Bài tập môn nguyên lý thống kê

Chia sẻ: Giap Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
494
lượt xem
89
download

Bài tập môn nguyên lý thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tính các chỉ tiêu biểu thị mức độ biến động của năng suất lao động và đầu tư cho trang thiết bị. - Vẽ trên cùng một đồ thị thống kê với trục hoành biểu thị thời gian, trục tung biểu thị mức độ của hai chỉ tiêu trên. Cho nhận xét. - Dùng hàm bậc nhất, hàm bậc hai để biểu thị xu thế biến động của hai chỉ tiêu trên theo thời gian. - Dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân, tốc độ phát triển bình quân và các hàm xu thế dự báo các mức độ tương lại cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn nguyên lý thống kê

  1. BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Bài 1: Cho bảng thống kê sau (ĐVT: Đồng): Họ tên Hệ số Phụ cấp Nợ Lương STT lương (lần) Nguyễn văn Thành 1 3.14 200000 400000 Nguyễn thị Hằng 2 2.15 150000 200000 Lê thị Thanh 3 1.78 120000 300000 Nguyễn Trung Vĩnh 4 2.34 150000 200000 Đặng thành Nam 5 4.25 250000 152000 Nguyễn thị Hải 6 3.14 200000 325000 Lê khắc Toàn 7 4.42 280000 125000 Lương thị Lý 8 1.76 150000 250000 Trần thị Tâm 9 2.12 180000 320000 - Tính bảng lương sau đây trong chương trình EXCEL ( Biết rằng: Lương = Hệ số lương x 290000 + Phụ cấp - Nợ ) - Tinh các chỉ tiêu đặc trưng thống kê về chỉ tiêu lương của 9 người trên, cho nhận xét. Bài 2: Cho bảng thống kê sau đây về năng suất lao động và đầu tư cho trang thiết bị của một Doanh nghiệp trong khoảng thời gian 10 năm ( Đơn vị tính: Triệu đồng) Năng suất Đầu tư cho STT Năm lao động thiết bị 1 1990 3125000 321000 3 1992 3136000 321250 4 1993 4136450 431250 5 1994 4136500 431300 6 1995 5147000 431350 7 1996 5148000 531400 8 1997 6145000 641500 9 1998 6155000 641550 10 1999 6245000 741600 Tính các chỉ tiêu biểu thị mức độ biến động của năng suất lao động và - đầu tư cho trang thiết bị. - Vẽ trên cùng một đồ thị thống kê với trục hoành biểu thị thời gian, trục tung biểu thị mức độ của hai chỉ tiêu trên. Cho nhận xét. Dùng hàm bậc nhất, hàm bậc hai để biểu thị xu thế biến động của hai - chỉ tiêu trên theo thời gian. 1
  2. - Dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân, tốc độ phát triển bình quân và các hàm xu thế dự báo các mức độ tương lại cho các năm 2000-2005 của các chỉ tiêu trên. Lập thành bảng thống kê các kết quả dự báo, cho nhận xét. Bài 3: Có bộ số liệu giá trị sản xuất (GO) của một công ty như sau (đvt: Triệu đồng). Diễn giải 1996 1997 1998 1999 1. Các ngành Sản xuất a) Sản xuất quạt điện 450 455 454 460 b) Sản xuất máy phát điện 85 55 55 60 c) Sản xuất máy biến áp 405 430 452 458 d) Sản xuất bóng đèn 300 322 335 340 e) Sản xuất dây cáp điện 82 85 86 90 2. Các ngành Kinh doanh a) Kinh doanh khách sạn 124 120 120 125 b) Kinh doanh xăng dầu 662 690 732 735 c) Kinh doanh máy nông nghiệp 552 600 612 645 d) Kinh doanh máy phát điện 458 491 514 550 Yêu cầu: Tính GO các ngành sản xuất của công ty, tính tổng giá trị sản xuất, 1) kinh doanh của Công ty qua các năm. 2) Tính cơ cấu GO cho từng ngành của công ty qua các năm. Tính các chỉ tiêu Lượng tăng giảm tuyệt đối (liên hoàn, định gốc và 3) bình quân), tốc độ phát triển (liên hoàn, định gốc và bình quân) của từng chỉ tiêu qua các năm. cho nhận xét Bài 4: Có số liệu về số lượng lao động trong danh sách của một công ty A như sau: Số Số Số Ngày Ngày Ngày lao lao lao động động động 1/1/1998 260 1/1/1999 280 1/1/2000 242 1/2/1998 264 1/2/1999 285 1/2/2000 245 1/3/1998 271 1/3/1999 280 1/3/2000 245 1/4/1998 271 1/4/1999 290 1/4/2000 248 1/5/1998 269 1/5/1999 292 1/5/2000 250 1/6/1998 280 1/6/1999 290 1/6/2000 252 1/7/1998 285 1/7/1999 295 1/7/2000 250 1/8/1998 290 1/8/1999 295 1/8/2000 255 1/9/1998 280 1/9/1999 235 1/9/2000 255 1/10/1998 295 1/10/1999 235 1/10/2000 258 1/11/1998 282 1/11/1999 232 1/11/2000 250 1/12/1998 285 1/12/1999 238 1/12/2000 260 2
  3. - Tính các chỉ tiêu biểu thị mức độ biến động của lao động Vẽ đồ thị thống kê với trục hoành biểu thị thời gian, trục tung biểu thị - lao động. Cho nhận xét. Dùng hàm bậc nhất, hàm bậc hai để biểu thị xu thế biến động của lao - động theo thời gian. Dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân, tốc độ phát triển bình - quân và các hàm xu thế dự báo các mức độ tương lai cho các tháng của năm 2001 của lao động. Lập thành bảng thống kê các kết quả dự báo, cho nhận xét. Bài 5: Cho số liệu sau đây về tổng sản phẩm xã hội và đầu tư của nước ngoài trong khoảng thời gian 10 năm (ĐVT: Tr USD). Tổng sản Đầu tư nước Năm phẩm ngoài 1985 50000 5000 1986 51000 5020 1987 52100 5120 1988 52000 5210 1989 54000 5340 1990 55450 5420 1991 56300 5440 1992 57000 5600 1993 60000 5700 1994 61000 6100 Trên cơ sở các số liệu này hãy chứng minh rằng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là một yếu tố rất quan trọng trong việc tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội. Hãy dự đoán với mức đầu tư nước ngoài là 7200 thì tổng sản phẩm xã hội của Việt Nam là bao nhiêu. Bài 6: Có số liệu sau đây về giá bán ảnh hưởng đến doanh thu của một loại sản phẩn của công ty A như sau. ĐVT: Tr. đồng Giá bán 65.20 72.60 82.40 90.90 96.50 99.60 103.90 107.90 Doanh thu 96.02 103.01 118.78 128.05 119.71 160.41 160.46 186.84 1. Hãy dùng các lệnh cần thiết để tìm hàm hồi quy, trên cơ sở hàm hồi quy đó giải thích các chỉ tiêu trong bảng kết quả. 2. Có ý kiến cho rằng số liệu trên đây không phù hợp với phương trình hồi quy mẫu, theo anh (chị) điều đó đúng hay sai. Tại sao? Bài 7: Bảng sau đây cho các số liệu về tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam tính theo phần trăm từ năm 1980 đến năm 1996. Lạm Năm Tăng trưởng(%) phát(%) 3
  4. 1980 -1.4 25.2 1981 2.3 69.9 1982 8.8 95.4 1983 7.2 49.5 1984 8.3 64.9 1985 5.7 91.6 1986 3.4 487.2 1987 4.0 316.7 1988 5.2 310.9 1989 8.0 76.3 1990 5.1 67.4 1991 6.0 67.6 1992 8.62 17.5 1993 7.99 5.2 1994 8.8 14.4 1995 9.54 12.7 1996 9.38 4.5 (Theo nguồn số liệu ban vật giá chính phủ) Tìm hàm hồi quy thể hiện ảnh hưởng của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế. Người ta dự báo rằng năm 2002 nền kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng là 9,12% hãy dự báo lạm phát lúc đó sẽ là bao nhiêu phần trăm. Bài 8: Bảng số liệu sau đây trình bày sức tiêu thụ và thu nhập trung bình hàng năm tính bằng USD của một Quốc gia Châu Âu. Thời 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 gian Tiêu 7389 8169 8831 8652 8788 9616 10953 11186 12758 13869 thụ Thu 8000 9000 9500 9500 9800 11000 12000 13000 15000 16000 nhập Bài 9: Bảng dưới đây cho các số liệu về doanh số bán, Chi phí chào hàng, và Chi phí quảng cáo trong năm 1996 của 12 công ty tư nhân. Hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của doanh số bán theo chi phí chào hàng và chi phí quảng cáo. Doanh số bán Chi phí quảng cáo Chi phí chào hàng ( Triệu đ) ( Tr. đ) ( Tr. đ) 1270 100 180 1490 106 248 1060 60 190 1626 160 240 1020 70 150 1800 170 260 4
  5. 1610 140 250 1280 120 160 1390 116 170 1440 120 230 1590 140 220 1380 150 150 Bài 10: Bảng sau đây cho số liệu về doanh thu(Y), chi phí quảng cáo và tiền lương của nhân viên tiếp thị của 12 công ty như sau: ĐVT: Tr.đ Số TT Chi phí quảng cáo Lương của nhân viên Doanh thu 1 126 17 11 2 148 23 14 3 105 18 9 4 162 22 16 5 101 14 9 6 175 24 17 7 160 23 15 8 127 15 11 9 138 16 12 10 143 21 14 11 158 22 15 12 137 13 13 - Xây dựng hàm hồi quy của doanh thu phụ thuộc vào chí phí quảng cáo và tiền lương nhân viên tiếp thị. -Có ý kiến cho rằng số liệu trên đây không phù hợp với phương trình hồi quy mẫu. Theo Anh ( Chị ) điều đó đúng hay sai, tại sao? Bài 11: Bảng sau đây cho số liệu chi phí quảng cáo X1 và tiền lương của nhân viên tiếp thị X2, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của một công ty như sau. ( ĐVT: Tr đ) Y 127 149 106 163 102 180 161 128 139 144 159 138 X2 18 25 19 24 15 26 25 16 17 23 22 15 X2 10 11 6 16 7 17 14 12 12 12 14 15 Xác định phương trình hồi quy thể hiện ảnh hưởng của chi phí quảng cáo, tiền lương của nhân viên tiếp thị đến doanh thu của công ty. Có ý kiến cho rằng số liệu trên đây không phù hợp với phương trình hồi quy mẫu, theo anh (chị) điều đó đúng hay sai. Tại sao? 5
  6. Anh ( chị ) hãy dự đoán với mức chi phí quảng cáo là 30 và tiền lương của nhân viên tiếp thị là 29 thì doanh thu của công ty là bao nhiêu? Bài 12: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố X1, X2, X3, X4 ảnh hưởng đến năng suất (Y) của một loại cây trồng như sau. Y X1 X2 X3 X4 277,3 3,01 75,9 285,1 15,8 751,0 3,45 78,7 272,8 18,9 742,5 3,82 76,9 270,1 20,5 715,7 3,78 72,6 265,5 24,8 701,0 3,71 65,2 259,2 28,7 712,5 3,80 63,2 258,8 30,2 731,1 3,95 62,5 270,0 33,5 722,4 4,13 62,7 265,2 34,5 Hãy xác định phương trình hồi quy Y theo X1,,X2 , X3 và X4 Bài 13: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá cả đối với mức cung và cầu trên thị trường về một loại hàng hóa, người ta có bảng sau. X 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 Y1 101.5 55.2 40.8 28.5 21.1 16.2 14.1 13.0 12.1 11.5 Y2 3.9 5.0 8.2 8.6 15.1 30.5 48.7 70.3 100.5 120.4 X: Mức giá( nghìn đồng) Trong đó: Y1: Tổng nhu cầu về loại hàng hóa đó ( triệu đồng) Y2: Tổng cung cấp. Giả sử có sự phụ thuộc giữa nhu cầu đối với giá cả và cung cấp đối với giá. Hãy xác định phương trình hồi quy thể hiện giữa các mối liên hệ trên. Dựa vào các phương trình ước lượng trên, hãy dự đoán mức giá ổn định của thị trường đối với loại hàng hóa trên. 6
Đồng bộ tài khoản