intTypePromotion=1

Đề tài " Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay "

Chia sẻ: Nguyễn Duy Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
150
lượt xem
16
download

Đề tài " Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điểm của C.Mac và Ph. Ăng-ghen về tính tiên phong của người cộng sản Cách đây 165 năm, C. Mác và Ph. Ăng-ghen chính thức công bố trước toàn thế giới Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do các ông soạn thảo theo sự ủy nhiệm của Đồng minh những người cộng sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay "

  1. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay 1. Quan điểm của C.Mac và Ph. Ăng-ghen về tính tiên phong c ủa ng ười cộng sản Cách đây 165 năm, C. Mác và Ph. Ăng-ghen chính thức công b ố tr ước toàn thế giới Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do các ông soạn thảo theo s ự ủy nhiệm của Đồng minh những người cộng sản. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam cho hành động của phong trào c ộng sản và công nhân quốc tế; là tác phẩm lý luận tổng kết quá trình hình thành chủ nghĩa Mác, trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác, thế giới quan khoa học của giai cấp vô sản; là cột mốc đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác với sự hoàn bị của ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tuyên ngôn c ủa Đảng Cộng sản có ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao. Trong Tuyên ngôn, những vấn đề về mục tiêu, lực lượng, điều kiện, phương thức đấu tranh cách m ạng và cách thức tổ chức xã hội mới nhằm giải phóng triệt đ ể giai c ấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, đưa con người đến cuộc sống tự do, hạnh phúc và phát triển toàn di ện đã đ ược ch ỉ rõ. Tuyên ngôn là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng trên toàn th ế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng dân t ộc, gi ải phóng giai cấp và giải phóng con người, xây dựng chủ nghĩa xã h ội và ch ủ nghĩa cộng sản 165 năm qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trải qua nhiều thử thách với những thay đổi và cả biến cố lớn lao, có nhi ều v ấn đ ề r ất mới về lý? luận và thực tiễn đặt ra cần giải quy ết, nhưng nh ững nguyên lý c ơ bản mà C. Mác và Ph. Ăng-ghen trình bày trong Tuyên ngôn c ủa Đ ảng C ộng sản vẫn tỏ rõ sức sống mãnh liệt, còn nguyên giá trị. Hiện thực sinh động đó cho thấy giá trị và sức sống bất diệt của Tuyên ngôn, của chủ nghĩa Mác với tính cách là cương lĩnh chính trị, là học thuyết cách mạng và khoa h ọc. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác không hề lạc hậu, không hề lỗi thời, 1 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
  2. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay nó vẫn là cơ sở khoa học, phương pháp luận cho việc luận gi ải các v ấn đ ề c ơ bản của thời đại; là kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai c ấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, vấn đề về Đảng Cộng sản được C. Mác và Ph. Ăng-ghen đặc biệt quan tâm. Các ông đã trình bày m ột cách rõ ràng về tính tất yếu, khái niệm, tính ch ất, vai trò, nhi ệm v ụ c ủa Đ ảng Cộng sản và của những người cộng sản đối với phong trào công nhân, đ ối với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Tính tiền phong, tiên tiến của những người cộng sản được trình bày cụ thể, với yêu cầu h ọ ph ải là b ộ ph ận kiên quyết nhất và hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản trên nhiều phương diện: Về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quy ết nh ất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ ph ận luôn luôn thúc đ ẩy phong trào tiến lên, về mặt lý luận họ hơn bộ phận còn lại của giai c ấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả của phong trào vô s ản Trong tác phẩm “Nội chiến ở Pháp” - Lời kêu gọi của Tổng Hội đồng Hội Liên hiệp công nhân quốc tế (1871) một lần nữa tính tiên phong của Đảng Cộng sản được C.Mác và Ph.Ăng-ghen đề cập: “giai cấp công nhân Pháp chỉ là đội tiên phong của toàn thể giai cấp vô sản hiện đại mà thôi”, rằng “Hội liên hiệp của chúng ta chỉ là một liên minh quốc t ế đoàn k ết nh ững công nhân tiên tiến nhất của các nước trong thế giới văn minh lại” và “dù cu ộc đ ấu tranh giai cấp biểu hiện ra ở đâu và trong điều kiện nào, dù cuộc đấu tranh đó mang hình thức nào, đương nhiên là các hội viên của Hội liên hi ệp chúng ta cũng đ ều đứng ở hàng đầu” Và những tư tưởng của Tuyên ngôn về Đảng Cộng sản, về tính ti ền phong, tiên tiến của những người cộng sản có ý nghĩa rất quan trọng v ề lý luận và thực tiễn, vẫn giữ nguyên giá trị và nóng hổi tính thời sự, nh ất là với bối cảnh đất nước ta hiện nay, khi một bộ phận Đảng viên b ắt đ ầu có nh ững giấu hiệu suy thoái biến chất 2 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
  3. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay 2. Sự vận dụng của Đảng ta nhằm phát huy tính tiên phong c ủa ng ười Đảng viên cộng sản trong bối cảnh đất nước ta hiện nay Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. Lời của Người luôn mang tính giáo dục sâu s ắc, giúp mỗi cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta đã có nhiều tấm gương đảng viên chiến đấu quên mình, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc như Trần Phú, Nguy ễn Văn C ừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Trỗi… Bao người Đảng viên đã anh dũng hy sinh, có người bỏ lại chiến trường một phần xương máu, có người còn mang trong mình những vết thương của chiến tranh. Sau khi đất nước th ống nhất, trở về đời thường, họ vẫn giữ và phát được huy ph ẩm ch ất “Bộ đội C ụ Hồ”, “là đầy tớ của nhân dân”. Bằng tri thức, trí tuệ và sức lực của mình, h ọ tiếp tục góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Trong công cuộc đổi mới chấn hưng đất nước trong bối cảnh hiện nay với sự diễn biến phức tạp của các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài thì ph ải đ ặt ra yêu cầu rất cao đối với mọi đảng viên về tính ti ền phong, g ương m ẫu, đ ặc biệt là đảng viên cấp cao; đảng viên giữ chức vụ càng cao thì yêu c ầu v ề tính tiền phong, tiên tiến, sự gương mẫu càng lớn. Cương lĩnh xây dựng đ ất n ước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) ch ỉ rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quy ền, lãnh đạo Nhà n ước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định h ướng v ề chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên”. Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về t ư tưởng chính tr ị, đ ạo 3 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
  4. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”. Đây là quyết tâm chính trị lớn “khó vẫn phải làm”, chúng ta đã và đang làm, vì nó “liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần nhìn nh ận một cách đ ầy đ ủ và thấu đáo hơn tầm quan trọng của vấn đề tiền phong, tiên ti ến c ủa cán b ộ, đảng viên, đặc biệt là của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ ch ốt, cán b ộ c ấp cao đối với uy tín và sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò lãnh đ ạo c ủa Đ ảng đ ối v ới xã hội phụ thuộc quyết định vào bản thân Đảng, vào tính tiền phong, tiên tiến của mọi đảng viên được nêu cao như thế nào. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ cấp cao không nêu cao tính ti ền phong, tiên tiến trong rèn luyện đạo đức, lối sống, cả trong đấu tranh phê bình, t ự phê bình, thì việc đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng không thể đạt kết quả mong muốn. Tính tiền phong, tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong tình hình m ới là toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, cả về tư tưởng, chính trị và đ ạo đ ức, l ối sống. Tính tiền phong, tiên tiến đó phải luôn luôn được phát huy và nêu cao trong mọi lúc, mọi nơi, trong tổ chức, xã hội và đối với gia đình, n ơi c ư trú, trong cả lời nói và việc làm. Không thể nói là tiền phong, tiên tiến, nếu cán bộ, đảng viên không “hơn” bộ phận còn lại về lý luận và năng lực hoạt đ ộng th ực tiễn, không “hiểu rõ những điều kiện, tiến trình” của công việc, của sự nghiệp cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống; hoặc chỉ thuyết giáo và yêu cầu mọi người hãy chấp hành pháp luật, còn mình thì “đứng ngoài cuộc”, nói một đằng làm một nẻo, tìm cách che giấu khuyết điểm, để cho v ợ con, ng ười thân lợi dụng làm những việc trái pháp luật, bất lương, bất chính. Để tính tiền phong, tiên tiến của cán bộ, đảng viên được phát huy không thể hô hào chung 4 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
  5. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay chung, mà cần có những điều kiện, cơ chế nh ất định, cần đ ịnh kỳ “l ấy ý ki ến nhận xét của nhân dân về tư cách, đạo đức của đảng viên” một cách thực sự. hiện nay tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối s ống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là những sai ph ạm của một số lãnh đạo cấp cao, giữ những vị trí quan trọng của các đ ịa ph ương, cơ quan, đơn vị. Để khắc phục những yếu kém đó, chúng ta cần xem xét đầy đủ và ph ải có chương trình hành động cụ thể đối với những hiện tượng liên quan đến tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Vì đã suy thoái về t ư t ưởng, chính trị, đạo đức, lối sống thì không thể có sự tiên phong, gương mẫu trong công việc. Tính tiên phong gương mẫu đòi hỏi cán bộ, đảng viên không chỉ tiên phong về tư tưởng mà còn phải tiên phong trong hành động, trong l ời nói, vi ệc làm. 5 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
  6. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay 3. Phát huy hơn nữa tính tiên phong g ương mẫu c ủa ng ười Đ ảng Viên cộng sản trong tình hình đất nước ta hiện nay Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quần chúng chỉ quý mến nh ững người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Mực thước của người cán bộ, đảng viên ph ải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi và trên tất cả các lĩnh vực của đời s ống xã hội. “Nó không phải trên trời rơi xuống” mà phải do chính ng ười cán b ộ, đ ảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện thông qua quá trình phấn đ ấu không m ệt m ỏi m ới có được. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu và s ự gương m ẫu đó phải được thể hiện cụ thể trong giải quyết các mối quan hệ xã hội: quan hệ hàng xóm láng giềng, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp; trong lao động s ản xuất, công tác hay trong chiến đấu; dù khó khăn, gian khổ đến mấy cũng vượt qua. Bên cạnh đại đa số đảng viên thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo bằng hành động tiên phong, gương mẫu, thì vẫn còn một bộ phận đảng viên thi ếu tiên phong, gương mẫu, xa rời thực tiễn, không sâu sát cơ sở, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, mất lòng tin trong nhân dân Để phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hiện nay đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên phải thực hiện tốt các yêu cầu: Thứ nhất, tổ chức đảng phải thường xuyên quán triệt sâu sắc mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đ ồng th ời nhanh chóng phổ biến các chủ trương, chính sách, những định hướng và giải pháp 6 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
  7. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước; cụ thể hoá ngh ị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở. Thứ hai, chi bộ phải trực tiếp phân công, giao nhiệm vụ cụ th ể, thích h ợp cho từng đảng viên theo cương vị, chức trách mỗi người đảm nhiệm; có k ế ho ạch phân công, theo dõi, kiểm tra, giám sát lẫn nhau và duy trì n ền n ếp ch ế đ ộ báo cáo kết quả cho cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị. Thứ ba, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình với tinh th ần th ẳng th ắn, không “dĩ hoà vi quý” trong sinh hoạt, học tập, công tác cũng như cuộc s ống đời thường. Người phê bình phải có thái độ chân thành, người được phê bình phải thực sự cầu thị trong tiếp thu phê bình để sửa chữa, tiến bộ. Thứ tư, cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, gương mẫu ch ấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chế độ quy định của đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực trong sinh hoạt, học tập và công tác. Thứ năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; tích cực học tập nâng cao trình độ, góp ph ần th ực hi ện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, sống chan hoà, cởi mở và lành m ạnh; th ực hiện tốt việc học và làm theo gương Bác Hồ. 7 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
  8. Phát huy tính tiên phong của người Đảng viên cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta hiện nay 4. kết luận Tính tiền phong, tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong tình hình m ới là toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, cả về tư tưởng, chính trị và đ ạo đ ức, l ối sống. Tính tiên phong, tiên tiến đó phải luôn luôn được phát huy và nêu cao trong mọi lúc, mọi nơi, trong tổ chức, xã hội và đối với gia đình, n ơi c ư trú, trong cả lời nói và việc làm. Thông điệp từ Tuyên ngôn của Đảng C ộng s ản nhắc nhở chúng ta rằng, hiện nay chúng ta càng cần phải ra sức chăm lo xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, th ực s ự là Đảng của “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại” như V.I. Lê-nin ch ỉ rõ, là “đạo đức, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định. Nh ững đảng viên cộng sản, đặc biệt đảng viên là cán bộ cấp cao ph ải th ực s ự “kiên quy ết nhất”, phải “tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, t ự điều chỉnh mình”, phải “hơn” bộ phận còn lại, “h ơn” quần chúng nhân dân và phát huy cái “hơn” đó trong thực tiễn, thì mới có thể “thúc đẩy” được sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên. 8 KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC NGUYỄN DUY MINH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2