intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1

Chia sẻ: Lang Tu Vui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

324
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình phát triển lò hơi 4.1.1. Lò hơi kiểu bình và lò hơi ống lò, ống lửa 4.1.1.1. Lò hơi kiểu bình Năm 1790 ng-ời ta đã chế tạo đ-ợc lò hơi kiểu bình đầu tiên dùng đinh tán. Hình 4.1. lò hơi kiểu bình. 1- Bao hơi; 2- đáy bao hơi; 3- Đôm hơi; 4-ống dẫn hơi ra; 6- tấm đỡ; 7- nắp lỗ vệ sinh; 8- áp kế; 9- ống thuỷ; 10- van an toàn; 11- van hơi chính; 12-van cáp n-ớc; 13- van một chiều; 14- van xả; 15- ghi lò; 16- buồng lửa; 17- ngăn chứa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1

 1. Ch−¬ng 4. Buång löa lß h¬i vµ thiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu 4.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lß h¬i 4.1.1. Lß h¬i kiÓu b×nh vµ lß h¬i èng lß, èng löa 4.1.1.1. Lß h¬i kiÓu b×nh N¨m 1790 ng−êi ta ®· chÕ t¹o ®−îc lß h¬i kiÓu b×nh ®Çu tiªn dïng ®inh t¸n. H×nh 4.1. lß h¬i kiÓu b×nh. 1- Bao h¬i; 2- ®¸y bao h¬i; 3- §«m h¬i; 4-èng dÉn h¬i ra; 6- tÊm ®ì; 7- n¾p lç vÖ sinh; 8- ¸p kÕ; 9- èng thuû; 10- van an toµn; 11- van h¬i chÝnh; 12-van c¸p n−íc; 13- van mét chiÒu; 14- van x¶; 15- ghi lß; 16- buång löa; 17- ng¨n chøa tro; 18- cöa cÊp than; 19- cöa cÊp giã; 20- ®−êng khãi; 21- g¹ch chÞu löa; 22- líp c¸ch nhiÖt; 23- mãng lß; 24- khãi vµo èng khãi; 25- èng khãi; 26- tÊm ®iÒu chØnh khãi. §©y lµ lo¹i lß h¬i ®¬n gi¶n nhÊt. Khãi ®èt nãng bªn ngoµi b×nh vµ chØ ®èt ë nöa d−íi cña b×nh. Lß cã khèi l−îng n−íc lín. Tû sè gi÷a bÒ mÆt ®èt cña lß vµ l−îng n−íc F/G lµ t−¬ng ®èi nhá, kho¶ng 1 m2/t, khãi ra cã nhiÖt ®é rÊt cao, ®Õn 300 0C vµ lín h¬n. Nh−îc ®iÓm lµ bÒ mÆt truyÒn nhiÖt nhá, tèi ®a b»ng 25 ÷ 30 m2, th©n b×nh bÞ ®èt nãng trùc tiÕp do ®ã sinh ra øng suÊt nhiÖt phô trong kim lo¹i thµnh b×nh. Do ®èt nãng vµ gi·n në kh«ng ®Òu cña phÇn trªn vµ d−íi mµ trong thµnh b×nh cã øng suÊt cao h¬n. TuÇn hoµn cña n−íc kh«ng râ rÖt. §Ó t¨ng bÒ mÆt truyÒn nhiÖt F(m2) ng−êi ta dïng nhiÒu b×nh. H¬i s¶n xuÊt ë lß h¬i nµy lµ h¬i b·o hßa. S¶n l−îng nhá kho¶ng 200 ÷ 500 kg/h. Tiªu hao nhiÒu kim lo¹i 250 ÷ 300 kg/m2. 19
 2. 4.1.1.2. Lß h¬i èng lß Víi môc ®Ých t¨ng F (m2) ng−êi ta dïng lß h¬i cã cÊu t¹o míi (n¨m 1802) lµ lß h¬i èng lß: 1 ®Õn 2 èng cã φ = 400 ÷ 900 mm. Buång löa ®Æt bªn trong nªn truyÒn nhiÖt bøc x¹ m¹nh ë èng lß. H×nh 4.2. lß b×nh cã èng lß. a) mét èng lß; b) hai èng lß; 1- èng lß; 2- ghi lß; 3-vµnh trong th©n lß; 4- vµnh ngoµi th©n lß; 5- gi¸ ®ì; 6- §«m h¬i. a) b) S¶n l−îng h¬i kho¶ng 0,8 ÷ 1,5 t/h ®èi víi lß cã mét èng lß vµ 1, 0 ÷ 3,5 t/h ®èi víi lß cã hai èng lß, tû lÖ F/G tèt h¬n b»ng 4 ÷ 5 m2/t, dßng nhiÖt q = 11, 63 W/m2, suÊt sinh h¬i cña lß h¬i èng lß b»ng d = D / F ≈ 20 kg / m 2 h . 4.1.1.3. Lß h¬i èng löa Lß h¬i èng löa xuÊt hiÖn vµo kho¶ng n¨m 1829. èng löa cã ®−êng kÝnh b»ng 50 ÷ 80 mm. BÒ mÆt truyÒn nhiÖt t¨ng lªn 3 ÷ 3,5 lÇn, ¸p suÊt lµm viÖc ®Õn 1,5 ÷ 2, 0 MPa. 20
 3. ¦u ®iÓm cña lß h¬i èng löa lµ bÒ mÆt truyÒn nhiÖt lín h¬n, suÊt tiªu hao kim lo¹i gi¶m. H×nh 4.3. Lß h¬i kiÓu b×nh cã èng löa. 1- th©n lß; 2- ghi lß; 3- t−êng lß; 4- èng löa; 5- khoang n−íc; 6-khoang h¬i. 4.1.1.4. Lß h¬i phèi hîp èng lß - èng löa H×nh 4.4. Lß h¬i n»m èng lß èng löa Lß h¬i èng lß, èng löa cã suÊt sinh h¬i lín h¬n ( D / F = 25 kg/m2h). TruyÒn nhiÖt bøc x¹ tèt ë èng lß vµ truyÒn nhiÖt ®èi l−u m¹nh trong c¸c èng löa, do khãi ®i trong c¸c èng nhá cã tèc ®é lín. Lß h¬i kiÓu dßng khãi ®i quÆt trë l¹i ®· gióp gi¶m chiÒu dµi cña lß vµ gän h¬n, ë ®©y khãi ra khái èng lß ®i quÆt vµo c¸c èng löa (xem h×nh vÏ 4.5). 21
 4. H×nh 4.5. Lß h¬i n»m èng lß èng löa (ППК400) cã dßng khãi ®i quÆt trë l¹i: 1- mÆt sµng tr−íc; 2- mÆt sµng sau; 3- th©n ngoµi; 4- th©n trong (èng lß); 5- èng löa; 6- èng n−íc; 7- hép khãi; 8- bé qu¸ nhiÖt h¬i; 9- èng gãp h¬i; 10- èng khãi; 11- xiphon h¬i ®Ó hót khãi; 12- ®«m h¬i; 13- cöa vÖ sinh. H×nh 4.6. Lß h¬i n»m èng lß èng löa cã dßng khãi ®i quÆt trë l¹i 1- èng lß; 2- hép khãi; 3- èng löa; 4- thanh gi»ng; 5- ®«m h¬i; 6- th©n ngoµi. H×nh 4.7. tr×nh bµy lß h¬i ®øng kiÓu èng lß èng löa ПЖ-25 ®èt than, ¸p suÊt lµm viÖc p = 1,1Mpa; diÖn tÝch bÒ mÆt nhËn nhiÖt H = 37,7m2; gåm 156 èng löa ф51x2,5 mm Lß h¬i kiÓu ®øng lµ sù phèi hîp èng lß vµ èng löa. S¶n l−îng h¬i cã thÓ ®¹t 1 ÷ 2 t/h, ¸p suÊt h¬i ®¹t 0, 6 ÷ 0,8 MPa (h×nh vÏ 4.7; 4.8; 4.9). 22
 5. H×nh 4.8. Lß h¬i ®øng èng lß èng n−íc ММЗ: 1- th©n lß; 2- èng lß (th©n trong); 3- buång löa; 4- tÊm ch¾n khãi; 5- chïm èng n−íc; 6- tÊm ch¾n khãi; 7- mÆt sµng trªn; 8- èng khãi; 9- chãp ®Ønh lß; 10- van an toµn; 11- hép gi÷ van an toµn; 12- tÊm ®iÒu chØnh khãi; 13- èng thuû; 14- cöa vÖ sinh; 15- cöa cÊp nhiªn liÖu; 16- ghi lß; 17- bÖ lß; 18- cöa vÖ sinh èng n−íc; 19- cöa vÖ sinh mÆt sµng trªn; 20- èng thuû tèi; 21- ¸p kÕ; 23- cÇn ®iÒu chØnh khãi; 24- van chÆn; 25- van mét chiÒu; 26- van x¶ ®¸y. Trªn h×nh 4.9 tr×nh bµy cÊu t¹o lß h¬i ®øng èng lß èng khãi МЗK. Lß ®èt nhiªn liÖu khÝ, cã ¸p suÊt h¬i ®Õn 0,9Mpa, s¶n l−îng ®Õn 1,5 t/h. 23
 6. Lß h¬i ®øng èng lß èng löa vµ èng n−íc ТМЗ ®−îc tr×nh bµy tr×nh bµy trªn h×nh 4.10. Lß ®èt than; s¶n l−îng h¬i 1t/h; ¸p suÊt h¬i p = 0,9Mpa; diÖn tÝch bÒ mÆt nhËn nhiÖt H = 35m2. 24
 7. H×nh 4.13. Lß n»m èng lß èng n−íc n»m ngang kiÓu KB 1- th©n ngoµi; 2- èng lß (th©n trong); 3- tÊm ch¾n khãi; 4- ghi lß; 5- chïm èng n−íc; 6- bao h¬i; 7- n¾p tr−íc; 8-n¾p sau; 9- èng khãi; 10- ®Õ lß; 11- - ¸p kÕ; 12- ®−êng lÊy h¬i ra; 13- van an toµn; 14- van x¶ ®¸y. Trªn h×nh 4.13. tr×nh bµy lß h¬i n»m èng lß èng n−íc n»m ngang kiÓu KB, s¶n l−îng h¬i 0,7t/h; ¸p suÊt lµm viÖc 0,7Mpa. Mét sè nh−îc ®iÓm chung cña c¸c lo¹i lß h¬i kÓ trªn lµ: - BÒ mÆt truyÒn nhiÖt bÞ h¹n chÕ, do ®ã kh«ng thÓ t¨ng s¶n l−îng h¬i theo yªu cÇu (kh«ng lín h¬n 15 ÷ 18 t/h); 25
 8. - Tiªu hao nhiÒu kim lo¹i cho mét ®¬n vÞ bÒ mÆt ®èt ( 200 ÷ 300 kg/m2); ¸p suÊt h¬i lín nhÊt chØ b»ng 1,3 ÷ 2, 0 - MPa; - TuÇn hoµn cña n−íc kh«ng râ rÖt. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn kü thuËt chÕ t¹o lß h¬i lµ lµm sao kh¾c phôc ®−îc nh÷ng nh−îc ®iÓm trªn cña c¸c lo¹i lß h¬i cò ®Ó t¨ng ®−îc s¶n l−îng h¬i vµ c¸c th«ng sè cña h¬i. H×nh 4.14. tr×nh bµy lß h¬i n»m èng lß èng n−íc kiÓu КПП-90, s¶n l−îng h¬i 700kg/h; ¸p suÊt p =0,5Mpa; bÒ mÆt nhËn nhiÖt H = 18,7m2; H×nh 4.14. Lß n»m èng lß èng n−íc ®øng. 1- th©n ngoµi; 2- th©n trong; 4- côm èng n−íc ®øng; 10- d·y èng n−íc n»m ngang; 14- thóng nhiªn liÖu láng; 15- bao h¬i; 16- èng n−íc xuèng; 17- èng h¬i lªn; 18- v¸ch ng¨n; 19- ch©n ®Õ. 4.1.2. Lß h¬i èng n−íc cã hép gãp vµ lß h¬i nhiÒu bao h¬i a) b) H×nh 4.15. Lß h¬i cã hép gãp vµ bao h¬i ®Æt däc; a) èng n−íc ngang; b) èng n−íc nghiªng: 1- ghi lß; 2- hép gãp; 3- bao h¬i; 4- bé qu¸ nhiÖt. 26
 9. Lß h¬i èng n−íc chØ ®−îc ph¸t triÓn khi ng−êi ta ®· cã thÓ chÕ t¹o c¸c èng liÒn (kh«ng cã mèi hµn däc). Lß h¬i nµy cã tõ nöa sau cña thÕ kû 19. Lß h¬i èng n−íc cã nh÷ng −u ®iÓm sau ®©y: H×nh 4.16. Lß h¬i cã hép gãp bao h¬i ®Æt ngang. - Cã thÓ t¨ng bÒ mÆt ®èt chÕ t¹o tõ nh÷ng èng cã ®−êng kÝnh nhá vµ ®Æt dµy trong ®−êng khãi; - Cho phÐp t¨ng ®¸ng kÓ ¸p suÊt h¬i v× c¸c èng sinh h¬i cã ®−êng kÝnh b»ng 50 ÷ 100 mm, vµ bao h¬i lóc nµy kh«ng ph¶i lµm nhiÖm vô bÒ mÆt ®èt n÷a nªn cã thÓ gi¶m ®−êng kÝnh ®Õn 800 ÷ 1500 mm; - Gi¶m rÊt nhiÒu l−îng kim lo¹i tiªu hao cho lß, suÊt tiªu hao kim lo¹i gi¶m tõ 8 ÷ 10 t/t h¬i/h ®Õn 3 ÷ 3,5 t/t h¬i/h. 4.1.2.1. Lß h¬i èng n−íc cã hép gãp Lo¹i lß h¬i cã hép gãp víi nh÷ng èng n−íc h¬i nghiªng ( 10o ÷ 15o so víi mÆt ph¼ng ngang). Cã hai lo¹i ®ã lµ lo¹i cã bao h¬i ®Æt däc vµ lo¹i cã bao h¬i ®Æt ngang. Sè èng h¹n chÕ c¶ chiÒu ngang lÉn chiÒu ®øng. Do cã hép gãp t¸n ®inh nªn kh«ng thÓ t¨ng ¸p suÊt lªn cao ®−îc, dÔ x× hë nh÷ng chç nèi nóc èng vµo hép gãp do gi·n në nhiÖt cña chóng kh«ng ®Òu. 27
 10. Lß h¬i cã hép gãp ®−îc chÕ t¹o ®Õn s¶n l−îng 16 t/h, ¸p suÊt lµm viÖc b»ng 2,0 MPa, bÒ mÆt hÊp thu nhiÖt ®¹t ®Õn 450 m2, suÊt sinh h¬i b»ng 35 kg/m2h, chiÒu dµi c¸c èng n−íc ®Õn 5 m vµ lµ c¸c èng th¼ng. 4.1.2.2. Lß h¬i èng n−íc cã èng gãp ph©n ®o¹n §Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña hép gãp ng−êi ta ph©n hép gãp thµnh nhiÒu èng gãp cã tiÕt diÖn vu«ng hay ch÷ nhËt, kÝch th−íc mçi èng gãp vu«ng cã thÓ ®¹t ®Õn 140 × 140 mm. Nh÷ng lß h¬i nµy do h·ng Babcock-Wilcox khëi th¶o vµ chÕ t¹o ®Çu tiªn. a) b) H×nh 4.17. Lß h¬i cã èng gãp ph©n ®o¹n. a) nèi èng víi hép gãp ; b) chi tiÕt n¾p ®Ëy lç trªn èng gãp. 1- hép gãp; 2- bu l«ng; 3- ªcu; 4- mèc ; a- lç kiÓm tra;b- lç nóc èng; c- n¾p ®Ëy. V× thêi kú Êy ng−êi ta ch−a biÕt xö lý n−íc cÊp cho lß h¬i nªn ph¶i ®Æt c¸c lç ë hép gãp hay èng gãp ph©n ®o¹n ®èi diÖn víi èng ®Ó lµm s¹ch c¸u cÆn b¸m trong èng b»ng biÖn ph¸p c¬ khÝ. Nh÷ng lç nµy cã n¾p ®Ëy kiÓu enlip vµ xiÕt bul«ng thËt chÆt. ë nh÷ng n−íc Anh, §øc, Mü m·i tíi nh÷ng n¨m 1940 míi ngõng h¼n viÖc s¶n xuÊt nh÷ng lß h¬i lo¹i nµy. 4.1.2.3. Lß h¬i cã nhiÒu bao h¬i Lß h¬i èng n−íc ®øng cã tuÇn hoµn cña n−íc râ rÖt vµ m¹nh. Lß h¬i lo¹i nµy cã ba, bèn vµ n¨m bao h¬i (nh− lß Sterling) vµ ®−îc dïng phæ biÕn trong nh÷ng n¨m 1925 - 1930. 28
 11. H×nh 4.18. LßGacberg cã 4 bao h¬i, èng n−íc th¼ng. 29
 12. H×nh 4.19. Lß h¬i 4 bao h¬i èng n−íc ®øng cã bé h©m n−íc víi 2 bao h¬i. 1- h¬i kh«; 2- bé qu¸ nhiÖt; 3- bé h©m n−íc. Lß h¬i Sterling cã c¸c èng n−íc ®−îc uèn cong. Kho¶ng tõ n¨m 1930 ng−êi ta thay bao h¬i t¸n ®inh b»ng hµn ®iÖn. 30
 13. 4.1.3. Lß h¬i èng n−íc cã c¸c dµn èng Dùa vµo ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn cña n−íc vµ hçn hîp h¬i n−íc trong lß h¬i cã thÓ ph©n chia thµnh lß h¬i cã tuÇn hoµn tù nhiªn, cã tuÇn hoµn c−ìng bøc vµ trùc l−u (once through boiler). 4.1.3.1. Lß h¬i cã tuÇn hoµn tù nhiªn Sù thay ®æi tËn gèc s¬ ®å nguyªn lý cña lß h¬i èng n−íc b¾t ®Çu vµo nh÷ng n¨m thø 20 cña thÕ kû XX. Së dÜ cã sù thay ®æi nh− vËy v× sù tiÕn bé cña kü thuËt xö lý n−íc ®· cho phÐp b¶o ®¶m ®−îc chÕ ®é lµm viÖc cña lß h¬i kh«ng cã ®ãng c¸u trong èng b»ng c¸ch lµm mÒm n−íc (trao ®æi ion), ®ång thêi tiÕn hµnh xö lý n−íc bæ sung b»ng phèt-ph¸t vµ x¶ liªn tôc. Do tiÕn bé nµy mµ ng−êi ta ®· cã thÓ dïng c¸c èng uèn cong thay cho c¸c èng th¼ng tr−íc ®©y. H×nh 4.20. Sù ph¸t triÓn cña lß h¬i tuÇn hoµn tù nhiªn C¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn khi chÕ t¹o lß h¬i bao gåm: - T¨ng D, p, t; - Gi¶m khèi l−îng vµ kÝch th−íc b»ng c¸ch gi¶m sè bao h¬i, dïng èng cã ®−êng kÝnh bÐ; - T¨ng bÒ mÆt ®èt hÊp thu nhiÖt b»ng bøc x¹, dïng t−êng nhÑ vµ b¶o «n lß; - Hoµn thiÖn tuÇn hoµn, tr¸nh ®èt nãng c¸c èng n−íc xuèng; 31
 14. - T¨ng hiÖu suÊt lß b»ng c¸ch ®Æt c¸c bÒ mÆt ®èt ë phÇn ®u«i lß; - Hoµn thiÖn ph−¬ng ph¸p ®èt nhiªn liÖu. H×nh 4.20a. Sù ph¸t triÓn cña lß h¬i èng n−íc ®øng. a- lß 4 bao h¬i èng n−íc th¼ng; b, c, d, e, g- lß 2, 3, 4, 5 bao h¬i; g- lß mét bao h¬i kiÓu hiÖn ®¹i. H×nh 4.20b. Sù ph¸t triÓn cña lß h¬i èng n−íc ®øng nhiÒu bao h¬i. a- lß Oschats; b- lß Sl¸dek; c- lß Garbe; d- lß Sterling. 32
 15. Vµo nh÷ng n¨m 1920 - 1930, ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi nh− Liªn X« (cò), Mü, Ph¸p, §øc ng−êi ta ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ thÝ nghiÖm mét ph−¬ng ph¸p míi ®Ó ®èt nhiªn liÖu r¾n, ®ã lµ ph−¬ng ph¸p ®èt than bét. Do ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®èt bét than trong buång löa lß h¬i mµ s¶n l−îng h¬i cña lß ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu. N¨m 1923 ng−êi ta ®· b¾t ®Çu dïng th«ng sè cao ®Ó t¨ng hiÖu suÊt vµ ®é kinh tÕ sö dông than trong viÖc s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng. H×nh 4.22. Sù ph¸t triÓn tiÕp theo cña lß h¬i èng n−íc ®øng. 1- bé qu¸ nhiÖt; 2- bé h©m n−íc; 3- bé sÊy kh«ng khÝ; 4- dµn èng sinh h¬i. 33
 16. H×nh 4.24a. CÊu t¹o lß h¬i hai bao h¬i ДКВР. 1- dµn èng bøc x¹; 2- bao h¬i trªn; 3- ¸p kÕ; 4- van an toµn; 6- ph©n ly h¬i; 8- ®−êng khãi ®i; 9- tÊm ch¾n; 10- côm èng bøc x¹; 11- thiÕt bÞ thæi bôi; 12- bao h¬i d−íi; 13- van x¶ ®¸y Trªn h×nh 4.24a. biÓu diÔn cÊu t¹o lß h¬i hai bao h¬i kiÓu ДКВР. Lß ®−îc chÕ t¹o víi nhiÒu c«ng suÊt vµ ¸p sóat h¬i kh¸c nhau. Lß cã ¸p suÊt lµm viÖc ®Õn 1,4Mpa; 34
 17. c«ng suÊt D = 2,5; 4; 6,5; 10 vµ 25t/h. H×nh 4.24b. m« t¶ cÊu tróc kh«ng gian c¸c dµn èng lß h¬i hai bao h¬i kiÓu ДКВР Trªn h×nh 4.25. tr×nh bµy lß h¬i ghi xÝch, c«ng suÊt 35t/h, p = 4Mpa, tqn = 450 C, tnc = 1050C; ®èt nhiªn liÖu hçn hîp gç vµ trÊu; cã nhiÖt trÞ Qt = = 22,5Mj/kg; 0 ®é Èm W = 8,25%; ®é tro A = 26,6%; l−îng chÊt bèc Vc = 36,4%. DiÖn tÝch bÒ mÆt nhËn nhiÖt sinh h¬i H = 358m2; diÖn tÝch bÒ mÆt ®è cña bé qu¸ nhiÖt 360m2; bé h©m n−íc 800m2; bé sÊy kh«ng khÝ 500m2. NhiÖt ®é kh«ng khÝ nãng ra khái bé sÊy t = 1200C; nhiÖt ®é khãÝ th¶i ra khái lß t = 1600C; hiÖu suÊt ®¹t 79% ë c«ng suÊt ®inh møc vµ 81% ë c«ng suÊt kinh tÕ; trë lùc ®−êng kh«ng khÝ 2020pa; trë lùc ®−êng khãÝ lµ 1600pa; qu¹t khãi cã l−u l−îng 14m3/s; qu¹t giã cã l−u l−îng 12,4m3/s ë nhiÖt ®é 00C vµ ¸p suÊt 0,1Mpa.; H×nh 4.26. biÓu diÔn cÊu tróc lß hai bao h¬i cã s¶n l−îng h¬i D =50t/h, ¸p suÊt p = 6,4Mpa, nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt tqn = 4600C, nhiÖt ®é n−íc cÊp vµo lß tnc = 1300C.. 35
 18. H×nh 4.25. Lß ghi xÝch, c«ng suÊt 35t/h, p = 4Mpa, tqn = 4500C, tnc = 1050C. Lß ®èt b»ng nhiªn liÖu khÝ hoÆc láng; cã diÖn tÝch bÒ mÆt nhËn nhiÖt sinh h¬i H = 554m2; bÒ mÆt bé qu¸ nhiÖt 589,5m2; bé h©m n−íc 354m2; bé sÊy kh«ng khÝ 1030m2; nhiÖt ®é kh«ng khÝ nãng t = 2110C; nhiÖt ®é khãÝ th¶i t = 1800C; hiÖu suÊt ®¹t 87% khi ®èt d©u vµ 88% khi ®èt khÝ; trë lùc ®−êng kh«ng khÝ 2020pa; trë lùc ®−êng khãÝ lµ 960pa; trëlùc ®−êng h¬i qu¸ nhiÖt 0,665Mpa; 36
 19. ë nh÷ng lß th«ng sè cao vai trß cña bé qu¸ nhiÖt t¨ng lªn râ rÖt vµ trë thµnh phÇn tö kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña thiÕt bÞ lß h¬i. Lß cã tuÇn hoµn tù nhiªn dïng ®Õn ¸p suÊt p = 18 MPa. 4.1.3.2. Lß h¬i cã tuÇn hoµn c−ìng bøc Bªn c¹nh nh÷ng lß h¬i cã tuÇn hoµn tù nhiªn cña n−íc vµ hçn hîp h¬i n−íc trong c¸c dµn èng sinh h¬i, ®· xuÊt hiÖn vµo n¨m 1923 nh÷ng lß h¬i cã tuÇn hoµn c−ìng bøc. §ã lµ lß La Mont (Mü) cã suÊt sinh h¬i ®Õn 46 ÷ 170 kg/m2h. Vµo nh÷ng n¨m 1930 - 1945 chóng ®−îc dïng phæ biÕn. ë Mü cã c¸c lß h¬i La Mont lín D=250 ÷ 430 t/h víi p = 21,5 MPa. ë Anh cã lo¹i lß h¬i nµy víi D = 1700 t/h, pqn = 17 MPa, tqn = 568 oC, vµ qu¸ nhiÖt trung gian ®Õn 568 oC. H×nh 4.30. Lß h¬i La Mont (Mü): 1− bao h¬i, 2− b¬m tuÇn hoµn, 3− dµn èng sinh h¬i, 4, 5− bé qu¸ nhiÖt, 6− bé h©m n−íc. 4.1.3.3. Lß h¬i trùc l−u ý t−ëng t¹o ra lß h¬i kiÓu trùc l−u ®· cã tõ thÕ kû 19. §Õn tr−íc chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt mét kü s− TiÖp tªn lµ Müller ®· khëi th¶o lß trùc l−u vÒ mÆt kü thuËt. 37
 20. ¤ng ta di c− sang Anh vµ ®æi tªn lµ Benson. T¸c gi¶ ®· giao ph¸t minh cña m×nh cho mét h·ng §øc lµ Siemens-Schuckert vµ hä ®· ¸p dông vµo n¨m 1923. ë Liªn X« (cò) vµo nh÷ng n¨m 1930 - 1931 gi¸o s− L. K. Ramzin (Л. K. Paмзuн) còng ®· ph¸t minh ra lß h¬i trùc l−u mang tªn «ng. Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai lß Paмзuн ®−îc dïng phæ biÕn ë Liªn X« (cò). ë Thôy Sü cã lß h¬i Sulzer, v× Thôy Sü kh«ng cã quÆng vµ than nªn ®ßi hái gi¶m kim lo¹i ®Ó chÕ t¹o lß h¬i, mµ lß h¬i nµy ®· ®¸p øng ®−îc ®ßi hái ®ã. H×nh 4.31. biÓu diÔn nguyªn lý cÊu t¹o lß h¬i tuÇn hoµn c−ìng bøc tËn dông khãi th¶i tõ lß mactanh a) b) H×nh 4.32. S¬ ®å cña lß h¬i trùc l−u: a- lß Ben-s¬n, b- lß Sulzer, c- lß Ramzin 1−phÇn h©m n−íc; 2−phÇn sinh h¬i; 3−phÇn qu¸ nhiÖt. c) 38
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2