Các khoản cho vay ngân hàng

Chia sẻ: Vuong Trung Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
198
lượt xem
65
download

Các khoản cho vay ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gần đây, các ngân hàng đã và đang cung cấp nhiều tiện ích cho các khách hàng của mình. Những tiện ích đó có thể kể đến như các loại tài khoản mới, thẻ đảm bảo chi Séc, thẻ rút tiền mặt, thẻ tín dụng, thanh toán bảo hiểm, dịch vụ đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các khoản cho vay ngân hàng

  1. Unit 4: Lending (Page 63) Bank loans Các khoản cho vay của ngân hàng Recently banks have offered many few facilities Gần đây, các ngân hàng đã và đang cung cấp nhiều tiện to their customers. There are new types of a/cs, ích cho các khách hàng của mình. Những tiện ích đó có cheque cards, cash cards, credit cards, insurance thể kể đến như các loại tài khoản mới, thẻ đảm bảo chi cover, investment services. Séc, thẻ rút tiền mặt, thẻ tín dụng, thanh toán bảo hiểm, dịch vụ đầu tư. However, one of the most important services Tuy nhiên, một trong số những dịch vụ quan trọng nhất banks offer is that they lend money to their mà ngân hàng cung cấp là những dịch vụ có thể cho vay customer. The methods available for a customer to tiền tới các khách hàng của ngân hàng. Phương thức này borrow from his bank and the rate of interest he is cho phép một khách hàng vay tiền từ ngân hàng của anh charged vary from country to country and bank to ta và tỷ lệ lãi suất đối với từng khách hàng khác nhau bank. giữa từng nước cũng như từng ngân hàng. One way of borrowing is to overdraw on your a/c. Một cách cho vay đó là thấu chi tài khoản. Đây là This is useful if you only wish to borrow a small phương thức cho vay hữu hiệu nếu bạn muốn chỉ vay amount for a short time. The interest rate on một lượng tiền nhỏ trong thời gian ngắn. Mức lãi suất overdrafts depends upon the bank rate. In the UK, của khoản thấu chi phụ thuộc vào mức lãi suất ngân at the moment it is 12% over base rate i.e. 23%. Of hàng quy định. Ở Anh, hiện tại mức lãi suất thấu chi này course you can only have an overdraft with your là 12%, cao hơn mức lãi suất cơ bản 23%. Tất nhiên bạn manager’s permission. chỉ có thể thực hiện thấu chi với sự cho phép của người quản lý tại ngân hàng của bạn. Another way is to arrange a ‘personal’ loan. A Một cách khác là thu xếp một khoản vay cá nhân. Một personal loan is for a fixed period of time usually 3- khoản vay cá nhân thường trong một thời gian cố định 5 years. Many people take out a personal loan, khoảng 3 đến 5 năm. Nhiều người muốn xin một khoản for example, to buy a car. Each month the vay cá nhân, ví dụ để mua xe hơi. Hằng tháng, khách customer makes a payment on the loan on the hàng thực hiện thanh toán khoản cho vay đó tại ngân bank. The main advantage of a personal loan is hàng. Ưu điểm chính của một khoản vay cá nhân là nó that the interest rate is fixed. In the UK, at the có mức lãi suất cố định. Ở Anh, mức lãi suất cho vay cá moment it is 9%. nhân hiện là 9%. In many countries it is possible to borrow money Ở nhiều nước, khoản vay cá nhân có thể thực hiện cho for longer period e.g., up to 25 years. This is often vay tiền trong thời hạn dài ví dụ tối đa lên đến 25 năm. necessary where buying a house or a business. Điều này rất cần thiết ở nơi họ cần mua nhà hoặc làm The interest rate on long-term loans depends upon kinh doanh. Mức lãi suất khoản vay cá nhân dài hạn phụ the base rate. At the moment it is 1,25% over thuộc vào mức lãi suất cơ bản. Hiện nay mức lãi suất base. của nó (khoản vay cá nhân dài hạn) là 1,25% cao hơn mức lãi suất cơ bản. Of course, for both a personal loan and a long-term Tất nhiên, đối với cả khoản vay cá nhân và khoản vay cá loan the bank requires some kind of security e.g. nhân dài hạn, ngân hàng đều yêu cầu một số hình thức (for example), shares. đảm bảo ví dụ, đảm bảo bằng cổ phiếu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản