intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài trắc nghiệm thương mại điện tử

Chia sẻ: Nguyen Tuan Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

94
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Cách gọi no KHÔNG đúng bản chất th-ơng mại điện tử a. Online trade (Th-ơng mại trực tuyến) b. Cyber trade (Th-ơng mại điều khiển học) c. Electronic Business (Kinh doanh điện tử) d. Các câu trả lời trên đều đúng Trả lời: D Câu 2. "Th-ơng mại điện tử l tất cả hoạt động trao đổi thông tin, sản phẩm, dịch vụ, thanh toán… thông qua các ph-ơng tiện điện tử nh- máy tính, đường dây điện thoại, internet v các ph-ơng tiện khác". Đây l Th-ơng mại điện tử nhìn từ góc độ: a. Truyền thông b. Kinh doanh c. Dịch vụ d. Mạng Internet Trả lời: A...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài trắc nghiệm thương mại điện tử

 1. c©u hái tr¾c nghiÖm th−¬ng m¹i ®iÖn tö – K42 KTNT C©u 1. C¸ch gäi n o KH¤NG ®óng b¶n chÊt th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Online trade (Th−¬ng m¹i trùc tuyÕn) b. Cyber trade (Th−¬ng m¹i ®iÒu khiÓn häc) c. Electronic Business (Kinh doanh ®iÖn tö) d. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng Tr¶ lêi: D C©u 2. "Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin, s¶n phÈm, dÞch vô, thanh to¸n… th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö nh− m¸y tÝnh, ®−êng d©y ®iÖn tho¹i, internet v c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c". §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é: a. TruyÒn th«ng b. Kinh doanh c. DÞch vô d. M¹ng Internet Tr¶ lêi: A C©u 3. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc øng dông c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v c«ng nghÖ th«ng tin nh»m tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh v c¸c nghiÖp vô kinh doanh”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é: a. TruyÒn th«ng b. Kinh doanh c. DÞch vô d. M¹ng Internet Tr¶ lêi: B C©u 4. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm, dÞch vô v th«ng tin th«ng qua m¹ng Internet v c¸c m¹ng kh¸c”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é: a. TruyÒn th«ng b. Kinh doanh c. DÞch vô d. M¹ng Internet Tr¶ lêi: D C©u 5. Theo c¸ch hiÓu chung hiÖn nay, Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc sö dông .... ®Ó tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. a. Internet b. C¸c m¹ng c. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö d. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v m¹ng Internet Tr¶ lêi: D C©u 6. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn b. DÞch vô kh¸ch h ng tèt h¬n c. Giao dÞch an to n h¬n d. T¨ng thªm c¬ héi mua, b¸n Tr¶ lêi: C C©u 7. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¸ch h ng cã nhiÒu sù lùa chän h¬n b. T¨ng phóc lîi x héi c. Khung ph¸p lý míi, ho n chØnh h¬n d. TiÕp cËn nhiÒu thÞ tr−êng míi h¬n Tr¶ lêi: C 1
 2. C©u 8. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i h¹n chÕ cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. VÊn ®Ò an to n b. Sù thèng nhÊt vÒ phÇn cøng, phÇn mÒm c. V¨n ho¸ cña nh÷ng ng−êi sö dông Internet d. Thãi quen mua s¾m truyÒn thèng Tr¶ lêi: C C©u 9. ChØ ra yÕu tè KH¤NG thuéc h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cho Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. HÖ thèng m¸y tÝnh ®−îc nèi m¹ng v HÖ thèng c¸c phÇn mÒm øng dông Th−¬ng m¹i ®iÖn tö b. Ng nh ®iÖn lùc c. HÖ thèng c¸c ®−êng truyÒn Internet trong n−íc v kÕt nèi ra n−íc ngo i d. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn Tr¶ lêi: D C©u 10. Th nh phÇn n o KH¤NG trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Chuyªn gia tin häc b. D©n chóng c. Ng−êi biÕt sö dông Internet d. Nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: D©n chóng C©u 11. YÕu tè n o t¸c ®éng trùc tiÕp nhÊt ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. NhËn thøc cña ng−êi d©n b. C¬ së ph¸p lý c. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. C¸c ch−¬ng tr×nh ® o t¹o vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: B (lËp luËn ng−îc l¹i, nÕu thiÕu c¸i g× th× TM§T khã ph¸t triÓn nhÊt hiÖn nay) C©u 12. Trong c¸c yÕu tè sau, yÕu tè n o quan träng nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn TM§T a. C«ng nghÖ th«ng tin b. Nguån nh©n lùc c. M«i tr−êng ph¸p lý, kinh tÕ d. M«i tr−êng chÝnh trÞ, x héi Tr¶ lêi: A - C«ng nghÖ th«ng tin, c¸c yÕu tè cßn l¹i trong Th−¬ng m¹i truyÒn thèng còng quan träng nh− thÕ C©u 13. ChØ ra lo¹i h×nh KH¤NG ph¶i giao dÞch c¬ b¶n trong Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. B2B b. B2C c. B2G d. B2E Tr¶ lêi: D - Kh«ng ph¶i B2E m l G2C C©u 14. ChØ ra th nh phÇn cña AIDA trong Marketing ®iÖn tö ®−îc gi¶i thÝch ch−a ®óng a. A - Website ph¶i thu hót sù chó ý cña ng−êi xem b. I - Website ®−îc thiÕt kÕ tèt, dÔ t×m kiÕm, dÔ xem, nhanh chãng, th«ng tin phong phó… c. D - Cã c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó t¹o mong muèn mua h ng : gi¶m gi¸, qu tÆng d. A - Form mÉu ®Ñp, tiÖn lîi, an to n ®Ó kh¸ch h ng thùc hiÖn mua dÔ d ng Tr¶ lêi: D - ch−a ®ñ, tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p hç trî thùc hiÖn ®¬n h ng qua m¹ng C©u 15. ChØ ra ho¹t ®éng CH¦A ho n h¶o trong Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Hái h ng b. Ch o h ng c. X¸c nhËn d. Hîp ®ång Tr¶ lêi: D C©u 16. §èi t−îng n o KH¤NG ®−îc phÐp ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng qua m¹ng 2
 3. a. Doanh nghiÖp XNK b. Doanh nghiÖp c. C¸ nh©n d. Ch−a cã quy ®Þnh râ vÒ ®iÒu n y Tr¶ lêi: D C©u 17. Nguyªn t¾c n o phæ biÕn h¬n c¶ ®Ó h×nh th nh hîp ®ång ®iÖn tö a. NhËn ®−îc x¸c nhËn l ® nhËn ®−îc chÊp nhËn ®èi víi ch o h ng b. Thêi ®iÓm chÊp nhËn ®−îc göi ®i, dï nhËn ®−îc hay kh«ng c. Thêi ®iÓm nhËn ®−îc chÊp nhËn hay göi ®i tuú c¸c n−íc quy ®Þnh d. Thêi ®iÓm x¸c nhËn ® nhËn ®−îc chÊp nhËn ®−îc göi ®i Tr¶ lêi: A l ch¾c ch¾n nhÊt v do thêi gian göi nhËn gÇn nh− tøc thêi nªn nguyªn t¾c n y nªn ®−îc ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a hai bªn C©u 18. Néi dung g× cña hîp ®ång ®iÖn tö KH¤NG kh¸c víi hîp ®ång truyÒn thèng a. §Þa chØ c¸c bªn b. Quy ®Þnh vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm cña giao dÞch c. Quy ®Þnh vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm h×nh th nh hîp ®ång d. Quy ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö Tr¶ lêi: A C©u 19. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i ®Æc ®iÓm cña ch÷ ký ®iÖn tö a. B»ng chøng ph¸p lý : x¸c minh ng−êi lËp chøng tõ b. R ng buéc tr¸ch nhiÖm : ng−êi ký cã tr¸ch nhiÖm víi néi dung trong v¨n b¶n c. §ång ý : thÓ hiÖn sù t¸n th nh v cam kÕt thùc hiÖn c¸c nghÜa vô trong chøng tõ d. Duy nhÊt : chØ duy nhÊt ng−êi ký cã kh¶ n¨ng ký ®iÖn tö v o v¨n b¶n Tr¶ lêi: D - kh«ng ph¶i chØ duy nhÊt mét ng−êi cã kh¶ n¨ng sö dông ch÷ ký sè ho¸ ®ã C©u 20. VÊn ®Ò g× N£N chó ý nhÊt khi sö dông Ch÷ ký sè ho¸ a. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ng−êi ký b. L−u gi÷ ch÷ ký bÝ mËt c. N¾m ®−îc mäi kho¸ c«ng khai d. BiÕt ®−îc sù kh¸c nhau gi÷a luËt ph¸p c¸c n−íc vÒ ch÷ ký ®iÖn tö Tr¶ lêi: D - ®Ó tr¸nh tranh chÊp xÈy ra C©u 21. §Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®iÖn tö (B2B) c¸c bªn cÇn cã b»ng chøng ®¶m b¶o ch÷ ký trong hîp ®ång ®iÖn tö chÝnh l cña bªn ®èi t¸c m×nh ®ang tiÕn h nh giao dÞch. §Ó ®¶m b¶o nh− vËy cÇn a. Cã c¬ quan qu¶n lý nh n−íc ®¶m b¶o b. Cã tæ chøc quèc tÕ cã uy tÝn ®¶m b¶o c. Cã ng©n h ng lín, cã uy tÝn, tiÒm lùc t i chÝnh lín ®¶m b¶o d. Cã tæ chøc trung gian, cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng t i chÝnh ®¶m b¶o Tr¶ lêi: D C©u 22. B−íc n o trong quy tr×nh sö dông vËn ®¬n ®−êng biÓn ®iÖn tö sau l KH¤NG ®óng a. Ng−êi chuyªn chë sau khi nhËn h ng sÏ so¹n th¶o vËn ®¬n ®−êng biÓn d−íi d¹ng th«ng ®iÖp ®iÖn tö/d÷ liÖu b. Ng−êi chuyªn chë ký b»ng ch÷ ký sè v göi cho ng−êi göi h ng th«ng qua trung t©m truyÒn d÷ liÖu c. Ng−êi göi h ng göi m kho¸ bÝ mËt cho ng−êi nhËn h ng d. Ng−êi göi h ng göi tiÕp m kho¸ bÝ mËt cho ng©n h ng Tr¶ lêi: C - th−êng th× ng©n h ng göi cho ng−êi nhËn sau khi ng−êi nhËn thanh to¸n C©u 23. Ph−¬ng tiÖn thanh to¸n ®iÖn tö n o ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt a. ThÎ tÝn dông b. ThÎ ghi nî c. ThÎ th«ng minh d. TiÒn ®iÖn tö 3
 4. Tr¶ lêi: A - chiÕm 90% tæng trÞ gi¸ c¸c giao dÞch C©u 24. Sö dông ..... kh¸ch h ng kh«ng cÇn ph¶i ®iÒn c¸c th«ng tin v o c¸c ®¬n ®Æt h ng trùc tuyÕn m chØ cÇn ch¹y phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh a. TiÒn sè ho¸ - Digital cash b. TiÒn ®iÖn tö - Ecash c. VÝ ®iÖn tö - Ewallet d. SÐc ®iÖn tö - Echeque Tr¶ lêi: C C©u 25. Doanh thu b¸n lÎ trªn m¹ng ë Mü v EU chiÕm tû lÖ ... trong tæng doanh thu b¸n lÎ a. D−íi 3% b. Tõ 3%-5% c. Tõ 5%-20% d. Trªn 20% Tr¶ lêi: A - kho¶ng 1,5% C©u 26. Trong c¸c luËt sau, luËt n o kh«ng ¸p dông ë Mü a. UETA b. UCITA c. E-SIGN d. E-SIGNATURE Tr¶ lêi: D C©u 27. HiÖn nay, kho¶ng ..... sè doanh nghiÖp ViÖt nam sö dông Internet ®Ó göi v nhËn th− ®iÖn tö a. 20% b. 20% - 40% c. 40% - 60% d. Trªn 60% Tr¶ lêi: C - kho¶ng 50% theo ®iÒu tra n¨m 2003 C©u 28. Sè doanh nghiÖp cã KH¤NG qu¸ 4 ng−êi biÕt sö dông th− ®iÖn tö chiÕm a. 10% b. 10% -20% c. 20%-40% d. Trªn 40% Tr¶ lêi: D - kho¶ng 50% cã d−íi 4 ng−êi biÕt sö dông th− ®iÖn tö (2003) C©u 29. Trung b×nh Sè chuyªn viªn CNTT/Sè doanh nghiÖp kho¶ng a. 30.000 / 100.000 b. 20.000 / 100.000 c. 30.000 / 150.000 d. 20.000 / 80.000 Tr¶ lêi: A - 2004 cã kho¶ng 30.000 chuyªn viªn CNTT v kho¶ng 100.000 doanh nghiÖp C©u 30. Website m t¹i ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i tõ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô tíi trao ®æi th«ng tin, ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n... ®−îc gäi l a. S n giao dÞch ®iÖn tö b. Chî ®iÖn tö c. Trung t©m th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. S n giao dÞch ®iÖn tö B2B Tr¶ lêi: D ®óng h¬n l A C©u 31. ChØ ra s n giao dÞch cña Nh n−íc a. www.vnet.vn b. www.export.com.vn c. www.worldtradeB2B.com 4
 5. d. www.vnemart.com.vn Tr¶ lêi: D C©u 32. Trªn s n giao dÞch hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp KH¤NG thÓ l m g× a. Qu¶ng c¸o b. Giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô c. T×m kiÕm kh¸ch h ng d. Ký kÕt hîp ®ång Tr¶ lêi: D C©u 33. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i khã kh¨n khi tham gia th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Nh©n lùc: §éi ngò chuyªn gia kÐm c¶ vÒ sè l−îng v chÊt l−îng b. Vèn: thiÕu vèn ®Çu t− x©y dùng h¹ tÇng viÔn th«ng c. Th−¬ng m¹i truyÒn thèng ch−a ph¸t triÓn d. NhËn thøc qu¸ “®¬n gi¶n” vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: C C©u 34. Tæ chøc n o ® ®−a ra c¸c h−íng dÉn cô thÓ vÒ øng dông Internet v o Kinh doanh quèc tÕ a. WTO b. OECD c. UNCTAD d. APEC Tr¶ lêi: C C©u 35. Sö dông Internet v o ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ tu©n theo 5 b−íc c¬ b¶n theo thø tù n o l ®óng a. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; Qu¶n trÞ mèi quan hÖ víi kh¸ch h ng b. Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch h ng ; §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; c. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch h ng ; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; d. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch h ng ; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; Tr¶ lêi: A C©u 36. §Ó xóc tiÕn xuÊt khÈu th nh c«ng trong thêi ®¹i hiÖn nay, doanh nghiÖp KH¤NG cÇn yÕu tè n o a. Trang web riªng cña c«ng ty b. Cã kÕ ho¹ch marketing trùc tiÕp th«ng qua th− ®iÖn tö c. Tham gia c¸c s n giao dÞch th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. Cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ c«ng nghÖ th«ng tin Tr¶ lêi: D C©u 37. MÖnh ®Ò n o SAI a. www.wtpfed.org l website cung cÊp th«ng tin thÞ tr−êng b. www.jetro.go.jp hç trî c¸c nh xuÊt khÈu n−íc ngo i t×m nh nhËp khÈu NhËt b¶n c. www.worldtariff.com l website cña c«ng ty FedEx Trade Network d. www.jurisint.org cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ th−¬ng m¹i ngo¹i trõ luËt Tr¶ lêi: C©u 38. ChØ ra vÝ dô th nh c«ng ®iÓn h×nh cña e-markespace a. www.amazon.com b. www.hp.com c. www.jetro.go.jp d. www.alibaba.com Tr¶ lêi: D 5
 6. C©u 39. Website www.wtpfed.org l m« h×nh a. B2C b. B2B c. B2G d. G2B Tr¶ lêi: B C©u 40. Website http://unstats.un.org l website cung cÊp th«ng tin a. Th−¬ng m¹i b. XuÊt nhËp khÈu c. LuËt trong th−¬ng m¹i quèc tÕ d. Niªn gi¸m th−¬ng m¹i Tr¶ lêi: D C©u 41. Website www.tsnn.com l website cung cÊp th«ng tin vÒ a. C¸c mÆt h ng cÇn mua v doanh nghiÖp nhËp khÈu b. C¸c m¨t h ng cÇn b¸n v doanh nghiÖp xuÊt khÈu c. C¸c th«ng tin vÒ triÓn l m th−¬ng m¹i d. C¸c th«ng tin vÒ ®Êu gi¸ quèc tÕ Tr¶ lêi: C C©u 42. Website www.countryreports.org cã t¸c dông ®èi víi ho¹t ®éng n o nhÊt a. Nghiªn cøu thÞ tr−êng n−íc ngo i b. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t i chÝnh cña ®èi t¸c c. Xin hç trî t i chÝnh xuÊt khÈu d. T×m kiÕm danh môc c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Tr¶ lêi: A C©u 43. ChØ ra gi¶i ph¸p KH¤NG cã chung tÝnh chÊt víi c¸c gi¶i ph¸p cßn l¹i a. Ho n thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p lÝ vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö b. B¶o hé së h÷u trÝ tuÖ c. B¶o vÖ ng−êi tiªu dïng d.ChiÕn l−îc øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö cho SMEs Tr¶ lêi: D C©u 44. ChØ ra gi¶i ph¸p KH¤NG cã chung tÝnh chÊt víi c¸c gi¶i ph¸p cßn l¹i a. §Çu t− ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin cho c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp b. §Çu t− ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö c. X©y dùng lé tr×nh cô thÓ øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö cho doanh nghiÖp XNK d. LuËt ho¸ vÊn ®Ò b¶o mËt th«ng tin c¸ nh©n Tr¶ lêi: D C©u 45. Website n o KH¤NG hç trî vÒ b¶o mËt th«ng tin c¸ nh©n a. W3C (P3P) b. BBBOnline c. BetterWeb d. Intracen Tr¶ lêi: D C©u 46. Quy tr×nh øng ùng TM§T víi doanh nghiÖp XNK n o ®óng a. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Qu¶ng b¸ Website; Hç trî kh¸ch h ng; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh b. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Hç trî kh¸ch h ng; Qu¶ng b¸ website; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh c. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Thanh to¸n qua m¹ng; Qu¶ng b¸ Website; Hç trî kh¸ch h ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh 6
 7. d. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Qu¶ng b¸ Website; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh; Hç trî kh¸ch h ng Tr¶ lêi: A C©u 47. ChØ ra yÕu tè quang träng nhÊt ®èi víi mét website a. Mua tªn miÒn v dÞch vô hosting b. Tæ chøc c¸c néi dung cña website c. ThiÕt kÕ website d. B¶o tr× v cËp nhËt th«ng tin Tr¶ lêi: D C©u 48. Qu¶ng b¸o website nh− thÕ n o sÏ KH¤NG tiÕt kiÖm nhÊt a. §¨ng ký trªn c¸c Search Engine b. Liªn kÕt qu¶ng c¸o gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau c. Sö dông chiÕn l−îc lan to¶ - viral marketing d. Qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ chuyªn ng nh nh− th−¬ng m¹i hay b−u chÝnh viÔn th«ng Tr¶ lêi: D C©u 49. C¸c m« h×nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö thùc chÊt l a. C¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng v c¸c m« h×nh ho n to n míi b. C¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng ®Æt trong m«i tr−êng th−¬ng m¹i ®iÖn tö c. Sù n©ng cÊp c¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng d. Sù n©ng cÊp c¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng v c¸c m« h×nh kinh doanh ho n to n míi Tr¶ lêi: D C©u 50. ChØ ra m« h×nh kinh doan B2B trong c¸c m« h×nh sau a. www.amazon.com b. www.eBay.com c. www.ChemUnity.com d. www.goodsonline.com Tr¶ lêi: C C©u 51. “Hîp ®ång ®iÖn tö l hîp ®ång ®−îc giao kÕt th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö, trong ®ã hîp ®ång hoÆc mét phÇn cña hîp ®ång ®−îc lËp d−íi d¹ng d÷ liÖu ®iÖn tö”. §©y l kh¸i niÖm hîp ®ång ®iÖn tö trong a. Dù th¶o Ph¸p lÖnh Th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña ViÖt nam b. LuËt mÉu vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña UNCITRAL c. Nhãm nghiªn cøu thuéc Uû ban Ch©u ¢u vÒ hîp ®ång trong TM§T d. OECD Tr¶ lêi: A C©u 52. “ViÖc ký kÕt hîp ®ång ®iÖn tö l qu¸ tr×nh thiÕt lËp, ® m ph¸n, ký kÕt v duy tr× c¸c hîp ®ång ho n to n ë d¹ng d÷ liÖu ®iÖn tö”. §©y l kh¸i niÖm vÒ giao kÕt hîp ®ång ®iÖn tö trong a. Dù th¶o Ph¸p lÖnh Th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña ViÖt nam b. LuËt mÉu vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña UNCITRAL c. Nhãm nghiªn cøu thuéc Uû ban Ch©u ¢u vÒ hîp ®ång trong TM§T d. OECD Tr¶ lêi: C C©u 53. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña hîp ®ång ®iÖn tö a. TiÕt kiÖm thêi gian v chi phÝ cho c¸c bªn tham gia b. TiÕn tíi thÕ giíi tù ®éng ho¸ trong kinh doanh c. §¶m b¶o sù an to n v chÝnh x¸c, tr¸nh gi¶ m¹o d. T¨ng thªm thÞ phÇn cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng quèc tÕ Tr¶ lêi: D C©u 54. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña hîp ®ång ®iÖn tö a. An to n trong giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång 7
 8. b. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh v héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c. Duy tr× quan hÖ l©u d i víi kh¸ch h ng v ng−êi cung cÊp d. TiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn to n bé c¸c giao dÞch ®iÖn tö qua m¹ng Tr¶ lêi: C C©u 55. §iÒu g× KH¤NG ph¶i sù kh¸c biÖt gi÷a hîp ®ång ®iÖn tö v hîp ®ång truyÒn thèng a. Sö dông ch÷ ký b»ng tay v sö dông ch÷ ký ®iÖn tö b. Mét hîp ®ång b»ng giÊy ho n chØnh v mét hîp ®ång ®−îc tæng hîp th«ng qua thèng nhÊt c¸c ®iÒu kho¶n ë c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu kh¸c nhau c. Thêi ®iÓm ký cña hai bªn gÇn nhau v c¸ch xa nhau d. Néi dung hîp ®ång truyÒn thèng ®¬n gi¶n h¬n Tr¶ lêi: D C©u 56. Sù kh¸c biÖt gi÷a hîp ®ång truyÒn thèng thÓ hiÖn râ nhÊt ë a. §èi t−îng cña hîp ®ång b. Néi dung cña hîp ®ång c. Chñ thÓ cña hîp ®ång d. H×nh thøc cña hîp ®ång Tr¶ lêi: D C©u 57. ChØ ra mÖnh ®Ò KH¤NG ®óng a. Hîp ®ång B2B linh ho¹t h¬n hîp ®ång B2C b. Hîp ®ång ®iÖn tö phô thuéc v o m¸y tÝnh v c¸c phÇn mÒm lËp v hiÓn thÞ nã c. Ng−êi mua trong hîp ®ång ®iÖn tö nhiÒu khi kh«ng thÓ nhËn ®−îc h ng d. Hîp ®ång ®iÖn tö ®−îc ký gi÷a ng−êi v phÇn mÒm m¸y tÝnh Tr¶ lêi: C C©u 58. C«ng −íc "E-TERMS” l do tæ chøc n o ®−a ra a. ICC b. UNCITRAL c. ITC d. WTO Tr¶ lêi: A C©u 59. ChØ ra mÖnh ®Ò KH¤NG ®óng a. Khi mua h ng trªn m¹ng, ch o h ng chØ b¾t ®Çu khi ng−êi mua ®ång ý víi ®¬n h ng do cöa h ng tæng hîp trªn c¬ së c¸c lùa chän cña ng−êi mua tr−íc ®ã b. Khi ng−êi mua chÊp nhËn ch o h ng n y th× hîp ®ång ®−îc h×nh th nh v ng−êi b¸n cã thÓ nhËn ®−îc tiÒn ngay sau ®ã c. Nguyªn t¾c chung khi mua s¾m trªn m¹ng l chän c¸c cöa h ng lín, cã uy tÝn ®Ó mua d. Hîp ®ång ®iÖn tö B2C ®−îc h×nh th nh kh¸c víi c¸c hîp ®ång truyÒn thèng vÒ néi dung Tr¶ lêi: D C©u 60. ChØ ra mÖnh ®Ò SAI a. Website l ph−¬ng ph¸p kh«ng dÔ d ng ®Ó s¶n phÈm ®−îc biÕt ®Õn trªn thÕ giíi b. X©y dùng website dÔ h¬n viÖc cËp nhËt, duy tr× v ph¸t triÓn website c. C¸c trung gian th−¬ng m¹i sÏ bÞ lo¹i bá khi th−¬ng m¹i ®iÖn tö ra ®êi v ph¸t triÓn d. C¸c rñi ro trong thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông do ng−êi b¸n chÞu Tr¶ lêi: C C©u 61. VËn ®¬n ®−êng biÓn th−êng bÞ l m gi¶ KH¤NG v× môc ®Ých n o a. Söa ®æi sè l−îng, chÊt l−îng cña h ng ho¸ ®−îc m« t¶ trªn vËn ®¬n b. L m gi¶ vËn ®¬n ®Ó b¸n l¹i h ng ho¸ cho ng−êi h ng hoÆc nhËn h ng c. L m gi¶ vËn ®¬n ®Ó nhËn tiÒn theo quy ®Þnh trong L/C d. L m gi¶ vËn ®¬n ®Ó göi sím cho ng−êi mua ®Ó hä nhËn h ng Tr¶ lêi: D 8
 9. C©u 62. “V× ..... l mét chøng tõ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nªn ng©n h ng cã thÓ gi÷ chøng tõ n y nh− mét sù ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n tÝn dông cÊp cho ng−êi nhËp khÈu. Khi h ng ho¸ tíi c¶ng ®Õn, ng−êi mua xuÊt tr×nh ... gèc cho ng−êi chuyªn chë ®Ó nhËn h ng” a. VËn ®¬n ®−êng biÓn b. VËn ®¬n ®iÖn tö c. Hîp ®ång ®iÖn tö d. Bé chøng tõ thanh to¸n Tr¶ lêi: A C©u 63. §Æc ®iÓm n o KH¤NG ph¶i cña m kho¸ bÝ mËt a. Kho¸ ®Ó m ho¸ v gi¶i m gièng nhau b. Ng−êi göi v nhËn cïng biÕt kho¸ n y c. Chi phÝ qu¶n lý lo¹i kho¸ n y thÊp v qu¶n lý ®¬n gi¶n ®èi víi c¶ hai bªn d. Doanh nghiÖp sÏ ph¶i t¹o ra kho¸ bÝ mËt cho tõng kh¸ch h ng Tr¶ lêi: C C©u 64. YÕu tè n o KH¤NG thuéc quy tr×nh t¹o lËp ch÷ ký ®iÖn tö a. Th«ng ®iÖp gèc b. B¶n tãm l−îc cña th«ng ®iÖp c. Khãa c«ng céng d. Ch÷ ký ®iÖn tö Tr¶ lêi: C C©u 65. YÕu tè n o KH¤NG thuéc quy tr×nh x¸c nhËn ch÷ ký ®iÖn tö a. Th«ng ®iÖp nhËn ®−îc b. Kho¸ bÝ mËt c. B¶n tãm l−îc cña th«ng ®iÖp d. KÕt qu¶ so s¸nh hai b¶n tãm l−îc Tr¶ lêi: B C©u 66. VÒ c¬ b¶n, trªn chøng thùc ®iÖn tö (hay chøng chØ sè ho¸) ®−îc cÊp cho mét tæ chøc gåm cã, ngo¹i trõ a. Tªn ®Çy ®ñ, tªn viÕt t¾t, tªn giao dÞch b. §Þa chØ liªn l¹c c. Thêi h¹n hiÖu lùc, m sè cña chøng thùc d. M sè c«ng céng v kh¶ n¨ng t i chÝnh cña tæ chøc Tr¶ lêi: D C©u 67. Trong th−¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c chøng thùc cÇn ®−îc mét tæ chøc cÊp, tæ chøc n y cÇn cã c¸c ®Æc ®iÓm sau, ngo¹i trõ a. Mét tæ chøc h ng ®Çu thÕ giíi b. Cã uy tÝn trong céng ®ång kinh doanh, ng©n h ng, vËn t¶i c. Cã kh¶ n¨ng ®Æc biÖt vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. Cã m¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p thÕ giíi Tr¶ lêi: D C©u 68. C¸c quy t¾c cña CMI sö dông c«ng cô ............... ®Ó thùc hiÖn viÖc ký hËu v chuyÓn quyÒn së h÷u ®èi víi vËn ®¬n ®iÖn tö a. Kho¸ c«ng céng cña vËn ®¬n ®iÖn tö b. Khã bÝ mËt cña vËn ®¬n ®iÖn tö c. Ch÷ ký ®iÖn tö d. HÖ thèng Bolero Tr¶ lêi: B C©u 69. Ng−êi n¾m gi÷ ............... cña vËn ®¬n ®iÖn tö cã thÓ ra lÖnh giao h ng, chuyÓn quyÒn së h÷u h ng ho¸ cho bªn thø ba, chØ ®Þnh hoÆc thay thÕ ng−êi nhËn h ng; nh×n chung cã ®Çy ®ñ c¸c quyÒn m ng−êi n¾m gi÷ vËn ®¬n giÊy cã ®−îc. 9
 10. a. Kho¸ c«ng céng cña vËn ®¬n ®iÖn tö b. Kho¸ bÝ mËt cña vËn ®¬n ®iÖn tö c. Ch÷ ký ®iÖn tö d. HÖ thèng Bolero Tr¶ lêi: B C©u 70. C¸c vÊn ®Ò chÝnh ®−îc ®Ò cËp trong c¸c nguån luËt ®iÒu chØnh Th−¬ng m¹i ®iÖn tö gåm, ngo¹i trõ a. HiÖu lùc ph¸p lý cña c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu b. Yªu cÇu vÒ “v¨n b¶n” c. Yªu cÇu vÒ “ch÷ ký” d. VËn ®¬n ®iÖn tö Tr¶ lêi: D - ch−a ®óng, thø 4 l Chøng tõ së h÷u v kh¶ n¨ng chuyÓn nh−îng C©u 71. ChØ ra mÖnh ®Ò KH¤NG ®óng a. T¹i nhiÒu quèc gia, c¸c b¶n ghi ®iÖn tö (computerised records) ® ®−îc chÊp nhËn l b»ng chøng b. HiÖu lùc ph¸p lý, gi¸ trÞ hay hiÖu lùc thi h nh cña th«ng tin th−êng vÉn bÞ phñ nhËn v× nã ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng th«ng ®iÖp d÷ liÖu m kh«ng ph¶i b»ng giÊy c. Quy t¾c “b»ng chøng tèt nhÊt” hay “b»ng chøng bæ sung” khi ¸p dông ®èi víi th«ng ®iÖp d÷ liÖu th× còng kh«ng thay ®æi hiÖu lùc ph¸p lý v gi¸ trÞ l m b»ng chøng cña c¸c th«ng ®iÖp n y d. Trong tr−êng hîp kh«ng cã chøng tõ gèc, mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu hoÆc mét b¶n in tõ m¸y tÝnh cã thÓ ®−îc coi l b»ng chøng tèt nhÊt Tr¶ lêi: B C©u 72. "B»ng v¨n b¶n" theo luËt cña óc, ®−îc hiÓu l , ngo¹i trõ a. bÊt kú giÊy tê hoÆc chÊt liÖu n o cã ch÷ trªn ®ã b. bÊt kú giÊy tê hoÆc chÊt liÖu n o cã c¸c ký hiÖu, h×nh ¶nh... cã ý nghÜa v cã thÓ hiÓu ®−îc c. bÊt kú ®å vËt hoÆc chÊt liÖu n o ph¸t ra h×nh ¶nh hoÆc ch÷ viÕt m cã thÓ t¸i t¹o l¹i ®−îc d. c¸c h×nh thøc kh¸c ch÷ trªn giÊy hoÆc chÊt liÖu t−¬ng tù ®Òu kh«ng ®−îc chÊp nhËn Tr¶ lêi: D C©u 73. “ViÖc chøng thùc mét th«ng ®iÖp ®iÖn tö b»ng ………… l ®Ó cho ng−êi nhËn th«ng ®iÖp ®ã hay bªn thø ba biÕt ®−îc nguån gèc cña th«ng ®iÖp còng nh− ý chÝ cña bªn ®−a ra th«ng ®iÖp ®ã" a. M kho¸ bÝ mËt b. M kho¸ c«ng céng c. Ch÷ ký ®iÖn tö d. C¬ quan chøng thùc Tr¶ lêi: C C©u 74. Incoterms 2000 v eUCP 1.0 ®Òu a. cã quy ®Þnh chi tiÕt v râ r ng vÒ c¸c chøng tõ ®iÖn tö b. cã quy ®Þnh v ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ chøng tõ ®iÖn tö c. ch−a cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ chøng tõ ®iÖn tö d. chÊp nhËn tÊt c¶ c¸c chøng tõ ®iÖn tö Tr¶ lêi: B C©u 75. ChØ ra ®Þnh nghÜa th−¬ng m¹i ®iÖn tö theo chiÒu ngang a. MSDP b. MSPD c. MDSP d. MDPS Tr¶ lêi: A - Marketing, Sales, Distribution, Payment C©u 76. ChØ ra ®Þnh nghÜa Th−¬ng m¹i ®iÖn tö theo chiÒu däc a. IMBSA b. IMBAS c. IBMSA d. IBMAS 10
 11. Tr¶ lêi: Infrastructure-Messages-Basic rules-Specific rules-Applications C©u 77. §Æc tr−ng n o KH¤NG ph¶i cña riªng th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. C¸c bªn giao dÞch kh«ng cÇn gÆp trùc tiÕp, kh«ng cÇn biÕt nhau tõ tr−íc b. “Xo¸ nho ” kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia c. Sù tham gia cña c¸c c¬ quan chøng thùc l tÊt yÕu d. Th«ng tin thÞ tr−êng trë th nh c«ng cô c¹nh tranh ®¾c lùc Tr¶ lêi: D C©u 78. C¸c m« h×nh kinh doanh sau ®©y, m« h×nh n o kh«ng phï hîp víi m«i tr−êng kinh doanh trªn Internet a. Marketing liªn kÕt b. §Êu gi¸ c. ChuyÓn ph¸t nhanh d. Kh¸ch h ng tù ®Æt gi¸ Tr¶ lêi: c - chuyÓn ph¸t nhanh C©u 78. C«ng ty XYZ cã dÞch vô gióp c¸c c¸ nh©n b¸n h ng cho c¸c c¸ nh©n kh¸c v thu mét kho¶n phÝ trªn c¸c giao dÞch ®−îc thùc hiÖn. M« h×nh kinh doanh EC n o ®−îc c«ng ty sö dông ? a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P Tr¶ lêi: C2C - Kh¸ch h ng n y b¸n h ng cho kh¸ch h ng kh¸c, nÕu c«ng ty b¸n h ng trùc tiÕp cho kh¸ch h ng c¸ nh©n th× ®ã l B2C, nÕu b¸n cho kh¸ch h ng doanh nghiÖp th× l B2B C©u 79. C¸ biÖt ho¸ réng r i cho phÐp c«ng ty cã thÓ: a. S¶n xuÊt sè l−îng lín s¶n phÈm gièng nhau b. S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp tõng nhãm kh¸ch h ng c. S¶n xuÊt sè l−îng lín s¶n phÈm phï hîp tõng c¸ nh©n d. HiÓu ®−îc nh÷ng nhu cÇu cô thÓ cña sè ®«ng kh¸ch h ng ®Ó tõ ®ã t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm th nh c«ng Tr¶ lêi: C©u c. §¸p øng nhu cÇu cña mäi c¸ nh©n C©u 80. NhËn xÐt n o KH¤NG ph¶i l h¹n chÕ cña TM§T a. Mét sè kh¸ch h ng thÝch kiÓm tra h ng ho¸ “thùc” tr−íc khi mua b. Tèc ®é ®−êng truyÒn Internet ng y c ng nhanh h¬n c. VÊn ®Ò an ninh cßn Ýt ®−îc chó ý v ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng d. C¸c phÇn mÒm øng dông thay ®æi th−êng xuyªn Tr¶ lêi: C©u b - Tèc ®é ®−êng truyÒn cao h¬n gióp TM§T ph¸t triÓn tèt h¬n, kh«ng ph¶i l yÕu tè h¹n chÕ TM§T C©u 81. C«ng ty XYZ b¸n h ng ho¸ cho c¸c kh¸ch h ng c¸ nh©n. M« h×nh kinh doanh EC n o ®−îc c«ng ty sö dông ? a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P Tr¶ lêi: B2C C©u 82. ChØ ra h¹n chÕ cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc 24/7 b. Liªn kÕt víi hÖ thèng th«ng tin cña nh cung cÊp, nh ph©n phèi c. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng phÇn cøng, phÇn mÒm, nèi m¹ng d. Më réng thÞ tr−êng Tr¶ lêi: c - CÇn cã nh÷ng ®Çu t− nhÊt ®Þnh ®Ó tham gia TM§T 11
 12. C©u 83. ChØ ra lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¾c phôc h¹n chÕ vÒ ®−êng truyÒn b. Mäi ng−êi cã thÓ giao tiÕp dÔ d ng h¬n c. Kh¸ch h ng mua h ng cã thÓ yªn t©m h¬n vÒ an ninh TM§T d. TM§T v c¸c c«ng nghÖ liªn quan ng y c ng ph¸t triÓn m¹nh Tr¶ lêi : b - TM§T gióp giao tiÕp, giao dÞch dÔ d ng h¬n C©u 84. TM§T l m gi¶m chu kú cña c¸c ho¹t ®éng sau, ngo¹i trõ : a. Sù tho¶ m n cña kh¸ch h ng b. C¸c chiÕn l−îc marketing c. Vßng ®êi s¶n phÈm d. Thêi gian tung s¶n phÈm ra thÞ tr−êng Tr¶ lêi: a - TM§T vÉn ch−a thÓ l m gi¶m sù tho¶ m n cña kh¸ch h ng C©u 85. T¹i sao Th−¬ng m¹i ®iÖn tö B2C kÐm hÊp dÉn h¬n so víi B2B? a. DÔ tiÕn h nh h¬n b. Chi phÝ ®Çu t− v thùc hiÖn thÊp h¬n c. Sè l−îng kh¸ch h ng lín h¬n d. Xung ®ét trong kªnh ph©n phèi Tr¶ lêi: d - xung ®ét gi÷a kªnh ph©n phèi truyÒn thèng v míi l mét khã kh¨n trong TM§T. Cßn B2B dÔ tiÕn h nh h¬n B2C, vÝ dô XNK dÔ tiÕn h nh qua m¹ng h¬n l b¸n lÎ. C©u 86. C«ng ty XYZ gióp c¸c c¸ nh©n trao ®æi c¸c s¶n phÈm sè ho¸. M« h×nh kinh doanh TM§T n o ®ang ®−îc hä sö dông? a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P Tr¶ lêi: d - Peer to Peer c¸c c¸ nh©n cã vai trß t−¬ng ®−¬ng nhau, sö dông c¸c c«ng cô do XYZ cung cÊp ®Ó trao ®æi s¶n phÈm sè ho¸ C©u 87. C«ng ty ABC cã nhiÒu chi nh¸nh ® thiÕt kÕ ®−îc hÖ thèng th«ng tin cña m×nh cho phÐp truy cËp tõ bªn ngo i th«ng qua Internet. C«ng ty sÏ liªn kÕt c¸c chi nh¸nh n y víi nhau. M¹ng cña c«ng ty thuéc lo¹i g×? a. Internet b. Intranet c. Extranet d. Virtual private network Tr¶ lêi : c- Extranet C©u 88. C«ng ty XYZ b¸n nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th«ng qua Website cña m×nh. Hä ®ang sö dông m« h×nh kinh doanh n o? a. Marketing liªn kÕt b. §Êu gi¸ trùc tuyÕn c. B¸n lÎ trùc tuyÕn d. Kh¸ch h ng tù ®Þnh gi¸ Tr¶ lêi: c- B¸n lÎ trùc tuyÕn C©u 89. ABC l mét hiÖp héi gióp c¸c th nh viªn cña m×nh mua s¾m víi gi¸ thÊp h¬n khi mua víi sè l−îng lín. M« h×nh kinh doanh m ABC ®ang sö dông l m« h×nh g×? a. Mua s¾m theo nhãm b. §Êu gi¸ trùc tuyÕn c. Marketing liªn kÕt d. Kh¸ch h ng tù ®Þnh gi¸ Tr¶ lêi: Mua s¾m theo nhãm víi sè l−îng lín gióp kh¸ch h ng ®−îc h−ëng c¸c chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ 12
 13. C©u 90. M¹ng extranet sö dông c¸c ®−êng truyÒn d÷ liÖu cña riªng m×nh ®Ó liªn kÕt c¸c m¹ng intranet víi nhau. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Extranet sö dông Internet ®Ó liªn kÕt c¸c m¹ng intranet víi nhau C©u 91. M« h×nh s n giao dÞch ®iÖn tö sö dông c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó th«ng tin ®Õn kh¸ch h ng vÒ s n giao dÞch cña m×nh. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - M« h×nh marketing liªn kÕt míi sö dông c¸c website cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó th«ng tin vÒ doanh nghiÖp cña m×nh C©u 92. Mét s n giao dÞch ®iÖn tö kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ ®Þa lý trung t©m a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §©y l mét lîi thÕ cña s n giao dÞch hay chî ®iÖn tö C©u 93. Mét c«ng ty b¸n c¸c s¶n phÈm ®Õn ng−êi tiªu dïng cuèi cïng ®−îc coi l sö dông m« h×nh B2C. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - nÕu b¸n cho c¸ nh©n th× l B2C, nÕu b¸n cho doanh nghiÖp th× l B2B C©u 94. Thay ®æi qu¸ tr×nh kinh doanh (BPR - business process re-engineering) cã nghÜa l thay ®æi nh÷ng s¶n phÈm v dÞch vô c«ng ty cung cÊp a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - thay ®æi qua tr×nh kinh doanh cã nghÜa l thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc v qu¸ tr×nh ho¹t ®éng bªn trong doanh nghiÖp C©u 95. Intranet l mét m¹ng riªng cña c¸c tæ chøc sö dông giao thøc Internet ®Ó liªn kÕt v chia xÎ th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn trong tæ chøc a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - m¹ng n y ®−îc c¸c tæ chøc v c«ng ty sö dông réng r i hiÖn nay C©u 96. Kinh doanh ®iÖn tö (e-business) cã nghÜa l b¸n h ng ho¸ v dÞch vô th«ng qua Internet a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - ®©y l ®Þnh nghÜa hÑp cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö, kinh doanh ®iÖn tö cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng h¬n v l mét h×nh th¸i ph¸t triÓn bËc cao cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö khi cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, kh¸ch h ng... víi nhau. C©u 97. Marketing liªn kÕt l viÖc sö dông c¸c b¶ng qu¶ng c¸o ®iÖn tö ®Ó h−íng kh¸ch h ng ®Õn website cña doanh nghiÖp a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Marketing liªn kÕt l viÖc sö dông c¸c website cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó h−íng kh¸ch h ng ®Õn website cña m×nh C©u 98. §Þnh gi¸ ®éng l viÖc gi¸ c¶ ®−îc thay ®æi nhanh chãng theo kÞp sù biÕn ®éng cung cÇu trªn thÞ tr−êng nhê hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §óng 13
 14. C©u 99. EC l mét lÜnh vùc øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin, trong lÜnh vùc n y chØ cã mét sè quy luËt kinh tÕ ®−îc ¸p dông. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Sai. §©y l mét lÜnh vùc rÊt réng cã nhiÒu ng nh liªn quan v cã nhiÒu quy luËt ®−îc ¸p dông, c¶ kinh tÕ, x héi... v vÉn cßn nhiÒu ho¹t ®éng míi ®−îc h×nh th nh v ph¸t triÓn C©u 100. Theo nghiªn cøu cña h ng Forester Research, dù ®o¸n tæng gi¸ trÞ c¸c giao dÞch B2B n¨m 2004 v o kho¶ng 150 ngh×n tû USD. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Sai. V o kho¶ng 2-7 ngh×n tû USD C©u 101. CRM v TQM l hai kh¸i niÖm chøng tá c¸c m« h×nh kinh doanh lu«n ®−îc ph¸t triÓn a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §óng - Customer Relationship Management v Total Quality Management l hai kh¸i niÖm míi hiÖn nay trong kinh doanh C©u 102. Gi¸ thÊp h¬n KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña EC ®èi víi ng−êi tiªu dïng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - §©y l mét lîi Ých cña EC ®èi víi ng−êi tiªu dïng. EC l m t¨ng c¹nh tranh v v× thÕ gi¶m gi¸ ®èi víi h ng ho¸, dÞch vô C©u 103. “Cæng” l mét kh¸i niÖm míi chØ mét website t¹i ®ã cã thÓ truy cËp mét sè l−îng lín th«ng tin vÒ nhiÒu lÜnh vùc. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §óng, ®©y l mét m« h×nh cung cÊp c¸ch tiÕp cËn nhanh chãng ®èi víi nhiÒu nguån th«ng tin. C©u 104. ThiÕu sù tin t−ëng cña kh¸ch h ng chÝnh l mét h¹n chÕ hiÖn nay cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - NhiÒu kh¸ch h ng vÉn kh«ng c¶m thÊy an to n khi thanh to¸n c¸c giao dÞch trªn m¹ng. Trªn thùc tÕ vÉn cã rÊt nhiÒu virus, hacker cã thÓ lÊy c¾p th«ng tin cña c¸c tæ chøc lín mét c¸ch dÔ d ng m giíi chuyªn m«n còng nh− c¸c c«ng ty phÇn mÒm, b¶o mËt ch−a thÓ ch¾c ch¾n h¹n chÕ tuyÖt ®èi kh¶ n¨ng bÞ lÊy c¾p c¸c th«ng tin nãi chung v th«ng tin trong thanh to¸n nãi riªng. C©u 105. YÕu tè n o kh«ng ph¶i chøc n¨ng cña thÞ tr−êng a. KÕt nèi ng−êi mua v ng−êi b¸n b. T¹o ®iÒu kiÖn tiÕn h nh giao dÞch c. §¶m b¶o lîi nhuËn cho ng−êi m«i giíi d. Cung cÊp m«i tr−êng ®Ó tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh Tr¶ lêi: c - ThÞ tr−êng kh«ng ®¶m b¶o lîi nhuËn cho ai c¶ C©u 106. ChØ ra trung gian a. Mét h ng marketing chuyªn cung cÊp c¸c qu¶ng c¸o b. HÖ thèng m¸y tÝnh-phÇn mÒm kÕt nèi nh÷ng ng−êi mua (CÇn mua) v ng−êi b¸n (CÇn b¸n) c. Ng−êi b¸n cung cÊp c¸c s¶n phÈm trªn m¹ng d. UPS cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®Õn kh¸ch h ng Tr¶ lêi: b - KÕt nèi ®ãng vai trß trung gian, hç trî nh−ng kh«ng thùc hiÖn giao dÞch C©u 107. Gi¶m chi phÝ t×m kiÕm cña kh¸ch h ng cho phÐp hä a. T×m kiÕm nhiÒu s¶n phÈm v gi¸ c¶ ®Ó lùa chän gi¸ tèt nhÊt b. Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh mua s¾m ®óng ®¾n c. TÝnh to¸n ®−îc chi phÝ cña s¶n phÈm 14
 15. d. Th−¬ng l−îng ®−îc gi¸ tèt nhÊt Tr¶ lêi: a - T×m kiÕm nhiÒu th«ng tin vÒ s¶n phÈm v nh cung cÊp h¬n C©u 108. Ho¹t ®éng n o KH¤NG ®−îc sö dông ®Ó l m t¨ng lßng tin vÒ chÊt l−îng a. MÉu h ng miÔn phÝ b. Gi¶m gi¸ c. ChÝnh s¸ch tr¶ l¹i h ng d. B¶o h nh Tr¶ lêi: ChÝnh s¸ch gi¶m gi¸ kh«ng l m t¨ng lßng tin vÒ chÊt l−îng ®−îc C©u 109. Theo chiÕn l−îc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm, ®Þnh gi¸ c¨n cø v o a. Chi phÝ s¶n xuÊt b. Chi phÝ cña s¶n phÈm t−¬ng tù c. Gi¸ trªn thÞ tr−êng d. Møc gi¸ kh¸ch h ng s½n s ng chÊp nhËn thanh to¸n Tr¶ lêi: Khi kh¸c biÖt s¶n phÈm theo nhu cÇu cña tõng kh¸ch h ng riªng biÖt, gi¸ phô thuéc tõng kh¸ch h ng. C©u 110. ChØ ra yÕu tè kh«ng thuéc N¡M lùc l−îng c¹nh tranh trong m« h×nh cña Michael Porter a. §e do¹ tõ phÝa c¸c s¶n phÈm thay thÕ b. Søc Ðp tõ phÝa c¸c nh cung cÊp c. Søc Ðp tõ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh d. T¸c ®éng cña hÖ thèng th«ng tin th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: d - Hai lùc l−îng kh¸c l C¹nh tranh trong néi bé ng nh v Søc Ðp cña Kh¸ch h ng C©u 111. T¹i sao ng−êi kinh doanh muèn c¸ biÖt ho¸ s¶n phÈm a. Cã thÓ ®Þnh gi¸ cao h¬n b. Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt c. Trong TM§T yªu cÇu ph¶i c¸ biÖt ho¸ d. Kh¸ch h ng cã xu h−íng chØ chÊp nhËn s¶n phÈm c¸ biÖt ho¸ Tr¶ lêi: Gi¸ cã thÓ ®Þnh gi¸ cao h¬n do ®¸p øng c¸c yªu cÇu cô thÕ c¸ biÖt cña kh¸ch h ng C©u 112. ChØ ra vÝ dô cña viÖc tiÕp tôc sö dông trung gian trong kinh doanh a. Sö dông nh©n viªn b¸n h ng ®Ó th−¬ng l−îng c¸c hîp ®ång lín, phøc t¹p b. Mua vÐ m¸y bay trùc tiÕp tõ h ng h ng kh«ng c. Mua b¶n hiÓm tõ c«ng ty thay v× qua c¸c ®¹i lý d. Mua b¸n chøng kho¸n qua Internet thay v× sö dông c¸c m«i giíi Tr¶ lêi: a - §©y l mét vÝ dô cña tiÕp tôc sö dông trung gian trong kinh doanh C©u 113. ChØ ra yÕu tè l h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ truyÒn thèng a. Thêi gian tiÕn h nh b. Thêi gian kiÓm tra c. Kh¶ n¨ng kü thuËt cña ng−êi mua d. Yªu cÇu hiÖn diÖn thùc tÕ Tr¶ lêi: Thêi gian tiÕn h nh cè ®Þnh (v c¶ ®Þa ®iÓm) l mét h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ truyÒn thèng C©u 114. ChØ l yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña ®Êu gi¸ ®èi víi ng−êi b¸n a. NhiÒu kh¸ch h ng b. Gi¶i trÝ c. Nhanh chãng thu ®−îc tiÒn d. Lo¹i bá c¸c trung gian Tr¶ lêi: Gi¶i trÝ - l lîi Ých cña ng−êi mua nhiÒu h¬n C©u 115. ChØ ra c¸c b−íc trong qu¸ tr×nh mÆc c¶ trªn m¹ng a. T×m kiÕm, lùa chän, th−¬ng l−îng, ho n th nh giao dÞch b. T×m kiÕm, lùa chän, th−¬ng l−îng, tiÕp tôc lùa chän, th−¬ng l−îng, ho n th nh giao dÞch c. T×m kiÕm, th−¬ng l−îng, lùa chän, ho n th nh giao dÞch d. T×m kiÕm, th−¬ng l−îng, lùa chän, tiÕp tôc lùa chän v th−¬ng l−îng, ho n th nh g.dÞch 15
 16. Tr¶ lêi: b - t×m råi lùa chän v mÆc c¶ gi¸, tiÕp tôc lÆp l¹i xem Amazon l m vÝ dô C©u 116. ChØ ra h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ a. Quy m« thÞ tr−êng b. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ch o b¸n c. Cã nguy c¬ gi¶ m¹o d. B¸n h ng linh ho¹t Tr¶ lêi: c - Nguy c¬ gi¶ m¹o l h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ (h ng gi¶, tr¶ gi¸ gi¶ vê…) C©u 117. Ba chøc n¨ng cña thÞ tr−êng l : kÕt nèi ng−êi mua v ng−êi b¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c giao dÞch v c¬ së h¹ tÇng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 118. Chî truyÒn thèng kh¸c chî ®iÖn tö ë yªu cÇu vÒ vÞ trÝ ®Þa lý a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 119. Chî trªn m¹ng cã thÓ kinh doanh c¸c h ng ho¸ sè ho¸ dÔ d ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 120. C¸ biÖt ho¸ l m gi¶m kh¶ n¨ng thay thÕ cña s¶n phÈm a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 121. Khi lùa chän hai s¶n phÈm gièng nhau, gi¸ c¶ thÊp h¬n sÏ thu hót ®−îc kh¸ch h ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: Sai - cßn nhiÒu yÕu tè kh¸c nh− dÞch vô, ph©n phèi, quan hÖ, b¶o h nh... C©u 122. Trung gian gióp l m gi¶m c¸c rñi ro trong ký kÕt hîp ®ång trªn m¹ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - c¸c s n giao dÞch sÏ l m gi¶m ®−îc nguy c¬ v t¨ng sù tin t−ëng trong ký kÕt hîp ®ång, c¸c ý kiÕn ph¶n håi c«ng khai ®−îc göi lªn s n do ®ã ¶nh h−ëng ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp tham gia tr−íc céng ®ång, ®¶m b¶o ®−îc tÝnh c«ng b»ng trong c¸c giao dÞch C©u 123. §Æt h ng qua m¹ng cã lîi chñ yÕu cho ng−êi mua m kh«ng ph¶i cho ng−êi b¸n a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: Sai - Ng−êi b¸n còng cã lîi khi xö lý ®¬n h ng qua m¹ng nh− chÝnh x¸c h¬n, nhanh h¬n C©u 124. TiÒn ®iÖn tö a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: C©u 125. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö “di ®éng” chØ c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i th«ng qua c¸c thiÕt bÞ th«ng tin kh«ng d©y nh− mobile phone, PDA, m¸y tÝnh x¸ch tay kÕt nèi m¹ng kh«ng d©y... a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng 16
 17. C©u 126. B¶n chÊt cña ®Êu gi¸ trªn m¹ng v ®Êu gi¸ truyÒn thèng gièng nhau ®Òu l “t¹o ra mét m«i tr−êng c¹nh tranh ®Ó cuèi cïng chän ®−îc mét møc gi¸ tèi −u” a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - §©y chÝnh l b¶n chÊt cña ®Êu gi¸ C©u 127. §Êu gi¸ trªn m¹ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: C©u 128. Sù kh¸c biÖt gi÷a ®Êu gi¸ kiÓu Anh v Mü l ë sè l−îng c¸c mÆt h ng ®−îc ®−a ra ®Ó ®Êu gi¸ a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - Theo kiÓu Anh, mét mÆt h ng ®−îc ®−a ra. Theo kiÓu Mü, nhiÒu mÆt h ng ®−îc ®−a ra C©u 129. B2B v B2C cã ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n l kh¶ n¨ng th−¬ng l−îng gi¸ trong B2B dÔ thùc hiÖn h¬n trong B2C a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - Tuy nhiªn cÇn hiÓu l trong giai ®o¹n hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c cöa h ng B2C ®Òu ch−a cung cÊp kh¶ n¨ng ®Ó kh¸ch h ng tr¶ gi¸, trong t−¬ng lai khi cã nhiÒu cöa h ng c¹nh tranh trªn m¹ng, kh¸ch h ng sÏ cã ®ßi hái ®−îc tr¶ gi¸. C©u 130. Jeff muèn mua h ng trªn m¹ng nh−ng kh«ng tin t−ëng v o chÝnh s¸ch b¶o mËt th«ng tin c¸c nh©n. Anh ta cã thÓ sö dông c«ng cô n o trªn m¹ng ®Ó tham kh¶o? a. Shopbot b. Trust verification site c. Business rating site d. Shopping portals Tr¶ lêi: b- trust verification site C©u 131. C¸c site ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña c¸c site th−¬ng m¹i ®iÖn tö kh¸c. C¸c ®¸nh gi¸ n y cã ®é tin cËy nh− thÕ n o? a. RÊt cao, c¸c ®¸nh gi¸ ®¶m b¶o ®é tin cËy tuyÖt ®èi cña c¸c site ®−îc ®¸nh gi¸ b. Trung b×nh, th«ng th−êng møc ®¸nh gi¸ ®−îc tham kh¶o ®Ó kh¸ch h ng quyÕt ®Þnh c. ThÊp, c«ng ty n o còng ®−îc ®¸nh gi¸ l tèt d. ThÊp, c«ng ty n o bÞ coi l kh«ng ®¸ng tin cËy th× míi ®−îc ®¸nh gi¸ Tr¶ lêi: b- trung b×nh C©u 132. Mét site cung cÊp c¸c néi dung miÔn phÝ, tuy nhiªn trªn c¸c banner cã nh÷ng qu¶ng c¸o. C«ng ty ®ang sö dông m« h×nh kinh doanh n o? a. Sponsorship Model b. Transaction Model c. Subscription Model d. Advertising-supported Model Tr¶ lêi: d - C©u 133. ChØ ra vÝ dô cña m« h×nh b¸n lÎ tæng hîp qua m¹ng a. Cöa h ng A kh«ng cã trô së thùc v b¸n nhiÒu lo¹i h ng ho¸ qua m¹ng Internet b. Cöa h ng B kh«ng cã trô së thùc v b¸n mét sè s¶n phÈm nhÊt ®Þnh qua m¹ng c. Cöa h ng C cã trô së thùc v cã website, b¸n nhiÒu lo¹i h ng ho¸ d. Cöa h ng D cã trô së thùc v b¸n nhiÒu lo¹i h ng ho¸ Tr¶ lêi: A C©u 134. ChØ ra dÞch vô KH¤NG ®−îc c¸c c«ng ty du lÞch qua m¹ng cung cÊp 17
 18. a. B¸n v ®Æt vÐ b. Th«ng tin giíi thiÖu c. Gi¶m gi¸ vÐ m¸y bay d. M¸y tÝnh chuyÓn ®æi tiÒn Tr¶ lêi: C - Gi¶m gi¸ vÐ m¸y bay kh«ng ph¶i dÞch vô ®iÓn h×nh C©u 135. C¸c ®¹i lý trªn m¹ng KH¤NG t¹o ra thay ®æi n o d−íi ®©y ®èi víi ng nh du lÞch a. C¸c dÞch vô c¸ biÖt ho¸ nhiÒu h¬n b. TiÖn lîi h¬n c. HiÓu biÕt nhiÒu vÒ s¶n phÈm h¬n d. Chi phÝ cao h¬n do gi¶m bít nhiÒu dÞch vô Tr¶ lêi: D - kh«ng ®óng, dï bít nhiÒu dÞch vô nh−ng chi phÝ vÉn thÊp h¬n C©u 136. §e do¹ nghiªm träng nhÊt ®èi víi c¸c ®¹i lý du lÞch truyÒn thèng l g× ? a. Gi¸ thÊp h¬n b. C¸c ®¹i lý ¶o qua m¹ng c. DÞch vô tù ®éng d. DÞch vô liªn tôc 24/24 Tr¶ lêi: B - Lîi thÕ vÒ khèi l−îng kiÕn thøc v kh¶ n¨ng hç trî kh¸ch h ng cña c¸c ®¹i lý qua m¹ng C©u 137. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l ®éng lùc trong thÞ tr−êng lao ®éng qua m¹ng ? a. Quy m« cña thÞ tr−êng lao ®éng b. Chi phÝ c. Thêi gian t×m kiÕm d. Tèc ®é giao tiÕp Tr¶ lêi: A - Kh«ng ph¶i quy m« C©u 138. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi thÕ cña thÞ tr−êng lao ®éng qua m¹ng ®èi víi ng−êi lao ®éng ? a. Tèc ®é giao tiÕp b. Kh¶ n¨ng t×m kiÕm nhiÒu vÞ trÝ h¬n c. Kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña m×nh trªn thÞ tr−êng lao ®éng d. Sè ng−êi sö dông Internet cßn thÊp Tr¶ lêi: D C©u 139. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi thÕ cña Internet khi hç trî c¸c giao dÞch vÒ bÊt ®éng s¶n a. Xem s¶n phÈm qua m¹ng, tiÕt kiÖm thêi gian b. S¾p xÕp c¸c s¶n phÈm theo thuéc tÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ nhanh h¬n c. Th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm d. DÞch vô qua m¹ng gi¶m nhu cÇu ®Õn tËn n¬i ®Ó xem Tr¶ lêi: D - kh¸ch h ng ®èi víi bÊt ®éng s¶n lu«n lu«n cã nhu cÇu ®Õn tËn n¬i ®Ó xem C©u 140. Trong c¸c c«ng ty sau, c«ng ty n o KH¤NG mua b¸n chøng kho¸n qua m¹ng? a. Priceline.com b. Schwab.com c. E-Trade.com d. Datek.com Tr¶ lêi: A - Priceline.com cung cÊp dÞch vô ®Êu gi¸ qua m¹ng C©u 141. DÞch vô n o kh«ng thuéc kh¶ n¨ng cña Home Banking? a. In sÐc míi tõ Internet b. Thanh to¸n ho¸ ®¬n c. Xem th«ng tin vÒ t i kho¶n d. ChuyÓn tiÒn gi÷a c¸c t i kho¶n Tr¶ lêi: A - Chøc n¨ng n y vÉn ch−a ®−îc cung cÊp C©u 142. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi thÕ cña Online Banking 18
 19. a. Thanh to¸n ho¸ ®¬n qua m¹ng b. Truy cËp mäi lóc c. Giao tiÕp trùc tiÕp víi nh©n viªn d. Xem chi tiÕt c¸c giao dÞch ® thùc hiÖn Tr¶ lêi: C - Kh«ng tiÕp xóc víi nh©n viªn trùc tiÕp C©u 143. C¸c néi dung ®−îc xuÊt b¶n nh−ng chØ cã thÓ ®äc ®−îc qua m¸y vi tÝnh hay c¸c thiÕt bÞ cÇm tay l vÝ dô n o cña xuÊt b¶n ®iÖn tö ? a. Edu-tainment b. E-book c. P2P d. Distance learning Tr¶ lêi: B - Ebook C©u 144. Mét website cã 10,000 ng−êi xem mét ng y nh−ng chñ website kh«ng thÓ biÕt chÝnh x¸c nh÷ng ng−êi xem ®ã gièng hay kh¸c nhau. 10,000 lÇn më website n y ®−îc gäi l a. Impressions b. Unique visitors c. Hits d. Cookies Tr¶ lêi: A- Impressions (lÇn xem website) C©u 145. ChØ ra lý do KH¤NG l m qu¶ng c¸o trªn Internet ng y c ng ph¸t triÓn a. C¸c qu¶ng c¸o ®−îc cËp nhËt dÔ d ng b. Qu¶ng c¸o cã thÓ sö dông nhiÒu ph−¬ng tiÖn kh¸c nhau c. Sè ng−êi dïng Internet ® ®¹t møc b o ho d. WebTV ® ph¸t triÓn ®Ó ng−êi sö dông Internet cã thÓ tiÕp cËn Tr¶ lêi: C - Sè ng−êi dïng ®¹t møc b o ho kh«ng l m Qc¸o ph¸t triÓn C©u 146. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i h¹n chÕ cña qu¶ng c¸o trùc tuyÕn a. Ch−a cã tiªu chuÈn chung ®Ó ®¸nh gi¸ b. Khã ph©n ®o¹n thÞ tr−êng c. Khã ®o l−êng quy m« thÞ tr−êng d. Khã so s¸nh c¸c c¬ héi qu¶ng c¸o Tr¶ lêi: Khã ph©n ®o¹n thÞ tr−êng kh«ng ph¶i l h¹n chÕ cña qu¶ng c¸o trùc tuyÕn C©u 147. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi Ých cña qu¶ng c¸o b»ng “banner” trªn m¹ng a. DÉn ng−êi sö dông ®Õn website ®−îc qu¶ng c¸o b. Ng−êi xem bÞ buéc ph¶i xem banner qu¶ng c¸o c. Thay ®æi néi dung phï hîp thÞ tr−êng môc tiªu d. Chi phÝ thÊp Tr¶ lêi: d- Chi phÝ thÊp kh«ng ph¶i lîi Ých cña qu¶ng c¸o b»ng Banner C©u 148. C«ng ty A ®¨ng qu¶ng c¸o trªn h ng lo¹t c¸c website kh¸c ®ång thêi b¸n l¹i chç ®Ó qu¶ng c¸o trªn website cña m×nh. ChiÕn l−îc c«ng ty sö dung cã tªn gäi l g×? a. Skyscaper Ad (chiÕm c¶ mét cét cña trang web ®Ó qu¶ng c¸o) b. Banner exchange c. Banner swapping d. Customized banner Tr¶ lêi: B - Banner exchange C©u 149. T¹i sao e-mail ®−îc sö dông phæ biÕn trong qu¶ng c¸o ®iÖn tö a. Ph¶n håi nhanh tõ phÝa kh¸ch h ng tiÒm n¨ng b. Kh¸ch h ng cã sè l−îng message gi¶m dÇn c. Kh«ng cã ph¶n øng d÷ déi tõ phÝa kh¸ch h ng d. Chi phÝ cao khiÕn ng y c ng Ýt ng−êi sö dông ph−¬ng thøc n y 19
 20. Tr¶ lêi: A- §©y chÝnh l lîi Ých lín cña qu¶ng c¸o b»ng th− ®iÖn tö C©u 150. C«ng ty ABC cho phÐp ng−êi sö dông s¶n phÈm th¶o luËn vÒ s¶n phÈm, c«ng dông, c¸ch sö dông… trªn website cña m×nh . C«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o g×? a. E-mail b. E-mercial c. Chat rooms d. Banner Tr¶ lêi: C-Chat rooms C©u 151. C«ng ty ABC göi nh÷ng e-mail ®Õn c¸c kh¸ch h ng trung th nh cña m×nh. C«ng ty hy väng r»ng nh÷ng kh¸ch h ng n y sÏ chuyÓn tiÕp nh÷ng th«ng ®iÖp ®Õn b¹n bÌ, ®ång nghiÖp cña hä. H×nh thøc marketing n y ®−îc gäi l g×? a. Push marketing b. Pull marketing c. Test marketing d. Viral marketing Tr¶ lêi: D- Viral marketing C©u 152. C¸c website so s¸nh cho phÐp kh¸ch h ng a. T×m gi¸ tèt nhÊt cña mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh gi÷a nh÷ng ng−êi cung cÊp l th nh viªn cña site b. T×m gi¸ tèt nhÊt cña s¶n phÈm trªn Internet c. §−a ra quyÕt ®Þnh tèt nhÊt ®Ó mua mét s¶n phÈm d. X¸c ®Þnh xem mét s¶n phÈm ®−îc ®inh gi¸ hîp lý hay kh«ng Tr¶ lêi: A - chØ so s¸nh gi¸ trong sè nh÷ng nh cung cÊp l th nh viªn cña site n y C©u 153. C«ng ty ABC cho thuª chç ®Ó qu¶ng c¸o v tÝnh phÝ trªn sè l−îng ng−êi truy cËp website cña kh¸ch h ng th«ng qua banner n y. §©y l m« h×nh qu¶ng c¸o g× ? a. Page views b. Click-throughs c. Hits d. Actual purchases Tr¶ lêi: B - Click throughs C©u 154. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi thÕ cña online catalogue ®èi víi catalogue truyÒn thèng a. §ßi hái kü n¨ng vÒ tin häc b. C¸ biÖt ho¸ ®¬n gi¶n c. DÔ cËp nhËt d. Cã kh¶ n¨ng so s¸nh dÔ d ng h¬n Tr¶ lêi: A - §ßi hái kü n¨ng vÒ tin häc C©u 155. Cindy xem mét catalogue trªn m¹ng. Dùa v o nh÷ng s¶n phÈm m Cindy xem, website tù x©y dùng mét danh môc c¸c s¶n phÈm cho Cindy. Catalogue kiÓu n y ®−îc gäi l website g× ? a. Catalogue ®éng b. Catalogue so s¸nh c. Catalogue c¸c biÖt ho¸ d. Pointcast Tr¶ lêi: C - c¸ biÖt ho¸ C©u 156. §iÒu g× KH¤NG bÞ coi l vi ph¹m ®¹o ®øc kinh doanh ®èi víi ng−êi sö dông web a. B¸n danh s¸ch th«ng tin kh¸ch h ng m kh«ng ®−îc sù ®ång ý cña hä b. Sö dông cookies c. B¸n h ng trªn m¹ng d. Spamming Tr¶ lêi: C - B¸n h ng trªn m¹ng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2