intTypePromotion=1

Cấu trúc của phát ngôn ngữ vi nhờ trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với tiếng Việt)

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
0
download

Cấu trúc của phát ngôn ngữ vi nhờ trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với tiếng Việt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này trên cơ sở đi sâu phân tích cấu trúc của phát ngôn nhờ trong tiếng Hán hiện đại và bước đầu tiến hành đối chiếu, so sánh với phát ngôn nhờ trong tiếng Việt, hy vọng đóng góp một phần nhỏ vào lĩnh vực giảng dạy va đối dịch Hán - Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc của phát ngôn ngữ vi nhờ trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với tiếng Việt)

94<br /> <br /> NG6NNGC&fleBs6NG<br /> <br /> s i 10 (240)-2015<br /> <br /> CAU TRUC CUA PHAT NGON N G f VI NHd TRONG<br /> TIENG HAN HBEN D^J ^ 6 l CHIIEU V d l TIENG VEgT)<br /> THE STRUCTURE OF THE PERFORMATIVE UTTERANCE OF FAVOUR-ASKING IN<br /> MORDEN CHINESE (COMPARED WITH VIETNAMESE)<br /> NGUYEN THI H A O<br /> (ThS; Bgi hpc Ngogi ngtt, BHQG H i Nfi)<br /> Abstract: The speaker of "speech acts of favour-askuig" often uses one performative utterance<br /> with one core element - the performative expression and one or some extension elements. TMs paper<br /> analyzes and compares the structure of performative utterance of favour-asking In Chmese and<br /> Vietnamese with the aim of Identifying the sunllarltles and differences between those that should he<br /> paid utoost attention m translation and language teaching.<br /> Key words: Chmese; Vietnamese; the speech acts of favour-asking; perfoimatlve utierance of<br /> favour-asking, structure; comparative analysis.<br /> 1. Nhftng vin de chung<br /> dyng BTNV nhd dl ktoi vdl cdcflidnhphin md<br /> Nhd Id mft trong nhtog hdnh vl cd tto suit rfng (TPMR). Trong dd, BTNV «A* cd vai Irt<br /> xuit Mfn cao nhit trong cufc stog thutog ngdy. trung tdm, vd thutog li khdng thl ving mft, bdi<br /> Theo phto logl cfla Joto Searle, rihd thufc nhdm vl neu flulu nd thl ngudi nghe sS khdng cd cdn cd<br /> hdnh vi "khuyin Ifnh" (directives), kM fliyc Mto dl hii ddp. Cdc TPMR cfla PNNV nhd rk da<br /> hinh vl niy flil ngudi ndi(SPl) bfc If mong muin dgng, cd thl Id ldi hd gpi khdng ddng gdp gl vio<br /> ngudi nghe (SP2) thyc Mto mft hdnh vl nto dd cd nfi dung mfnh dl ( NDMB) md chl cd Unh chit<br /> lpi cho SPl. Nfi dung nhd nto tiong mfnh dl Hto cd nhto tiong hfi thogi, ctog cd thl Id nhQng<br /> fliutog d mflc df khdng Ito lfim vd vifc dupc thyc thdnh phin cd chdc ntog ctog cd, bifn mmh, giii<br /> Mfn hay khdng dupc thyc Mfn diu phii phy fliufc Uiich,... cho BTNV nhd timg tdm. VI dy vl mft<br /> vio SP2. N6 khdng phdi Id nhtog cdng vifc thufc phdt ngdn nhd cd thdm cdc thdnh phin md rfng:<br /> ngMa vy md SP2 bufc phdi ldm, SP2 cd quyin<br /> Mft ldi xe dang di xtog thl d td bj chit mdy,<br /> quylt djnh sS hpp tdc hay td chil.<br /> anh ta muto nhd ngudi til xl cda xe bdn cgnh<br /> Dl fliyc Mfn mft hdnh vi ngdn ngft (HVNN), kdo xe cda minh ra tigm sto xe gin diy; (1) ffff<br /> Spl dua la mft phdt ngdn trong giao tilp, phdt<br /> ngdn ndy gpi Id phdt ngto ngft vi (PNNV). Kit ciu<br /> 181 < ^ tiimg cfla PNNV Id mft biiu didc ngir 500 ^m. ( Anh cri, phi^ anh kto giUp xeciat&iSh<br /> vi(BTNV). BpfV Id cdch thic sd dung ngdn ngd uvn sda xe g^ day duvc khdng, chi khoang SOO mft<br /> (lua chpn, kit hgp) hay chtnh Id nhiing Ihi thuc ndi fliSi).<br /> ndng di thvc hiin mpt HVNN, cdn PNNV Id su<br /> hiin thuc hod BTNV trong giao tiip. Trong dd,<br /> dfng td ngft vl li mft diu Mto dfc bift, ddnh diu<br /> cho mft si BTNV tiitog mmh. Bfng tit ngft vi Id<br /> dpng tit khi dUpc sd dung d chdc ndng ngtt vi, Spl<br /> cM cin phdt ngdn nd ra Id ttiyc Mfn dupc hdnh<br /> dfng md nd bilu flij. BTNV cd dfng til ngft vi<br /> dtog trong chto ntag ngtt vi Id BTNV tutog mmh,<br /> BTNV khdng cd dfng tii ngft vl li BTNV him Sa<br /> Theo quan nifm cfla D 8 Hto Chda PNNV li sy<br /> md rfng cfla BTNV. Trong giao tilp htog ng^,<br /> khdng phii ldc nio ngudi ta ctog dtog BTNV nhd<br /> tiitog mmh vd BTNV nhdhhm In - nhtog khudn<br /> mlu dl ngudi ndi sd dyng vd ngudi nghe nhfn bilt<br /> vl hdnh vi nhd, mi di fliich hpp vdl vd vto tinh<br /> huing giao tilp khic nhau, ngudi ta fliutog sd<br /> <br /> Tiong vl dy bdn, •t&mm&tsnBmsaKm<br /> <br /> m«im^ " li BTNV nhd tiimg tim, B « li ti<br /> xung hd, fliufc TPMR li ldi hd gpi; 4.St 500 *<br /> i s li TPMR, flidng qua vifc chi flilch flidm vi<br /> mdc df khd khto nhim lim glim bdt nhtog lo<br /> liing nggi ngin cia SP2 da Igo dilu kifnfliufnl(rl<br /> cho vifc chip diuto giip dd td pMa SP2.<br /> 2. Biln thdc ngtt vinAdNhd ctog nhu mft s i HVNN khdc, din cd<br /> mft kilu ciu tide nhit djnh. Cto cd vdo cdch fliic<br /> bilu thj nfi dung nhd md chtog tdi chiarattiinh<br /> bilu flite BA* tryc tilp vd bilu flito ngft vi nM<br /> gito tilp. Trong khudn khi cia bdi vilt nly,<br /> ching tdi chi dl c|p din bilu didc nMtryc tilp.<br /> Trong bilu flidc nhd tryc tilp cd ttil chiarabieu<br /> <br /> s i 10(240^-2018<br /> <br /> 95<br /> <br /> N G 6 N NGfABftlSpNG<br /> <br /> thto nhd tutog minh (cd sd dyng dfng tft ngft vi)<br /> vd Mlu ttito nhd hdm in (khdng sd dyng dfng tii<br /> ngftvl).<br /> 21. Biiu Ihdc ngii vi nhd tirdng minh<br /> Cdng fliic khdi qudt cto mft BTNVNTM d<br /> dgng diy dd Id;<br /> ISPl-l- BTNV iiA»fSP2-l-NDMB ll*d|<br /> Trong mft so trutog hpp cd ngft cinh thay<br /> flll, thdm vio dd, hifn tupng thfli lupc chd ngtt<br /> vin lit phi blln trong tilng Hto hifn dgi, ndn cd<br /> flll xuiflilto BTNVNTM dgng nit gpn nhu sau:<br /> JBTNV nhd -fSPJi-fNDlMa) nhSj<br /> Trong dd:SPl; ngudi thyc hito hdnh vi nAd<br /> SP2: ngudi tilp nhto> ding thdi Id dil tupng<br /> nhdtiongBTNVNTM<br /> DTNV nhd-. dfng tii bilu flij hdnh vl nhd<br /> dupc sd dyng vdl chdc nfing ngft vl<br /> NDMD nhd-. ndu sy vifc, hinh dfng mi SPl<br /> mong muin SP2 thyc hifn trong tucmg lai<br /> Nhu trin dS chl ra, DTNV l i diu hifu dfc<br /> bift, ddnh diu cho BTNV tirdng minh, bdi vilt<br /> se di sdu phto tich mft s i DTNV nhd tiong<br /> tilng Hto hifn dgi. DTNV nhd thufc nhdm cdc<br /> dfng td ndi ntog, bilu thj hinh vi nhd vd cd thl<br /> si dyng vdl chdc ntog ngft vl. Nghta Id SPl<br /> ding thdi thyc Mto ngay hdnh vi d Idi nhd mi<br /> dfng td bilu thj. Y nghta khdi qudt cia cic dfng<br /> tit bilu flij J nghta nhd li: SPl mong muin SP2<br /> thyc Mfn mft hdnh dfng tiong tuong lai cho<br /> minh vd hdnh dfng dd cd Ipi cho SPl khi SP2<br /> thyc hifn. Theo quan dilm cda Austin, DTNV<br /> nhd, ctog nhu cdc dfng tft ngft vi khdc dupc col<br /> Id dfng td ngft vl khi nd thda mto cdc dilu kifn<br /> sau: chfl thl nhd Id ngdi thd nhit (si It hofc s i<br /> nhilu), b i ngft cda dfng td nhd phii d ngdi thd<br /> hai, thdi dilm nhd l i flidi Mfn tgi v i khdng cd<br /> nhtog tft chl thdi gian hofc nhftng tft tinh thdi<br /> chl ttidl flll nhu: dS, s6, dang, vin... Nlu khdng<br /> flida mfa nhftng dilu kifn tidn till cdc dfng td<br /> mang ) (AMy.bfic Luu, ch5.t6ic6n miy Ifi thir cua<br /> d$c gifi t6i chua bi Ifri kjp, bfic giap t6i tia Ifri nh^.<br /> Cfic thfin tir hd gpi trgn mang d$m sfic thfii khiu<br /> ngtt, cd phin thofii mfii, dl dSi, Ifim cho hfinh vi<br /> nhd trd ngn dd gfiy &p lyc n$ng nl cho cfi hai phfa<br /> chl c6 tb& nh& ch6 thdi, diii tlm m$t ngiriri c6 tb§ giiip (£»hon. Tuy nhidn, can hit sttc luu y ngtt cfinh vfi d6i<br /> dti^ nAd* h? ia ph6 mua giup chikg ta mQt ft dd n&y).<br /> tupng sil dyng. Cfic vf dy trfin , mdi quan h$ cila<br /> (15) fii5feMSI^*-^ . S # - J S 3 § S 5 W , g?5fe SPl vfi SP2 Ifi .gin gui, Afin thuOc (vf dy 16 Ifi b^n<br /> K^iHi^o ( ' V S . S M )(Anhcu-dig9ianhtachotdi thfin, vf dy 17 Ifi d6ng n ^ ^ p ) , cdn nlu diing trong<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2