intTypePromotion=1

Báo cáo: Ngân hàng trung ương

Chia sẻ: Nguyen Quoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
427
lượt xem
132
download

Báo cáo: Ngân hàng trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng trung ương là ngân hàng phát hành công quản, có thể biệt lập hoặc phụ thuốc chính phủ, vừa thực hiện chức năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Ngân hàng trung ương

  1. 3/19/2011 1.QUÁ TRÌNH RA ð I VÀ B N CH T C A NHTW NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Ngân hàng trung ương qua 2 giai ño n: Giai ño n 1: Giai ño n ra ñ i ngân hàng phát hành ñ c quy n. N I DUNG NGHIÊN C U: Giai ño n 2: Giai ño n ngân hàng phát hành ñ c quy n phát tri n thành ngân hàng trung ương. S ra ñ i và phát tri n NHNN Vi t nam QUÁ TRÌNH RA ð I VÀ B N CH T NHNN VN thành l p năm 1951 ti n thân là NHQG VN. C A NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG T 1951-1988 ho t ñ ng theo mô hình NH 1 c p MÔ HÌNH T CH C NGÂN HÀNG -26/3/1988 h th ng NH 1 c p chuy n sang h th ng NH TRUNG ƯƠNG 2c p CH C NĂNG C A NGÂN HÀNG - Pháp l nh NH(5/1990) và lu t NHNNVN (12/1997); NHNNVN là cơ quan c a chính ph và là NHTW, th c TRUNG ƯƠNG hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ti n t và ho t ñ ng CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CÔNG C NH, là NH phát hành ti n, NH c a c a t ch c tín d ng TH C THI CHÍNH SÁCH TI N T và NH ñư c làm d ch v ti n t cho chính ph . 2.ð nh nghĩa • Ngân hàng trung ương là ngân hàng • ð nh nghĩa: phát hành công qu n, có th bi t l p • Ngân hàng TW là m t ñ nh chê qu n ly nha ho c ph thu c chính ph , v a th c nư c vê ti n tê tín d ng va NH, ñ c quy n hi n ch c năng ñ c quy n phát hành phát hành ti n tê là NH c a các NH th c gi y b c ngân hàng vào lưu thông, v a hi n ch c năng tô ch c ñi u hòa lưu thông th c hi n qu n lý nhà nư c trên lĩnh ti n tê trong ph m vi c nư c nh m n ñ nh v c ti n t – tín d ng – ngân hàng. ti n tê 3.Mô hình t ch c NHTW Mô hình t ch c NHTW Ngân hàng trung ương ñ c l p v i chính ph Ngân hàng trung ương tr c thu c chính Chính ph không có quy n can thi p vào ho t ph ñ ng c a ngân hàng trung ương, ñ c bi t là Chính ph có nh hư ng r t l n ñ i v i ngân hàng trong vi c xây d ng và th c thi chính sách ti n trung ương thông qua vi c b nhi m các thành viên QU C t c a b máy qu n tr và ñi u hành ngân hàng trung HI ương, th m chí chính ph còn can thi p tr c ti p vào Quan ñi m xây d ng mô hình này: vi c xây d ng và th c thi chính sách ti n t H n ch s tác ñ ng c a chính ph l ïi d ng công c phát • Quan ñi m xây d ng mô hình này: QU C hành ñ bù ñ p b i chi ngân sách nhà nư c, t ñó gây ra CHÍNH HI Chính ph là cơ quan hành pháp ph i n m các công c kinh t vĩ mô ñ l m phát. s d ng và ph i h p m t cách ñ ng b , hi u qu các công c ñó, th c PH T o ra tính ñ c l p và ch ñ ng trong vi c xây d ng và hi n ch c năng qu n lý kinh t vĩ mô th c thi chính sách ti n t Chính sách ti n t là m t trong nh ng b ph nï ch y u c a chính sách kinh t vĩ mô, vi c xây d ng và th c thi chính sách ti n t là nhi m v CHÍNH NHTW c a ngân hàng trung ương, cho nên ngân hàng trung ương ph i tr c thu c PH chính ph . NHTW 1
  2. 3/19/2011 CH C NĂNG NHTW 4.CH C NĂNG NHTW Ch c năng phát hành ti n ð c quy n phát hành gi y b c ngân hàng và ñi u ti t kh i lư ng ti n cung ng • NHTW tham gia va ki m soát ch t che vi c t o ti n Ngân hàng trung ương là cơ quan ñ c quy n phát hành gi y chuy n kho n c a các NHTM va tô ch c tín d ng. b c ngân hàng vào lưu thông • Ti n chuy n kho n ñư c thông qua nghi p v tín d ng va Các lo i ti n do NHTW cung ng: thanh toán không dùng ti n m t qua hê th ng NH. Cơ chê Gi y b c ngân hàng Ti n ñúc t o ti n này không thê thi u sư ki m soát c a NHTW. Các b ph n ti n khác trong lưu thông: Nghi p v ki m soát ñư c th c hi n b ng vi c ñ nh ra: Bút t , ti n ñi n t do NHTM t o ra • T lê Dư trư b t bu c, cơ c u h p ly gi a ti n m t va ti n Nhà nư c các doanh nghi p cung ng các phương ti n chuy n t i giá tr chuy n kho n, lãi su t tái chi t kh u.. Va giao d ch tín Tuy nhiên các lo i ti n này ñư c t o ra d a trên cơ s gi y b c do d ng, thanh toán v i NHTM va tô ch c tín d ng là NHTW NHTW cung ng th c hi n ch c năng phát hành ti n Các ngân hàng thương m i không th t o ti n n u như không có gi y b c ngân hàng t ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương n m trong tay các công c th c thi chính sách ti n t , qua ñó có th ñi u ti t kh năng cung ng ti n c a các ch th khác Ch c năng phát hành ti n CH C NĂNG NHTW Ngân hàng trung ương là ngân hàng c a các • NHTW phát hành ti n qua các kênh sau: ngân hàng • -Cho vay các NHTM va tô ch c tín d ng, thông qua vi c Khách hàng c a ngân hàng trung ương trong c p tín d ng dư i hình th c tái chi t khâu, ho c c m cô các các quan h ti n t – tín d ng – ngân hàng và gi y tơ có gia. thanh toán là ngân hàng thương m i và các t • -Phát hành qua thi trư ng vàng va ngo i tê, thông qua vi c mua vàng, ngo i tê nh m tăng dư trư ngo i h i va ñi u ti t ch c tín d ng. ty gia h i ñóai khi c n thi t Ngân hàng trung ương m tài kho n và • - NSNN vay, Chính phu vay NHNN khi NS thi u h t nh n ti n g i c a các ngân hàng thương • -Phát hành qua nghi p v thi trư ng mơ, phát hành ti n m i va tô ch c tín d ng mua ch ng khoán ng n h n trên thi trư ng mơ, nh m tăng kh i lư ng ti n cung ng, khi có sư tăng lên c a nhu c u Ti n g i d tr b t bu c m c ñích là ñ m b o kha năng thanh toán va ñi u ti t lư ng ti n cung ng ti n Ti n g i thanh toán ñê th c hi n nghĩa v chi tra v i các NH trong toàn bô hê th ng NH va khách hàng (tt) Ngân hàng trung ương c p tín d ng cho các • NHTW là trung tâm thanh toán c a hê th ng NH ngân hàng thương m i. va TCTD Ngân hàng trung ương s cho các ngân hàng • Thanh toán t ng l n: khi có nhu c u thanh toán NH g i yêu thương m i vay thông qua nghi p v tái chi t c u ñ n NHTW, yêu c u trích ti n tư tài kho n c a mình ñê kh u, tái c m c các ch ng t có giá.Nh m tra cho NH hư ng thu. ñ m b o cho n n kinh tê ñu phương ti n thanh • Thanh toán bu trư: NHTW là trung tâm tô ch c thanh toán bu trư gi a các Nh kê c KBNN. Thanh toán bu trư ñư c toán trong t ng th i ky nh t ñ nh ti n hành gi a các NH theo ñ nh ky ho c cu i m i ngày làm Theo nguyên t c ngân hàng trung ương ch vi c ñóng vai trò là ngư i cho vay cu i cùng ñ i v i • Vi c thanh toán d a trên trên cơ sơ trao ñ i các ch ng tư các ngân hàng thương m i. thanh toán nơ kèm b ng kê khai thanh toán bu trư c a NHTM, ho c bu tư qua hê th ng công nghê thông tin, sô dư Nh m m c ñích cu i cùng ñư c thanh toán, b ng cách trích tài kho n c a Ki m soát kh i ti n lưu thông ngư i ph i tra nơ t i NHTW H n ch r i ro tín d ng cho các ngân hàng thương m i 2
  3. 3/19/2011 5.CH C NĂNG NHTW 5.CH C NĂNG NHTW Ngân hàng trung ương là ngân hàng c a nhà nư c Ngân hàng trung ương th c hi n vi c qu n lý nhà Ngân hàng trung ương thu c s h u nhà nư c nư c ñ i v i h th ng ngân hàng Ngân hàng trung ương tham gia xây d ng chi n lư c phát Ngân hàng trung ương th m ñ nhvà c p gi y tri n kinh t - xã h i, so n th o chính sách ti n t , ki m tra ch ng nh n ho t ñ ng cho ngân hàng thương m i. và ki m soát vi c th c hi n chính sách ti n t . ði u ti t các ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng Thay m t nhà nư c qu n lý các ho t ñ ng ti n t -tín d ng trung gian b ng nh ng bi n pháp kinh t và hành ngân hàng và thanh toán ñ i n i cũng như ñ i ngo i c a chính ñ t nư c Thanh tra và ki m soát m t cách thư ng xuyên và Ngân hàng trung ương nh n ti n g i c a c a kho b c nhà toàn di n m i m t ho t ñ ng c a các ngân hàng nư c, cho NSNN vay khi NS b thi u h t t m th i ho c thương m i. b i chi, qu n lý d tr ngo i h i qu c gia. ðình ch ho c gi i th NHTM trong trư ng Thay m t chính ph ký k t các hi p ñ nh ti n t , tín d ng h p m t kh năng thanh toán thanh toán v i nư c ngoài và t ch c TC-TD qu c t ð i di n chính ph tham gia vào m t s t ch c TC-TD qu c t v i tư cách là thanh viên 6.Vai trò c a NHTW 6.Vai trò c a NHTW • ði u ti t kh i lư ng ti n trong lưu thông ñê thúc ñ y tăng trư ng kinh tê • Thi t l p va ñi u ch nh cơ c u kinh tê h p ly • Cung ng ti n thay ñ i làm bi n ñ ng giá c , s n lư ng qu c gia, • NHTW tham gia vào vi c xây d ng chi n lư c phát tri n do ñó m t cách gián ti p m i h at ñ ng ngân hàng nh hư ng sâu KT-XH, nh m thi t l p cơ c u kinh tê h p ly va có hi u s c ñ n n n kinh t .Do ño ñi u ti t kh i lư ng ti n trong lưu thông qu cao. cho phu h p v i n n kinh tê trong t ng th i ky là nhi m v quan • Vi c xây d ng chính sách, cơ chê tín d ng va tài trơ v n tr ng c a NHTW. ði u ti t kh i lư ng ti n trong lưu thông cho cho n n kinh tê thông qua NHTM va NSNN ñê th c hi n phu h p v i di n bi n c a n n kinh tê, ñê góp ph n thúc ñ y tăng có hi u qu cơ c u kinh tê ña thi t l p. trư ng n n kinh tê va ki m chê l m phát • Trong ñi u ki n n n kinh tê thi trư ng, NHTW góp ph n • NHTW. ði u ti t kh i lư ng ti n trong lưu thông thông qua các ñi u ch nh cơ c u kinh tê cho phu h p v i th c ti n trong công c c a chính sách ti n tê như lãi su t, h n m c tín d ng, ty lê nư c va h i nh p kinh tê qu c tê dư trư b t bu c, nghi p v thi trư ng mơ… • ði u ti t kh i lư ng ti n trong lưu thông ñê n ñ nh va phát tri n kinh tê ch có hi u qu trong ñi u ki n ph i h p ñ ng bô v i quá trình sư d ng linh ho t các công c tài chính kinh tê khác CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CÔNG C TH C THI CHÍNH SÁCH TI N T 6.Vai trò c a NHTW Chính sách ti n t là t ng hòa nh ng phương th c mà ngân hàng trung ương thông qua các ho t ñ ng c a • n ñ nh s c mua c a ñ ng ti n qu c gia mình tác ñ ng ñ n kh i lư ng ti n trong lưu thông, • n ñ nh s c mua c a ñ ng ti n là y u tô quan trong góp ph n n ñ nh va tăng nh m ph c v cho vi c th c hi n các m c tiêu kinh t trư ng kinh tê • NHTW thông qua ho t ñ ng c a mình ñê kh ng chê ty lê l m phát hàng năm, - xã h i c a ñ t nư c trong m t th i kỳ nh t ñ nh t o ra t ng cung va t ng c u ti n trong n n kinh tê. Qua ño n ñ nh s c mua CSTT là m t b ph n c a chính sách kinh t -tài chính ñ i n i c a ñ ng ti n qu c gia • NHTW can thi p vào thi trư ng ngoia h i ñê giư v ng ty gia h i ñóai hoăc c a nhà nư c nh m n ñ nh giá tr ñ ng ti n , ki m chu ñ ng ñi u ch nh ty gia h i ñoái theo m c tiêu phát tri n kinh tê xa h i, soát l m phát, góp ph n thúc ñ y phát tri n KT-XH, góp ph n n ñ nh s c mua ñ i ngo i c a ñ ng ti n qu c gia. Qua ño ñ y ñ m b o an ninh qu c phòng nâng cao ñ i s ng nhân m nh xu t kh u, tăng cư ng nh p kh u ph c v cho m c tiêu kinh tê ña ñ nh. • n ñ nh s c mua ñ ng ti n qu c gia không có nghĩa là cô ñ nh nó. S c mua dân. ñ i n i ñ i ngo i c a ñ ng ti n có thê bi n ñ ng trong m t th i ky nào ño. Sư CSTT ñư c ñi u hành theo m t trong 2 phương th c: bi n ñ ng y ph i ñư c ki m soát va duy trì m c h p ly. Sư bi n ñ ng y ph i ñư c sư d ng ñê ñi u ch nh có l i cho n n kinh tê qu c dân -CSTT m r ng -CSTT th t ch t 3
  4. 3/19/2011 CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CÔNG C TH C CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CÔNG C TH C THI CHÍNH SÁCH TI N T THI CHÍNH SÁCH TI N T M c tiêu c a chính sách ti n t • n ñ nh ti n tê • n ñ nh s c mua ñ i n i là n ñ nh s c mua c a ti n ñ i M c tiêu cao nh t v i HH-DV trong nư c.N n kinh tê có l m phát ho c thi u - n ñ nh ti n tê phát thi s c mua ñ ng ti n không n ñ nh. Do ño ki m soát -Phát tri n kinh t , gia tăng s n lư ng l m phát va duy trì l m phát th p là thê hi n m c tiêu này -T o công ăn vi c làm • n ñ nh s c mua ñ i ngo i là n ñ nh ty gia h i ñoái. Khi -Ki m soát l m phát ty gia h i ñoái bi n ñ ng quá m c s nh hư ng xu t ñ n h a ñ ng XNK, các ho t ñ ng ñ i ngo i khác làm gi m uy tín qu c gia va sư n ñ nh kinh tê trong nư c. CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CÔNG C TH C THI CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CÔNG C TH C THI CHÍNH CHÍNH SÁCH TI N T SÁCH TI N T • Công ăn vi c làm • Tăng trư ng kinh tê • Nên kinh tê có ty lê th t nghi p th p s có tác ñ ng t t, nó t o ra • Tăng trư ng kinh tê ñư c ño b ng ty lê tăng trư ng GDP th c tê, thi trư ng lao ñ ng t t s n sàng cung ng cho các dư án ñ u tư va ho c là ty lê GDP danh nghĩa sau khi trư ñi ty lê l m phát cùng ky mơ r ng s n xu t. Thông thư ng m c cung ti n d n ñ n gia tăng • M t n n kinh tê phát tri n b n v ng v i t c ñô tăng trư ng n ñ u tư, ñ u tư tăng là các ngành kinh tê phát tri n va mơ r ng s n ñ nh là m c tiêu c a chính sách kinh tê vĩ mô. ð t m c tiêu này s xu t, c n bô sung lao ñ ng, nhu c u công ăn vi c làm tăng t o l i thê cho n n kinh tê; tăng thu NSNN, nâng cao thu nh p • Gi a n ñ nh ti n tê, tăng trư ng kinh tê va công ăn vi c làm có ngư i lao ñ ng, nâng cao vi thê qu c gia trên trư ng qu c tê. m i quan hê m t thi t v i nhau. NHTW không thê cùng lúc ñ t 3 • Th c hi n m c tiêu này NHTW cung ng thêm ti n vào lưu thông, m c tiêu: trong khi c u ti n chưa gi bi n ñ ng, làm lãi su t thi trư ng gi m, • Ki m chê l m phát có thê d n ñ n tăng trư ng kinh tê th p, th t s kích thích các nha ñ u tư, các DN mơ r ng s n xu t. Va chi phí nghi p gia tăng.Ngư c l i, thúc ñ y phát tri n kinh tê, t o thêm cơ h i c a vi c giư ti n gi m s khuy t khích ngư i dân tiêu công ăn vi c làm có thê dãn ñ n l m phát. dùng, d n ñ n t ng c u tăng, s n lư ng n n kinh tê s tăng • ðưa m c tiêu nào lên hàng ñ u là tùy thu c ñi u ki n n n kinh tê c a ñ t nư c trong t ng th i ky Muc tiêu CSTT(tt) Nh ng công c ñ th c thi CSTT ð ñ t m c tiêu cu i cùng trong dài h n, NHTW xác D tr b t bu c: D tr b t bu c là ph n ñ nh các m c tiêu trung gian. Các m c tiêu trung gian c a chính sách ti n t thư ng ñư c các ngân hàng trung ti n g i mà các ngân hàng trung gian ph i ương s d ng là các kh i ti n t M1, M2, M3 và lãi ñưa vào d tr theo lu t ñ nh su t. Trên cơ s ñó chi ti t hóa b ng nh ng m c tiêu Thay ñ i ho t ñ ng ði u ch nh kh năng ði u ch nh SÔ ÑOÀ: KEÁ HOAÏCH MUÏC TIEÂU CUÛA DÖÏ TRÖÕ LIEÂN BANG MYÕ kh i ti n DTBB cung tín d ng lưu thông và t o ti n M1 Cô soá tieàn Khoái Khoái Tyû leä laïm NHTM tieàn teä ( toång M2 tieàn teä döï phaùt M3 döï tröõ+ tieàn Thò tröôøng beân ngoaøi tröõ Tyû leä thaát môû Tăng DTBB h n ch h n ch kh i ti n t mà h th ng ngân ngaân haøng ) nghieäp Laõi suaát daøi Döï tröõ baét haïn Tyû leä GDP buoäc hàng có kh năng cung ng cho n n kinh t . Toång nôï phi taøi Toång döï tröõ Tyû leä chieát khaáu chính Gi m DTBB bành trư ng kh i ti n t mà h th ng ngân Laõi suaát tieàn teä lieân bang hàng có kh năng cung ng cho n n kinh t . Muïc tieâu cuoái cuøng Nhöõng muïc tieâu Nhöõng muïc Nhöõng coâng cuï hoaït ñoäng tieâu trung gian 4
  5. 3/19/2011 DTBB (tt) Lãi su t Ưu ñi m và h n ch : Lãi su t là giá c c a quy n s d ng v n Ưu ñi m Tăng lãi su t tín d ng thu h p quy mô ti n t Có th tác ñ ng ñ n t t c các ngân hàng như nhau và tác ñ ng m t cách ñ y quy n l c Gi m lãi su t tín d ng gia tăng quy mô ti n t M t s thay ñ i nh c a t l d tr b t bu c s t o ra tác ñ ng r t NHTW có th s d ng công c lãi su t ñ ñi u hành l n ñ i v i kh i ti n t . chính sách ti n t theo các chính sách sau: H n ch : Ki m soát tr c ti p lãi su t th trư ng Khó có th th c hi n hi n ñư c n u s d ng công c này khi mu n Lãi su t ti n g i và lãi su t cho vay theo t ng kỳ thay ñ i cung ti n t biên ñ nh hn Vi c thay ñ i t l d tr b t bu c s nh hư ng t i kh năng thu doanh l i c a các ngân hàng thương m i Sàn lãi su t ti n g i và tr n lãi su t cho vay ñ t o Thư ng xuyên thay ñ i t l d tr b t bu c s gây ra tình tr ng nên khung lãi su t gi i h n. không n ñ nh cho các ngân hàng thương m i và làm cho vi c Công b lãi su t cơ b n c ng v i biên ñ giao d ch qu n lý kh năng thanh kho n c a các ngân hàng này khó khăn hơn Lãi su t (tt) Lãi su t (tt) Ưu, như c ñi m Gián ti p can thi p thông qua các chính sách Ưu ñi m: Công b lãi su t cơ b n ñ hư ng d n lãi su t Nh ng bi n ñ ng trong kho ng cách gi a lãi th trư ng su t th trư ng v i lãi su t tái chi t kh u s b S d ng công c lãi su t tái c p v n và k t h p lo i tr , ñi u này s xóa b ñư c m t nguyên v i lãi su t th trư ng m ñ can thi p và ñi u nhân chính gây ra các bi n ñ ng trong kh i ch nh lãi su t th trư ng. lư ng các kho n xin tái chi t kh u. Công c lãi su t ñư c th c hi n thông qua Có th ti p t c s d ng công c tái c p v n ñ chính sách tái c p v n c a NHTW ñ i v i th c hi n vai trò ngư i cho vay cu i cùng, mà các NHTM không s b các ngân hàng l i d ng. Lãi su t (tt) Th trư ng m Khái ni m: Công c th trư ng m ph n ánh vi c ngân Như c: hàng trung ương mua ho c bán ch ng t có Có th t o cho các ngân hàng trung gian giá trên th trư ng tài chính công c ng, nh m tính l i. ñ t ñ n m c tiêu ñi u ch nh lư ng ti n trong lưu thông Công c này không mang tính b t bu c, cho nên NHTW không ch ñ ng l thu c vào NHTW ði u ch nh ði u ch nh nhu c u c a các ngân hàng trung gian. Mua-bán kh i ti n lưu v n kh d ng CK thông các ðCTTTG 5
  6. 3/19/2011 Th trư ng m (tt) Th trư ng m (tt) Ưu ñi m c a công c này: ði u ki n v n d ng công c có hi u Ngân hàng trung ương có th ch ñ ng ti n qu hành mà không ph i ph thu c vào nhu c u c a H u h t ti n trong lưu thông ph i các ngân hàng thương m i. n m tài kho n c a ngân hàng Linh ho t, chính xác và có th ñư c s d ng b t kỳ m c ñ nào. Ph i có m t th trư ng tài chính phát D dàng ñư c ñ o ngư c l i khi có d u hi u sai tri n l m x y ra trong lúc ti n hành Có th ñư c hoàn thành nhanh chóng, không gây nên nh ng ch m tr v m t hành chính T giá h i ñoái Lãi su t tái chi t kh u: T giá h i ñoái là giá c c a m t ñơn v ti n t nư c • Là lãi su t cho vay ng n h n c a NHTW ñ i v i NHTM va tô ch c tín d ng dư i hình th c tái chi t kh u các ch ng này ñư c bi u hi n b ng m t s lư ng ñơn v ti n t tư có gia chưa ñ n th i h n thanh toán. Lãi suát này ñư c nư c khác sư d ng ñê ki m soát sư bi n ñ ng c a lãi su t trên thi T giá h i ñoái có tác ñ ng m nh m ñ n m i ho t trư ng. • Khi lãi su t tái chi t kh u tăng lên, các NHTM s b t l i ñ ng kinh t , t ho t ñ ng xu t nh p kh u ñ n s n khi vay v n NHTW. NHTM không có kha năng mơ r ng xu t kinh doanh và tiêu dùng trong nư c qua bi n TD, lư ng ti n cung ng gi m.(CSTT th t ch t) ñ i c a giá c hàng hóa • Khi lãi su t tái chi t kh u gi m, các NHTM có kha năng NHTW ñi u ch nh n ñ nh t giá m t m c ñ nào mơ r ng cho vay, do ñư c l i khi vay v n NHTW, lư ng cung ng ti n tăng lên (CSTT mơ r ng ñó ñư c coi là h p lý, phù h p v i ñ c ñi m, ñi u ki n th c t c a ñ t nư c trong t ng giai ño n, ñ tác ñ ng chung cu c c a nó ñ i v i kinh t là t t nh t. H n m c tín d ng T giá h i ñoái (tt) V n hành công c t giá h i ñoái NHTW có th B ng công c h n m c tín d ng, ngân hàng trung n ñ nh t giá c ñ nh ương quy ñ nh cho các ngân hàng trung gian m t h n Th n i t giá theo quan h cung – c u ngo i t trên th m c tăng tín d ng t i ña trư ng Ngân hàng trung ương n ñ nh trư c kh i lư ng tín d ng ph i T giá th n i có qu n lý cung c p cho n n kinh t trong m t th i gian nh t ñ nh ði u ch nh t giá NHTW thông qua các nghi p v ðây là m t bi n pháp m nh, có hi u l c ñáng k mua bán ngo i t trên th trư ng ngo i h i Trong n n kinh t th trư ng công c này ít ñư c áp d ng Thông qua ñó làm thay ñ i kh i ti n trong lưu thông 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2