intTypePromotion=3

Chuyên đề 3: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
371
lượt xem
42
download

Chuyên đề 3: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 3: bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 3: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn

  1. CHUYÊN Đ 3. CON L C ĐƠN Câu 1. Con l c đơn có đ dài l1, chu kỳ T1 = 3s, con l c có chi u dài l2 dao đ ng v i chi kỳ T2 = 4s. Chu kỳ c a con có đ dài l = l1 + l2. A. T = 3s B. T = 9 s C. T = 5s T=6s Câu 2. M t đ ng h qu l c đ m dây có chu kỳ T = 2s, m i ngày nhanh 90s, ph i đi u ch nh chi u dài c a con l c th nào đ đ ng h ch y đúng A. Tăng 0,2% B.Gi m 0,1% C. Tăng 1% D. Gi m 2% Câu 3. M t đ ng h qu l c m i ngày ch m 130s ph i đi u ch nh chi u dài c a con l c th nào đ đ ng h ch y đúng A.Tăng 0,2% B. Gi m 0,2% c. Tăng 0,3% D. Gi m 0,3% Câu 4. M t đ ng h qu l c ch y đúng m t đ t v i T0 = 2s, đưa đ ng h lên đ cao h = 2500m thì m i ngày đ ng h ch y nhanh hay ch m là bao nhiêu,bi t R = 6400km A. ch m 67,5s B. Nhanh33,75s C.Ch m 33,75s D. Nhanh 67,5s Câu 5. M t đ ng h ch y đúng nhi t đ t1 = 100 C, n u nhi t đ tăng đ n t2 = 200C thì m i ngày đêm đ ng h ch y nhanh hay ch m là bao nhiêu? H s n dài α = 2.10 - 5 K-1 A. Ch m 17,28s B. nhanh 17,28s C. Ch m 8,64s D. Nhanh 8,64s. Câu 6: M t con l c đơn g m m t s i dây dài 1m, dao đ ng t i nơi gia t c tr ng trư ng g = π2 = 10m/s2. chu kì dao đ ng nh c a con l c là? A. 20s B.10s C.2s D. 1s Câu 7: Hai con l c đơn có chi u dài l1, l2 có chu kì dao đ ng nhơ tương ng là T1 =0,3s, T2 = 0,4s. Chu kì dao đ ng nh c a con l c đơn có chi u dài l = l1 + l2 là: A. 0.7s B. 0,5s C. 0.265s D. 0.35s Câu 8: M t con l c đơn có chi u dài l. Trong kho ng th i gian ∆t nó th c hi n 12 dao đ ng. Khi gi m đ dài 23cm thì cũng trong th i gian nói trên, con l c th c hi n đư c 20 dao đ ng. Chi u dài ban đ u c a ccon l c là? A. 30cm B. 40 cm C. 50cm D. 80cm Câu 9. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng đi u hòa v i chu kỳ T1 khi qua v trí cân b ng dây treo con l c b k p ch t t i trung đi m c a nó. Chu kỳ dao đ ng m i tính theo chu kỳ ban đ u là bao nhiêu? A. T1/ 2 B. T1/ 2 C. T1 2 D. T1(1+ 2 ) Câu 10. M t con l c đơn có chi u dài l = 1m, m = 0,1 kg nó dao đ ng v i chu kỳ T = 2 s. Thêm m t v t n ng có m’ = 100 g vào h i con l c có chu kỳ dao đ ng m i là bao nhiêu?
  2. A. 2s B. 4s C. 6 s D. 8s Câu 11. M t con l c có chu kỳ T = 2s, ngư i ta gi m b t chi u dài c a con l c đi 19 cm thì chu kỳ T’ = 1,8 s. Xác đ nh gia t c g t i đi m treo con l c. L y π2 = 10. A. 10 m/s2 B. 9,84 m/s2 C. 9,81 m/s2 D. 9,8 m/s2 Câu 12: M t con l c đơn có chi u dài l = 1m. Khi qua l c n ng m = 0,1kg, nó dao đ ng v i chu kì T =0,2s. Neu treo thêm vào qu l c m t v t n a n ng 100g thì chu kì dao đ ng s là bao nhiêu? A .8s B.6s C.4s D. 2s Câu 13: M t con l c đơn có chu kì dao đ ng T =2s. khi ngư i ta gi m b t 9cm. chu kì dao đ ng c a con l c là T’ = 1,8s. Tính gia t c tr ng l c nơi đ t con l c? L y π2 = 10 A. 10m/s2 B.9,84m/s2 C. 9,81m/s2 D. 9,80m/s2 Câu 14: M t con l c đơn có chiêug dài l = 1m đư c kéo l ch kh i v trí cân b ng m t góc α0 = 50 so v i phương th ng đ ng r i th nh cho v t dao đ ng. Cho g = π2 = 10m/s2. V n t c c a con l c khi v t i v trí cân b ng là: A. 0,028m/s B. 0,087m/s C. 0,278m/s D 15,8m/s Câu 15: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng m = 200g, chi u dài l = 50cm. tù v trí cân b ng ta truy n cho v t n ng m t v n t c v = 1m/s theo phương ngang. L y g = π2 = 10m/s2. L c căng dây khi v t đi qua v trí cân b ng là: A. 6N B.4N C.3N D. 2,4N Câu 16: M t con l c đơn có chu kì dao đ ng T = 2s t i nơi có g = 10m/s2. Biên đ góc c a dao đ ng là 60.V n t c c a con l c t i v trí có li đ góc 30 có đ l n là: A. 28,7m/s B. 27,8m/s C. 25m/s D. 22,2m/s Câu 17: M t con l c đơn có chi u dài l = 1m dao đ ng đi u hòa nơi có g = π2 = 10m/s2. Lúc t = 0, con l c đi qua v trí cân b ng theo chi u dương v i v n t c 0,5m/s. sau 2,5s v t c c a con l ac có đ l n là: A. 0 B. 0,125m/s C. 0,25m/s D. 0,5m/s Câu 18: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng m = 0,1kg chi u dài l =40cm. Kðo con l c l ch kh i v trí cân b ng m t góc 300 r i buông tay. L y g =10m/s2. L c căng dây khi đi qua v trí cao nh t là: A. 2 /3N B. 3 /2 N C. 0,2N D. 0,5N Câu 19: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng m = 200g, dây treo có chi u dài l = 100cm. Kéo v t ra kh i v trí cân b ng n t góc α =600 r i buông ra không v n t c đ u. L y g = 10m/s2. Năng lư ng dao đ ng c a v t là: A. 0,27J B.0,13J C. 0,5J D.1J Câu 20: M t con l ac đơn có dây treo dài l = 100cm. V t n ng có kh i lư ng m =1kg, dao đ ng v i biên đ góc α0 = 0,1rad, t i nơi có gia t c tr ng trư ng g =10m/s2. Cơ năng toàn ph n c a con l c là:
  3. A. 0,05J B.0,07J C.0,5J D. 0,1J Câu 21: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng m =0,2kg, chi u dài dây treo l, dao đ ng nh v i biên đ s0 =5cm và chu kì T = 2s. L y g = π2 = 10m/s2. Cơ năng c a con l c là: A. 5.10-5J B. 25.10-5J C. 25.10-4J D. 25.10-3J Câu 22: M t con l c đơn dao đ ng đi u hòa v i biên đ góc α = 60. Con l c có đ ng năng b ng 3 l n th năng t i v trí có li đ góc là: A. 1,50 B. 20 C. 2,50 D. 30 Câu 23: M t con l c đơn dao đ ng v i phương trình α = 0,14sin2πt(rad). Th i gian ng n nh t đ con l c đi t v trí có li đ góc 0,07 rad đ n v trí biên g n nh t là: A. 1/6s B. 1/12s C. 5/12s D. 1/8s Câu 24: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng m =0,2kg dao đ ng v i phương trình s = 10sin2t(cm). th i đi m t = π/6s, con l c có đ ng năng là: A.1J B. 10-2J C. 10-3J D. 10-4J Câu 25: Hai con l c đơn có cùng kh i lư ng v t n ng, chi u dài dây treo l n lư t là l1 =81cm, l2 = 64cm dao đ ng v i biên đ góc nh t i cùng m t nơi v i cùng m t năng lư ng dao đ ng. Biên đ góc c a con l c th nh t là α1 =50, biên đ góc α2 c a con l c th hai là: A. 6,3280 B. 5,6250 C. 4,4450 D. 3,9510 Câu 26: M t đ ng h ch y đúng gi trên m t đ t nhi t đ 250C. Bi t h s n dài dây treo con l c α = 2.10-5k-1. Khi nh êt đ đó 200C thì sau m t ngày đêm đ ng h s ch y như th nào: A.Ch m 8,64s B. Nhanh 8,64s C. Ch m 4,32s D. Nhanh 4,32s Câu 27: M t đ ng h qu l c ch y nhanh 8,64s trong m t ngày t i m t nơi trên m t bi n và nhi t đ 100C. Thanh treo con l c có h s n dài α = 2.10-5k-1. Cùng v trí này, đ ng h ch y đúng gi nhi t đ là: A. 200C B. 150C C. 50C D. 00C Câu 28: M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên m t đ t. Bi t bán kính trái đ t là 6400km nà coi nhi t đ không nh hư ng t i chu kì con l c. Đưa đ ng h lên đ nh núi cao 640 m so v i m t đát thì m i ngày đ ng h ch y nhanh hay ch m bao nhiêu? A. Nhanh 17,28s B. Ch m 17,28s C. Nhanh 8,64s D. Ch m 8,64s Câu 29: M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên m t đ t. Đưa đ ng h xu ng gi ng sâu 400m so v i m t đ t. Coi nhi t đ hai nơi này b ng nhau và bán kính trái đ t là 6400km. Sau m t ngày đêm đ ng h ch y nhanh hay ch m bao nhiêu: A.Ch m 5,4s B. Nhanh 2,7s C. Nhanh 5,4s Ch m 2,7s
  4. Câu 30: M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên m t đ t nhi t đ 170C. Đưa đ ng h lên đ nh núi cao h = 640m thì đ ng h v n ch đúng gi . Bi t h s n dài dây treo con l c α =4.10-5k-1. Bán kính trái đ t là 6400km. Nhi t đ trên đ nh núi là: A. 17,50C B. 14,50C C. 120C D. 70C Câu 31. M t con l c đơn có chu kỳ T = 1,5 s khi treo vào thang máy đ ng yên. Chu kỳ c a con l c khi thang máy đi lên ch m d n đ u v i gia t c a = 1m/s2 là bao nhiêu? Cho g = 9,80m/s2. A. 4,7s B. 1,78s C. 1,58s D. 1,43s Câu 32. M t con l c đơn có chu kỳ T = 2 s khi đ t trong chân không, qu l c làm b ng h p kim có kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. b qua s c c n c a không khí qu l c ch u tác d ng c a l c đ y Acsimet,kh i lư ng riêng c a không khí là d = 1,33 g/l. Chu kỳ T’ c a con l c trong không khí là: A. 1,99978s B. 1,99985s C. 2,00024s D. 2,00015s Câu 33. M t con l c đơn dao đ ng nơi có g = 10m/s2. π2 = 10, l = 0,8 m, A = 12cm. Ch n g c t a đ t i v trí cân b ng, t = 0 lúc v t qua v trí cân b ng theo chi u dương. Phưong trình dao đ ng c a v t là A. x = 12sin(5 2 t)cm B. x = 12sin(2,5 2 t) cm C. x = 12sin(2,5 2 t + π/2) D. x = 24sin(2,5 2 t)cm Câu 34. M t con l c đơn có dây treo dài l, t i nơi có gia t c là g, biên đ góc là α0. Khi con l c đi ngang v trí có li đ góc là α thì bi u th c tính v n t c có d ng: A. v2 = gl.cos(α0 – α) B. v2 = 2gl.cos(α0 – α) C. v2 = gl.[cos(α) – cos(α0)] D. v2 = 2gl.[cos(α ) – cos α0] Câu 35. M t con l c đơn dao đ ng t i nơi có g, m α0, khi v t ngang qua v trí có α thì l c căng là T. Xác đ nh T A. T = mg[cosα - cos α0 ] B. T = 3mg[cosα - cos α0 ] C. T = mg[cosα0 - cos α ] D. T = mg[3cosα - 2cos α0 ] Câu 36 Con l c đơn đư c coi là dao đ ng đi u hoà n u : A. Dây treo r t dài so v i kích thư c v t. B. Góc l ch c c đ i nh hơn 100. C. B qua ma sát và c n tr c a môi trư ng. D. Các ý trên. Câu 37. Con l c đơn có chi u dài l dao đ ng v i chu kì T trong tr ng trư ng trái đ t g. N u cho con l c này vào trong thang máy chuy n đ ng đ tr ng lư ng gi m 2 l n thì chu kì dao đ ng c a con l c lúc này s : A. gi m 2 l n. B. Tăng 2 l n. C. Không đ i. D. K t qu khác k t qu trên. Câu 38. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc nh . Chu kì c a nó không đ i khi nào ? A. Thay đ i chi u dài c a con l c. B. Thay đ i kh i lư ng v t n ng. C. Tăng biên đ góc đ n 300. D. Thay đ i gia t c tr ng trư ng.
  5. Câu 39. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc 0. Thì cơ năng c a nó là : 2 A. mgl(1-cos 0)/2. B. mgl(1 - cos 0). C. mgl(1+ cos 0). D. mgl 0 . Câu 40. Con l c đon l = 1(m). Dao đ ng trong tr ng trư ng g = π2(m/s2), khi dao đ ng c dây treo th ng đ ng thì b vư ng vào 1 cái đinh trung đi m c a dây. Chu kì dao đ ng c a con l c s là : 2 A. 2 (s). B. 3 (s). C. (1+ )(s). D. K t qu khác. 2 g Câu 41. Con l c đơn g n trên xe ôtô trong tr ng trư ng g, ôtô chuy n đ ng v i a= thì khi 3 VTCB dây treo con l c l p v i phương th ng đ ng góc là: A. 600 B. 450 C. 300 D. K t qu khác. Câu 42. Con l c đơn : kh i lư ng v t n ng m = 0,1 (kg), dao đông v i biên đ góc = 60 trong tr ng trư ng g = π2(m/s2) thì s c căng c a dây l n nh t là : A. ≈ 1( N ) B. ≈ 0.997( N ) C. ≈ 4.92( N ) D. K t qu khác. Câu 43 Con l c toán : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao đ ng trong tr ng trư ng g=9,8(m/s2) khi không đư c cung c p năng lư ng bù thì sau 5 chu kì biên đ góc gi m t 50 xu ng 40. D duy trì dao đ ng thì công su t b máy cung c p năng lư ng cho nó là : A. P ≈ 4,8.10-3(W). B. P ≈ 48.10-5(W) C. P ≈ 5.10-4(W) D. K t qu khác. Câu 44 Con l c đơn dao đ ng đi u hoà trong thang máy đ ng yên, khi thang máy đi lên nhanh d n thì đ i lư ng v t lý nào không thay đ i : A. Biên đ B. Chu kì C. Cơ năng D. T n s góc. Câu 45. Con l c lò xo dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng trong thang máy đ ng yên, khi thang máy đi lên nhanh d n đ u, đ i lư ng v t lý nào thay đ i : A. VTCB. B. Chu kì C. Cơ năng D. Biên đ . Câu 46. Con l c đơn có chi u dàI l=0,25 (m) th c hi n 6 dao đ ng bé trong 12(s). kh i lư ng con lăc m=1/(5π2) (kg) thì trong lư ng c a con l c là : A. 0,2 (N) B. 0,3 (N) C. 0,5 (N) D. K t qu khác. Câu 47. Trong cùng 1 kho ng th i gian, con l c đơn có chi u dài l1 th c hi n đư c 10 dao đ ng bé, con l c đơn có có chi u dài l2 th c hiên đư c 6 dao đ ng bé. Hi u chi u dài hai con l c là 48(cm) thì tìm đư c : A. l1=27(cm) và l2=75(cm) B. l1=75(cm) và l2=27(cm) C. l1=30(cm) và l2=78(cm) D. K t qu khác. Câu 48. Con l c toán dao đ ng bé trên m t đ t có nhi t đ t10, đưa con l c này lên đ cao h thì chu kì dao đ ng bé v n không đ i. Câu nói nào không đúng ? A. đ cao h nhi t đ nh hơn t10. B. đ cao h nhi t đ l n hơn t10.
  6. C. đ cao h gia t c tr ng trư ng gi m. D. đ cao h dây treo và gia t c tr ng trư ng cùng gi m n l n. Câu 49 Ch t đi m kh i lư ng m=0,01(kg) dao đ ng đi u hoà trên m t đo n th ng 4(cm) v i t n s f=5(Hz). t=0 ch t đi m qua v trí cân b ng theo chi u dương c a qu đ o. H p l c tác d ng vào ch t đi m lúc t=0,95(s) là : A. ≈ 0,197(N) B. ≈ 1,97(N) C. ≈ 19,7(N) D. K t qu khác. Câu 50. Con l c đơn có qu c u b ng s t dao đ ng bé v i chu kì T. Đ t nam châm hút con l c v i l c F thì nó dao đ ng v i chu kì T’=1.1T. L c F hư ng theo phương : A. Đ ng th ng lên trên. B. Đ ng th ng xu ng dư i. C. Hư ng ngang. D. M t phương khác. Câu 51. Dây treo con l c đơn b đ t khi s c căng T > 2P. V i bbiên đ góc b ng bao nhiêu thì dây đ t VTCB ? A. 300 C. 600 CB 450 D. K t qu khác. Câu 52. Đ t con l c đơn dài hơn dao đ ng v i chu kì T g n 1 con l c đơn khác có chu kì dao đ ng T1=2(s). C sau Ät=200(s) thì tr ng thái dao đ ng c a hai con l c l i gi ng nhau. Chu kì dao đ ng c a con l c đơn là : A.T ≈ 1,9(s) B. ≈ 2,3(s) C.T ≈ 2,2 (s) D. K t qu khác. Câu 53. chu kì dao đ ng c a con l c đơn có chi u dàI l1, gia t c tr ng trương g1 là T1; Chu kì dao đ ng c a con l c đơn có chi u dàI l2, gia t c tr ng trư ng g2=g1/n l2 = n1l là T2 b ng : T1 A. T1 n B. n.T1 C. D. K t qu khác. n Câu 54 Con l c đơn dao đ ng trong m t toa xe đ ng yên v i chu kì T. chu kì dao đ ng s thay đ i khi nào ? A. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u lên cao. B. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u xu ng th p. C. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u theo phương ngang. D. Toa xe chuy n đ ng tròn đ u trên m t ph ng ngang. Câu 55. Bi u th c nào không ph I cơ năng c a con l c đơn chi u dài l dao đ ng v i phương trình : = 0sinωt. 1 A. w = mv2 + mgl(1 - cos ) B. w = mgl(1 - cos 0) 2 1 2 C. w = mgl(cos - cos 0) D. W = mgl 0 2 BÀI T P C NG C
  7. Câu 1. M t con l c đơn g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg, dao đ ng nơi gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . Tính chu kỳ dao đ ng c a con l c khi biên đ nh . A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,5s Câu 2 M t con l c đơn có đ dài b ng 1. Trong kho ng th i gian t nó th c hi n 12 dao đ ng. Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i gian t như trên, con l c th c hi n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính đ dài ban đ u c a con l c. A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm Câu 3 M t con l c đ ng h ch y đúng trên m t đ t, có chu kỳ T = 2s. Đưa đ ng h lên đ nh m t ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y nhanh hơn hay ch m hơn bao nhiêu? Cho bi t bán kính Trái Đ t R = 6400km, và con l c đư c ch t o sao cho nhi t đ không nh hư ng đ n chu kỳ. A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s Câu 4 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2,4s khi trên m t đ t. H i chu kỳ con l c s b ng bao nhiêu khi đem lên m t trăng, bi t r ng kh i lư ng trái đ t l n hơn kh i lư ng m t trăng 81 l n, và bán kính trái đ t l n hơn bán kính m t trăng 3,7 l n. Xem như nh hư ng c a nhi t đ không đáng k . A. T' = 2,0s B. T' = 2,4s C. T' = 4,8s D. T' = 5,8s Câu 5 Hai con l c đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con l c đơn có đ dài b ng t ng đ dài b ng t ng chi u dài hai con l c nói trên. A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s Câu 6 Ngư i ta đưa m t con l c đơn t m t đ t lên m t nơi có đ cao 5km. H i đ dài c a nó ph i thay đ i th nào đ chu kỳ dao đ ng không thay đ i. A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l Câu 7 M t đ ng h con l c đ m giây (T = 2s) m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con l c ph i đư c đi u ch nh như th nào đ đ ng h ch y đúng. A. Tăng 0,3% B. Gi m 0,3% C. Tăng 0,2% D. Gi m 0,2% Câu 8 M t con l c đơn chu kỳ T = 2s khi treo vào m t thang máy đ ng yên. Tính chu kỳ T' c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2. A. 2,10s B. 2,02s C. 2,01s D. 1,99s Câu 9 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2s khi đ t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' c a con l c khi đ t con l c trong không khí; s c c n c a không khí xem như không đáng k , qu l c ch u tác d ng c a s c đ y Archimède, kh i lư ng riêng c a không khí là d = 1,3g/lít. A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s
  8. Câu 10 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i α là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng đ ng khi con l c v trí cân b ng. hãy xác đ nh α: A. α = 26034' B. α = 21048' C. α = 16042' D. α = 11019' Câu 11 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. Tìm chu kì co l c khi dao đ ng trong đi n trư ng gi a hai b n kim lo i. A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s Câu 12 M t con l c đơn dao đ ng v i li giác r t bé θ. Tính cư ng đ l c h i ph c khi qu n ng có kh i lư ng 10kg. Cho g = 9,8 m/s2. A. F = 98θ N B. F = 98 N C. F = 98θ2 N D. F = 98sinθ N Câu 13 Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương x, và m t theo phương y. N u bán kính qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n đ ng đư c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành ph n theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) Câu 14 M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ b ng 10s. Phương trình nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t? A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 15 M t con l c đơn g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg, dao đ ng nơi gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . Tính chu kỳ dao đ ng c a con l c khi biên đ nh . A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,2s Câu 16 M t con l c đơn có đ dài b ng 1. Trong kho ng th i gian t nó th c hi n 12 dao đ ng. Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i gian t như trên, con l c th c hi n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính đ dài ban đ u c a con l c. A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm Câu 17 M t con l c đ ng h ch y đúng trên m t đ t, có chu kỳ T = 2s. Đưa đ ng h lên đ nh m t ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y nhanh hơn hay ch m hơn bao nhiêu? Cho bi t bán kính Trái Đ t R = 6400km, và con l c đư c ch t o sao cho nhi t đ không nh hư ng đ n chu kỳ. A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s
  9. Câu 18 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2,4s khi trên m t đ t. H i chu kỳ con l c s b ng bao nhiêu khi đem lên m t trăng, bi t r ng kh i lư ng trái đ t l n hơn kh i lư ng m t trăng 81 l n, và bán kính trái đ t l n hơn bán kính m t trăng 3,7 l n. Xem như nh hư ng c a nhi t đ không đáng k . A. T' = 2,0s B. T' = 2,4s C. T' = 4,8s D. T' = 5,8s Câu 19 Hai con l c đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con l c đơn có đ dài b ng t ng đ dài b ng t ng chi u dài hai con l c nói trên. A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s Câu 20 Ngư i ta đưa m t con l c đơn t m t đ t lên m t nơi có đ cao 5km. H i đ dài c a nó ph i thay đ i th nào đ chu kỳ dao đ ng không thay đ i. A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l Câu 21 M t đ ng h con l c đ m giây (T = 2s) m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con l c ph i đư c đi u ch nh như th nào đ đ ng h ch y đúng. A. Tăng 0,3% B. Gi m 0,3% C. Tăng 0,2% D. Gi m 0,2% Câu 22 M t con l c đơn chu kỳ T = 2s khi treo vào m t thang máy đ ng yên. Tính chu kỳ T' c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2. A. 2,02s B. 2,01s C. 1,99s D. 1,87s Câu 23 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2s khi đ t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' c a con l c khi đ t con l c trong không khí; s c c n c a không khí xem như không đáng k , qu l c ch u tác d ng c a s c đ y Archimède, kh i lư ng riêng c a không khí là d = 1,3g/lít. A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s Câu 24 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i α là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng đ ng khi con l c v trí cân b ng. hãy xác đ nh α: A. α = 26034' B. α = 21048' C. α = 16042' D. α = 11019' Câu 25 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. Tìm chu kì co l c khi dao đ ng trong đi n trư ng gi a hai b n kim lo i. A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản