intTypePromotion=3

Đề trắc nghiệm sóng tổ hợp

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
67
lượt xem
11
download

Đề trắc nghiệm sóng tổ hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm sóng tổ hợp', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm sóng tổ hợp

  1. Đ SÓNG T NG H P Câu 26. M t ngư i quan sát trên m t bi n th y chi c phao nhô lên cao 10 l n trong 36 s và đo đư c kho ng cách hai đ nh lân c n là 10m. Tính v n t c truy n sóng trên m t bi n. A. 2,5 m/s B. 5m/s C. 10m/s D. 1,25m/s Câu 27. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a hai đi m cách nhau 360cm t i cùng th i đi m t A. 2π B. 3π C. 4π D. 2,5π Câu 28. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a m t đi m nhưng t i hai th i đi m cách nhau 0,1 s A. 11π B. 11,5π C.10π D. không xác đ nh đư c Câu 29. Ngư i ta dùng búa gõ m nh vào đư ng ray xe l a cách nơi đó 1090 m, m t ngư i áp tai vào đư ng ray nghe th y ti ng gõ truy n qua đư ng ray và sau 3 s m i nghe th y ti ng gõ tuy n vào không khí.Xác đ nh v n t c truy n âm trong thép bíêt trong không khí v = 340m/s. A. 5294,3m/s B.6294,3m/s C. 7989m/s D. 1245m/s. Câu 30. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ u = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Vi t phương trình dao đ ng t i A A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + π/6) cm C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + 5π/6) cm
  2. Câu 31. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Bi t B chuy n đ ng cùng pha vơí A. g n A nh t cách A là 0,2 m. Tính v n t c truy n sóng A. v = 3 m/s B. v = 4m/s C. v = 5m/s D. 6m/s Câu 32. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Vi t phương trình chuy n đ ng c a C trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm. A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + 2π/3) cm C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + π) cm Câu 33. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. C trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm, xác đ nh v n t c t i C A. – 188,5cm/s B. 188,5cm/s C. 288,5cm/s D. không xác đ nh đư c Câu 34. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= 50cm/s. Xác đ nh λ =? A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm Câu 35. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= 50cm/s, Vi t phương trình dao đ ng t i M cách hai ngu n l n lư t là 30cm, 10cm. A. 2sin(10πt) cm B. 4sin(10πt + π/2) cm C. 2sin(10πt + π ) cm D. 4sin(10πt) cm Câu 36 M t ngư i quan sát th y m t cánh hoa trên h nư c nhô lên 10 l n trong kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai đ nh sóng k ti p là 12m. Tính v n t c truy n sóng trên m t h . A. 3m /s B. 3,2m/s C.4m/s D.5m/s
  3. Cõu 37 Ngư i ta gây m t ch n đ ng đ u O m t dây cao su căng th ng làm t o nên m t dao đ ng theo phương vuông góc v i v trí b nh thư ng c a dây, v i biên đ 3cm và chu kỳ 1,8s. sau 3 giây chuy n đ ng truy n đư c 15m d c theo dây. T m bư c sóng c a sóng t o thành truy n trên dây. A. 9m B. 6,4m C. 4,5m D. 3,2m Cõu 38. Khi biên đ c a sóng tăng g p đôi, năng lư ng do sóng truy n tăng bao nhiêu l n. A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 C. Tăng 2 l n D. Tăng 4 l n Cõu 39. D ng nguy n lý ch ng ch t đ t m bi n đ t ng h p c a hai súng: u1 = u0sin(kx - t) và u2 = u0sin(kx - t + ) A. A = 2u0 B. A = u0/2 C. A = u0/ D. A = 2u0cos( /2) Cõu 40 Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i b ng bao nhiêu đ khi giao thoa sóng hoàn toàn tri t ti u. A. 0 B. ð/4 C. ð/2 D. ð Cõu 41 T m v n t c súng õm bi u th b i phương tr nh: u = 28cos(20x - 2000t) A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s Câu 42. M t ngư i quan sát m t chi c phao n i trên m t bi n và th y nó nhô lên cao 6 l n trong 15 giây. Coi sóng bi n là sóng ngang. Tính chu kỳ dao đ ng c a sóng bi n. A. 3 s B. 4 s C. 5 s D. 6 s * V n t c truy n sóng bi n là 3 (m/s). Tìm bư c sóng. A. 9 m B. 18 m C. 27 m D. 36 m Câu 43. M t ngư i quan sát m t bi n th y có 5 ng n sóng đi qua trư c m t mình trong kho ng th i gian 10 giây và đo đư c kho ng cách gi a 2 ng n sóng liên ti p b ng 5 (m). Coi sóng bi n là sóng ngang.Tìm v n t c c a sóng bi n. A. 2 m/s B. 4 m/s C. 6 m/s D. 8 m/s Câu 44. M t mũi nh n S đư c g n vào đ u c a m t lá thép n m ngang và ch m vào m t nư c. Khi đ u lá thép dao đ ng theo phương th ng đ ng v i t n s f = 100 (Hz), S t o trên m t nư c m t sóng có biên đ a = 0,5 (cm). Bi t kho ng cách gi a 9 g n l i liên ti p là 4 (cm). Tính v n t c truy n sóng trên m t nư c.
  4. A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/s * Tính kho ng cách gi a hai đi m trên m t nư c dao đ ng cùng pha, ngư c pha. A. 1 cm B.0,5 cm C. 2 cm D. 2,5 cm Câu 45. M t sóng cơ h c truy n t O theo phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng lư ng π  c a sóng đư c b o toàn khi truy n đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = 4sin  t  (cm) 2  Xác đ nh chu kì T và bư c sóng λ. A. 6s, 120cm B. 4s, 160cm C. 8 s, 160 cm D. 4s, 26 cm Câu 46. M t sóng cơ h c truy n t O theo phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng lư ng π  c a sóng đư c b o toàn khi truy n đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = 4sin  t  (cm) 2  Bi t li đ c a dao đ ng t i M th i đi m t là 3 (cm). Hãy xác đ nh li đ c a đi m M sau th i đi m đó 6 (s). A. 3 cm B. – 3cm C. 6 cm D. – 6 cm  π Câu 47. M t ngu n sóng cơ dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = A cos10πt +  .  2 Kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng mà t i đó dao đ ng c a các ph n π t môi trư ng l ch pha nhau là 5 (m). Hãy tính v n t c truy n sóng. 2 A. 150m/s B. 120m/s C. 100m/s D. 200m/s
  5. Câu 48. Cho m t mũi nh n S ch m nh vào m t nư c và dao đ ng đi u hoà v i t n s f = 20 (Hz). Ngư i ta th y r ng hai đi m A và B trên m t nư c cùng n m trên phương truy n sóng cách nhau m t kho ng d = 10 (cm) luôn dao đ ng ngư c pha v i nhau. Tính v n t c truy n sóng, bi t r ng v n t c đó ch vào kho ng t 0,8 (m/s) đ n 1 (m/s). A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. 85m/s Câu 49. M t s i dây đàn h i r t dài có đ u A dao đ ng v i t n s f và theo phương vuông góc v i s i dây. Biên đ dao đ ng là 4 (cm), v n t c truy n sóng trên đây là 4 (m/s). Xét m t đi m M trên dây và cách A m t đo n 28 (cm), ngư i ta th y M luôn luôn dao đ ng l ch pha v i A m t π góc ∆ϕ = (2k + 1) v i k = 0, ±1, ±2,…Tính bư c sóng λ. Bi t t n s f có giá tr trong kho ng t 2 22 (Hz) đ n 26 (Hz). A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 16 cm Câu 50. Sóng truy n t đi m M đ n đi m O r i đ n đi m N trên cùng m t phương truy n  π sóng v i v n t c v = 20 (m/s). Cho bi t t i O dao đ ng có phương trình u 0 = 4 sin  2πft −  (cm) và  6 t i hai đi m g n nhau nh t cách nhau 6 (m) trên cùng phương truy n sóng thì dao đ ng l ch pha 2π (rad). Gi s khi lan truy n biên luôn không đ i. Hãy xác đ nh t n s f c a sóng 3 A. 10/3 Hz B. 20/3 Hz C. 10/9 Hz D. 20/9Hz Câu 51. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a ngu n π  có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v = 40 (cm/s). 3  A. 120 cm B. 160cm C. 180 cm D. 240 cm
  6. Câu 52. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a ngu n π  có d ng: x = 4 sin  t (cm) . Tính đ l ch pha c a dao đ ng t i cùng m t đi m b t kỳ sau kho ng 3  th i gian 0,5 (s). A. π/6 B. π/12 C. π/3 D. π/8 Câu 53. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a ngu n π  có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v = 40 (cm/s) Tính đ 3  l ch pha c a hai đi m cách nhau m t kho ng 40 (cm) trên cùng phương truy n sóng và t i cùng th i đi m. A. π/12 B. π/2 C. π/3 D. π/6 Câu 54. M t d i l a AB r t dài đư c căng ngang. Cho đ u A c a d i l a dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 4 (cm) và t n s 1 (Hz). Sóng truy n trên d i l a v i v n t c 1 (m/s).Vi t phương trình dao đ ng c a đ u A và c a m t đi m M trên d i l a cách A m t kho ng 2 (m) khi coi r ng A b t đ u dao đ ng t v trí cân b ng theo chi u dương và biên đ sóng không đ i. A. u = 4 sin( 2πt)cm B. u = 4 sin( 2πt – π/2)cm C. u = 4 sin( 2πt + 2π )cm D. u = 4 sin( 2πt + π)cm Câu 55. T i m t đi m O trên m t nư c có ngu n dao đ ng điêug hoà v i f = 2 Hz, có các vòng sóng tròn đ ng tâm lan r ng ra, kho ng cách hai vòng liên ti p là 20 cm. Tìm v n t c truy n sóng. A. 20 cm/s B. 40 cm/s C. 80 cm/s D. 120 cm/s
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản