intTypePromotion=1

Đề cương tổng quát: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Bienbuondiuem Bienbuondiuem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Đề cương tổng quát: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương tổng quát: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích giúp sinh viên nắm được nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam; giúp sinh viên nắm được và giải thích các đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam; rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng cần thiết: khả năng tư duy hệ thống, tin cậy và gắn bó với tổ chức, nắm bắt các vấn đề và giá trị đương đại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương tổng quát: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

  1. ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT COURSE SYLLABUS Môn học: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Course’s name: Revolution lines of Vietnam Communist Party 1. Thông tin chung/ General Information - Mã số môn học/ DL 01 Course Code: - Số tín chỉ/ Credit no: 3 Thực hành/ Bài tập/ Lý thuyết/ Theory: Tiểu luận/ - Số tiết/ Periods: 45 Practice: 9 tiết/ Exercises: 6 tiết/ 30 tiết/ 30 periods Essay: 9 periods 6 periods Những Nguyên Lý Căn Bản Của Chủ - Môn học tiên quyết/ Nghĩa Mác-Lênin Prerequisite course: Fundamentals of Marxist – Leninist Philosophy - Môn học trước/ Previous Course: - Môn song hành/ Simultaneous Course: Kinh tế đối ngoại/ - CTĐT/ Training International Program Economics Relations Năm 3/ Third year - Trình độ/ Level student 2. Mục đích/ mục tiêu môn học (Course Purposes/ Aims): 2.1 Giúp sinh viên nắm được nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam 2.2 Giúp sinh viên nắm được và giải thích các đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2.3 Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng cần thiết: khả năng tư duy hệ thống, tin cậy và gắn bó với tổ chức, nắm bắt các vấn đề và giá trị đương đại…. 2.1 Help students to understand the origin of formation, development process of the Communist Party of VN 2.2 Help students to understand and explain the ways of the Communist Party of VN. 2.3 Train students to have needed skills: systems thinking ability , reliability and sticking with the organization , grasp of issues and contemporary values ... 3. Tóm tắt nội dung môn học (Course Outlines):
  2. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những nhận thức về: Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời còn cung cấp toàn cảnh những đổi mới quan trọng về nhận thức và chính sách của Đảng từ năm 1986 trở lại đây qua các kì đại hội đảng. Những bài học kinh nghiệm này là cơ sở để người học củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người học trong xây dựng niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hội nhập hiện nay. The course aims to equip students with awareness: The role of the Communist Party of Vietnam in the process of building and protecting the country experienced during the Vietnam revolutionary leadership over time. It also offers panoramic innovation and critical awareness of Party policy since 1986 through the party congresses. The experience lesson is the basis for the consolidation of patriotic education, ethnic pride and sense of responsibility of the learner in building confidence in the leadership of the party. 4. Tài liệu giảng dạy/ Textbook and additional learning materials 4.1 Giáo trình/ Textbook [1] Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật (2011, 2012, 2013) [1] Ministry of Education and Training, Textbook The way revolutionary Communist Party of Vietnam , National Political Publishing House - Truth (2011 , 2012 , 2013 ) 4.2 Tài liệu chính yếu khác/ Additional learning materials [2] Văn kiện Đảng Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia. [3] Đại học Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lý luận Chính trị, 2008 [4] Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 2000 [ 2 ] Documents of the Party, National Political Publishing House . [ 3 ] Vietnam National University, Hanoi , Some topics on the policy of revolutionary Communist Party of Vietnam , Publishing House of Political Theory , 2008 [ 4 ] Ho Chi Minh Complete Collection , National Political Publishing House , 2000 5. Chuẩn đầu ra môn học (Course Learning Outcomes): LO1. Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Môn Đường lối của ĐCS VN LO2. Hiểu được nguồn gốc ra đời của ĐCS VN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng LO3. Nắm được Đường lối đấu tranh giành chính quyền của ĐCS VN (1930 – 1945) LO4. Nắm được Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược của ĐCS VN (1945 – 1975) LO5. Hiểu được Đường lối công nghiệp hóa của ĐCS Việt Nam LO6. Hiểu được Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN LO7. Hiểu được Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của ĐCS Việt Nam
  3. LO8. Hiểu được Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội LO9. Hiểu được Đường lối đối ngoại của ĐCS Việt Nam LO10. Hiểu được phương pháp tư duy hệ thống LO11. Có tầm nhìn và định hướng trong cuộc sống LO12. Chấp nhận sự khác biệt và công bằng LO13. Tin cậy và gắn bó với tổ chức LO14. Vận động và thuyết phục LO15. Nhận biết bối cảnh lịch sử và văn hóa LO16. Nắm bắt các vấn đề và giá trị đương đại LO1. Understanding objects , tasks and methods of research LO2. Understanding the origin and birth of the first political Platform of VN Communist Party LO3. Understand The way governments struggle of the Communist Party of VN (1930 - 1945) LO4. Understand the policy of resistance against the French colonialists and American imperialists invaded by the Communist Party of VN (1945 - 1975) LO5. Understand the way of industrialization of the Communist Party of Vietnam LO6. Understand the way to build the economy of socialist - oriented market LO7. Understand The way to build political systems of the Communist Party of Vietnam LO8. Understand the way of construction and development of culture, solving social problems LO9. Understand the foreign policy of the Communist Party of Vietnam LO10. Understand the methods of systems thinking LO11. Having a vision and direction in life LO12. Accept differences and fairness LO13. Trust and stick with the organization LO14. Advocacy and persuasion LO15. Get to know the historical context and cultural LO16. Grasp the issues and values of contemporary 6. Phương pháp học tập/ Learning methods: - Thuyết giảng - Thảo luận - Bài tập về nhà - Lecture - Discussion - Homework
  4.   7. Phương pháp đánh giá/Assessment TT/ Phương pháp/ Tỷ trọng/ Hình thức/ Chuẩn đầu ra/ Learning No Method Weight Forms Outcomes 1 Bài tập cá nhân/ Bài thu hoạch/ LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, 20% Individual homework Report LO12, LO13, LO14, LO15, LO16 2 30% Tự luận/ Kiểm tra giữa kì LO1, LO2, LO3, LO4 Subjective test 3 Tự luận/ LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, Kiểm tra cuối kỳ 50% Subjective test LO7, LO8, LO9, LO10, Tổng cộng/ Total 100%    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2