùc ñoä baát ñònh naûy sinh töø moät loaïi ruûi ro naøo ñoù coù theå phuï thuoäc vaøo toå chöùc phaûi ñoái maët vôùi ruûi ro. Ví duï: Moät nhaø baûo hieåm hay moät toå chöùc chính phuû coù theå xem ruûi ro veà ñoäng ñaát ôû möùc ñoä 2, trong khi ñoù caùc caù nhaân coù theå xem ñoäng ñaát ôû möùc ñoä 3. Söï khaùc nhau trong caùch nhìn naøy coù theå laø do keát quaû cuûa naêng löïc ñaùnh giaù khaû naêng nhöõng keát quaû xaûy ra. 10
 11. Chöông 1 IV. MOÄT VAØI VAÁN ÑEÀ LIEÂN GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI QUAN ÑEÁN SÖÏ BAÁT ÑÒNH RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 3. Söï baát ñònh, thoâng tin, vaø truyeàn thoâng. Möùc ñoä baát ñònh phuï thuoäc vaøo khoái löôïng, loaïi thoâng tin coù ñöôïc ñeå nhaän ra nhöõng keát quaû coù theå coù vaø ñaùnh giaù khaû naêng xaûy ra cuûa chuùng. Truyeàn thoâng coù theå laøm giaûm möùc ñoä baát ñònh cuûa caùc nhaø ñaàu tö, cuûa moät toå chöùc, cuûa nhöõng ngöôøi coù cuoäc soáng bò aûnh höôûng bôûi nhöõng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ñoù. Ví duï: Nhaø ñaàu tö bao goàm: Nhaø ñaàu tö veà voán, caùc nhaân vieân taäp ñoaøn, caùc nhaø baûo hieåm kyù keát caùc hôïp ñoàng ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng toån thaát cuûa taäp ñoaøn, caùc nhaø cung caáp, caùc khaùch haøng vaø caùc chuû nôï.v.v… Baèng caùch thoâng tin caùc chính saùch cuûa toå chöùc ñeå quaûn trò ruûi ro, toå chöùc coù theå laøm giaûm ñi möùc ñoä baát ñònh cuûa nhöõng ngöôøi coù quyeàn lôïi lieân quan naøy, töø ñoù laøm cho hoï saún loøng gia taêng quan heä vôùi toå chöùc treân nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi. Neáu khoâng coù thoâng tin naøy, nhöõng ngöôøi coù quyeàn lôïi lieân quan coù theå khoâng an taâm veà baûn chaát caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà coù aûnh höôûng ñeán lôïi ích cuøa hoï. Tính baát ñònh laøm hoï naâng giaù haøng vaø dòch vuï hay ñaët giôùi haïn hoaït ñoäng cuûa hoï, caùc hoaït ñoäng naøy coù theå gaây taùc haïi cho nhoùm caùc nhaø ñaàu tö khaùc, ñaëc bieät laø nhöõng coå ñoâng. 11
 12. Chöông 1 IV. MOÄT VAØI VAÁN ÑEÀ LIEÂN GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI QUAN ÑEÁN SÖÏ BAÁT ÑÒNH RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 4. Hai khaùi nieäm ñaëc bieät lieân quan ñeán söï baát ñònh. Söï löïa choïn baát lôïi (söï phaûn choïn löa): laø keát quaû cuûa baûo hieåm coù söùc thu huùt maõnh lieät nhaát ñoái vôùi nhöõng caù nhaân seõ gaëp thieät haïi. Ngöôøi mua baûo hieåm coù theå che ñaäy nhöõng thoâng tin maø nhaø baûo hieåm coù theå duøng ñeå ñaùnh giaù khaø naêng xaûy ra toån thaát hay möùc toån thaát. Moái nguy haïi veà ñaïo ñöùc: Moâ taû baûo hieåm coù xu höôùng laøm giaûm ñi nhöõng ñoäng löïc ngaên ngöøa toån thaát. Ví duï: Nhu caàu veà baûo hieåm söùc khoûe seõ lôùn hôn ñoái vôùi moät caù nhaân coù tình traïng söùc khoûe yeáu keùm, vaø caûm giaùc caù nhaân veà tình traïng söùc khoûe cuûa chính hoï khoâng ñöôïc tieát loä cho nhaø baûo hieåm. 5. Ruûi ro, söï baát ñònh, vaø tính ñaïo ñöùc Thöôøng ngöôøi ta coù theå hieåu quaûn trò ruûi ro vaø söï baát ñònh bao goàm nhöõng bieän phaùp ñöôïc aùp duïng ñeå thöïc hieän nhöõng traùch nhieäm ñaïo ñöùc ñoái vôùi theá giôùi vaø loaøi ngöôøi treân theá giôùi. Ví duï: Nhöõng ngöôøi laøm vieäc vôùi chaát ñoäc haïi, trong moâi tröôøng ñoäc haïi. Toå chöùc coù traùch nhieäm phaùp lyù vôùi nhöõng coâng nhaân naøy theo khung traùch nhieäm ñöôïc quy ñònh bôûi caùc luaät. Toå chöùc phaûi coù traùch nhieäm 12 ñaïo ñöùc trong vieäc baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng cho coâng nhaân.
