intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p8

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

72
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p8', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p8

  1. a k = Ik + D k - Lãi phải trả trong kỳ được tính trên dư nợ đầu kỳ: Ik = Vk-1 x i - Dư nợ đầu kỳ sau được xác định căn cứ vào dư nợ đầu kỳ trước và số nợ gốc đã trả trong kỳ: Vk = Vk-1 - Dk * Các công thức liên hệ - Số tiền thanh toán ở kỳ cuối cùng, n: an = Dn x (1+i) Giải thích: Vn = 0 => Vn-1 = Dn an = Vn-1 x i + Dn = Dn(1+i) - Liên hệ giữa nợ vay ban đầu và nợ gốc trả ở các kỳ: V0 = - Liên hệ giữa nợ gốc và các kỳ khoản: V0 được thanh toán bằng các kỳ khoản a1, a2, …, an => V0 là tổng hiện giá của các kỳ khoản ak với lãi suất i: V0 = a1(1+i)-1 + a2(1+i)-2 + … + an(1+i)-n = - Số nợ gốc đã khấu hao sau khi đã thanh toán p kỳ, Rp: Rp = - Liên hệ giữa số dư nợ đầu kỳ Vp sau khi đã thanh toán p kỳ với số vốn vay ban đầu và các kỳ khoản: * Vp = V0 - Rp * Vp bằng hiệu số giữa giá trị của số vốn vay ban đầu và giá trị của p kỳ khoản đã thanh toán đưa về thời điểm p:
  2. Vp = V0(1+i)p – * Vp cũng chính là hiện giá của (n – p) kỳ khoản còn phải trả được đưa về thời điểm p: Vp= ap+1(1+i)-1 + ap+2(1+i)-2 +…+ an(1+i)-(n-p) = * Bảng hoàn trái Kỳ khoản trả nợ, Kỳ Tiền lãi vay trả ak: Dư nợ đầu kỳ, Vốn gốc trả trong kỳ, Ik: Ik = Vk- Vk-1: trong kỳ, Dk 1.i k ak = Ik + Dk 1 V0 I1 = V0 x i D1 a1 = I1 + D1 2 V1 = V0 – D1 I2 = V1 x i D2 a2 = I2 + D2 … … … … … N Vn-1 = Vn-2 – Dn- In = Vn-1 x i Dn an = In + Dn 1 6.2.3.1.Trả nợ dần định kỳ với kỳ khoản cố định Phương thức này được áp dụng khá phổ biến vì nó giúp người đi vay trả nợ dần dần, rất phù hợp với những người vay có thu nhập ổn định. a1 = a2 = … = an a. Các công thức cơ bản - Liên hệ giữa nợ gốc và các kỳ khoản thanh toán: V0 = = = a x => a = V0 x -. Liên hệ giữa các khoản khấu hao nợ vay: Dk+1 = Dk(1+i) Dk = D1(1+i)k-1 Các khoản khấu hao nợ trong kỳ hợp thành một cấp số nhân với số hạng đầu tiên là D1, công bội là (1+i). Giải thích: ak = Vk-1 x i + Dk
  3. ak+1 = Vk x i + Dk+1 => ak+1 – ak = (Vk – Vk-1) x i + (Dk+1 – Dk) = 0 Vk – Vk-1 = - Dk => Dk+1 = Dk(1+i) - Liên hệ giữa nợ vay ban đầu và nợ gốc trả ở các kỳ V0 = Dk là một cấp số nhân với số hạng ban đầu là D1 và công bội là (1+i) => V0 = D1 x => D1 = V0 x -. Nợ gốc hoàn trả trong kỳ khoản cuối cùng Dn a = Dn x (1+i) => Dn = -. Nợ gốc hoàn trả trong một kỳ khoản bất kỳ p Dp = D1(1+i)p-1 Dn = D1(1+i)n-1 Dp = Dn(1+i)p-n => Dn = Dp = a x (1+i)p-n-1 = => => Dp = - Nợ gốc đã khấu hao sau khi đã thanh toán p kỳ, Rp Rp = = D1 x = V0 x x = V0 x Rp = V0 x
  4. -. Số dư nợ đầu kỳ Vp sau khi đã thanh toán p kỳ Vp = V0 – Rp = V0 - V0 x = V0 x Vp cũng là hiện giá của (n-p) kỳ khoản a chưa thanh toán: Vp = a x b. Bảng hoàn trái Ví dụ: Lập bảng hoàn trái của một khoản vốn vay 500 triệu đồng, lãi suất 10%/năm, trả nợ dần định kỳ vào cuối mỗi năm một khoản tiền bằng nhau trong 5 năm. Giải: Số tiền người đi vay phải trả mỗi năm: a = V0 x = 500.000.000 x = 131.898.740 đồng. Dựa trên các công thức cơ bản, lập các chỉ tiêu cho bảng hoàn trả: - Số dư nợ đầu mỗi kỳ: Vk = Vk-1 - Dk - Số lãi vay trả trong kỳ: Ik = V k x i - Số vốn gốc trả trong kỳ: Dk = a - Ik Bảng hoàn trái: Đơn vị: Đồng Năm Tiền lãi vay Dư nợ đầu Vốn gốc trả Kỳ khoản trả trong kỳ, kỳ, Vk-1 trong kỳ, Dk trả nợ, ak Ik k 1 500.000.000 50.000.000 81.898.740 131.898.740 2 418.101.260 41.810.126 90.088.614 131.898.740 3 328.012.646 32.801.265 99.097.475 131.898.740 4 228.915.171 22.891.517 109.007.223 131.898.740 5 119.907.948 119.990.945 11.990.795 131.898.740 Tổng 500.000.000
  5. Chú ý: Trên thực tế, do làm tròn số nên dòng cuối cùng n của bảng hoàn trả thường có Dn Vn-1, do đó cần phải điều chỉnh ở dòng cuối cùng sao cho: Dn = Vn-1 và Dn + In = a. Bảng hoàn trái: Đơn vị: Đồng Năm Tiền lãi vay Dư nợ đầu Vốn gốc trả Kỳ khoản trả trong kỳ, kỳ, Vk-1 trong kỳ, Dk trả nợ, ak Ik k 1 500.000.000 50.000.000 81.898.740 131.898.740 2 418.101.260 41.810.126 90.088.614 131.898.740 3 328.012.646 32.801.265 99.097.475 131.898.740 4 228.915.171 22.891.517 109.007.223 131.898.740 5 119.907.948 119.990.945 11.990.795 131.898.740 Điều 119.907.948 11.990.792 119.907.948 131.898.740 chỉnh Tổng 500.000.000 Nhận xét: - Dư nợ đầu kỳ giảm dần. - Tiền lãi vay phải trả trong kỳ giảm dần. - Vốn gốc phải trả trong kỳ tăng dần. 6.2.3.2.Trả nợ dần định kỳ với phần trả nợ gốc bằng nhau a. Phương thức hoàn trả Số nợ gốc trả mỗi kỳ: D1 = D2 = D3 = … = Dn = b. Các công thức liên hệ - Liên hệ giữa dư nợ đầu các kỳ V1 = V0 – D1 = V0 – D = V0 - V2 = V1 – D2 = V0 – 2D = V0 - 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2