intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Chia sẻ: Mộng Như | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

128
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất" trình bày các quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được ban hành trong Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hưu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

 1. QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP THÔNG TƯ 29/2014/TT-BTNMT
 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ  Đất phát triển hạ tầng: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng và công trình bưu chính viễn thông do TW quản lý ( và Chợ do cấp tỉnh, huyện, xã quản lý)  Khu chức năng sử dụng đất: khu vực có một hoặc nhiều loại đất được khoanh định theo không gian sử dụng để ưu tiên sử dụng vào một số mục đích chủ yếu được xác định theo quy hoạch  Chỉ tiêu được phân bố: là chỉ tiêu sử dụng đất được phân bố từ QH KHSDĐ cấp trên trực tiếp  Chỉ tiêu được xác định: là chỉ tiêu sử dụng đất mà QHKHSDĐ của từng cấp xác định  Chỉ tiêu được xác định bổ sung: là chỉ tiêu sử dụng đất được cấp trên trực tiếp phân bổ nhưng địa phương được xác định thêm
 3. QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QHSDĐ, KHSDĐ QHKHSDĐ QHKHSDĐ QHKHSDĐ QHKHSDĐ QUỐC PHÒNG, CẤP QUỐC GIA CÂP TỈNH CẤP HUYỆN AN NINH • 03 quy trình • 04 quy trình • 03 quy trình • 02 quy trình • Lập QHSDĐ và • Lập QHSDĐ và • Lập QHSDĐ và • Lập QHSDĐ và KHSDĐ kỳ đầu (07 KHSDĐ kỳ đầu (07 KHSDĐ năm đầu KHSDĐ đất quốc bước) bước) (07 bước) phòng, an ninh kỳ • Điều chỉnh QHSDĐ • Điều chỉnh QHSDĐ • Điều chỉnh QHSDĐ đầu (07 bước) và lập KHSDĐ kỳ và lập KHSDĐ kỳ và lập KHSDĐ năm • Lập KHSDĐ quốc cuối (05 bước) cuối (05 bước) đầu của điều chỉnh phòng, an ninh kỳ • Lập KHSDĐ kỳ cuối • Lập KHSDĐ kỳ cuối QHSDĐ (05 bước) cuối (04 bước) (04 bước) (04 bước) • Lập KHSDĐ hàng (Trường hợp không năm cấp huyên (03 điều chỉnh QHSDĐ) bước) • Điều chỉnh KHSDĐ • Quy trình lập KHSDĐ câp tỉnh (04 bước) hàng năm các quận đã có QH đô thị được phê duyệt
 4. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP QUỐC GIA)  Trình tự lập QH và KHSDĐ kỳ đầu 1. Điều tra thu thập thông tin, tài liệu 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường tác động đến việc sử dụng đất 3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước và tiềm năng đất đai 4. Xây dựng phương án QHSDĐ 5. Lập KHSDĐ kỳ đầu 6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 5. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP QUỐC GIA)  Trình tự điều chỉnh QH và lập KHSDĐ kỳ cuối 1. Điều tra thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước 2. Xây dựng phương án QHSDĐ 3. Lập KHSDĐ kỳ cuối 4. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 5. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 6. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP QUỐC GIA)  Trình tự lập KHSDĐ kỳ cuối 1. Điều tra thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước 2. Lập KHSDĐ kỳ cuối 3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 4. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 7. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP TỈNH)  Trình tự lập QH và KHSDĐ kỳ đầu cấp tỉnh 1. Điều tra thu thập thông tin, tài liệu 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường tác động đến việc sử dụng đất 3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước và tiềm năng đất đai 4. Xây dựng phương án QHSDĐ 5. Lập KHSDĐ kỳ đầu 6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liêu có liên quan 7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 8. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP TỈNH)  Trình tự điều chỉnh QH và lập KHSDĐ kỳ cuối cấp tỉnh 1. Điều tra thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước 2. Xây dựng phương án QHSDĐ 3. Lập KHSDĐ kỳ cuối 4. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 5. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 9. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP TỈNH)  Trình tự lập KHSDĐ kỳ cuối cấp tỉnh (đối với trường hợp không điều chỉnh QHSDĐ) 1. Điều tra thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước 2. Lập KHSDĐ kỳ cuối 3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 4. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 10. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP TỈNH)  Trình tự điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 1. Điều tra thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước 2. Điều chỉnh KHSDĐ 3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 4. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 11. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP HUYỆN)  Trình tự lập QHSDĐ và KHSDĐ năm đầu cấp huyện 1. Điều tra thu thập thông tin, tài liệu 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường tác động đến việc sử dụng đất 3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước và tiềm năng đất đai 4. Xây dựng phương án QHSDĐ 5. Lập KHSDĐ năm đầu 6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liêu có liên quan 7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 12. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP HUYỆN)  Trình tự điều chỉnh QHSDĐ và lập KHSDĐ năm đầu của điều chỉnh QHSDĐ cấp huyện 1. Điều tra thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện QHSDĐ 2. Xây dựng phương án điều chỉnh QHSDĐ 3. Lập KHSDĐ năm đầu của điều chỉnh QHSDĐ cấp huyện 4. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liêu có liên quan 5. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 13. QUY TRÌNH LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP HUYỆN)  Trình tự lập KHSDĐ hàng năm cấp huyện 1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KHSDĐ năm trước 2. Lập KHSDĐ hàng năm cấp huyện 3. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
 14. QUY TRÌNH LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, ĐẤT AN NINH  Trình tự lập QHSDĐ và KHSDĐ quốc phòng, an ninh kỳ đầu 1. Điều tra thu thập thông tin, tài liệu 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện QHSDĐ quốc phòng, đất an ninh kỳ trước 3. Xây dựng phương án QHSDĐ quốc phòng, đất an ninh 4. Lập KHSDĐ quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu 5. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liêu có liên quan 6. Thẩm định, phê duyệt QH,KHSDĐ quốc phòng, đất an ninh.
 15. QUY TRÌNH LẬP QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, ĐẤT AN NINH  Trình tự lập KHSDĐ quốc phòng, an ninh kỳ cuối 1. Điều tra thu thập thông tin, tài liệu; Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện QHSDĐ quốc phòng, đất an ninh kỳ trước 2. Lập KHSDĐ quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối 3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liêu có liên quan 4. Thẩm định, phê duyệt QH,KHSDĐ quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2