 13. Chöông 1 IV. MOÄT VAØI VAÁN ÑEÀ LIEÂN GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI QUAN ÑEÁN SÖÏ BAÁT ÑÒNH RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 6. Quaûn trò ruûi ro vaø söï baát ñònh •Ruûi ro vaø söï baát ñònh coù moät aûnh höôûng quan troïng ñoái vôùi • caùc toå chöùc ôû choã chuùng ñoøi hoûi moät chi phí, luoân luoân •ñöôïc goïi laø Chi Phí Ruûi Ro. Ruûi CHI PHÍ RUÛI RO ro Toå Chi phí Baát Ñònh Chi phí Toån Thaát chöùc - Söï lo sôï - Taøi saûn bò phaù huûy - Nhöõng ñeâm maát nguû - Ngöôøi bò thöông, - Vieäc boá trí khoâng hôïp töû vong Söï lyù nguoàn nhaân löïc - Nhöõng luaät leä cuûa - Söï löôõng löï cuûa vaøi baát toøa aùn choáng laïi coâng ty döôïc phaåm ñònh caùc toå chöùc trong vieäc saûn xuaát saûn 13 phaåm môùi
 14. Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI CAÂU HOÛI OÂN TAÄP CHÖÔNG 1 RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 1. Söï baát ñònh mang moät yù nghóa noùi chung laø tieâu cöïc. Söï baát ñònh coù maët tích cöïc khoâng? Chuùng coù theå laø gì? 2. Hoïc ñaïi hoïc taïo neân nhöõng ruûi ro coù caû 2 ñaëc tính: ruûi ro thuaàn tuyù vaø ruûi ro suy ñoaùn. Haõy nhaän daïng 3 ruûi ro thuaàn tuùy vaø 3 ruûi ro suy ñoaùn maø baïn phaûi ñöông ñaàu khi theo hoïc ñaïi hoïc. 3. Giaûi thích söï khaùc nhau giöõa ruûi ro coù theå phaân taùn vaø khoâng theå phaân taùn cho 3 thí duï minh hoaï. 4. Baïn seõ moâ taû chính baïn laø moät ngöôøi chaáp nhaän ruûi ro, moät ngöôøi sôï ruûi ro, hay moät ngöôøi trung laäp ñoái vôùi ruûi ro? Baïn haõy giaûi thích taïi sao baïn laïi chaáp nhaän ruûi ro, sôï ruûi ro, hay trung laäp ñoái vôùi ruûi ro? Thaùi ñoä cuûa baïn ñoái vôùi ruûi ro coù khaùc khoâng hi ñöông ñaàu vôùi nhöõng ruûi ro thuaàn tuùy so vôùi ruûi ro suy ñoaùn nhö theá naøo? Taïi sao coù/taïi sao khoâng? 14
 15. Chöông 1 A MODEL FOR GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI RISK MANAGEMENT RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH Qualitative Risk Analysis Risk Risk Response Risk Monitoring Identification Planning and Control Quantitative Risk Assessment 15
 16. Chöông 1 A MODEL FOR GIÔÙI THIEÄU VEÀ SÖÏ RUÛI RISK MANAGEMENT RO VAØ SÖÏ BAÁT ÑÒNH 16
 17. Chöông GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÛN TRÒ 2 RUÛI RO Toång keát hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro trong lòch söû vaø hieän taïi. Thaûo luaän moái quan heä giöõa quaûn trò ruûi ro vaø mua baûo hieåm. Nhaän ra söï khaùc nhau giöõa quan ñieåm truyeàn thoáng veà quaûn trò ruûi ro vaø quan ñieåm cuûa cuoán saùch naøy veà quaûn trò ruûi ro. Moâ taû toùm taét nhöõng yeáu toá cô baûn veà quaûn trò ruûi ro Nhaän ra moái quan heä giöõa quaûn trò ruûi ro, quaûn trò hoaït ñoäng vaø quaûn trò chieán löôïc. Ñònh nghóa quaûn trò ruûi ro, giaûi thích vaén taét muïc ñích vaø giaù trò cuûa noù ñoái vôùi caùc toå chöùc. 1
 18. Chöông GIÔÙI THIEÄU VEÀ 2 QUAÛN TRÒ RUÛI RO I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG Toùm taét veà lòch söû phaùt trieån cuûa quaûn trò ruûi ro – Chöùc naêng toå chöùc – Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa quaûn trò ruûi ro. Giôùi thieäu veà nhöõng hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro hieän thôøi – nhöõng quan ñieåm gioáng vaø khaùc nhau veà maët traùch nhieäm hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro II. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CHÖÙC NAÊNG QUAÛN TRÒ RUÛI RO Thöïc hieän khoâng chính thöùc töø thuôû ban ñaàu nhö tuï taäp thaønh boä laïc ñeå baûo toàn taøi nguyeân, chia xeû traùch nhieäm choáng laïi baát traéc trong cuoäc soáng. Thöïc hieän khoâng chính thöùc bôûi nhieàu ngöôøi. Ví duï: thaét daây an toaøn khi laùi xe. taäp theå duïc aên kieâng ñeå giöõ gìn söùc khoûe. Vaø thôøi gian gaàn ñaây nhieàu toå chöùc ñaõ chính thöùc nghieân cöùu veà hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro nhaèm laø giaûm thieåu khaû naêng xaûy ra ruûi ro cuûa toå chöùc. 1. Thôøi kyø ngay sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù hai Söï ra ñôøi cuûa quaûn trò ruûi ro ñöôïc chaáp nhaän vaø phoå bieán roäng raõi vaøo vaøo naêm 1955-1964 Chöùc naêng quaûn trò ruûi ro hieän ñaïi phaùt trieån töø chöùc naêng mua baûo hieåm, vaø noù coù moät aûnh höôûng laâu daøi cho ñeán nay. 2
 19. Chöông II. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN 2 CHÖÙC NAÊNG QUAÛN TRÒ RUÛI GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÛN TRÒ RO RUÛI RO Vieäc mua baûo hieåm baùn thôøi gian hay caû thôøi gian ngay sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù hai. Caùc toå chöùc coi quaûn trò ruûi ro laø moät chöùc naêng phuïï cuûa taøi chính, ngöôïc laïi vôùi söï phaùt trieån tôùi chöùc naêng quaûn trò cuûa quaûn trò ruûi ro. Khoaûng cuoái thaäp nieân 50 quaûn trò ruûi ro ñaõ ñi quaù nhöõng moái quan taâm veà taøi chính hay kinh doanh. 2. Giai ñoaïn sau 1960. Nhaø quaûn trò ruûi ro phaùt hieän ra raèng coù moät vaøi ruûi ro khoâng theå baûo hieåm ñöôïc, baûo hieåm khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa toå chöùc vaø nhaø quaûn trò ruûi ro cuûa doanh nghieäp coù theå kieåm soaùt ñöôïc ruûi ro vaø baát ñònh cuûa toå chöùc. Nghieân cöùu marketing, leân keá hoaïch, söï an toaøn coâng coäng coù aûnh höôûng quan troïng ñeán quaûn trò ruûi ro. Thieát keá an toaøn-ruûi ro. Vieäc thaønh laäp hieäp hoäi quaûn trò ruûi ro vaø baûo hieåm vaøo naêm 70. III. QUAÛN TRÒ RUÛI RO NGAØY NAY Quaûn trò ruûi ro tieáp tuïc phaùt trieån vaøo thaäp nieân 90. Nhieäm vuï vaø chöùc naêng quaûn trò cuûa quaûn trò ruûi ro trong caùc toå chöùc laø khaùc nhau. 3
 20. Chöông 2 GIÔÙI THIEÄU III. QUAÛN TRÒ RUÛI RO VEÀ QUAÛN TRÒ NGAØY NAY RUÛI RO Ví duï: Vaán ñeà phaùp lyù ñuôïc xem laø haøng ñaàu trong beänh vieän nhöng laïi ít quan troïng ñoái vôùi toå chöùc taøi chính. Vieäc mua baûo hieåm gaén lieàn vôùi thieát keá an toaøn, söï an toaøn trong heä thoáng thoâng tin. 1. Baèng chöùng veà nhöõng thöïc haønh quaûn trò ruûi ro. Trong khu vöïc tö nhaân: Doanh nghieäp nhoû- nhaø quaûn trò ruûi ro laøm vieäc baùn thôøi gian; Doanh nghieäp lôùn –caû thôøi gian. Ví duï: Doanh nghieäp lôùn: mua baûo hieåm, kieåm soaùt toån thaát, taøi trôï ruûi ro, vaø baûo ñaûm lôïi ích cuûa ngöôøi lao ñoäng. Chaát löôïng quaûn trò ruûi ro: coù theå khaùc nhau giöõa doanh nghieäp lôùn vaø nhoû. Caùc toå chöùc hoaït ñoäng trong moâi tröôøng ruûi ro cao coù khaû naêng thueâ nhaø quaûn trò ruûi ro toaøn thôøi gian hôn laø caùc toå chöùc khaùc. Trong khu vöïc coâng coäng: Hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro tieán chaäm chaïp hôn khu vöïc tö nhaân ví duï chính quyeàn ñòa phöông thaän troïng hôn trong vieäc ñoåi môùi laøm khöïng laïi chöùc naêng quaûn trò ruûi ro. Trong moät vaøi tröôøng hôïp caùc toå chöùc chính phuû ñaõ aùp duïng caùc hoaït ñoäng nhaèm che daáu taùc ñoäng cuûa ruûi ro leân toå chöùc. Quaûn trò ruûi ro ñöôïc phaùt trieån cao trong caùc toå chöùc coâng coäng vôùi quy moâ vöøa nhö caùc thaønh phoá thò traán, ñòa haït vôùi soá daân töø 250 ngaøn ñeán 1 trieäu ngöôøi, 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1861

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2