intTypePromotion=1

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
25
lượt xem
1
download

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các phần chính: Phần I - Thông tin chung; Phần II - Tình hình hoạt động trong năm; Phần III - Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc; Phần IV - Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của công ty; Phần V - Quản trị công ty; Phần VI - Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây

CÔNG TY C PH N MÔI TRƯ NG VÀ<br /> CÔNG TRÌNH Ô TH SƠN TÂY<br /> <br /> CÔNG TY C<br /> PHN MÔI<br /> TRNG VÀ<br /> CÔNG TRÌNH<br /> Ô TH SN TÂY MST:05002390<br /> 04<br /> <br /> Digitally signed by<br /> CÔNG TY C PHN<br /> MÔI TRNG VÀ<br /> CÔNG TRÌNH Ô<br /> TH SN TÂY MST:0500239004<br /> Date: 2015.04.13<br /> 16:30:05 +07:00<br /> <br /> Hà N i, tháng 4/2015<br /> <br /> PH L C<br /> PH N I: THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................................................3<br /> 1<br /> <br /> Thông tin khái quát .................................................................................................................. 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát tri n............................................................................................ 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ngành ngh kinh doanh chính.................................................................................................. 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thông tin v mô hình qu n tr , t ch c kinh doanh và b máy qu n lý .................................. 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> nh hư ng phát tri n .............................................................................................................. 9<br /> <br /> 6<br /> <br /> Các r i ro nh hư ng<br /> <br /> n ho t<br /> <br /> ng SXKD ho c<br /> <br /> i v i vi c th c hi n các m c tiêu c a<br /> <br /> công ty ............................................................................................................................................... 9<br /> PH N II: TÌNH HÌNH HO T<br /> <br /> NG TRONG NĂM ................................................................................. 11<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tình hình ho t<br /> <br /> ng s n xu t kinh doanh .............................................................................. 11<br /> <br /> 2<br /> <br /> T ch c và nhân s ................................................................................................................ 11<br /> <br /> 2.1. Danh sách Ban i u hành: ..................................................................................................... 11<br /> 2.2. Thay<br /> <br /> i Ban i u hành trong năm: Có ................................................................................. 20<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tình hình<br /> <br /> u tư, tình hình th c hi n các d án .................................................................... 21<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tình hình tài chính c a công ty th i i m 31/12/2014: ......................................................... 21<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cơ c u c<br /> <br /> ông, thay<br /> <br /> iv n<br /> <br /> u tư c a ch s h u ............................................................ 22<br /> <br /> PH N III. BÁO CÁO VÀ ÁNH GIÁ C A BAN GIÁM<br /> 1<br /> <br /> ánh giá k t qu ho t<br /> <br /> C............................................................... 23<br /> <br /> ng s n xu t kinh doanh .................................................................. 23<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tình hình tài chính ................................................................................................................. 24<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nh ng c i ti n v cơ c u t ch c, chính sách, qu n lý .......................................................... 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> K ho ch phát tri n trong tương lai ....................................................................................... 25<br /> <br /> PH N IV: ÁNH GIÁ C A H I<br /> <br /> NG QU N TR V HO T<br /> <br /> 1<br /> <br /> ánh giá c a H i<br /> <br /> ng qu n tr v các m t ho t<br /> <br /> 2<br /> <br /> ánh giá c a H i<br /> <br /> ng qu n tr v ho t<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các k ho ch,<br /> <br /> nh hư ng c a H i<br /> <br /> NG C A CÔNG TY ............ 25<br /> <br /> ng c a Công ty ...................................... 25<br /> <br /> ng c a Ban Giám<br /> <br /> c công ty ............................ 26<br /> <br /> ng qu n tr .................................................................. 26<br /> <br /> PH N V: QU N TR CÔNG TY........................................................................................................................ 26<br /> 1<br /> <br /> H i<br /> <br /> ng qu n tr ................................................................................................................... 27<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ban Ki m soát ........................................................................................................................ 28<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các giao d ch, thù lao và các kho n l i ích c a H i<br /> <br /> ng qu n tr , Ban giám<br /> <br /> c và Ban<br /> <br /> ki m soát .......................................................................................................................................... 29<br /> PH N VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................................................................................................................... 30<br /> <br /> PH N I: THÔNG TIN CHUNG<br /> 1<br /> Tên t ch c:<br /> Tên giao d ch<br /> qu c t<br /> Tr s chính<br /> i n tho i<br /> <br /> THÔNG TIN KHÁI QUÁT<br /> <br /> : CÔNG TY C PH N MÔI TRƯ NG VÀ CÔNG TRÌNH<br /> TH SƠN TÂY<br /> <br /> Ô<br /> <br /> : SonTay urban construction and environment Joint Stock Company<br /> :<br /> <br /> S 02 ph Phùng Hưng, phư ng Ngô Quy n, th xã Sơn Tây, thành<br /> ph Hà N i<br /> <br /> : (04) 3383 4530<br /> <br /> Fax<br /> <br /> : (04) 3383 2183<br /> <br /> Email<br /> <br /> : dothisontay@gmail.com<br /> <br /> Website<br /> <br /> : moitruongdothisontay.com.vn<br /> <br /> V n i ul<br /> <br /> : 18.760.000.000<br /> <br /> Mã c phi u:<br /> <br /> ng (Mư i tám t b y trăm sáu mươi tri u<br /> <br /> ng)<br /> <br /> STU<br /> Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s<br /> <br /> Gi y CN KKD : ho ch và<br /> ký thay<br /> 2<br /> <br /> u tư thành ph Hà N i c p l n<br /> <br /> 0500239004 do S K<br /> u ngày 25/09/2008, ăng<br /> <br /> i l n th 3 ngày 03/10/2014.<br /> <br /> QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N<br /> <br /> •<br /> <br /> Công ty c ph n Môi trư ng và Công trình ô th Sơn Tây ti n thân là i v sinh ô<br /> th thu c Ban xây d ng th xã Sơn Tây, thành ph Hà N i. Ngày 22/12/1982, UBND<br /> thành ph Hà N i ra quy t nh s 5110 Q /UBND thành l p xí nghi p công trình ô<br /> th Sơn Tây là ơn v s nghi p công c ng.<br /> <br /> •<br /> <br /> Năm 1991, th xã Sơn Tây ư c chuy n v khi tái l p t nh Hà Tây. Xí nghi p công<br /> trình ô th Sơn Tây ư c i tên là Công ty Môi trư ng ô th Sơn Tây là ơn v s<br /> nghi p công c ng (1992).<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 13/12/1996, UBND t nh Hà Tây ra quy t nh s 979 chuy n Công ty thành<br /> Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích có tên là Công ty Môi trư ng và Công<br /> trình ô th Sơn Tây.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 10/7/2008, UBND t nh Hà Tây ra quy t nh s 2248/Q -UBND chuy n Công<br /> ty Môi trư ng và Công trình ô th Sơn Tây thành Công ty c ph n Môi trư ng và<br /> Công trình ô th Sơn Tây.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 11/09/2008, i h i ng c ông l n u tiên ư c t ch c và Công ty chính<br /> th c ho t ng theo gi y ch ng nh n kinh doanh Công ty c ph n s 0103026959 do<br /> S k ho ch và u tư thành ph Hà N i c p, ăng ký l n u vào ngày 25 tháng 09<br /> năm 2008.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 9/7/2009, Công ty c ph n Môi trư ng và Công trình ô th Sơn Tây ã ăng ký<br /> tr thành công ty i chúng.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 19/7/2010, Trung tâm lưu ký ch ng khoán Vi t Nam ã c p gi y ch ng nh n s<br /> 174/2010/GCNCP-VSD ch p thu n cho Công ty ư c ăng ký ch ng khoán và c p<br /> mã ch ng khoán t i Trung tâm lưu ký ch ng khoán.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 17/03/2011, Công ty ã ti n hành bàn giao ph n v n nhà nư c 36% v Công ty<br /> TNHH MTV Môi trư ng ô th Hà N i (URENCO) theo Quy t nh s 1282/Q UBND c a UBND Thành ph Hà N i.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 29/07/2011, y ban Ch ng khoán Nhà nư c ã c p gi y ch ng nh n ăng ký<br /> chào bán c phi u ra công chúng cho Công ty c ph n Môi trư ng và Công trình ô<br /> Th Sơn Tây. S c phi u chào bán là 750.400 c ph n tương ương v i<br /> 7.504.000.000 ng (tính theo m nh giá 10.000 ng/c ph n).<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 11/10/2011, Công ty c ph n Môi trư ng và Công trình ô th Sơn Tây ã hoàn<br /> thi n các th t c<br /> xin c p gi y Ch ng nh n ăng ký doanh nghi p Công ty c ph n<br /> và ghi nh n ph n v n 7.504.000.000 ng t ngày 01/11/2011, tăng v n i u l c a<br /> Công ty t 11.256.000.000 ng lên 18.760.000.000 ng.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 24/02/2012, Công ty phát hành thành công 750.400 c phi u tăng v n i u l<br /> và chính th c giao d ch phiên u tiên trên th trư ng Upcom t i h th ng giao d ch<br /> c a S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i.<br /> <br /> •<br /> <br /> Ngày 11/04/2014, Công ty c ph n Môi trư ng và Công trình ô th Sơn Tây t ch c<br /> thành công i h i ng c ông thư ng niên năm 2014 và b u nhi m kỳ m i<br /> ( 2014-2018) thành viên H i<br /> <br /> ng qu n tr , Ban ki m soát Công ty.<br /> <br /> 3 NGÀNH NGH KINH DOANH CHÍNH<br /> Công ty ho t ng theo Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s 0500239004 do S K<br /> ho ch và u t thành ph Hà N i c p l n u ngày 25/09/2008, ăng ký thay i l n th 3<br /> ngày 03/10/2014 v i ngành ngh kinh doanh như sau:<br /> Thu gom, v n chuy n, x lý rác th i sinh ho t,<br /> <br /> m b o v sinh môi trư ng;<br /> <br /> Qu n lý, v n hành h th ng thoát nư c ô th ;<br /> Qu n lý v n hành h th ng i n chi u sáng, i n trang trí, èn tín hi u giao thông<br /> công c ng;<br /> Qu n lý duy trì công viên, vư n hoa, cây xanh th m c<br /> <br /> ư ng ph ,<br /> <br /> o giao thông;<br /> <br /> Qu n lý nghĩa trang nhân dân làm các d ch v tang l ;<br /> Xây d ng, s a ch a v a và nh các công trình h t ng ô th như: v a hè, thoát nư c,<br /> ư ng n i th , i n chi u sáng, vư n hoa, cây xanh, th m c ;<br /> Kinh doanh d ch v gi i trí công viên;<br /> Kinh doanh hoa, cây c nh;<br /> Thu gom, v n chuy n, x lý rác th i công nghi p, rác th i<br /> <br /> c h i;<br /> <br /> X lý môi trư ng làng ngh ;<br /> Ngành ngh kinh doanh chính:<br /> Ngành ngh kinh doanh chi m trên 10% t ng doanh thu trong 02 năm g n nh t t năm<br /> 2013-2014 c a Công ty bao g m:<br /> Thu gom, v n chuy n, x lý rác th i sinh ho t,<br /> a bàn kinh doanh ( a bàn ho t<br /> doanh thu trong 02 năm g n nh t).<br /> -<br /> <br /> Th xã Sơn Tây<br /> <br /> m b o v sinh môi trư ng<br /> <br /> ng kinh doanh chính, chi m trên 10% t ng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản