intTypePromotion=3

Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Xây dựng hệ thống bán sách online

Chia sẻ: Le Trong Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
722
lượt xem
183
download

Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Xây dựng hệ thống bán sách online

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin với đề tài "Xây dựng hệ thống bán sách online" trình bày nội dung theo các phần sau: xác định yêu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, thiết kế hệ thống, code và demo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Xây dựng hệ thống bán sách online

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÀI TẬP LỚN Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin Đề tài: Xây dựng hệ thống bán sách online Nhóm sinh viên thực hiện : Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Xuân Pháp Nguyễn Trọng Minh Lớp : D11CNPM2. Hà nội, tháng 11 năm 2014
 2. Xây dựng hệ thống bán sách online I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU……………………………….3 II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU……………………………...23 III. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC……………………………32 IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG…………………………….33 V. CODE VÀ DEMO…………………………………...34 2
 3. Xây dựng hệ thống bán sách online I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU. A. Xác định yêu cầu nghiệp vụ. 1. Xác định và mô tả các tác nhân. - Các tác nhân: - Nhân viên quản lý (Staff Manager): người quản lý nhân viên thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin của nhân viên. Cũng là người quản lý khách hàng, có thể xem và xóa thông tin khách hàng thành viên. - Nhân viên kho (Staff Store): là người quản lý sách thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin sách trong kho. - Nhân viên bán hàng (Seller): là người quản lý đơn đặt hàng bao gồm các công việc xem đơn đặt hàng và tạo hóa đơn gửi kèm cho khách hàng khi giao hàng. - Khách hàng (Customer): là người có thể xem một phần thông tin sách, đặt sách, gửi đơn đặt hàng hoặc đăng ký để trở thành khách hàng thành viên. Nếu là khách hàng thành viên thì có thể thay đổi thông tin cá nhân, nạp thêm tiền vào tài khoản. Khách hàng thành viên sẽ hưởng ưu đãi khi mua sách bằng số tiền đã nạp trong tài khoản. - Bảng Thuật ngữ và xác định mô tả các chức năng nghiệp vụ: STT Tiếng anh Tiếng Việt Mô tả 1 Staff Nhân viên Người quản lý nhân viên và khách hàng Manager quản lý 2 Staff Store Nhân viên Người quản lý sách Kho 3 Seller Nhân viên Người quản lý đơn đặt hàng của khách Bán hàng hàng 4 Customer Khách hàng Người đặt sách thông qua giao diện web 5 Add Thêm nhân Chức năng thêm nhân viên mới Employee viên 6 Edit Sửa nhân Chức năng sửa thông tin nhân viên Employee viên 7 Delete Xóa nhân Chức năng xóa nhân viên Employee viên 8 Search Tìm kiếm Chức năng tìm kiếm nhân viên Employee nhân viên 9 Delete Xóa khách Chức năng xóa khách hàng, những khách Customer hàng thành hàng có những thông tin ảo nếu đặt hàng viên mà không thể liên lạc được hoặc thông tin thiếu chính xác sẽ bị xóa tài khoản 10 View Xem thông Chức năng xem đầy đủ mọi thông tin của Customer tin Khách khách hàng hàng 3
 4. Xây dựng hệ thống bán sách online 11 Search Tìm kiếm Chức năng tìm kiếm khách hàng Customer khách hàng 12 Add Card Thêm thông Khi trang cửa hàng liên kết với ngân Bank tin thẻ ngan hàng nào đó, người quản lý sẽ nhập thông hàng tin về thẻ thanh toán của ngân hàng đó, nếu khách hàng thanh toán nhập đúng thông tin về thẻ thì có thể thanh toán bằng thẻ đó 13 Del Card Xóa thông Chức năng cho phép người quản lý xóa Bank tin thẻ ngân thông tin thẻ hàng 14 Search Tìm kiếm Chức năng cho phép người quản lý tìm Card Bank thông tin kiếm thông tin thẻ thẻ ngân hàng 15 Add Book Thêm sách Chức năng thêm sách 16 Edit Book Sửa sách Chức năng sửa sách 17 Delete Xóa sách Chức năng xóa sách Book 18 Search Tìm kiếm Chức năng tìm kiếm sách Book sách 19 Search Tìm kiếm Chức năng tìm kiếm đơn đặt hàng Orders đơn đặt hàng 20 Create Bill Tạo hóa Chức năng tạo hóa đơn đơn 21 View Xem thông Chức năng cho phép khách hàng xem Book tin sách một số thông tin về sách 22 Add to Thêm sách Chức năng thêm những quyển sách mà Cart vào giỏ khách hàng muốn đặt vào giỏ hàng hàng 23 View Cart Xem giỏ Chức năng cho phép khách hàng xem hàng danh sách những quyển sách đã cho vào giỏ hàng 24 Edit Cart Sửa giỏ Chức năng cho phép khách hàng thay đổi hàng về số lượng đầu sách đã đặt hoặc xóa bỏ sách đã cho vào giỏ hàng 25 Save Cart Lưu giỏ Chức năng cho phép khách hàng thành hàng viên lưu giỏ hàng của mình 26 Set Điền thông Khách hàng điền các thồn tin yêu cầu để Shipping tin giao thực hiện gửi đơn đặt hàng đến cho nhân hàng viên bán hàng 4
 5. Xây dựng hệ thống bán sách online 27 Payment Thanh toánChức năng thanh toán, trước khi điền thông tin giao hàng, khách hàng phải thực hiện thanh toán 28 Sent Order Gửi đơn đặt Chức năng gửi đơn đặt hàng cho nhân hàng viên bán hàng 29 Register Đăng ký Chức năng cho phép khách hàng đăng ký để trở thành khách hàng thành viên 30 Change Thay đổi Chức năng cho phép khách hàng thành Profile thông tin cá viên thay đổi thông tin cá nhân của mình nhân 31 Extra Coin Thêm tiền Chức năng cho phép khách hàng thành trong tài viên nạp thêm tiền vào tài khoản khoản B. Xác định yêu cầu hệ thống. 1. Xác định các ca sử dụng và sơ đồ ca sử dụng.  Sơ đồ tổng quát 5
 6. Xây dựng hệ thống bán sách online Các Use Case trừu tượng:  Manage Employee: Quản lý Nhân viên  Manage Customer: Quản lý Khách hàng thành viên  Manage Orders: Quản lý Đơn đặt hàng  Manage Book: Quản lý Sách  Use Website: Tác động của khách hàng với hệ thống thông qua trang web  Order: Những tác động tới hệ thông tìm kiếm, xem thông tin sách, đặt sách, thêm sách vào giỏ hàng, gửi đơn đặt hàng  Sơ đồ use case phân rã của nhân viên quản lý Mô tả: Staff Manager sau khi đăng nhập có thể chọn các chức năng Add Employee, Search Customer. Muốn Edit Employee hoặc Delete Employee thì Staff Manager phải View Employee trước. Tương tự, Staff Manager muốn Delete Customer thì phải View Customer và phải Search Customer trước đó. Staff Manager có thể Add Card Bank, Search Card Bank, Muốn Delete Card Bank, Staff Manager phải Search Card Bank trước 6
 7. Xây dựng hệ thống bán sách online  Sơ đồ use case phân rã của nhân viên kho Mô tả: Staff Store sau khi đăng nhập có thể chọn các chức năng Add Book, Search Book, Change Password Muốn Edit Book hoặc Delete Book thì Staff Store phải View Book trước.  Sơ đồ use case phân rã của nhân viên bán hàng 7
 8. Xây dựng hệ thống bán sách online Mô tả: Seller sau khi đăng nhập có thể Search Order sau đó chọn View Orders hay không. Sau khi chọn View Orders, Seller có thể chọn Create Bill Seller sau khi đăng nhập cũng có thể Change Password  Sơ đồ use case phân rã của khách hàng Mô tả: Customer sau khi truy cập trang web cửa hàng thành công sẽ có thể chọn Register, Login hoặc chức năng Search Book Muốn Login, Customer phải có tài khoản tức là đã từng Register. Sau khi Register, Customer có thể chọn Login hay không. Customer sau khi đăng nhập có thể Change Profile hoặc thêm tiền vào tài khoản bằng chức năng Extra Coin (tài khoản cửa hàng được thêm bằng thẻ điện thoại với tỉ lệ Thẻ điện thoại 50.000 VND = 60.000 KCoin, 100.000 VND = 120.000 KCoin). Nếu nạp thẻ điện thoại vào tài khoản thì Customer được lợi hơn khi mua sách cùng giá bằng tài khoản ngân hàng. Nếu Customer chọn Search Book sau đó có thể chọn View Book để xem thông tin về sách đã chọn. Customer có quyền Add to Cart hoặc không. Sau đó Customer nếu muốn xem những quyển sách đã cho vào giỏ hàng thì chọn chức năng View Cart, Trong View Cart, Customer có thể sửa hoặc xóa những đầu sách đã để vào giỏ bằng chức năng Edit Cart. Khi muốn lưu giỏ hàng, 8
 9. Xây dựng hệ thống bán sách online Customer phải đăng nhập trước rồi mới có thể Save Cart. Khi muốn đặt hàng sách, Customer chọn chức năng Sent Orders. Để thực hiện Sent Orders, Customer phải thực hiện Set Shipping gồm thông tin khách hàng, thông tin giao hàng. Hoàn tất Set Shipping, Customer phải Payment. Chỉ khi Payment thì yêu cầu đặt hàng của khách hàng mới gửi đến nhân viên bán hàng. 2. Xây dựng kịch bản.  1. Kịch bản Login của Staff (Staff Manager, Staff Store, Seller) Tên Use Case Login Tác nhân chính Staff Tiền điều kiện Staff có tài khoản để đăng nhập Hậu điều kiện Staff đăng nhập được vào hệ thống Chuỗi sự kiện chính 1. Staff chọn chức năng Login trên giao diện hệ thống 2. Hệ thống hiển thị form Login 3. Staff nhập tài khoản và mật khẩu của mình và nhấn nút Đăng nhập 4. Hệ thống hiển thị giao diện tương ứng với tác nhân Ngoại lệ 3.1. Staff nhập sai tài khoản và mật khẩu 3.1.1. Hệ thống thông báo sai tài khoản mật khẩu yêu cầu Staff nhập lại  2. Kịch bản Add Employee của Staff Manager Tên Use Case Add Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager thêm nhân viên thành công Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Add Employee sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form Add Employee gồm mã nhân viên, tài khoản nhân viên, mật khẩu nhân viên, họ tên nhân viên (họ, tên đệm, tên), địa chỉ nhân viên (số nhà/ngõ/ngách, phường/xã, quận/huyện, tỉnh thành),ngày sinh, số điện thoại, email, chức vụ (nhân viên kho hoặc nhân viên bán hàng) 9
 10. Xây dựng hệ thống bán sách online 3. Staff Manager nhập thông tin cần thiết và nhấn nút Thêm nhân viên 4. Hệ thống thông báo thêm nhân viên thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập mã nhân viên đã có trong cơ sở dữ liệu hệ thống 3.1.1. Hệ thống thông báo mã nhân viên đã tồn tại và yêu cầu Staff Manager nhập lại  3. Kịch bản Search Employee của Staff Manager Tên Use Case Search Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager tìm kiếm được nhân viên muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Search Employee sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Manager nhập tên nhân viên muốn tìm và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên có tên thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập tên nhân viên không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có nhân viên Staff Manager muốn tìm  4. Kịch bản View Employee của Staff Manager Tên Use Case View Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager tìm kiếm nhân viên thành công Hậu điều kiện Staff Manager xem được tất cả thông tin nhân viên đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn nhân viên từ danh sách tìm kiếm nhân viên trả về và chọn chức năng View Employee 2. Hệ thống hiển thị thông tin của nhân viên đã chọn 10
 11. Xây dựng hệ thống bán sách online  5. Kịch bản Edit Employee của Staff Manager Tên Use Case Edit Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager xem thông tin của nhân viên muốn sửa Hậu điều kiện Staff Manager sửa được thông tin nhân viên Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Edit Employee sau khi xem thông tin chi tiết về nhân viên đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form sửa nhân viên 3. Staff Manager sửa lại thông tin của nhân viên và nhấn nút cập nhật 4. Hệ thống thông báo sửa nhân viên thành công  6. Kịch bản Delete Employee của Staff Manager Tên Use Case Delete Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager xem thông tin của nhân viên muốn xóa Hậu điều kiện Staff Manager xóa được nhân viên khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Delete Employee sau khi xem thông tin chi tiết về nhân viên đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Manager có muốn xóa nhân viên đã chọn không 3. Staff Manager nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa nhân viên thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form xem thông tin nhân viên  7. Kịch bản Search Customer của Staff Manager Tên Use Case Search Customer Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống 11
 12. Xây dựng hệ thống bán sách online Hậu điều kiện Staff Manager tìm kiếm được khách hàng thành viên muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Search Customer sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Manager chọn tìm kiếm theo tên, theo phường/xã, theo quận/huyện, theo tỉnh thành và nhập từ khóa và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên có yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập từ khóa không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có khách hàng thành viên mà Staff Manager muốn tìm  8. Kịch bản View Customer của Staff Manager Tên Use Case View Customer Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager tìm kiếm khách hàng thành công Hậu điều kiện Staff Manager xem được tất cả thông tin khách hàng đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn khách hàng từ danh sách tìm kiếm khách hàng trả về và chọn chức năng View Customer 2. Hệ thống hiển thị thông tin của khách hàng đã chọn  9. Kịch bản Delete Customer của Staff Manager Tên Use Case Delete Customer Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager xem thông tin của khách hàng muốn xóa Hậu điều kiện Staff Manager xóa được khách hàng khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Delete Customer sau khi xem thông tin chi tiết về khách hàng đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Manager có muốn xóa khách hàng đã chọn không 12
 13. Xây dựng hệ thống bán sách online 3. Staff Manager nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa khách hàng thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form xem thông tin khách hàng  10. Kịch bản Add Card Bank của Staff Manager Tên Use Case Add Card Bank Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager thêm thông tin thẻ ngân hàng thành công Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Add Card Bank sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form Add Card Bank gồm mã thẻ, loại thẻ, tên ghi trên thẻ, mã số trên thẻ, ngày cấp thẻ. 3. Staff Manager nhập thông tin cần thiết và nhấn nút Thêm thẻ 4. Hệ thống thông báo thêm thẻ thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập mã thẻ đã có trong cơ sở dữ liệu hệ thống 3.1.1. Hệ thống thông báo mã thẻ đã tồn tại và yêu cầu Staff Manager nhập lại  11. Kịch bản Search Cart Bank của Staff Manager Tên Use Case Search Card Bank Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager tìm kiếm được thẻ ngân hàng muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Search Card Bank sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Manager nhập mã số trên thẻ muốn tìm và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị thông tin về thẻ có mã số trên thẻ thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập mã số trên thẻ không có trong cơ sở dữ liệu 13
 14. Xây dựng hệ thống bán sách online 3.1.1. Hệ thống thông báo không có thẻ mà Staff Manager muốn tìm  12. Kịch bản Delete Card Bank của Staff Manager Tên Use Case Delete Card Bank Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager tìm kiếm được thông tin về thẻ muốn xóa Hậu điều kiện Staff Manager xóa được thông tin thẻ khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Delete Card Bank sau chọn thẻ đã tìm kiếm được 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Manager có muốn xóa thẻ đã chọn không 3. Staff Manager nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa thẻ thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form kết quả tìm kiếm của tìm kiếm thẻ  13. Kịch bản Change Password của Staff Store Tên Use Case Change Password Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store đăng nhập thành công Hậu điều kiện Staff Store thay đổi được mật khẩu tài khoản của mình Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Change Password sau khi đăng nhập thành công 2. Hệ thống hiển thị form Changer Password 3. Staff Store nhập mật mật khẩu mới và nhấn nút đổi mật khẩu 4. Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công  14. Kịch bản Add Book của Staff Store Tên Use Case Add Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Store thêm sách thành công Chuỗi sự kiện chính 14
 15. Xây dựng hệ thống bán sách online 1. Staff Store chọn chức năng Add Store sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form Add Store gồm mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, mô tả, giá, số lượng 3. Staff Store nhập thông tin cần thiết và nhấn nút Thêm sách 4. Hệ thống thông báo thêm sách thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Store nhập mã sách đã có trong cơ sở dữ liệu hệ thống 3.1.1. Hệ thống thông báo mã sách đã tồn tại và yêu cầu Staff Store nhập lại  15. Kịch bản Search Book của Staff Store Tên Use Case Search Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Store tìm kiếm được sách muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Search Book sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Store chọn tìm kiếm theo tên sách, theo tên tác giả, theo nhà xuất bản, theo năm xuất bản, theo số lượng nhỏ hơn một con số nào đó 4. Hệ thống hiển thị danh sách sách có yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Store nhập từ khóa không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có sách mà Staff Store muốn tìm  16. Kịch bản View Book của Staff Store Tên Use Case View Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store tìm kiếm sách thành công Hậu điều kiện Staff Store xem được tất cả thông tin sách đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn sách từ danh sách tìm kiếm sách trả về và chọn chức năng View Book 2. Hệ thống hiển thị thông tin của sách đã chọn  17. Kịch bản Edit Book của Staff Store Tên Use Case Edit Book 15
 16. Xây dựng hệ thống bán sách online Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store xem thông tin của sách muốn sửa Hậu điều kiện Staff Store sửa được thông tin sách Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Edit Store sau khi xem thông tin chi tiết về sách đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form sửa sách 3. Staff Store sửa lại thông tin của Sách và nhấn nút cập nhật 4. Hệ thống thông báo sửa sách thành công  18. Kịch bản Delete Book của Staff Store Tên Use Case Delete Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store xem thông tin của sách muốn xóa Hậu điều kiện Staff Store xóa được sách khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Delete Book sau khi xem thông tin chi tiết về sách đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Store có muốn xóa sách đã chọn không 3. Staff Store nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa sách thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Store nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form xem thông tin sách  19. Kịch bản Change Password của Seller Tên Use Case Change Password Tác nhân chính Seller Tiền điều kiện Seller đăng nhập thành công Hậu điều kiện Seller thay đổi được mật khẩu tài khoản của mình Chuỗi sự kiện chính 1. Seller chọn chức năng Change Password sau khi đăng nhập thành công 2. Hệ thống hiển thị form Changer Password 3. Seller nhập mật mật khẩu mới và nhấn nút đổi mật khẩu 4. Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công 16
 17. Xây dựng hệ thống bán sách online  20. Kịch bản Search Orders của Seller Tên Use Case Search Orders Tác nhân chính Seller Tiền điều kiện Seller đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Seller tìm kiếm được đơn đặt hàng muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Seller chọn chức năng Search Orders sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Seller chọn tìm kiếm theo ngày, nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách đơn đặt hàng có yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Seller nhập từ khóa không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có sách mà Seller muốn tìm  21. Kịch bản View Orders của Seller Tên Use Case View Orders Tác nhân chính Seller Tiền điều kiện Seller tìm kiếm đơn đặt hàng thành công Hậu điều kiện Seller xem được tất cả thông tin đơn đặt hàng đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Seller chọn đơn đặt hàng từ danh sách tìm kiếm đơn đặt hàng trả về và chọn chức năng View Orders 2. Hệ thống hiển thị thông tin của đơn đặt hàng đã chọn gồm mã đơn đặt hàng, tên khách hàng, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, danh sách sách khách hàng đặt, hình thức thanh toán của khách hàng, tổng số tiền khách hàng đã thanh toán.  22. Kịch bản Create Bill của Seller Tên Use Case Create Bill 17
 18. Xây dựng hệ thống bán sách online Tác nhân chính Seller Tiền điều kiện Seller xem đơn đặt hàng thành công Hậu điều kiện Seller tạo được hóa đơn Chuỗi sự kiện chính 1. Seller chọn chức năng Create Bill sau khi xem chi tiết đơn đặt hàng 2. Hệ thống hiển thị form Create Bill gồm mã hóa đơn, tên khách hàng, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, danh sách sách khách hàng đặt, hình thức thanh toán của khách hàng, tổng số tiền khách hàng đã thanh toán, tên nhân viên tạo hóa đơn 3. Seller xem lại thông tin và nhấn nút tạo hóa đơn.  23. Kịch bản Register của Customer Tên Use Case Register Tác nhân chính Customer Tiền điều kiện Customer truy cập trang web thành công Hậu điều kiện Customer đăng ký tài khoản thành công Chuỗi sự kiện chính 1. Customer chọn chức năng Register sau khi truy cập trang web của cửa hàng 2. Hệ thống hiển thị form Register gồm tài khoản, mật khẩu, họ tên khách hàng (họ, tên đệm, tên), địa chỉ (số nhà/ngõ/ngách, phường/xã, quận/huyện, tỉnh thành), ngày sinh, số điện thoại, email 3. Customer nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút Đăng ký 4. Hệ thống thông báo đăng ký thành công Ngoại lệ 3.1. Customer nhập tên tài khoản đã tồn tại 3.1.1. Hệ thống thông báo tài khoản đã tồn tại và yêu cầu Customer nhập lại  24. Kịch bản Login của Customer Tên Use Case Login Tác nhân chính Customer Tiền điều kiện Customer có tài khoản để đăng nhập Hậu điều kiện Customer đăng nhập được vào hệ thống Chuỗi sự kiện chính 1. Customer chọn chức năng Login sau khi truy cập trang web 18
 19. Xây dựng hệ thống bán sách online 2. Hệ thống hiển thị form Login 3. Customer nhập tài khoản và mật khẩu của mình và nhấn nút Đăng nhập 4. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và hiện trang chủ của trang web Ngoại lệ 3.1. Customer nhập sai tài khoản và mật khẩu 3.1.1. Hệ thống thông báo sai tài khoản mật khẩu yêu cầu Customer nhập lại  25. Kịch bản Change Profile của Customer Tên Use Case Change Profile Tác nhân chính Customer Tiền điều kiện Customer đã đăng nhập trang web thành công Hậu điều kiện Customer đổi được thông tin cá nhân Chuỗi sự kiện chính 1. Customer chọn chức năng Change Profile sau khi đăng nhập trang web 2. Hệ thống hiển thị form Change Profile 3. Customer sửa thông tin cá nhân của mình và nhấn nút cập nhật 4. Hệ thống thông báo thay đổi thông tin thành công  26. Kịch bản Extra Coin của Customer Tên Use Case Extra Coin Tác nhân chính Customer Tiền điều kiện Customer đã đăng nhập trang web thành công Hậu điều kiện Customer thêm số dư tài khoản thành công Chuỗi sự kiện chính 1. Customer chọn chức năng Extra Coin sau khi đăng nhập trang web 2. Hệ thống hiển thị form Extra Coin gồm loại thẻ cào, mã thẻ cào 3. Customer chọn loại thẻ cào và nhập mã thẻ cào và nhấn nút nạp thẻ 4. Hệ thống thông báo nạp thẻ thành công Ngoại lệ 3.1. Customer nhập sai mã thẻ cào 3.1.1. Hệ thống thông báo mã thẻ cào không đúng và yêu cầu nhập lại 19
 20. Xây dựng hệ thống bán sách online  27. Kịch bản Search Book của Customer Tên Use Case Search Book Tác nhân chính Customer Tiền điều kiện Customer truy cập trang web thành công Hậu điều kiện Customer tìm kiếm được sách muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Customer chọn chức năng Search Book sau khi truy cập trang web 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Customer chọn tìm kiếm theo tên sách, theo tên tác giả, theo nhà xuất bản, theo năm xuất bản 4. Hệ thống hiển thị danh sách sách có yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Customer nhập từ khóa không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có sách mà Customer muốn tìm  28. Kịch bản View Book của Customer Tên Use Case View Book Tác nhân chính Customer Tiền điều kiện Customer tìm kiếm sách thành công Hậu điều kiện Customer xem được một số thông tin sách đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Customer chọn sách từ danh sách tìm kiếm sách trả về và chọn chức năng View Book 2. Hệ thống hiển thị thông tin của sách đã chọn  29. Kịch bản Add to Cart của Customer Tên Use Case Add to Cart Tác nhân chính Customer Tiền điều kiện Customer xem thông tin sách thành công Hậu điều kiện Customer thêm được sách đã chọn vào cửa hàng Chuỗi sự kiện chính 1. Customer chọn chức năng Add to Cart sau khi xem thông tin sách đã chọn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản