Bảng giá quảng cáo

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
110
lượt xem
25
download

Bảng giá quảng cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng giá quảng cáo

  1. Baûng 1: Baûng giaù quaûng caùo treân Ngöôøi Lao Ñoäng cuûa Quaûng caùo Dieän tích trang Giaù moät laàn ñaêng (ñoàng) (cm) Maøu Traéng ñen 1 trang (26.5x35.5) 14.000.000 10.000.000 ½ trang (26.5x17.5) 7.000.000 5.000.000 ¼ trang (13.0x17.5) 3.500.000 2.500.000 1/8 trang (13.0x8.5) 1.800.000 1.300.000 Dòch vuï 1/16 trang (6.0x8.5) 650.000 Chaân trang (26.5x4.5) 2.200.000 1.500.000 1 trang (26.5x35.5) 8.000.000 ½ trang (26.5x17.5) 4.000.000 Chieâu sinh ¼ trang (13.0x17.5) 2.000.000 Tuyeån 1/8 trang (13.0x8.5) 1.000.000 duïng 1/16 trang (6.0x8.5) 500.000 Chaân trang (26.5x4.5) 1.200.000 Baûng 2: Baûng giaù quaûng caùo treân phuï tröông Theá Giôùi @ Vò trí Kích thöôùc Ñôn giaù moät laàn (cm) ñaêng (ñoàng) Bìa 4 17.5x25.0 14.000.000 Bìa 2 17.5x25.0 10.000.000 Bìa 3 17.5x25.0 8.000.000 Trang trong 17.5x25.0 6.000.000
  2. ½ trang (ngang ) 17.5x12.5 3.000.000 ½ trang (doïc) 8.5x25.0 3.000.000 ¼ trang 8.5x12.5 1.500.000 1/8 trang 8.5x6.0 750.000 Chaân trang 17.5x3.0 800.000 Logo 6.0x3.0 400.000 Baûng 3: Baûng giaù baøi vieát treân Caåm nang ñôøi soáng- Ngöôøi Lao Ñoäng cuûa Coâng ty MiO Communications Stt Soá chöõ Kích côõ/ 4 maøu Thaønh tieàn (ñoàng ) 1 2.000 1 trang maøu 14.000.000 2 1.000 ½ trang maøu 7.000.000 3 500 ¼ trang maøu 3.500.000 4 250 1/8 trang maøu 1.800.000 5 125 900.000 Tin nhanh
Đồng bộ tài khoản