intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học nâng cao - ThS. Nguyễn Thanh Trường

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
91
lượt xem
15
download

Bài giảng Tin học nâng cao - ThS. Nguyễn Thanh Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học nâng cao cung cấp kiến thức về ứng dụng MS. Excel trong phân tích kinh doanh, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS. Access. Sau khi hoàn tất học phần này sinh viên có thể: Phân biệt được các hàm, lệnh, chức năng nâng cao của MS Excel; liên hệ được các hàm, chức năng, công cụ của MS Excel vào bài toán thực tế; nắm vững kiến thức cơ sở dữ liệu MS. Access; thành thạo về khai thác dữ liệu thông qua công cụ vấn tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học nâng cao - ThS. Nguyễn Thanh Trường

 1. Trường Đại học Tài chính - Marketing BÀI GIẢNG TIN HỌC NÂNG CAO ThS. Nguyễn Thanh Trường Email: ngthtruong@gmail.com https://sites.google.com/site/ngthtruong/ METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Trang 1Group Tin học nâng cao 3 Tín chỉ: 30 tiết lý thuyết (6 buổi) 30 tiết thực hành (5 buổi) 75 tiết tự học Lịch học Lý thuyết: Thực hành: METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO TrangGroup 2 ThS. Nguyễn Thanh Trường 1
 2. Tin học nâng cao Tin học nâng cao ỨNG DỤNG HỆ QUẢN TRỊ MS.EXCEL CƠ SỞ TRONG DỮ LIỆU PHÂN TÍCH MS.ACCESS KINH DOANH METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 3 Tin học nâng cao Mục tiêu Sau khi hoàn tất học phần này sinh viên có thể: MS.Excel - Phân biệt được các hàm, lệnh, chức năng nâng cao của MS Excel - Liên hệ được các hàm, chức năng, công cụ của MS Excel vào bài toán thực tế MS.Acces - Nắm vững kiến thức cơ sở dữ liệu MS.Access - Thành thạo về khai thác dữ liệu thông qua công cụ vấn tin METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO TrangGroup 4 ThS. Nguyễn Thanh Trường 2
 3. Tin học nâng cao Đánh giá Điểm học phần Điểm quá trình Điểm cuối kỳ (30%) (70%) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO TrangGroup 5 Tin học nâng cao Tài liệu tham khảo 1.Bài giảng Tin học nâng cao – ThS Trương Đình Hải Thụy – Khoa CNTT Đại học Tài chính Marketing METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO TrangGroup 6 ThS. Nguyễn Thanh Trường 3
 4. Tin học nâng cao METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Trang 7Group Tin học nâng cao 1. Đại cương 8. Công cụ 2. Hàm hỗ trợ thông tin 7. Nhóm hàm tài chính MS.Excel 3. Cơ sở dữ liệu 6. Thống kê dự báo kinh doanh 4. Công thức mảng 5. Phân tích dữ liệu METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 8 ThS. Nguyễn Thanh Trường 4
 5. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh 1 2 3 Địa chỉ Địa chỉ Địa chỉ tương ñối tuyệt ñối hỗn hợp (A5) ($A$5) (A$5 (A$ 5/$A /$A55) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 9 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh 1 2 3 4 5 Kiểu Kiểu số Kiểu ngày Kiểu luận Kiểu chuỗi (Number) giờ lý công (Text) (Date & (Logical) thức Time) (Formular) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 10 ThS. Nguyễn Thanh Trường 5
 6. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm hàm xử lý chuỗi (Text function) LEFT LEN UPPER RIGHT TRIM LOWER MID VALUE PROPER METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm hàm toán học và lượng giác (Math & Trig function) INT SUMPRODUCT SUMIF MOD ROUND SUMIFS PRODUCT SUM SUBTOTAL METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 12 ThS. Nguyễn Thanh Trường 6
 7. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm hàm thống kê (Statistical function) AVERAGE RANK COUNTIF MIN COUNTBLANK COUNTIFS MAX COUNT/COUNTA AVERAGEIFS METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO TrangGroup 13 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm hàm ngày, giờ (Date & Time function) NOW/TODAY DAY HOUR DATE MONTH MINUTE WEEKDAY YEAR SECOND METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO TrangGroup 14 ThS. Nguyễn Thanh Trường 7
 8. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm hàm luận lý (Logical function) OR NOT AND IF METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com 15 Member of METRO Group 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm hàm dò tìm (Lookup and Reference function) VLOOKUP Hàm dò tìm INDEX HLOOKUP MATCH METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com 16 Member of METRO Group ThS. Nguyễn Thanh Trường 8
 9. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh ISERR ISNA TYPE METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com 17 Member of METRO Group 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Hàm ISNA Cú pháp pháp:: =ISNA(value) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com 18 Member of METRO Group ThS. Nguyễn Thanh Trường 9
 10. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 19 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Hàm ISERR Cú pháp pháp:: =ISERR(value) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com 20 Member of METRO Group ThS. Nguyễn Thanh Trường 10
 11. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm TYPE Cú pháp pháp:: =TYPE(value) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com 21 Member of METRO Group 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 22 ThS. Nguyễn Thanh Trường 11
 12. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh 1 Khái niệm 2 Sắp thứ tự (Sort) (bài tự đọc) 3 Tìm kiếm & rút trích (Filter) 4 Hàm cơ sở dữ liệu (Database) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Trang Member of METRO 23 Group 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh 1 2 Auto Advanced Filter Filter METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 24 ThS. Nguyễn Thanh Trường 12
 13. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Tìm kiếm và rút trích (tt) Auto Filter METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 25 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Tìm kiếm và rút trích (tt) Advanced Filter 1l B1: Tạo vùng điều kiện 2 B2: Rút trích METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 26 ThS. Nguyễn Thanh Trường 13
 14. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Advanced Filter (tt) Bước 1: Tạo vùng điều kiện (Criteria Range) Cấu trúc vùng điều kiện Tên vùng điều kiện Giá trị điều kiện .... METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 27 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Advanced Filter (tt) Bước 1: Tạo vùng điều kiện (Criteria Range) (tt) Quy ước ghi giá trị điều kiện Điều kiện chính xác Điều kiện đơn Điều kiện không chính xác Điều kiện kiểu công thức Điều kiện Điều kiện AND Điều kiện hỗn hợp Điều kiện OR METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 28 ThS. Nguyễn Thanh Trường 14
 15. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Advanced Filter (tt) Bước 2: Rút trích - Chọn cơ sở dữ liệu. - Data → Advanced ... METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 29 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Nhóm hàm cơ sở dữ liệu DAVERAGE DCOUNT DMAX DCOUNTA DMIN DSUM METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO TrangGroup 30 ThS. Nguyễn Thanh Trường 15
 16. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Cú pháp tổng quát: =Hàm thống kê(IF(ĐK1 kê(IF(ĐK1, IF(ĐK IF(ĐK2 2,k,IF(ĐKn,giá trị)))k) ctrl+shift+enter METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com 31 Member of METRO Group 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Ví dụ: METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 32 ThS. Nguyễn Thanh Trường 16
 17. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Ví dụ (tt) METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 33 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh 1l SUB TOTAL 2 PIVOT TABLE 3 CONSOLIDATE METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group 34 ThS. Nguyễn Thanh Trường 17
 18. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Sub Total Chức năng Sub Total giúp tổng hợp và tóm tắt nhanh dữ liệu Các bước thực hiện: - Sắp xếp dữ liệu - Chọn danh sách - Chọn Data -> Subtotals c - Chọn field cần nhóm, chọn hàm thống kê, chọn field cần tính subtotals METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 35 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Pivot Table Pivot table là một công cụ tuyệt vời để tính toán, thống kê các kết quả kinh doanh Pivot table được sử dụng để tổng hợp và phân tích số liệu dưới hình thức 1 bảng 3 chiều METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 36 ThS. Nguyễn Thanh Trường 18
 19. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Pivot Table (tt) 1 METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 37 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Pivot Table (tt) 2 5 7 3 4 6 8 METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Trang 38 Member of METRO Group ThS. Nguyễn Thanh Trường 19
 20. 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Hiệu chỉnh Pivot Table (tt) Hàm thống kê 2 1 3 4 METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 39 1. Ứng dụng MS.Excel trong phân tích kinh doanh Hiệu chỉnh Pivot Table (tt) Gom nhóm dữ liệu 1 2 3 4 METRO ThS. Cash Nguyễn & Carry Thanh Vietnam Trường – Email: ngthtruong@gmail.com Member of METRO Group Trang 40 ThS. Nguyễn Thanh Trường 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2