intTypePromotion=1

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Lê Văn Khoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:113

0
442
lượt xem
102
download

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tư xây dựng khu dân cư và dịch vụ hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt; đảm bảo gắn kết hài hòa với cảnh quan và môi trường xung quanh, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và diện mạo kiến trúc cảnh quan khu vực phường Chánh Lộ nói riêng và thành phố Quảng Ngãi nói chung. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về dự án này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo Đánh giá tác động môi trường "Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng

 1. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” MỤC LỤC  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT                                                                                ...........................................................................      6  DANH MỤC CÁC BẢNG                                                                                               ...........................................................................................      8  DANH MỤC CÁC HÌNH                                                                                              .........................................................................................       10  TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG                           ......................       11  MỞ ĐẦU                                                                                                                        ...................................................................................................................       24  1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN                                                                                            ........................................................................................      24  1.1. Xuất xứ của Dự án                                                                                                  ..............................................................................................       24  1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư                                     .................................       24 1.3. Mối quan hệ của dự  án với các quy hoạch phát triển do cơ  quan quản lý nhà   nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt                                                                ............................................................       24  2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM                ............       25  2.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật                                                                          ......................................................................      25  2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng                                                                         .....................................................................       26  2.3. Nguồn tài liệu và dữ liệu liên quan đến dự án                                                        ...................................................       26  3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM                                       ...................................       27  4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM                                                                                   ...............................................................................      27  CHƯƠNG 1                                                                                                                    ................................................................................................................      29  MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN                                                                                          ......................................................................................       29  1.1. Tên dự án                                                                                                                  ..............................................................................................................       29  1.2. Chủ đầu tư                                                                                                               ...........................................................................................................       29  1.3. Vị trí địa lý của dự án                                                                                               ...........................................................................................       29  1.3.1. Vị trí địa lý của dự án                                                                                            ........................................................................................       29  1.3.2. Đặc điểm khu vực dự án                                                                                      ..................................................................................       31  Bảng 1.1. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất:                                                  ..............................................       32  1.3.3. Các đối tượng xung quanh                                                                                    ................................................................................       33  1.4. Nội dung chủ yếu của dự án                                                                                   ...............................................................................       35  1.4.1. Mục tiêu của dự án                                                                                               ...........................................................................................       35  1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án                                                        ....................................................       35  Bảng 1.2. Bảng dự kiến cơ cấu quỹ đất xây dựng theo phương án chọn            ........       37  Bảng 1.3. Nhu cầu dùng nước                                                                                     .................................................................................       40  1.4.3. Phương án kỹ thuật                                                                                               ...........................................................................................       42  1.4.4. Danh mục máy móc thiết bị                                                                                  ..............................................................................       44 Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 1 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 2. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng”  Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị trong giai đoạn thi công                              ..........................       44  1.4.5. Tiến độ thực hiện Dự án                                                                                      ..................................................................................       44  1.4.6. Tổng vốn đầu tư                                                                                                   ...............................................................................................       45  Bảng 1.5. Tổng hợp tổng mức đầu tư                                                                       ...................................................................       45  1.4.7. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án                                                                    ................................................................      45  CHƯƠNG 2                                                                                                                    ................................................................................................................       46  ĐIÊU KIÊN MÔI TR ̀ ̣ ƯỜNG TỰ NHIÊN VA KINH TÊ ­ XA HÔI KHU V ̀ ́ ̃ ̣ ỰC   THỰC HIỆN DỰ ÁN                                                                                                    ................................................................................................       46  2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên                                                                                ............................................................................       46 ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ịa chất                                                                                 2.1.1. Điêu kiên vê đia ly, đ   ..............................................................................      46 ̀ ̣  2.1.2. Điêu kiên vê khí t ̀ ượng                                                                                          ......................................................................................      46  Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi (0C)            ........      47 Bảng 2.2. Độ ẩm không khí trung bình các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi   (%)                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       48  Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi (h)                            ........................       49  Bảng 2.4. Lượng mưa các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi (mm)                        ....................       50  2.1.3. Điều kiện thủy văn                                                                                               ...........................................................................................      50 ̣ ̣  2.1.4. Hiên trang ch ất lượng cac thanh phân môi tr ́ ̀ ̀ ường vật lý                                     .................................       50 Bảng 2.5. Vị trí lấy mẫu khảo sát hiện trạng môi trường nền tại khu vực dự   án                                                                                                                                     .................................................................................................................................       50  Bảng 2.6. Hiện trạng môi trường không khí                                                             .........................................................       51  Bảng 2.7. Hiện trạng môi trường nước mặt                                                            ........................................................       53  Bảng 2.8. Hiện trạng môi trường nước ngầm                                                         .....................................................       54  2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học                                                                             .........................................................................      55  2.2. Điều kiện kinh tế ­ xã hội                                                                                       ...................................................................................       55  2.2.1. Điều kiện kinh tế khu vực Dự án                                                                         .....................................................................       55  2.2.2. Điều kiện về kinh tế trong vùng                                                                          ......................................................................      56  2.2.3. Điều kiện về văn hoá – xã hội                                                                              ..........................................................................      56  CHƯƠNG 3                                                                                                                    ................................................................................................................      58  ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG                                                         .....................................................       58  3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG                                                                                         .....................................................................................       58  3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án                                               ...........................................       58  Bảng 3.1. Quy mô tính toán bồi thường, giải phóng mặt bằng                              ..........................       61 Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 2 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 3. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng”  3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án                                ............................       64 Bảng 3.2. Các nguồn gây tác động liên quan chất thải trong giai đoạn thi công   xây dựng các hạng mục công trình                                                                             .........................................................................       65  Bảng 3.3. Tải lượng các chất ô nhiễm từ xe chạy trên đường                               ...........................       67 Bảng 3.4. Tải lượng khí thải trong hoạt động vận chuyển đất san lấp mặt   bằng                                                                                                                                ............................................................................................................................       68  Bang 3.5. Hê sô ô nhiêm do hoat đông xây d ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ựng                                                         .....................................................       68 Bang 3.6. Kh ̉ ối lượng chất ô nhiễm trong thành phần khí thải từ phương tiện   vận chuyển                                                                                                                    ................................................................................................................       69 Bang 3.7. T ̉ ải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt tính cho một người trong   ngày đêm                                                                                                                         .....................................................................................................................       70  Bang 3.8. T ̉ ải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  70     Bảng 3.9. Các nguồn gây tác động không liên quan chất thải trong giai đoạn thi   công xây dựng các hạng mục công trình                                                                    ................................................................       73 Bang 3.10. M ̉ ưc ôn tôi đa t ́ ̀ ́ ừ hoat đông cua các ph ̣ ̣ ̉ ương tiện vận chuyển và thiêt́   bi thi công ̣                                                                                                                        ...................................................................................................................       73  3.1.3. Đanh gia tác đ ́ ́ ộng trong giai đoan d ̣ ự án đi vào hoat đông ̣ ̣                                     ................................       76  Bang 3.11. Thành ph ̉ ần nước mưa chảy tràn                                                            ........................................................       76  Bảng 3.12. Tải lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt theo đầu người  .  77      Bảng 3.13. Thành phần khí độc hại trong khói thải của các phương tiện giao   thông                                                                                                                               ...........................................................................................................................       79 Bảng 3.14. Thành phần khí độc hại trong khói thải tùy thuộc vào chế độ vận   hành của các phương tiện giao thông                                                                         .....................................................................       79  3.1.4. Tác động do các rủi ro, sự cố                                                                               ...........................................................................       80  3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT – ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 82     Bảng 3.15. Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp ĐTM đã sử dụng                                                                                                                                        82 .....................................................................................................................................      CHƯƠNG 4                                                                                                                    ................................................................................................................       84 BIÊN PHAP PHONG NG ̣ ́ ̀ ƯA, GI ̀ ẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ   PHÒNG NGỪA, ƯNG PHO S ́ ́ Ự CỐ MÔI TRƯƠNG ̀                                                ...........................................       84 Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 3 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 4. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” 4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC   CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG                                                                              .........................................................................      84  4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án                                                                            .......................................................................      84  4.1.2. Giai đoạn thi công xây dựng                                                                                 .............................................................................      86  4.1.3. Giai đoạn hoạt động                                                                                             .........................................................................................      91  Bảng 4.1. Tần suất thu gom chất thải                                                                        ....................................................................       94  4.2. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG                                          .....................................       95  4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án                                                                                      .................................................................................      95  4.2.2. Giai đoạn thi công xây dựng                                                                                 ............................................................................      96  4.2.3.Giai đoạn hoạt động                                                                                              ..........................................................................................       97  CHƯƠNG 5                                                                                                                    ................................................................................................................      99  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯƠNG ̀                              .........................       99  5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG                                                     .................................................       99  Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường                                                          ......................................................       100  5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG                                                  ..............................................       102  5.2.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng             102 .......      5.2.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng thứ cấp và đi vào   hoạt động                                                                                                                      .................................................................................................................      103  CHƯƠNG 6                                                                                                                  ..............................................................................................................       104  THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG                                                                        ....................................................................       104  6.1. Ý KIẾN ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                             ........................................................................      104  6.2. Ý KIẾN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                      ..................................       104  6.3. Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG                                                      ..................................................      105 6.4. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC Ý KIẾN CỦA  ỦY   BAN   NHÂN   DÂN   VÀ   ỦY   BAN   MẶT   TRẬN   TỔ   QUỐC   VIỆT   NAM    PHƯỜNG CHÁNH LỘ                                                                                                ............................................................................................      105  KÊT LUÂN VA KIÊN NGHI ́ ̣ ̀ ́                                                                                     ̣ .................................................................................      106 ́ ̣                                                                                                                1. KÊT LUÂN   ............................................................................................................       106  2. KIÊN NGHI ́  ̣                                                                                                              ...........................................................................................................       106  3. CAM KẾT                                                                                                                 .............................................................................................................      106  CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO                                                               ...........................................................       108 Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 4 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 5. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  ATGT : An toàn giao thông BHLĐ : Bảo hộ lao động BOD : Biological Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hóa BTCT : Bêtông cốt thép BVMT : Bảo vệ môi trường CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  COD : Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa học CP : Cổ phần CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn DO : Diezel oil – Dầu Diezel ĐTM ́ ́ ̣ : Đanh gia tac đông môi tr ́ ường KVDA : Khu vực dự án NĐ – CP ̣ ̣ ̉ : Nghi đinh – Chinh Phu  ́ PCCC : Phòng cháy chữa cháy QCVN : Quy chuẩn Việt Nam SS : Suspended Solids – Chất rắn lơ lửng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TDTT : Thể dục thể thao TM – DV : Thương mại – Dịch vụ TNHH ̣ : Trach nhiêm h ́ ưu han ̃ ̣ TTCN : Tiểu thủ công nghiệp THCS : Trung học cơ sở TT­ BTNMT : Thông tư Bô tai nguyên môi tr ̣ ̀ ường UBND : Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường TTCN : Tiểu thủ công nghiệp ĐK : Đường kính Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 5 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 6. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 6 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 7. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” DANH MỤC CÁC BẢNG  Bảng 1.1. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất:                                                  ..............................................       31  Bảng 1.2. Bảng dự kiến cơ cấu quỹ đất xây dựng theo phương án chọn            ........       36  Bảng 1.3. Nhu cầu dùng nước                                                                                     .................................................................................       39  Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị trong giai đoạn thi công                              ..........................       43  Bảng 1.5. Tổng hợp tổng mức đầu tư                                                                       ...................................................................       44  Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi (0C)            ........       46 Bảng 2.2. Độ ẩm không khí trung bình các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi   (%)                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       47  Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi (h)                            ........................       48  Bảng 2.4. Lượng mưa các tháng và cả năm tại Quảng Ngãi (mm)                        ....................       49 Bảng 2.5. Vị trí lấy mẫu khảo sát hiện trạng môi trường nền tại khu vực dự   án                                                                                                                                     .................................................................................................................................       49  Bảng 2.6. Hiện trạng môi trường không khí                                                             .........................................................       50  Bảng 2.7. Hiện trạng môi trường nước mặt                                                            ........................................................       52  Bảng 2.8. Hiện trạng môi trường nước ngầm                                                         .....................................................       53  Bảng 3.1. Quy mô tính toán bồi thường, giải phóng mặt bằng                              ..........................       60 Bảng 3.2. Các nguồn gây tác động liên quan chất thải trong giai đoạn thi công   xây dựng các hạng mục công trình                                                                             .........................................................................       64  Bảng 3.3. Tải lượng các chất ô nhiễm từ xe chạy trên đường                               ...........................       66 Bảng 3.4. Tải lượng khí thải trong hoạt động vận chuyển đất san lấp mặt   bằng                                                                                                                                ............................................................................................................................       67  Bang 3.5. Hê sô ô nhiêm do hoat đông xây d ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ựng                                                         .....................................................       67 Bang 3.6. Kh ̉ ối lượng chất ô nhiễm trong thành phần khí thải từ phương tiện   vận chuyển                                                                                                                    ................................................................................................................       68 Bang 3.7. T ̉ ải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt tính cho một người trong   ngày đêm                                                                                                                         .....................................................................................................................       69  Bang 3.8. T ̉ ải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  69     Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 7 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 8. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” Bảng 3.9. Các nguồn gây tác động không liên quan chất thải trong giai đoạn thi   công xây dựng các hạng mục công trình                                                                    ................................................................       72 Bang 3.10. M ̉ ưc ôn tôi đa t ́ ̀ ́ ừ hoat đông cua các ph ̣ ̣ ̉ ương tiện vận chuyển và thiêt́   bi thi công ̣                                                                                                                        ...................................................................................................................       72  Bang 3.11. Thành ph ̉ ần nước mưa chảy tràn                                                            ........................................................       75  Bảng 3.12. Tải lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt theo đầu người  .  76      Bảng 3.13. Thành phần khí độc hại trong khói thải của các phương tiện giao   thông                                                                                                                               ...........................................................................................................................       78 Bảng 3.14. Thành phần khí độc hại trong khói thải tùy thuộc vào chế độ vận   hành của các phương tiện giao thông                                                                         .....................................................................       78 Bảng 3.15. Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp ĐTM đã sử dụng                                                                                                                                        81 .....................................................................................................................................      Bảng 4.1. Tần suất thu gom chất thải                                                                        ....................................................................       93  Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường                                                            ........................................................       99 Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 8 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 9. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” DANH MỤC CÁC HÌNH  Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Khu dân cư và dịch vụ phía Nam trường Đại học Phạm   Văn Đồng                                                                                                                       ...................................................................................................................       30  Hình 1.2. Các đối tượng xunh quanh khu vực dự án                                                ............................................       33  Hình 4.1. Sơ đồ xử lý nước thải trong quá trình thi công xây dựng                       ...................       88    Hình 4.2. Sơ đô kiêm soat va x ̀ ̉ ́ ̀ ử ly s ́ ơ bô n ̣ ước thai nhà v ̉ ệ sinh                           ......................       91  Hình 4.3. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn                                                                              ..........................................................................       92  Hình 4.4. Sơ đồ thu gom rác sinh hoạt của Khu dân cư                                           .......................................       92  Hình 4.5. Sơ đô thu gom, phân loai va x ̀ ̣ ̀ ử ly ch ́ ất thải nguy hại                              ..........................       93 Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 9 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 10. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  1. Giới thiệu về dự án ­ Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ  phía Nam trường Đại   học Phạm Văn Đồng” do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi làm  chủ đầu tư. Dự án ra đời với mục tiêu chính là: + Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ phía  Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” đã được UBND thành phố Quảng Ngãi phê  duyệt. +  Hình thành  khu nhà  ở  kết hợp với phát triển dịch vụ  thương mại, phát  triển thành khu phố hiện đại, văn minh, giải quyết nhu cầu trao đổi mua bán và tiêu  thụ hàng hóa của nhân dân. Tạo điều kiện để nhân dân khu vực có cơ hội tiếp xúc   và sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. + Tạo cảnh quan môi trường, nâng cao vẻ đẹp kiến trúc đô thị. ­ Dự án có diện tích 13,5ha, quy mô dân số: 1.500 người. 2. Các tác động môi trường do quá trình triển khai thực hiện dự án 2.1. Các tác động bất lợi 2.1.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án Bảng 1. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án STT Các hoạt động Các tác động ­ Bụi đất do quá trình đập phá nhà cửa, đốt rác rưởi,… ­ Bụi, khí thải do quá trình đào bốc, di dời mồ mả,... ­ Nước mưa chảy tràn: Quá trình đào, bốc xúc các ngôi mộ, phá  dỡ  nhà cửa và các công trình kiến trúc nếu gặp trời mưa thì  Giải   toả,   đền  nước mưa sẽ cuốn theo các chất bẩn, rác rưởi,… bù,  di   dời   hộ  ­ Chất thải rắn: lượng đất hữu cơ  bề  mặt được cào bỏ  trước   01 dân,  di dời mồ  khi đổ đất san lấp mặt bằng và cây bụi chặt bỏ trong quá trình   mả, tái định cư san lấp, đất đá, gạch vỡ, gỗ,... ­   Tiếng   ồn:  hoạt   động   phá   dỡ   nhà   cửa,   hoạt   động   của   các  phương tiện vận tải. ­ Thu hồi đất, di chuyển nhà ở, mồ mả: ảnh hưởng đến các hộ  dân trong diện thu hồi, an ninh, trật tự  xã hội, tâm linh của  Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 10 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 11. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” người dân. ­ Thay đổi mục đích sử dụng đất: ảnh hưởng đến công ăn việc  làm của các hộ dân trong khu vực dự án. ­ Kinh tế  ­ xã hội:  ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, việc lưu  thông đi lại của người dân, an ninh trật tự tại địa phương. 2.1.2. Giai đoạn xây dựng dự án Bảng 2. Các nguồn tác động trong giai đoạn thi công xây dựng  ST Các hoạt động Các tác động T ­ Bụi đất do phương tiện vận chuyển đi lại trên đường; Hoạt   động   vận  ­ Tiếng  ồn do quá trình vận chuyển của phương tiện vận   01 chuyển   nguyên  chuyển; vật liệu xây dựng ­ Khí thải do phương tiện vận chuyển sử  dụng dầu diesel,   xăng,…: CO, SO2, NOx. ­ Bụi đất do hoạt động của máy móc san ủi mặt bằng; Hoạt   động   đào  ­ Bụi đất do phương tiện vận chuyển đi lại trên đường; đất,   san   ủi   mặt  01 bằng, vận chuyển  ­ Tiếng ồn do quá trình vận chuyển của các phương tiện vận  nguyên   vật   liệu  chuyển; xây dựng ­ Khí thải do phương tiện vận chuyển sử  dụng dầu diesel,   xăng,…: CO, SO2, NOx. ­ Bụi từ quá trình sàn cát, đào đắp,…; ­ Tiếng  ồn, độ  rung do các công tác thi công của các máy  móc, phương tiện kỹ thuật, công nhân; ­ Khí thải do hoạt động của các loại máy móc thiết bị, khí  Hoạt   động   thi  02 thải từ quá trình hàn kim loại; công xây dựng ­ Nước thải xây dựng: rửa xe, nước từ  các mương rãnh làm  cống thoát,…; ­ Chất thải rắn: đất bùn bị  bóc bỏ, xi măng đã vón cục, vật  liệu rơi vãi, bao bì,… Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 11 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 12. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” ­ Nước thải sinh hoạt của công nhân; Sinh   hoạt   của  03 ­ CTR sinh hoạt: bao bì thực phẩm, đồ hộp,… công nhân ­ Gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 12 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 13. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” 2.1.3. Giai đoạn hoạt động của dự án Bảng 3. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án STT Các hoạt động Các tác động Hoạt   động   mua  ­ Tiếng ồn; bán   trong   khu  01 ­ Nước thải; Thương   mại   –  dịch vụ ­ Chất thải rắn. ­ Bụi; Hoạt động của các  ­ Tiếng ồn; phương   tiện   giao  ­ Khí thải từ các phương tiện giao thông; 02 thông   tập   trung  ­ Tai nạn giao thông; mua bán ­ Chất thải rắn: đất cát dính vào bánh xe từ các khu vực khác   mang tới. Hoạt   động   của  dân   cư   trong   khu  ­ Nước thải sinh hoạt; 03 nhà  ở  liên kề, biệt  ­ CTR sinh hoạt: bao bì thực phẩm, đồ hộp. thự 2.2. Các rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra 2.2.1. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn chuẩn bị dự án ­ Các sự cố về sạt lở đất: trong quá trình đào đắp đất san lấp mặt bằng, nếu   không tuân thủ  các nguyên tắc xây dựng có thể  xảy ra các sự cố về sạt lở, sụt lún   đất. ­ Sự cố về tai nạn lao động: mật độ giao thông đột ngột tăng trong khu vực sẽ  không tránh khỏi tình trạng tắc nghẽn giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. 2.2.2. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn xây dựng dự án ­ Sự  cố  về  tai nạn lao động, tai nạn giao thông: trong công tác thi công xây   dựng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng,… cần thực hiện các biện pháp an toàn   lao động. ­   Sự  cố  về  chạm chập, cháy nổ: các nguyên nhân gây ra cháy nổ  có thể  do  chập điện, hút thuốc của công nhân,… do sự chủ quan của người lao động, do thiếu  các trang thiết bị bảo hộ lao động.  Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 13 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 14. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” 2.2.3. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động dự án ­ Sự  cố chập điện: do hút thuốc tại khu vực có nồng độ  hơi xăng cao, do các  loại thiết bị  điện hoạt động quá tải trong quá trình vận hành sẽ  phát sinh nhiệt và   dẫn đến cháy nổ; ­ Sự  cố  rò rỉ  dầu do vận chuyển và lưu trữ  các loại nguyên liệu, nhiên liệu  không đúng quy cách;  ­ Sự cố do thời tiết bất thường như gió bão, mưa lớn, lũ lụt, sét đánh,... 3. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu Để  giảm thiểu các tác động xấu liên quan đến quá trình chuẩn bị  mặt bằng,   thi công xây dựng và giai đoạn dự  án đi vào hoạt động, Chủ  đầu tư  và đơn vị  thi   công xây dựng dự  án là những đơn vị  chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện  các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 3.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn chuẩn bị  dự  án ­ Thông báo cho nhân dân địa phương biết về các nội dung của dự án, quy mô   dự án, vị trí thực hiện dự án, những lợi ích do dự án mang lại cho địa phương. ­ Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng có phát sinh khí thải và bụi từ  các  hoạt động phá dỡ  nhà cửa, phương tiện thi công, nước thải, chất thải rắn và các  nguồn tác động không liên quan đến chất thải như tiếng ồn, độ rung,… Giảm thiểu   bằng cách thực hiện các biện pháp kỹ  thuật như  phun nước chống bụi, ngăn cách   với khu vực bên ngoài bằng tường tạm, bố trí các thiết bị hoạt động luân phiên hợp  lý tránh cộng hưởng tiếng ồn. ­ Hoạt động di dời, đền bù và tái định cư:   có chính sách đền bù, hỗ  trợ  để  người dân có điều kiện thuận lợi chuyển hướng sản xuất nhằm cải thiện chất   lượng cuộc sống, giảm thiểu các tệ nạn xã hội do biến động kinh tế ­ xã hội gây ra. 3.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn xây dựng dự  án 3.2.1. Đối với khí thải và bụi do quá trình thi công dự án ­ Phun nước trên đoạn đường xe vận chuyển thường xuyên đi lại và khu vực   ra vào công trình;  ­ Khu vực công trương ̀ , kho chưa vât liêu xây d ́ ̣ ̣ ựng được che chăn băng t ́ ̀ ương ̀   ̣ ̣ tam (băng gô, van hoăc tôn) đ ̀ ̃ ́ ể hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh; ­ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công như  cát, đá,… Chủ  đầu tư  sẽ  sử  dụng bạt che kín các thùng xe vận chuyển vật liệu xây dựng khi di   chyển trên đường giao thông; Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 14 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 15. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” ­ Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân sẽ được trang bị các phương tiện bảo   hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe công nhân; ­ Tránh việc hoạt động cùng một lúc nhiều phương tiện vận chuyển, thiết bị  thi công; ­ Vạch tuyến đường giao thông hợp lý để giảm thiểu ảnh hưởng đến các công   trình lân cận và dân cư xung quanh; ­ Bên ngoài công trường cần che chắn bằng các tường tạm để  tránh phát sinh   bụi gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.  Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 15 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 16. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” 3.2.2. Đối với nước thải + Đối với nước thải sinh hoạt ­ Xây dựng nhà vệ sinh tạm để công nhân sử dụng trong suốt quá trình thi công   xây dựng. Nước thải sinh hoạt của công nhân được xử  lý bằng bể  tự  hoại 3 ngăn  trước khi thải ra môi trường. Các nhà vệ sinh này sẽ được tháo dỡ, hoàn trả lại mặt   bằng khi dự án hoàn thành. Cứ 6 tháng một lần, Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có  chức năng đến hút cặn trong các bể tự hoại của nhà vệ sinh tạm thời trong lán trại. + Đối với nước mưa chảy tràn ­ Đơn vị  thi công sẽ  tạo các đường thoát nước mưa trong khu vực dự  án, tạo   các rãnh thoát nước mưa tạm thời nhằm tránh tồn đọng nước mưa; ­ Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, không đổ  rác vào mương thoát nước tại   khu vực dự án. + Đối với nước thải xây dựng ­ Để  không gây tắc nghẽn hệ thống thu gom nước thải của khu vực và chảy  tràn làm mất vệ sinh, chủ đầu tư  và đơn vị  thi công cam kết xây dựng bể  chứa và   lắng cát ngay tại khu vực trước khi thoát ra mương thoát nước của khu vực. 3.2.3. Đối với chất thải rắn, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại ­ Đối với chất thải xây dựng được tập kết tận thu làm vật liệu san lấp nền. ­ Đối với chất thải sinh hoạt của công nhân: được thu gom bằng các thùng   chứa rác có nắp đậy và được vận chuyển xử lý đúng qui định bởi Công ty cổ phần  môi trường đô thị Quảng Ngãi, định kỳ thu gom 3 lần/tuần. ­ Đối với chất thải nguy hại: chủ yếu là giẻ  lau dính dầu nhớt. Chủ  đầu tư  kết hợp đơn vị  thi công thực hiện thu gom riêng vào các thùng rác chuyên dùng có   nắp đậy và được vận chuyển xử  lý bởi Công ty có chức năng theo đúng quy định  hiện hành. 3.2.4.  Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động ­ Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, tránh thi công vào các giờ nhạy cảm như  đầu giờ sáng, buổi trưa, cuối giờ chiều; ­ Trang bị  nút bịt tai cho những công nhân làm việc trực tiếp với nguồn  ồn,  cách ly nguồn ồn; ­ Sử dung cac loai may moc thiêt bi it gây ôn; ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ­ Thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc, vận hành đúng kỹ thuật;  ­ Thực hiên biên phap vây kin khu v ̣ ̣ ́ ́ ực dự an đang thi công xây d ́ ựng; Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 16 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 17. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” ­ Các loại máy móc như  gầu xúc, máy kéo, máy  ủi, xe tải,… có thể  gây ra  tiếng ồn là 90 dBA ở khoảng cách 15 m. Nếu các máy đó hoạt động cùng lúc thì độ  ồn tăng lên từ 95 – 98 dBA. Vi thê cân phai phân bô th ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ời gian hoat đông cho cac loai ̣ ̣ ́ ̣  ́ ̣ ́ ́ ức thâp nhât cac loai may moc nay hoat đông cung luc.  may moc, han chê đên m ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ­ Thực hiên kê hoach thi công h ̣ ́ ̣ ợp ly.  ́ 3.3. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn  khu dân cư đi  vào hoạt động  3.3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải *  Nước   mưa  chảy   tràn:  Thiết   kế   hệ   thống  thoát  nước   mưa   bao  gồm   các  mương rãnh thoát nước kín xung quanh các phân khu chức năng. Lắp đặt hệ thống  thoát nước mưa dọc theo các con đường, có bộ phận chắn rác và hố ga để lắng cát. * Nước thải sinh hoạt Nhà vệ sinh Bể tự hoại 3 ngăn  Hố ga Cống thoát chung của  khu vực 3.3.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTR Thùng chứa CTR tái sử  Bán ve chai Chất thải  dụng rắn Phân  loại Thùng chứa  C.ty MT đô thị  CTR hữu cơ Tp. Quảng Ngãi  thu gom xử lý 3.3.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 17 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 18. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” Thiết kế đường giao thông, bãi đỗ xe có cự ly an toàn, không để tiếng máy xe  hoạt động ảnh hưởng đến dân cư, trường học,... Cần xem trọng biện pháp thiết kế  cảnh quan giao thông bằng cách trồng cây xanh và các hàng hoa dọc theo các tuyến   đường giao thông trong khu vực dự án. Các hàng cây xanh và hàng hoa không chỉ tạo   cảnh quan đẹp mà còn có vai trò to lớn trong giảm thiểu ô nhiễm không khí. Cây  xanh hấp thụ được một số khí độc hại, ngăn chặn và giảm được tiếng ồn, điều tiết  vi khí hậu, tạo nhiệt độ mát mẻ trong khu vực xung quanh. Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 18 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 19. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” 3.3.4. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ­ Nền móng đặt máy móc, thiết bị được xây dựng bằng bê tông có chất lượng   cao; ­ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su để giảm rung; ­ Bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ; ­ Sử dụng máy móc thiết bị mới, hiện đại đã được thiết kế giảm ồn và giảm   rung. 3.3.5. Giảm thiểu mùi ­ Hang ngay, các h ̀ ̀ ộ dân sinh sống trong khu dân cư và dịch vụ  phải tiên hanh ́ ̀   ̀ ập kết rác thải đến khu vực nhà chứa rác thải của dự án. thu gom va t ­ Hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị  Quảng Ngãi đến thu gom  vận chuyển rác từ các khu vực có phát sinh rác thải hàng ngày nhằm tránh thời gian  lưu quá lâu khiến rác bị phân hủy, thối rửa. ­ Các xe thu gom, vận chuyển, các thùng chứa rác công cộng cần thường xuyên  định kỳ rửa sạch sẽ để tạo thẩm mỹ và tránh phát sinh mùi hôi. 3.4. Phòng ngừa các sự cố môi trường 3.4.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án + Giảm thiểu sự cố sụt lún, sạt lở đất ­ Khảo sát kỹ địa chất, địa hình khu vực xây dựng dự án trước khi thi công; ­ Thực hiện các biện pháp kỹ  thuật xây dựng thích hợp đối với đặc điểm địa  chất, địa hình khu vực xây dựng dự án; ­ Nếu phát hiện xảy ra sụt lún, sạt lở đất chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện  các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho tính mạng công nhân trên công   trường, dân cư và các công trình công cộng xung quanh khu vực xây dựng dự án. + Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông ­ Đặt biển báo công trình đang thi công phía trước đoạn đường vào dự  án, để  người dân khu vực biết và đi đường tránh nhằm hạn chế  nguy cơ  xảy ra tai nạn  giao thông; ­ Bố trí lịch vận chuyển ra vào khu vực hợp lý, tránh tình trạng nhiều xe ra vào   khu vực cùng lúc; ­ Sử dụng xe có thắng xe, đèn báo, còi còn sử dụng được. Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 19 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
 20. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự  án “Hạ  tầng kỹ  thuật khu dân cư  và dịch vụ   phía Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng” 3.4.2. Giai đoạn xây dựng dự án + Giảm thiểu tai nạn lao động ­ Chỉ  huy trưởng công trình và công nhân xây dựng sẽ  được tập huấn về  an   toàn lao động trước khi bắt đầu xây dựng dự án. ­ Chỉ huy trưởng công trình hướng dẫn và giám sát chặt chẽ  việc tuân thủ  an  toàn lao động của công nhân xây dựng. ­ Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng theo các  quy định hiện hành của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. + Phòng chống cháy nổ ­ Đường nội bộ trong khu vực công trường phải đảm bảo tia nước phun từ vòi  rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào. ­ Sắp xếp, bố  trí các máy móc thiết bị  đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng  cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. ­ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện   phải được bố trí thật an toàn. + Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng ­ Đặt các biển báo “Công trường đang thi công” trên những tuyến đường thi  công, quan trọng nhất là trong những giờ cao điểm; ­ Thông báo trước cho nhân dân trong phường về  lịch trình xây dựng và kế  hoạch giao thông (ít nhất là một tuần trước ngày tiến hành thi công); ­ Thu dọn vật liệu xây dựng thải bỏ ngay trong ngày; ­ Khi thi công cắt qua các đoạn cống thoát nước, phải xây dựng hệ thống thoát   nước tạm thời để không làm gián đoạn quá trình thoát nước của khu vực; ­ Khi thi công tuyến cống qua vỉa hè, lòng đường nhà thầu phải hoàn trả vỉa hè   và lòng đường như cũ. ­ Các công nhân không phải là người địa phương phải đăng ký tạm   trú với   công an địa phương để đảm bảo vấn đề an ninh của khu vực.  +  Đối với an toàn giao thông Gắn các biển báo, nhắc nhở, khuyến khích chủ  các phương tiện vận chuyển   chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy  ra.  Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Trang 20 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2