intTypePromotion=3

Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
90
lượt xem
24
download

Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5

 1. Tr c nghi m hóa vô cơ 1 Biên so n: Võ H ng Thái 757. S oxi hóa và hóa tr c a C trong canxi cacbua (CaC2) l n lư t là: A. -4; IV B. -1; I C. -2; IV D. -1; IV 758. Hóa tr c a C và s oxi hóa c a C trong nhôm cacbua (Al4C3) l n lư t là: A. IV; -1 B. IV; -4 C. III; -3 D. IV; +4 759. S oxi hóa c a C và N trong metylamin (CH3NH2) l n lư t là: A. -2; -3 B. -3; -3 C. -4; -1 D. -3; -2 760. S oxi hóa c a cacbon b c hai trong phân t propan (C3H8) là: 8 A. -3 B. − C. -2 D. +2 3 761. Nitrobenzen (C6H5NO2) tác d ng v i hi ro nguyên t m i sinh ( ang sinh) thu ư c anilin (C6H5NH2). S oxi hóa c a nguyên t N trong hai ch t nitrobenzen và anilin l n lư t là: A. +2; -2 B. +3; -3 C. +2; -3 D. +5; -1 762. Hóa tr và s oxi hóa c a O trong phân t oxi ơn ch t là: A. 0; 0 B. 0; -2 C. 0; 2 D. II; 0 763. S oxi hóa và hóa tr c a O trong phân t H2O2 là: A. -2; II B. -1; I C. -1; II D. -2; I 764. Ch n phát bi u úng khi nói v FeS và FeS2: A. Trong hai ch t trên c Fe và S u có hóa tr gi ng nhau B. Trong hai ch t trên c Fe, S u có hóa tr và s oxi hóa khác nhau C. Trong c hai ch t trên Fe có hóa tr và s oxi hóa gi ng nhau, ch có S có hóa tr và s oxi hóa khác nhau D. Trong hai ch t trên c Fe và S u có hóa tr gi ng nhau, ch có s oxi hóa khác nhau 765. S oxi hóa c a m i nguyên t C trong phân t axit axetic (CH3COOH) theo chi u t trái sang ph i c a công th c trên là: A. 0 B. +3; -3 C. -3; +3 D. -4; +4 766. Nguyên t c chung cân b ng ph n ng oxi hóa kh là: A. S i n t cho ch t oxi hóa b ng s i n t nh n c a ch t kh B. S oxi hóa tăng c a ch t kh b ng s oxi hóa gi m c a ch t oxi hóa C. S i n t cho c a quá trình kh b ng s i n t nh n c a quá trình oxi hóa D. T t c các ý trên u úng 767. V i ph n ng: aFe + bHNO3(l) → cFe(NO3)3 + dNO↑ + eH2O T ng h s nguyên nh nh t c a (a + b + c + d + e) là: A. 12 B. 15 C. 8 D. 9 768. Mu i s t (II) sunfat làm m t màu tím c a dung d ch kali pemanganat trong môi trư ng axit sunfuric theo ph n ng sau: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Mu n tác d ng v a 10 mL dung d ch FeSO4 0,1M trong môi trư ng H2SO4 thì c n dùng bao nhiêu th tích dung d ch KMnO4 0,01M?
 2. Tr c nghi m hóa vô cơ 2 Biên so n: Võ H ng Thái A. 10 mL B. 20 mL C. 30 mL D. 40 mL 769. Kim lo i ng b hòa tan trong dung d ch axit nitric m c theo ph n ng: Cu + HNO3( ) → Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O hòa tan h t 1 mol Cu thì c n: A. 4 mol HNO3, trong ó HNO3 ch óng vai trò ch t oxi hóa B. 8 mol HNO3, trong ó ch có 4 mol HNO3 óng vai trò ch t oxi hóa th t s C. 4 mol HNO3, trong ó có 2 mol HNO3 óng vai trò ch t oxi hóa th t s D. 6 mol HNO3 trong ó có 3 mol HNO3 óng vai trò ch t oxi hóa, còn 3 mol HNO3 óng vai trò t o môi trư ng axit 770. Mu i s t (II) tác d ng ư c v i mu i icromat trong môi trư ng axit theo ph n ng sau: Fe2+ + Cr2O72- + H+ → Fe3+ + Cr3+ + H2O H s nguyên nh nh t ng trư c ch t b kh c a ph n ng trên ph n ng cân b ng s nguyên t cúa các nguyên t là: A. 6 B.4 C. 2 D. 1 771. Pirit s t tác d ng v i dung d ch H2SO4 m c, nóng, theo ph n ng: FeS2 + H2SO4( , nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O Ch n phát bi u úng: A. 2 mol FeS2 ã oxi hóa 14 mol H2SO4 B. Ph n ng v a gi a ch t kh v i ch t oxi hóa theo t l s mol là 1 : 7 C. 1 mol FeS2 ph n ng v a v i 7 mol H2SO4 D. FeS2 v a óng vai trò ch t kh , v a óng vai trò ch t oxi hóa 772. Ph n ng: Al + NO3- + OH- + H2O → AlO2- + NH3↑ T l sô mol ph n ng v a gi a ch t oxi hóa : ch t kh là: A. 2 : 3 B. 6 : 2 C. 3 : 8 D. 8 : 3 773. Khi i n phân dung d ch CuCl2 b ng i n c c trơ. Quá trình x y ra t i c c âm (catot), c c dương (anot) bình i n phân như sau: Catot: Cu2+ + 2e- → Cu Anot: 2Cl- - 2e- → Cl2↑ Ch n cách nói úng: A. Cu2+ b kh c c âm bình i n phân; Cl- b oxi hóa t i c c dương c a bình i n phân B. Có quá trình oxi hóa catot, có quá trình kh anot bình i n phân 2+ - C. Cu b oxi hóa t o Cu, còn Cl b kh t o khí clo D. Catot n i v i c c âm c a pin (ngu n i n m t chi u) mà c c âm c a pin luôn luôn x y ra quá trình oxi hóa nên c c âm c a bình i n phân cũng có quá trình oxi hóa; Còn anot n i v i c c dương c a pin nên t i c c dương c a bình nh phân có quá trình kh x y ra. 774. Ph n ng x y ra trong pin khô (pin Zn-C, pin Leclanché) là: Zn + 2MnO2 + NH4Cl → MnOOH + Zn(NH3)2Cl2 E = 1,26 V Ch t nào b kh trong pin khô? A. Zn B. MnO2 C. NH4Cl D. Zn(NH3)2Cl2 775. Ph n ng x y ra trong acqui chì khi phóng i n là: Pb + PbO2 + 2H2SO4 → 2PbSO4↓ + 2H2O catot x y ra quá trình kh , quá trình x y ra catot trong quá trình phóng i n trong acqui chì là:
 3. Tr c nghi m hóa vô cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái A. Pb + SO42- - 2e- → PbSO4↓ B. PbSO4 + 2H2O - 2e- → PbO2↓ + SO42- + 4H+ C. PbO2 + SO42- + 4H+ + 2e- → PbSO4↓ + 2H2O D. PbSO4 + 2e- → Pb + SO42- 776. Nhúng mi ng kim lo i s t (dư) vào dung d ch ch a m t trong nh ng ch t sau ây: CuSO4; AgNO3; FeCl3; HNO3 (loãng); Pb(NO3)2; H2SO4 ( m c, nóng); Al2(SO4)3; HgCl2; NiCl2; Zn(NO3)2. S ph n ng t o thành mu i s t (II) là: A. 8 B. 6 C. 5 D. 4 Bi t: C p Ox/Kh Fe2+/Fe Cu2+/Cu Ag+/Ag Fe3+/Fe2+ Pb2+/Pb Al3+/Al Hg2+/Hg Ni2+/Ni Zn2+/Zn E0 (V) -0,44 0,34 0,80 0,77 -0,13 -1,66 0,85 -0,26 -0,76 777. H n h p A g m hai kim lo i nhôm và s t, trong ó s mol nhôm g p ôi s mol s t. Hòa tan 4,4 gam h n h p A vào 150 mL dung d ch AgNO3 2 M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, còn l i m gam ch t r n không tan. Tr s c a m là: A. 33,52 gam B. 32,94 gam C. 34,38 gam D. 32,96 gam (Al = 27; Fe = 56; Ag = 108) 778. M t h p kim g m Al-Cu-Ag. xác nh hàm lư ng b c có trong h p kim này, ngư i hòa tan h t 0,5 gam h p kim này b ng dung d ch HNO3, sau ó cho lư ng dư dung d ch NaCl vào, thu ư c 0,1993 gam k t t a. Hàm lư ng b c (ph n trăm kh i lư ng b c) trong h p kim là: A. 30% B. 35% C. 40% D. 45% (Al = 27; Cu = 64; Ag = 108; Cl = 35,5) 779. Khi tr n dung d ch ch a m t ch t oxi hóa v i dung d ch ch a m t ch t kh , thì: A. S có ph n ng x y ra. B. S có ph n ng x y ra, t o ra m t ch t kh và m t ch t oxi hóa khác. C. Ph n ng x y ra v i i u ki n là có t o ra ch t oxi hóa m i, ch t kh m i có m nh hơn các tác ch t lúc u hay không. D. Có th không có ph n ng x y ra. 780. Cho 5,04 gam b t kim lo i s t vào 200 mL dung d ch h n h p g m: FeCl2 0,2M; FeCl3 0,2M và Fe2(SO4)3 0,25M. Sau khi k t thúc ph n ng, th y còn l i m gam ch t r n. Tr s c a m là: A. 0,56 B. 1,12 C. 0,84 D. 1,4 (Fe = 56; Cl = 35,5; S = 32; O = 16) 781. Tr s th i n c c chu n c a các c p oxi hóa kh : E Cu 2+ / Cu = +0,34 V; E 0 2+ / Zn = - 0,76 0 Zn V. Su t i n ng chu n c a pin i n hóa Zn-Cu là: A. 0,42 V B. 1,10 V C. -1,10 V D. 1,44 V 782. Cho 2,24 gam b t s t vào m t c c có ch a 400 mL dung d ch AgNO3 0,225 M. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c m gam ch t r n không tan. Tr s c a m là: A. 10,28 B. 8,64 C. 9,72 D. M t tr s khác (Ag = 108; Fe = 56; N = 14; O = 16)
 4. Tr c nghi m hóa vô cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái 783. Hòa tan 1,96 gam b t s t vào 250 mL dung d ch AgNO3 0,3 M. Sau khi ph n ng xong, lo i b ch t không tan, thu ư c 250 mL dung d ch A. N ng mol/L c a ch t tan trong dung d ch A là: A. 0,02M; 0,12M B. 0,1M C. 0,02 M; 0,14 M C. 0,1 M; 0,2M (Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16) 784. Ph n ng oxi hóa - kh x y ra trong m t pin i n hóa là: 3Al + 2Fe2+  → 3Al3+ + 2Fe Ch n phát bi u úng: A. C c âm c a pin là Fe. C c dương c a pin là Al B. Quá trình x y ra c c dương c a pin là: Al - 3e-  → Al3+ C. c c âm c a pin, kim lo i nhôm b oxi hóa D. (A) và (B) 785. Su t i n ng chu n c a pin i n hóa Al – Fe là E 0 = 1,22 V. Th pin i n c c chu n c a c p oxi hóa kh Fe2+/Fe là -0,44 V (E 0 2+ / Fe = -0,44 V). Th Fe i n c c chu n c a c p oxi 3+ hóa kh Al /Al là: A. 0,78 V B. – 1,66 V C. – 0,78 V D. 1,66 V 786. Cho 1,95 gam b t k m vào 200 mL dung d ch Fe2(SO4)3 0,125 M, khu y u. Sau khi ph n ng xong, thu ư c x gam ch t r n và dung d ch Y. Cô c n dung d ch Y, thu ư c y gam mu i khan. Tr s c a x và y l n lư t là: A. 0,28; 11,67 B. 1,12; 10,83 C. 0,65; 11,065 D. 1,12; 9,52 (Zn = 65; Fe = 56; S = 32; O = 16) 787. T ng h s nguyên nh nh t ng trư c ch t oxi hóa và môi trư ng axit (ion H+) trong ph n ng: Cu + NO3- + H+  → Cu2+ + NO↑ + H2O là: A. 11 B. 5 C. 10 D. M t giá tr khác 788. Cho bi t th i n c c chu n: E Cd 2+ / Cd = - 0,40 V; E 0 2+ / Ni = - 0,26 V. Ph n ng x y ra 0 Ni trong pin i n hóa h c do s ghép c a hai i n c c trên và su t i n ng chu n c a pin này là: A. Ni + Cd2+  → Ni2+ + Cd E 0 = 0,14 V pin B. Cd + Ni2+  → Cd2+ + Ni E 0 = 0,14 V pin C. Ni + Cd2+  → Ni2+ + Cd E 0 = 0,14 V pin D. Cd + Ni2+ → Cd2+ + Ni  E 0 = 0,40 V pin 789. V i các c p hóa ch t: (I): CaCO3 – KNO3; (II): Na2CO3 – KCl; (III): AgNO3 – NaBr; (IV): Al2(SO4)3 – MgCl2; (V): NH4Cl – NaOH; (VI): Ca(HCO3)2 – Ba(NO3)2; (VII): KHSO4 – KOH; (VIII): Na2CO3 – ZnCl2. Các c p hóa ch t hi n di n trong dung d ch nư c là: A. (I); (III); (V) B. (II); (IV); (VII) C. (I); (II); (IV); (VI) D. (II); (IV); (VI)
 5. Tr c nghi m hóa vô cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái 790. Cho dung d ch AgNO3 l n lư t vào 6 dung d ch: KF, KCl, KBr, KI, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 thì: A. C 6 dung d ch u có t o ch t không tan B. Có 5 dung d ch t o ch t không tan C. Có 4 dung d ch t o ch t không tan D. Có 3 dung d ch t o ch t không tan 791. Dung d ch H2SO4 98% có kh i lư ng riêng là 1,84 g/cm3. N ng mol/lít c a dung d ch H2SO4 98% là: A. 18,4 M B. 18 M C. 15 M D. 9 M (H = 1; S = 32; O = 16) 792. 20ºC, tan c a Ca(OH)2 là 0,19 gam trong 100 gam nư c. Nghĩa là 20ºC, 100 gam nư c hòa tan ư c t i a 0,19 gam Ca(OH)2 t o dung d ch bão hòa nư c vôi trong. Coi dung d ch bão hòa nư c vôi có kh i lư ng riêng 1 gam/mL. N ng mol/L c a dung d ch bão hòa nư c vôi 20ºC là: A. 0,015 M B. 0,025 M C. 0,020 M D. 0,030 M (Ca = 40; O = 16; H = 1) 793. D ch truy n tĩnh m ch glucozơ (glucose, C6H12O6) 5%, cũng như dung d ch mu i ăn (NaCl) 0,9%, ng trương v i máu, ư c dùng bù s m t nư c c a cơ th . N u coi kh i lư ng riêng c a dung d ch glucozơ 5% là 1,02 g/mL và kh i lư ng riêng c a dung d ch NaCl 0,9% là 1 g/mL thì n ng mol/L c a hai dung d ch này l n lư t là: A. 0,278 M; 0,154 M B. 0,283 M; 0,142 M C. 0,283 M; 0,154 M D. 0,278 M; 0,139 M (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5) 794. Không hi n di n dung d ch nào? (I): NH4+; Na+; Ba2+; Cl-; SO42-; NO3- (II): 0,2 mol K+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol SO42-; 0,15 mol CH3COO- (III): 0,1 mol Al3+; 0,2 mol Cu2+; 0,05 mol Zn2+; 0,4 mol NO3-; 0,2 mol SO42- (IV): 1 mol Fe2+; 1 mol Ni2+; 1 mol SO42-; 0,5 mol Br-; 1 mol CH3COO- A. (I) B. (I), (II), (III) C. (II), (III), (IV) D. (I), (II), (IV) 795. Khí SO2 làm m t màu nâu nư c brom và t o ch t r n màu vàng khi cho tác d ng v i H2S theo hai ph n ng: SO2 + Br2 + H2O  → H2SO4 + HBr SO2 + H2S  → S + H2O Ch n cách nói úng: A. SO2 kh Br2, SO2 oxi hóa H2S B. SO2 oxi hóa c Br2 và H2S C. SO2 kh c Br2 và H2S D. SO2 oxi hóa Br2, SO2 kh H2S 796. V i các ch t: (I): NaOH; (II): ư ng (C12H22O11); (III): CH3COOH; (IV): Benzen (C6H6); (V): Xô a (Soda, Na2CO3); (VI): Etanol (C2H5OH); (VII): Amoniac (NH3); (VIII): Axit clohi ric (HCl); (IX): Mu i ăn (NaCl); (X): Vôi tôi (Ca(OH)2). Ch t i n ly g m: A. (I); (V); (VIII); (IX) B. (I); (II); (III); (V); (VI); (VIII); (IX); (X) C. (I); (III); (V); (VII).; (VIII); (IX); (X)
 6. Tr c nghi m hóa vô cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái D. (II); (IV); (VI) 797. Trư ng h p nào không d n i n? (I): CaO trong nư c; (II): Hòa tan khí HCl trong benzen; (III): Hòa tan ư ng trong nư c; (IV): Ca(OH)2 trong nư c; (V): Hòa tan etanol trong nư c; (VI): Hòa tan NaCl trong nư c; (VII): NaCl tinh th ; (VIII): NaCl nóng ch y; (IX): H2SO4 trong nư c; (X): Br2 trong CCl4 A. (I); (III); (V); (VII); (X) B. (II); (III); (V); (VII); (X) C. (III); (V); (VII); (X) D. (II); (VII); (VIII); (X) 798. Dung d ch CH3COOH 0,043 M có i n ly 2%. Tr s pH c a dung d ch CH3COOH là: A. 1,37 B. 1,7 C. 2,5 D. 3,07 799. Khi thêm dung d ch HCl ho c thêm H2O vào m t d ch CH3COOH, thì: A. i n ly α c a CH3COOH u gi m B. i n ly α c a CH3COOH u tăng C. Khi thêm HCl thì i n ly c a CH3COOH gi m, còn khi thêm H2O thì i n ly tăng D. Khi thêm HCl thì i n ly c a CH3COOH tăng, còn khi thêm H2O thì i n ly gi m 800. Dung d ch CH3COOH 0,1 M có pH = 2,88. i n ly c a dung d ch CH3COOH 0,1 M là: A. 1,3% B. 1,5% C. 1,7% D. 1,87% 801. Th i n hóa chu n c a hai c p oxi hóa kh Cu+/Cu và Cu2+/Cu+ l n lư t là: +0,52 V và +0,16 V. Ph n ng có th x y ra là: A. Cu + Cu2+  → Cu+ B. Cu + Cu+  → Cu2+ C. 2Cu+  → Cu + Cu2+ D. 2Cu2+  → Cu+ + Cu 802. CH3COOH có h ng s phân ly axit Ka = 1,75.10-5. N ng ion H+ c a dung d ch CH3COOH 0,1 M là: A. 0,0013 M B. 0,013 M C. 0,1 M D. 0,0042 M 803. H ng s phân ly ion axit Ka, h ng s phân ly ion bazơ Kb: A. Ph thu c vào b n ch t c a ch t i n ly và n ng c a dung d ch B. Ph thu c vào b n ch t c a ch t i n ly và nhi t c a dung d ch C. Ph thu c vào b n ch t c a axit, bazơ, n ng và nhi t c a dung d ch D. Ph thu c vào n ng , nhi t , áp su t và b n ch t c a ch t i n ly (axit, bazơ) 804. Dung d ch HNO3 m c bán trên th trư ng có n ng 65%, ây cũng là dung d ch HNO3 có n ng 14,4 M. Kh i lư ng riêng c a dung d ch HNO3 65% là: A. 1,4 g/mL B. 1,5 g/mL C. 1,3 g/mL D. 1,25 g/mL (H = 1; N = 14; O = 16) 805. Dung d ch amoniac (NH3) thương m i có n ng 25%, dung d ch này có n ng 13,4 M. T kh i c a dung d ch này là:
 7. Tr c nghi m hóa vô cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái A. 0,89 B. 0,91 C. 0,93 D. 0,95 (N = 14; H = 1) 145 806. S liên h gi a baumé (ºBé) và t kh i D c a m t ch t l ng là: ºBé = 145 − D Axit clohi ric thương m i HCl có n ng 36%, dung d ch này có n ng mol/L là 11,6 M. Dung axit clohidric thương m i này có bao nhiêu baumé? A. 14 B. 16 C. 18 D. 22 (H = 1; Cl = 35,5) 807. Amoniac (NH3) là m t bazơ y u, nó có h ng s phân ly ion Kb = 1,8. 10-5 25ºC. i n ly α c a dung d ch NH3 0,1 M 25ºC là: A. 1,20% B. 1,28% C. 1,34% D. 1,57% 808. Dung d ch CH3COOH 0,1 M có i n ly 1,34%, còn dung d ch CH3COOH 1 M có i n ly 0,42%. Ch n k t lu n úng: A. Dung d ch CH3COOH 0,1 M phân ly ion t t hơn dung d ch CH3COOH 1 M và dung d ch CH3COOH 0,1 M d n i n t t hơn dung d ch CH3COOH 1 M, vì dung d ch loãng phân ly ion nhi u hơn. B. Dung d ch CH3COOH 0,1 M phân ly ion t t hơn dung d ch CH3COOH 1 M, nhưng dung d ch CH3COOH 0,1 M d n i n kém hơn dung d ch CH3COOH 1 M. C. S d n i n trong dung d ch là nh s hi n di n c a ion, và dung d ch có CH3COOH 0,1 M phân ly ion kém hơn cũng như d n i n kém hơn so v i dung d ch CH3COOH 1M. D. Dung d ch CH3COOH 0,1 M phân ly ion kém hơn dung d ch CH3COOH 1 M, nhưng dung d ch CH3COOH 0,1 M d n i n t t hơn so v i dung d ch CH3COOH 1 M. 809. V i các oxit: (I): N2O; (II): NO; (III): N2O3; (IV): NO2; (V): N2O5; (VI): CO; (VII): CO2; (VIII): MnO; (IX): MnO2; (X): Mn2O7; (XI): CrO; (XII): Cr2O3; (XIII): CrO3; (XIV): P2O5; (XV): SO2; (XVI): SO3. Có bao nhiêu oxit axit trong 16 oxit trên? A. 9 B. 10 C. 12 D. 8 810. Dung d ch CH3COOH 0,01 M có i n ly 4,1% 25ºC. H ng s phân ly ion Ka c a CH3COOH b ng bao nhiêu? A. 1,75.10-4 B. 1,87.10-5 C. 1,8.10-5 D. 1,92.10-5 811. Oxit nào u là oxit bazơ? A. CuO; Fe2O3; NiO; Ag2O; CrO; Al2O3 B. K2O; CaO; Fe2O3; HgO; MnO; Mn2O7 C. Na2O; BaO; MnO2; Cu2O; ZnO; CrO3 D. MgO; Li2O; CaO; CrO; Fe2O3; FeO 812. Hòa tan b t kim lo i nhôm trong dung d ch HNO3 loãng, thu ư c dung d ch mu i nhôm và có h n h p ba khí thoát ra g m NO, N2O và N2 v i t l th tích tương ng là 1 : 2 : 3. T l s mol gi a Al v i HNO3 ã ph n ng là: A. 13 : 40 B. 49 : 180 C. 53 : 200 D. 5 : 19 813. Hòa tan h t 2 gam kim lo i M trong dung d ch HCl, thu ư c 0,8 lít H2 ( ktc). M là kim lo i nào? A. Mg B. Ca C. Fe D. Cr (Mg = 24; Ca = 40; Fe = 56; Cr = 52)
 8. Tr c nghi m hóa vô cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái 814. Hòa tan 5,67 gam kim lo i X c n dùng v a 306,6 gam dung d ch HCl, thu ư c dung d ch mu i có n ng 8,996% và có khí H2 thoát ra. X là: A. Al B. Zn C. Mg D. Fe (H = 1; Cl = 35,5; Mg = 24; Fe = 56; Ca = 40; Al = 27; Cr = 52; Zn = 65) 815. hòa tan h t h n h p b t kim lo i s t và nhôm, ngư i ta ã dùng 200 mL dung d ch HCl 0,75M. Sau khi hòa tan thu ư c dung d ch A và có 1,456 lít H2 ( ktc) thoát ra. Coi th tích dung d ch không thay i. Tr s pH c a dung d ch A là: A. 2 B. 1 C. 0,5 D. 2,5 816. H p kim A ư c t o ư c t o b i hai kim lo i Fe và Cu. Hòa tan h t 1,76 gam A b ng dung d ch HNO3, có 896 mL h n h p hai khí NO2 và NO ( ktc) thoát ra v i t l th tích 1:1. Ph n trăm kh i lư ng m i kim lo i trong h p kim A là: A. 31,82%; 68,18% B. 45,76%; 54,24% C. 36,36%; 63,64% D. 72,73%; 27,27% (Fe = 56; Cu = 64) 817. Hòa tan 0,69 gam Na vào 100 mL dung d ch H2SO4 0,1M, thu ư c dung d ch A. Cho lư ng dư dung d ch MgCl2 vào dung d ch A trên, thu ư c m gam k t t a. Tr s c a m là: A. 0,87 B. 0,58 C. 0,29 D. 1,74 (Na = 23; Mg = 24; O = 16; H = 1) 818. Cho 1,233 gam Ba vào 100 mL dung d ch CH3COOH 0,08M, thu ư c 100 mL dung d ch D. Tr s pH c a dung d ch D là: A. 13,26 B. 13 C. 14 D. 12 (Ba = 137) 819. Kim lo i vàng b hòa tan trong nư c cư ng toan theo ph n ng: Au + HNO3 + HCl  → AuCl3 + NO↑ + H2O N u em hòa tan 0,197 gam vàng theo ph n ng trên thì th tích NO ( ktc) thoát ra là bao nhiêu? A. 22,4 mL B. 67,2 mL C. 44,8 L D. 44,8 mL (Au = 197) 820. em hòa tan 0,2 mol Fe trong dung d ch H2SO4 c nóng (dung d ch A), có khí SO2 thoát ra, thu ư c dung d ch B. Ch n k t lu n úng v m i tương quan kh i lư ng gi a hai dung d ch A và B: A. Kh i lư ng dung d ch B n ng hơn kh i lư ng dung d ch A 11,2 gam B. Kh i lư ng dung d ch B n ng hơn kh i lư ng dung d ch A 8 gam C. Kh i lư ng dung d ch B nh hơn kh i lư ng dung d h A 8 gam D. Kh i lư ng dung B n ng hơn kh i lư ng kh i lư ng dung d ch A (Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1) 821. M là m t kim lo i. Hòa tan h t 3,699 gam M trong dung d ch xút, có 604,8 mL H2 ( ktc) thoát ra. M là: A. Al B. Zn C. Na D. Ba (Al = 27; Zn = 65; Na = 23; Ba = 137)
 9. Tr c nghi m hóa vô cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái 822. Hòa tan h t h n h p H g m Cu và Al trong dung d ch HNO3, thu ư c 1,568 lít h n h p K g m hai khí NO2 và NO ( ktc), trong ó th tích NO2 nhi u hơn NO 2,5 l n. em cô c n dung d ch sau khi hòa tan, thu ư c 8,27 gam h n h p mu i khan. Ph n trăm s mol m i kim lo i trong h n h p H là: A. 33,33%; 66,67% B. 40%; 60% C. 25%; 75% D. 50%; 50% (Cu = 64; Al = 27; N = 14; O = 16) 823. M t dung d ch có ch a các ion: Fe2+ (0,1 mol); Al3+ (0,2 mol); Cl- (x mol); SO42- (y mol). Khi cô c n dung d ch thu ư c 46,9 gam ch t r n khan. Giá tr c a x và y l n lư t là: A. 0,3; 0,2 B. 0,4; 0,1 C. 0,2; 0,3 D. 0,1; 0,4 (Fe = 56; Cl = 35,5; Al = 27; S = 32; O = 16) 824. S oxi hóa c a nitơ ư c s p x p theo th t tăng d n như sau: A. NH3 < NO < N2O < N2O5 < NO3- B. NH4+ < N2 < N2O < NO < NO2- < NO3- + - - C. NO < N2 < NH4 < NO2 < N2O < NO3 D. NO < N2O < NO2- < N2 < NH3 < NO3- 825. Th y ngân (Hg) là kim lo i duy nh t hi n di n d ng l ng i u ki n thư ng. Th y ngân có t kh i b ng 13,55. i u nào dư i ây không úng khi nói v th y ngân? A. Th y ngân là m t ch t l ng d n i n ư c và r t n ng. B. Th y ngân là m t kim lo i có nhi t nóng ch y th p nh t, hơi th y ngân r t c. C. Th y ngân n ng hơn nư c 13,55 l n. Hơi th y ngân n ng hơn không khí 6,917 l n. D. Th y ngân có kh i lư ng riêng là 13,55 g/mL. T kh i hơi c a th y ngân b ng 13,55. (Hg = 200,6) 826. Dung d ch H3PO4 25% cũng là dung d ch H3PO4 2,94 M. Kh i lư ng riêng c a dung d ch H3PO4 25% b ng bao nhiêu? A. 1,15 g/mL B. 1,20 g/mL C. 1,25 g/mL D. 1,30 g/mL (H = 1; P = 31; O = 16) 827. Cho m t thanh kim lo i X (dư) vào 100 mL dung d ch Cu(NO3)2 0,5 M. Sau khi ph n ng xong, kh i lư ng dung d ch gi m 0,4 gam. X là: A. Zn B. Fe C. Mg D. Al (Zn = 65; Fe = 56; Mg = 24; Al = 27; Cu = 64) 828. Ph n ng x y ra trong m t pin i n hóa h c là: Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu. Ch n phát bi u úng: A. Cu2+ ã b oxi hóa. B. Zn ã b kh . C. Cu2+ ã kh Zn. D. Zn ã kh Cu2+. 829. Hòa tan 0,784 gam b t kim lo i s t trong 100 mL dung d ch AgNO3 0,3 M. Sau khi ph n ng k t thúc, l c b ch t r n. em cô c n dung d ch, thu ư c m (gam) mu i khan. Tr s m là: A. 2,644 gam B. 2,42 gam C. 2,86 gam D. 1,256 gam (Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16) 830. em tr n 25 mL dung d ch H2SO4 0,4 M v i 75 mL dung d ch Ba(OH)2 0,2 M. Sau khi ph n ng xong, l c b k t t a, còn l i 100 mL dung d ch X. Tr s pH c a dung d ch X là: A. 14 B. 13 C. 12 D. 12,7
 10. Tr c nghi m hóa vô cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái 831. Cho các c p ch t sau: (1) AlCl3 và Na2CO3 (2) HNO3 và NaHCO3 (3) NaAlO2 và NaOH (4) NaCl và AgNO3 (5) Ba(HCO3)2 và Ca(OH)2 (6) KNO3 và CaCl2 Các c p ch t t n t i ng th i trong dung d ch là: A. (2), (3), (4), (5) B. (1), (2), (3), (6) C. (3), (6) D. (3), (5), (6) 832. Th i V (lít) CO2 i u ki n tiêu chu n vào dung d ch ch a 0,2 mol Ca(OH)2 thì thu ư c 2,5 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 0,56 lít B. 8,4 lít C. 0,56 lít ho c 8,4 lít D. 5,6 lít ho c 8,4 lít (Ca = 40; O = 16; H = 1; C = 12) 833. Nhúng m t mi ng kim lo i M, có hóa tr n, vào 200 mL dung d ch AgNO3 0,1 M. Sau ph n ng thu ư c 200 mL dung d ch A và mi ng kim lo i M (có Ag bám vào). Kh i lư ng mi ng kim lo i sau ph n ng có kh i lư ng tăng thêm 1,52 gam. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. (1): Kh i lư ng dung d ch sau ph n ng gi m 1,52 gam. (2): M là Cu. (3): N ng c a dung d ch A là 0,05 M. (4): Dung d ch A có th có hai ch t tan là AgNO3 còn dư và mu i nitrat kim lo i M. Ch n các ý úng trong 4 ý trên: A. (1), (4) B. (1), (2), (3) C. (1), (2) D. (1), (2), (4) (Mg = 24; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Pb = 207; Ag = 108) 834. Nhúng m t mi ng kim lo i M vào 200 mL dung d ch Cr(NO3)2 0,25 M. M t lúc sau l y mi ng kim lo i ra em cân l i, th y kh i lư ng gi m 0,09 gam. G t l y ph n kim lo i bám vào M và em hòa tan h t ph n kim lo i này b ng dung d ch HCl thì thu ư c 672 mL H2 ( ktc). Coi th tích dung d ch sau ph n ng v n là 200 mL, N ng ch t tan trong dung d ch sau ph n ng là: A. Mn(NO3)2 0,15 M B. Mn(NO)2 0,15 M; Cr(NO3)2 0,1 M C. Cu(NO3)2 0,15 M D. Cu(NO)2 0,15 M; Cr(NO3)2 0,1 M (Be = 9; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Pb = 207) 835. A là dung d ch HCl 0,2 M. B là dung d ch H2SO4 0,1 M. Tr n các th tích b ng nhau c a A và B, ư c dung d ch X. Coi H2SO4 phân ly hoàn toàn t o 2H+, SO42- và th tích dung d ch thu ư c b ng t ng th tích các dung d ch em tr n. Tr s pH c a dung d ch X là: A. 0,7 B. 0,5 C. 1 D. 0 836. Hòa tan hoàn toàn 0,195 gam m t kim lo i M trong dung d ch NaOH dư, thu ư c 56 mL khí H2 ( ktc). M là: A. Al B. Zn C. Ba D. M t kim lo i khác (Al = 27; Zn = 65; Ba = 237) 837. T ng h s ng trư c các ch t trong ph n ng: FeCO3 + H2SO4( , nóng)  → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O là: A. 10 B. 12 C. 14 D. 16
 11. Tr c nghi m hóa vô cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái 838. Hòa tan 2,055 gam Ba vào 100 mL dung d ch HCl 0,2 M. Có khí H2 thoát ra và thu ư c 100 mL dung d ch D. Tr s pH c a dung d ch D là: A. 12 B. 13 C. 14 D. 1 (Ba = 137) 839. Isopren là m t ch t l ng nhi t thư ng, nó d cháy n . Nhi t sôi c a iospren là 34ºC. Kh i lư ng riêng c a isopren là 0,681 g/mL. Ch n k t lu n úng v isopren: A. Isopren nh hơn nư c và hơi isopren nh hơn không khí. B. Isopren n ng hơn nư c và hơi isopren n ng hơn không khí. C. Isopren nh hơn nư c và hơi isopren n ng hơn không khí. D. Isopren có t kh i b ng 0,681, t kh i hơi c a isopren b ng 2,34. (C = 12; H = 1) 840. Không th có dung d ch ch a: A. K+; NH4+; Al3+; SO42-; NO3-; Cl-; HCOO- B. 0,1 mol Fe3+; 0,05 mol Zn2+; 0,2 mol Cl-; 0,1 mol SO42- C. 0,01 mol Ag+; 0,02 mol Na+; 0,01 mol Fe2+; 0,02 mol CH3COO-; 0,03 mol NO3- D. 0,03 mol Ag+; 0,02 mol Cu2+; 0,02 mol NO3-; 0,05 mol CH3COO- 841. H n h p A d ng b t g m hai kim lo i s t và ng. Hòa tan h t 3,04 gam h n h p A b ng dung d ch H2SO4 m c nóng, có khí duy nh t thoát ra là SO2 chi m th tích 1,232 lít ( o 27,3ºC; 1,2 atm). Ph n trăm s mol m i kim lo i trong h n h p A là: A. 40%; 60% B. 45%; 55% C. 50%; 50% D. 25%; 75% (Fe = 56; Cu = 64) 842. Hòa tan 1,456 gam b t kim lo i s t trong 100 mL dung d ch AgNO3 0,6 M. Sau khi k t thúc ph n ng, l c l y ph n ch t r n riêng, em cô c n ph n dung d ch nư c qua l c, thu ư c m gam mu i khan. Tr s c a m là: A. 4,840 B. 6,040 C. 5,176 D. 5,725 (Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16) 0 0 843. V i pin i n hóa Al-Ag. Bi t E Al 3+ / Al = −1,66V ; E Ag + / Ag = 0,80V . Ch n k t lu n úng: A. Al óng vai trò c c âm c a pin, Ag óng vai trò c c dương c a pin. Su t i n ng chu n c a pin là 2,46 V. Al b kh , Ag b oxi hóa. B. Al óng vai trò c c âm c a pin, Ag óng vai trò c c dương c a pin. Su t i n ng chu n c a pin là 0,86 V. Al b oxi hóa, t i c c Ag có quá trình kh . C. Al óng vai trò c c dương c a pin, Ag óng vai trò c c âm c a pin, Su t i n ng chu n c a pin là 2,46 V. Al b ăn mòn i n hóa, còn Ag không b ăn mòn. D. Al óng vai trò c c âm c a pin, Ag óng vai trò c c dương c a pin. Su t i n ng chu n c a pin b ng 2,46 V. Al b oxi hóa, Ag không b oxi hóa. 844. Theo ph n ng: FeS2 + H2SO4( , nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O V i 1 mol FeS2 ã trao i bao nhiêu i n t trong ph n ng trên? A. ã nh n 22 mol i n t B. ã cho 22 mol i n t C. ã cho 11 mol i n t D. ã cho 1 mol i n t
 12. Tr c nghi m hóa vô cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái 845. Cho 0,3 mol KOH vào dung d ch có ch a 0,2 mol H3PO4. Sau khi ph n ng xong, dung d ch có ch a ch t tan: A. KH2PO4, K2HPO4 B. K2HPO4, K3PO4 C. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4 D. KH2PO4, H3PO4 846. S c khí CO2 vào dung d ch ch a hai mu i canxi clorua (CaCl2) và natri phenolat (C6H5ONa) th y dung d ch b c. Dung d ch c là do ph n ng ã t o ra: A. CaCO3 B. CaCO3, C6H5OH C. C6H5OH D. Ca(C6H5O)2, Ca(HCO3)2 847. Có ba ch t r n ng trong ba l m t nhãn: Na2O, MgO và Al2O3. Có th nh n bi t ư c t ng ch t trên b ng: A. Axit nitric B. Axit sunfuric C. Dung d ch xút D. Nư c 848. Xem ph n ng t ng h p amoniac t nitơ và hi ro, ây là m t ph n ng cân b ng (thu n ngh ch) và t a nhi t (theo chi u thu n): N2 + 3H2 2NH3 Mu n thu ư c NH3 nhi u thì: A. Th c hi n áp su t cao, nhi t cao. B. Th c hi n áp su t th p, nhi t th p. C. Tăng n ng c a N2 hay H2, làm gi m n ng c a NH3 và th c hi n ph n ng nhi t cao. D. Th c hi n ph n ng áp su t cao, nhi t th p. 849. C u hình electron c a ion Zn2+ là: 1s22s22p63s23p63d10. Ch n phát bi u không úng: A. Zn ô th 30, chu kỳ 4, thu c phân nhóm ph . B. Zn2+ có Z = 28. Zn2+ có 28 i n t , còn Zn có 30 i n t . C. Zn là m t kim lo i, có hóa tr II, oxit c a k m là m t oxit lư ng tính. D. C u hình electron c a Zn là: 1s22s22p63s23p64s23d10 (hay: 1s22s22p63s23p63d104s2) 850. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm hoàn toàn gi a lư ng Al dư v i 4,176 gam m t oxit s t. em hòa tan h n h p các ch t thu ư c sau ph n ng nhi t nhôm b ng lư ng dư dung d ch xút, sau khi k t thúc ph n ng, còn l i 3,024 gam m t ch t r n không tan. Công th c c a oxit s t là: A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. FeO4 (Fe = 56; O = 16; Al = 27) 851. Hi n tư ng nào x y ra khi cho t t dung d ch HCl n dư vào dung d ch NaAlO2? A. Lúc u trong dung d ch có xu t hi n k t t a, sau ó k t t a tan m t ph n. .B. Lúc u trong dung d ch xu t hi n k t t a, sau ó k t t a tan h t. C. Trong dung d ch có xu t hi n k t t a và k t t a không b tan. D. Trong dung d ch không xu t hi n k t t a. 852. V i ph n ng: FeS2 + H2SO4( , nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O T l s mol gi a FeS2 v i H2SO4 khi ph n ng v a là: A. 2 : 7 B. 1 : 7 C. 1 : 5 D. 2 : 11 853. V i ph n ng: SO2 + H2S → S↓ + H2O Ch n cách nói úng:
 13. Tr c nghi m hóa vô cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái A. SO2 b oxi hóa t o S. B. H2S b kh t o S. C. Quá trình bi n SO2 t o S là quá trình oxi hóa. D. Quá trình bi n H2S t o S là quá trình oxi hóa. 854. H n h p X d ng b t có kh i lư ng m gam g m Fe và ba oxit c a nó. N u em hòa tan h t m gam X b ng dung d ch HNO3, un nóng, thu ư c dung d ch Y và có h n h p khí K g m 0,3 mol NO2 và 0,2 mol NO thoát ra. Còn n u em kh h t m gam h n h p X b ng CO nh m t o s t kim lo i thì thu ư c 1,5 mol Fe. Tr s c a m là: A. 112,8 gam B. 112 gam C. 130 gam D. 130,9 gam (Fe = 56; C = 12; O = 16; N = 14; H = 1) 855. Nguyên t hi ro có ba nguyên t ng v là 1H, 2H, 3H còn nguyên t oxi cũng có ba nguyên t ng v là 16O, 17O, 18O. Có th t o ư c bao nhiêu phân t H2O do s k t h p các nguyên t ng v trên c a H và O? A. 9 B. 15 C. 18 D. 24 856. i n phân dung d ch có hòa tan 2,7 gam mu i clorua c a kim lo i M b ng i n c c trơ. Sau khi kim lo i bám h t vào catot thì anot thu ư c 448 mL khí Cl2 ( ktc). M là: A. Hg B. Cu C. Fe D. Cr (Hg = 200; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52) 857. Nhúng m t inh s t vào 200 mL dung d ch CuSO4 2 M. Sau m t th i gian l y inh s t ra kh i dung d ch và cân l i nh n th y kh i lư ng inh s t ã tăng 1,2 gam. Kim lo i ng t o ra ã bám h t vào inh s t. (1): inh s t còn dư nên t t c CuSO4 ã ph n ng h t. (2): Do dung d ch ã hòa tan kim lo i s t t o mu i nên dung d ch thu ư c sau ph n ng l n hơn so v i dung d ch trư c ph n ng. (3): Dung d ch sau ph n ng có ch a ch t tan FeSO4 và CuSO4 (4): Dung d ch thu ư c sau ph n ng có kh i lư ng nh hơn so v i trư c ph n ng. Trong 4 k t lu n trên, k t lu n úng là: A. (1), (2) B. (3), (4) C. (1), (4) D. (2), (3) (Fe = 56; Cu = 64; S = 32; O = 16) 858. Khí NO2 có màu nâu nh h p t o khí N2O4 không màu là m t ph n ng thu n ngh ch và t a nhi t theo chi u t o N2O4: 2NO N2O4 A. Khi h n ng N2O4 thì ph n ng trên s thiên v chi u ngh ch. B. Khi tăng nhi t thì ph n ng trên s thiên v chi u thu n. C. Khi h áp su t, tăng nhi t thì màu nâu nh t d n. D. Khi tăng áp su t, h nhi t thì màu nâu nh t d n. 859. T dung d ch H2SO4 96%, có kh i lư ng riêng 1,84 g/mL, mu n i u ch dung d ch H2SO4 2 M thì c n pha loãng bao nhiêu l n? A. 10 l n B. 8 l n C. 9 l n D. 12 l n (H = 1; S = 32; O = 16) 860. Hòa tan h t 8,1 gam Al trong 100 mL dung d ch NaOH 4 M, ư c dung d ch X. Sau ó cho ti p 200 mL dung d ch HCl 4,25 M vào dung d ch X, thì thu ư c m gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a m là: A. 15,6 B. 7,8 C. 23,4 D. 11,7 (Al = 27; O = 16; H = 1; Cl = 35,5)
 14. Tr c nghi m hóa vô cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái 861. X là m t nguyên t hóa h c, trong ó s h t không mang i n b ng s h t mang i n dương. T ng s các h t cơ b n b n (proton, electron, nơtron) c a X là 60 h t. C u hình electron c a X là: A. 1s22s22p63s23p6 B. 1s22s22p63s23p64s2 C. 1s22s22p63s23p64s23d2 D. 1s22s22p63s23p63d44s2 862. Hòa tan h t m gam FexOy b ng dung d ch HNO3 loãng, có 0,1 mol khí NO thoát ra. Sau khi cô c n dung d ch, thu ư c 72,6 gam mu i r n khan. Tr s c a m là: A. 23,2 gam Fe3O4 B. 10,8 gam FeO C. 21,6 gam FeO D. 46,4 gam Fe3O4 (Fe = 56; O = 16; N = 14; H = 1) 863. Cho 0,25 mol KOH vào dung d ch có ch a 0,1 mol H3PO4. Sau khi k t thúc ph n ng, trong dung d ch có ch a các ch t tan nào? A. KH2PO4 và K2HPO4 B. K2HPO4 và K3PO4 C. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4 D. H3PO4 và K3PO4 864. M t dung d ch có ch a các ion: Fe2+ (x mol); Al3+ (0,2 mol); Cl- (y mol) và SO42- (0,1mol). Bi u th c liên h gi a x, y là: A. x + 0,6 = 2y + 0,2 B. 2x + 0,3 = y + 0,2 C. 2x + 0,6 = y + 0,2 D. x + 0,6 = y + 0,2 865. Khi b nhi t phân, dãy mu i nitrat u cho s n ph m g m: kim lo i, NO2 và O2 là: A. Cu(NO3)2, Hg(NO3)2 B. Hg(NO3)2, AgNO3 C. KNO3, Mg(NO3)2, AgNO3 D. Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, Hg(NO3)2 866. Th i V (lít) CO2 i u ki n tiêu chu n vào dung d ch ch a 0,2 mol Ca(OH)2 thì thu ư c 10 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 2,24 lít B. 8,4 lít C. 2,24 lít ho c 6,72 lít D. 2,24 lít ho c 5,6 lít (Ca = 40; C= 12; O = 16; H = 1) 867. H n h p khí nào sau ây có th ng th i t n t i b t kỳ nhi t nào? A. H2 và O2 B. N2 và O2 C. O2 và Cl2 D. SO2 và O2 868. Dung d ch X làm quì tím chuy n thành màu xanh, dung d ch Y không làm quì tím i màu. Tr n l n dung d ch X và Y thì th y xu t hi n k t t a. X và Y có th là: A. NaOH và K2SO4 B. K2CO3 và Ba(NO3)2 C. KOH và FeCl3 D. Na2CO3 và KNO3 869. Nư c Javel là nh ng ch t nào sau ây? A. NaCl, NaClO, H2O B. NaCl, NaClO3, H2O C. CaCl2, Ca(ClO)2, H2O D. NaClO, NaClO3, H2O 870. i n phân dung d ch AgNO3 v i i n c c trơ, cư ng dòng i n 0,5 A, thu ư c 0,108 gam kim lo i b c catot trong th i gian t (giây). Giá tr c a t là: A. 96,5 giây B. 193 giây C. 386 giây D. 125,5 giây (Ag = 108; N = 14; O = 16)
 15. Tr c nghi m hóa vô cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái 871. em tr n 50 mL dung d ch H2SO4 0,25 M v i 50 mL dung d ch NaOH 0,25 M. Sau khi ph n ng xong, cho m t ít rư u quì vào dung d ch X còn l i. Màu c a quì trong dung d ch X là: A. Xanh B. C. Tím D. Không màu 872. Viên k m ngoài không khí m t th i gian ã b oxi hóa m t ph n t o oxit kim lo i. Kh i lư ng viên k m ã tăng 5% so v i kh i lư ng lúc u. Ph n trăm k m ã b oxi hóa là: A. 5% B. 10% C. 15,75% D. 20,31% (Zn = 65; O = 16) 873. Các dung d ch sau có cùng n ng mol/L: (1): HCl; (2): H2SO4; (3): CH3COOH; (4): NaOH; (5): Ba(OH)2; (6): NH3; (7): NH4Cl; (8): Na2CO3; (9): NaCl. Tr s pH tăng d n c a các dung d ch trên là: A. (2) < (1) < (3) < (9) < (7) < (8) < (6) < (4) < (5) B. (2) < (1) < (3) < (7) < (8) < (9) < (6) < (4) < (5) C. (2) < (1) < (3) < (7) < (9) < (8) < (6) < (4) < (5) D. (2) < (1) < (7) < (3) < (9) < (6) < (8) < (4) < (5) 874. Dung d ch CH3COOH 30% có t kh i 1,04. N ng mol c a dung d ch CH3COOH 30% là: A. 3,5 M B. 4,1 M C. 5,2 M D. 6 M (C = 12; H = 1; O = 16) 145 875. Bi u th c liên h gi a baumé (oBé) v i t kh i D m t ch t l ng là: oBé = 145 − . D Axit nitric b c khói (nitric acid fuming, HNO3 nguyên ch t) có baumé là 49,6. N ng mol/L c a axit nitric b c khói b ng bao nhiêu? A. 25 M B. 24 M C. 23 M D. 22 M (H = 1; N = 14; O = 16) 876. Kim lo i vàng (Au = 197) là kim lo i r t quí, d dát m ng, kéo s i nh t. Kim lo i vàng r t n ng, nó có t kh i b ng 19,3. Th tích c a 1 mol vàng là: A. 10,207 L B. 10,207 mL C. 3,802 mL D. 8,79 mL 877. Nhúng m t inh s t vào 200 mL dung d ch CuSO4 2 M. sau m t th i gian l y inh s t ra kh i dung d ch và cân l i nh n th y kh i lư ng inh s t ã tăng 1,2 gam. Kim lo i ng t o ra ã bám h t vào inh s t. (1): inh s t còn dư nên t t c CuSO4 ã ph n ng h t. (2): Do dung d ch ã hòa tan kim lo i s t t o mu i nên dung d ch thu ư c sau ph n ng l n hơn so v i dung d ch trư c ph n ng. (3): Dung d ch sau ph n ng có ch a ch t tan FeSO4 và CuSO4. (4): Dung d ch thu ư c sau ph n ng có kh i lư ng nh hơn so v i trư c ph n ng. Trong 4 k t lu n trên. K t lu n úng là: A. (1), (2) B. (3), (4) C. (1), (4) D. (2), (3) (Fe = 56; Cu = 64; S = 32; O = 16) 878. Ngư i ta i u ch anilin (C6H5NH2) t nitrobenzen (C6H5NO2) b ng cách cho nitrobenzen tác d ng v i nguyên t m i sinh ( ang sinh) (do Fe hay Zn tác d ng v i axit HCl). (1): Nitrobenzen b oxi hóa t o anilin.
 16. Tr c nghi m hóa vô cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái (2): Hi ro nguyên t m i sinh ã kh nitrobenzen t o anilin. (3): Nitrobenzen là ch t oxi hóa, nó b kh t o anilin. (4): Nitrobenzen ã kh hi ro nguyên t m i sinh. Trong 4 phát bi u trên, phát bi u không úng là: A. (1), (3) B. (2), (4) C. (4) D. (1), (4) 879. R là m t nguyên t hóa h c có h p ch t d ng khí v i hi ro là RH4. Oxit ng v i hóa tr cao nh t c a R ch a 53,33% kh i lư ng oxi. R là: A. Cacbon B. Silic C. Gemani (Ge) D. Photpho (P) (C = 12; Si = 28; Ge = 72,6; P = 31; O = 16) 880. Th i V (lít) CO2 ( ktc) vào dung d ch ch a 0,2 mol Ba(OH)2 thì thu ư c 19,7 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 2,24 lít B. 8,4 lít C. 2,24 lít ho c 6,72 lít D. 2,24 lít ho c 5,6 lít (C = 12; O = 16; Ba = 137) 881. V i ký hi u pin: Al-Ni và E o 2+ / Ni = −0,25V ; E o 3+ / Al = −1,66V Ni Al A. Al là c c âm c a pin, Ni là c c dương c a pin, su t i n ng chu n c a pin là 1,91 V B. Al là c c dương c a pin, Ni là c c âm c a pin, su t i n ng chu n c a pin là 1,41 V C. V i pin trên thì Al b oxi hóa, su t i n chu n c a pin là 1,41 V D. T i c c Al có quá trình oxi hóa, t i c c Ni có quá trình kh . Su t i n chu n c a pin là 1,91 V. 882. Cho b t kim lo i ng vào dung d ch Fe(NO3)3, khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, n u có, yên nh n th y b t ng v n còn hi n di n. Ch n k t lu n úng nh t: A. Do ng không ph n ng v i dung d ch mu i s t. B. Do ph n ng x y ra chưa xong. C. Do ng không b hòa tan trong nư c. D. Do thi u Fe(NO3)3. 883. Cho mi ng kim lo i X (không ph i là kim lo i ki m, ki m th ) vào 100 mL dung d ch AgNO3 1 M. Sau khi k t thúc, em cân l i mi ng kim lo i, th y kh i lu ng tăng 7,6 gam. X là kim lo i: A. Fe B. Al C. Mg D. Cu (Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Cu = 64; Ag = 107) 884. Hòa tan hoàn toàn 0,621 gam m t kim lo i M trong dung d ch NaOH dư, thu ư c 302,4 mL khí H2 o i u ki n tiêu chu n. M là: A. Al B. Zn C. Ba D. M t kim lo i khác (Al = 27; Zn = 65; Ba = 137) 885. Tr n 2 th tích dung d ch NaOH 0,2 M v i 1 th tích dung d ch Ba(OH)2 0,025 M, thu ư c 3 th tích dung d ch D. Tr s pH c a dung d ch D là: A. 13, 2 B. 13 C. 12 D. 13,8 886. S c 336 mL khí CO2 ( ktc) vào 100 mL dung d ch h n h p Ba(OH)2 0,05 M và NaOH 0,1M, sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c m gam k t t a, trong d ch ch a m’ gam ch t tan. Tr s c a m và m’ l n lư t là: A. 0,985; 0,84 B. 0,985; 0,924 C. 0,788; 0,84 D. 0,8865; 0,756 (Ba = 137; Na = 23; C = 12; O = 16; H = 1)
 17. Tr c nghi m hóa vô cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái 887. Th i 2,24 lít khí SO2 ( ktc) vào 500 mL dung d ch h n h p Ca(OH)2 0,06 M và KOH 0,12 M. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu m gam ch t r n không tan. Tr s c a m là: A. 3,6 gam B. 2,4 gam C. 1,2 gm D. 1,8 gam (Ca = 40; S = 32; O = 16; K = 39; H = 1) 888. Cho t t 50,71 mL dung d ch NH3 12% (có kh i lư ng riêng 0,95 g/mL) vào 100 mL dung d ch CuSO4 1 M. Sau khi ph n ng xong, thu ư c m gam k t t a. Tr s c a m là: A.9,8 gam B. 4,9 gam C. 6,37 gam D. 5,39 gam (N = 14; H = 1; Cu = 64; O = 16) 889. Dung d ch hòa tan 6,24 gam h n h p axit h u cơ g m axit oxalic (HOOCCOOH), axit malonic (HOOCCH2COOH) và axit a ipic (HOOCCH2CH2CH2CH2COOH) ư c trung hòa v a b ng 100 mL dung d ch NaOH 1,2 M. em cô c n dung d ch sau khi trung hòa, thu ư c x gam mu i khan. Tr s c a x là: A. 8,88 gam B. 7,56 gam C. 11,04 gam D. 8,64 gam (H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23) 890. H n h p X g m kim lo i nhôm và nhôm cacbua. em hòa tan x mol X trong dung d ch NaOH dư, có 16,8 lít h n h p g m hai khí thoát ra ( ktc), còn l i dung d ch Y. S c khí CO2 dư vào dung d ch Y, thu ư c 70,2 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a x là: A. 0,15 B. 0,20 C. 0,30 D. 0,45 (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Al = 27) 891. em hòa tan 0,2 mol Al trong 100 mL dung d ch H2SO4 3,5 M, thu ư c dung d ch X và có khí hi ro duy nh t thoát ra. Cho V lít dung d ch KOH 1 M vào dung d ch X, thu ư c 3,9 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s l n nh t c a V là: A. 0,25 B. 0,85 C. 0,90 D. 1,20 (Al = 27; O = 16; H = 1; S = 32) 892. H n h p H g m x mol Ba và y mol Al. Cho lư ng nư c dư vào h n h p H. Sau khi k t thúc ph n ng, còn l i ch t r n không tan. i u này ch ng t : A. Al ã không tham gia ph n ng B. y > x y C. x > D. y > 2x 2 893. V i các ch t: KBr, Zn, Al2O3, Na, Ca(HCO3)2, Al(NO3)3, Ba(OH)2, Zn(CH3COO)2, KAlO2, s ch t tác d ng v i c dung d ch HCl và dung d ch NaOH là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 894. Cho h p th 3,808 lít khí CO2 ( ktc) vào 0,5 lít dung d ch h n h p NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M, thu ư c t gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a t là: A. 5,91 B. 9,85 C. 25,61 D. 3,94 (Ba = 137; C = 12; O = 16; Na = 23; H = 1) 895. Cho 6,72 gam b t s t vào 100 mL dung d ch h n h p axit g m HNO3 1,2 M và H2SO4 1,4 M, các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c dung d ch ch a mu i s t (III) và V lít khí NO duy nh t ( ktc). coi H2SO4 phân ly hoàn toàn t o 2H+, SO42-. Tr s c a V là: A. 2,24 B. 2,688 C. 4,48 D. 1,12 (Fe = 56)
 18. Tr c nghi m hóa vô cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái 896. Nhôm (Al) là m t nguyên t hóa h c ph bi n trong v trái t, nó ng hàng th ba, sau oxi (O) và silic (Si). Nhôm chi m 8% kh i lư ng ph n r n c a b m t trái t. Ngư i ta tìm th y nhôm trong 270 lo i khoáng s n khác nhau, như nhôm có trong t sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), boxit (bauxite, Al2O3.2H2O), mica (K2O.Al2O3.6SiO2), criolit (cryolite, 3NaF.AlF3 hay Na3AlF6, natri hexafluoroaluminat)... (1): Nhôm là kim lo i ph bi n nh t trong v trái t (2): Ngu n chính s n xu t nhôm là qu ng boxit (3): Al là m t kim lo i r t m nh (ch sau kim lo i ki m, ki m th ) nên nó tác d ng ư c v i nư c d dàng mà không c n i u ki n gì trong th c t . (4): Có th dùng thùng b ng nhôm chuyên ch HNO3 m c, ngu i cũng như H2SO4 m c ngu i. Các ý úng là: A. (3), (4) B. (4) C. (1), (2), (4) D. (2), (3), (4) 897. Cho bi t K có t kh i b ng 0,86 còn Ba có t kh i b ng 3,5. V i b n m u kim lo i g m Al, Fe, K, Ba. N u ch dùng nư c làm thu c th duy nh t thì có th nh n bi t ư c bao nhiêu kim lo i trong 4 m u kim lo i trên? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 898. N u ch dùng nư c thì có th nh n bi t ư c bao nhiêu kim lo i trong 4 m u kim lo i d ng b t g m Na, Zn, Ca, Cu (không dùng màu s c kim lo i)? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 899. Ch n phát bi u chính xác: A. Al(OH)3 là m t bazơ lư ng tính B. Al là m t kim lo i lư ng tính C. Al2O3 là m t oxit bazơ D. Zn(OH)2 là m t hi roxit lư ng tính 900. Nguyên li u s n xu t nhôm là qu ng boxit (bauxite, Al2O3.2H2O). Qu ng boxit thư ng có l n t p ch t là Fe2O3 và SiO2. Ngư i ta lo i b các t p ch t, thu Al2O3 và em i n phân nóng ch y Al2O3, v i s hi n di n criolit (Na3AlF6) giúp h nhi t nóng ch y c a Al2O3, i n c c than chì, thu ư c nhôm catot và khí oxi anot bình i n phân. i n phân nóng ch y Al2O3 trong 2895 giây, cư ng dòng i n 10 A, thu ư c 2,43 gam Al. Hi u su t quá trình i n phân là: A. 100% B. 90% C. 80% D. 70% (Al = 27; O = 16) 901. V i các ch t Al2O3, Zn(OH)2, Ca(HCO3)2, ZnCl2, Al(OH)3, ZnO, CuSO4, NaHSO3, Fe2O3, s h p ch t không lư ng tính là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 902. Cho 100 mL dung d ch KOH có n ng C (mol/L) vào 100 mL dung d ch Al2(SO4)3 0,45 M. Sau khi k t thúc ph n ng, l c l y k t t a và em nung cho n kh i lư ng không i, thu ư c 1,53 gam ch t r n. Tr s c a C là: A. 0,9; 1,5 B. 0,9; 3,3 C. 1,5; 3,3 D. 0,9; 2,7 (Al = 27; O = 16; H = 1)
 19. Tr c nghi m hóa vô cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái 903. H n h p d ng b t g m hai kim lo i Al, Fe. Cho m gam h n h p hòa tan h t trong dung d ch HCl, thu ư c 8,96 lít H2 ( ktc). N u cũng cho m gam h n h p này tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch xút, thì thu ư c 6,72 lít H2 ( ktc). Tr s c a m là: A. 13,9 B. 8,3 C. 11 D. 9,45 (Al = 27; Fe = 56) 904. Ngư i ta s n xu t nhôm b ng cách i n phân nóng ch y Al2O3, i n c c than chì. Coi khí oxi t o anot ã t cháy i n c c than chì t o khí CO2. Kh i lư ng qu ng boxit (ch a 60% Al2O3 theo kh i lư ng) và than chì c n dùng s n xu t 40,5 t n Al theo th t là: (C = 12; Al = 27; O = 16) A. 76,5 t n; 13,5 t n B. 127,5 t n; 13,5 t n C. 127,5 t n; 18 t n D. 76,5 t n; 18 t n 905. Cho 1,92 gam b t lưu huỳnh (S) vào m t bình kín có th tích 12,32 lít. Trong bình có ch a không khí (ch a 20% O2 theo th tích) và m t ít b t V2O5 làm xúc tác. 27,3oC, áp su t trong bình là 1 atm (coi ch t r n chi m th tích không áng k ). B t tia l a i n t cháy h t lưu huỳnh. Sau ph n ng cháy, thu ư c h n h p A g m các khí và hơi. D n h n h p A qua bình nư c brom, th y làm m t màu v a 3,2 gam Br2 hòa tan trong nư c. Hi u su t SO2 b oxi hóa trong quá trình trên là: A. 33,33% B. 40% C. 80% D. 66,67% (S = 32; O = 16; Br = 80) 906. Cho m gam b t lưu huỳnh (S) vào m t bình kín có th tích 8,96 lít. Trong bình có ch a không khí (ch a 20% th tích oxi) và m t ít b t V2O5 làm xúc tác. 27,3oC, áp su t trong bình là 836 torr (mmHg) (các ch t r n chi m th tích không áng k ). M i l a t cháy h t lưu huỳnh, thu ư c h n h p A g m các khí và hơi. H n h p A làm m t màu v a 100 mL dung d ch KMnO4 0,12 M. N u cho h n h p A qua dung d ch Ba(OH)2 dư thì thu ư c 11,17 gam k t t a. Tr s c a m và hi u su t SO2 b oxi hóa t o SO3 trong quá trình trên là: A. m = 1,6 g; HS 60% B. m = 3,2 g; HS 60% C. m = 1,6 g; HS 40% D. m = 3,2 g; HS 40% (S = 32; Ba = 137; O = 16; H = 1) 907. Gi a hai khí CO2 và SO2: 1) Khí SO2 làm m t màu nâu c a nư c brom, còn CO2 thì không 2) Khí SO2 làm m t màu tím c a dung d ch KMnO4, còn CO2 thì không 3) Khí CO2 làm c nư c vôi trong, còn SO2 thì không 4) Khí SO2 b oxi hóa, còn CO2 thì không 5) Khí SO2 y ư c khí CO2 ra kh i dung d ch mu i cacbonat, còn CO2 không y ư c SO2 ra kh i dung d ch mu i sunfit. Trong 5 s so sánh trên, so sánh nào không úng? A. (4), (5) B. (3), (5) C. (3) D. (5) 908. Cho bi t có ph n ng: Fe3+ + I − → Fe2+ + I2; nhưng không có ph n ng: Fe3+ + Br − A. Fe3+ có tính oxi hóa y u hơn I2, nhưng m nh hơn Br2 B. Fe3+ có tính oxi hóa m nh hơn I2, nhưng y u hơn so v i Br2 C. I − có tính kh y u hơn Fe2+, Br − có tính kh m nh hơn Fe2+ D. I2 có tính oxi hóa m nh hơn Br2, I − có tính kh y u hơn Br − 909. Ph n ng gi a khí SO2 v i khí O2 t o SO3 là m t ph n ng thu n ngh ch hay cân b ng, chi u thu n là chi u t a nhi t.
 20. Tr c nghi m hóa vô cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái 1) Khi làm h nhi t thì thu ư c nhi u SO3 hơn 2) Khi làm h nhi t thì ph n ng x y ra lâu hơn 3) Khi thêm ch t xúc tác V2O5 hay Pt thì thu ư c SO3 nhi u hơn 4) Khi tăng áp su t thì thu ư c SO3 nhi u hơn Ý úng là: A. (1), (3) B. (1), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (2), (3), (4) 910. Trong m t bình kính có ch a các b t FeCO3 và FeS2 có s mol b ng nhau và không khí (dư), áp su t khí trong bình là p1. Nung nóng bình ph n ng x y ra hoàn toàn, sau ó ngu i v nhi t như trư c khi nung, th tích bình không thay i, th tích các ch t r n không áng k , áp su t trong bình lúc này là p2. Bi u th c liên h gi a p2 và p1 là: p A. p2 = p1 B. p2 = 2p1 C. p2 = 1 D. p2 = 1,5p1 2 911. em t cháy h t m t lư ng Fe, thu ư c h n h p g m 3 oxit c a s t có kh i lư ng 101,6 gam. em hòa tan h t lư ng oxit s t này b ng dung d ch HCl có dư, sau khi cô c n dung d ch, thu ư c 162,5 gam FeCl3 và m gam FeCl2. tr s c a m là: A. 63,5 B. 38,1 C. 76,2 D. 88,9 (Fe = 56; O = 16, H = 1; Cl = 35,5) 912. Cho V (lít) h n h p hai khí H2 và CO ( ktc) tác d ng v i lư ng dư h n h p các ch t r n là: Al2O3, Fe2O3 và CuO, un nóng. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n gi m 19,2 gam. Tr s c a V là: A. 26,88 B. 22,4 C. 17,92 D. 24,64 (O = 16; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; H = 1) 913. Xét các ph n ng nhi t phân sau: o 1) KNO3 t 2) CaCO3 t o → → o 3) KMnO4 t 4) KClO3 t → o MnO 2 → 5) Mg(OH)2 t 6) K2Cr2O7 t o o → → 7) Cu(NO3)2 t 8) AgNO3 t o o → → 9) NaHCO3 t 10) Ca(HCO3)2 t o o → → Ph n ng có t o khí oxi là: A. T t c các ph n ng trên B. (1), (3), (4), (5), (8) C. (1), (3), (4), (6), (7), (8), (10) D. (1), (3), (4), (6), (7), (8) 914. Ch n phát bi u không úng: 1) Phân bón NPK là m t lo i phân h n h p nh m cung c p N, P, K cho cây, như phân nitrophotka có ch a h n h p (NH4)2HPO4 và KNO3. 2) Phân ph c h p nh m cung c p N và P cho cây, nó ư c t o ra do ph n ng c a NH3 v i H3PO4, như amophot là lo i phân có ch a NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. 3) Phân bón hóa h c là các hóa ch t có ch a các các nguyên t hóa h c c n thi t cho s dinh dư ng và tăng trư ng c a cây, ư c bón cho cây nh m tăng năng su t cây tr ng. Ch y u có 3 lo i phân bón hóa h c là phân m (cung c p N cho cây), phân lân (cung c p P) và phân kali (cung c p K). 4) Phân bón c n ph i hòa tan t t trong nư c cây d h p th . 5) Phân bón ph i ít hòa tan trong nư c tránh hao h t khi g p mưa. A. (2), (5) B. (1), (4) C. (4) D. (5)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản