intTypePromotion=1

Giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p4

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
3
download

Giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một hệ thống vi xử lý sau khi được thiết kế phần cứng muốn làm việc được thì phải có phần mềm điều khiển. Chương trình phần mềm càng chặt chẽ, linh hoạt thì hệ thống hoạt động càng chính xác. Lập trình là thực hiện một chương trình với một ngôn ngữ nào đó để điều khiển cách xử lý dữ liệu theo từng yêu cầu cụ thể của vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p4

 1. Luaän Vaên Toát Nghieäp C- THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM Moät heä thoáng vi xöû lyù sau khi ñöôïc thieát keá phaàn cöùng muoán laøm vieäc ñöôïc thì phaûi coù phaàn meàm ñieàu khieån. Chöông trình phaàn meàm caøng chaët cheõ, linh hoaït thì heä thoáng hoaït ñoäng caøng chính xaùc. Laäp trình laø thöïc hieän moät chöông trình vôùi moät ngoân ngöõ naøo ñoù ñeå ñieàu khieån caùch xöû lyù döõ lieäu theo töøng yeâu caàu cuï theå cuûa vaán ñeà. Do ñoù, beân caïnh söï hieåu bieát veà cô cheá hoaït ñoäng cuûa maùy tính, ngöôøi laäp trình caàn phaûi naém vöõng caùch toå chöùc döõ lieäu vaø caùch xöû lyù coøn goïi laø giaûi thuaät. Hieän nay coù 2 phöông phaùp laäp trình thoâng duïng laø phöông phaùp laäp trình tuaàn töï vaø phöông phaùp laäp trình caáu truùc. - Phöông phaùp laäp trình tuaàn töï : Phöông phaùp naøy CPU seõ ñoïc tuaàn töï caùc chæ thò chöông trình töø ñòa chæ thaáp ñeán ñòa chæ cao vaø thöïc hieän chuùng cho ñeán ñòa chæ cuoái cuøng. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø ngöôøi ñoïc raát deã theo doõi chöông trình vaø naém ñöôïc yù ñoà cuûa ngöôøi thöïc hieän. Tuy nhieân laïi coù nhöôïc ñieåm laø kích thöôùc chöông trình lôùn. - Phöông phaùp laäp trình coù caáu truùc: Theo phöông phaùp naøy nhöõng ñoaïn thöôøng xuyeân laäp laïi trong chöông trình ngöôøi ta ñem chuùng ra khoûi chöông trình vaø ñaët chuùng nhö moät chöông trình con. khi thi haønh ñeán ñoaïn chöông trình naøy CPU seõ nhaûy ñeán ñòa chæ xaùc ñònh cuûa chöông trình ñoù ñeå thöïc hieän taùc vuï. Ñeå quaù trình laøm vieäc khoâng bò giaùn ñoaïn ta duøng leänh quay veà (RET) khi ñoù CPU seõ quay veà chöông trình chính. Phöông phaùp naøy toû ra hieäu quaû trong vieäc giaûm kích thöôùc chöông trình vaø thuaän tieän cho ngöôøi vieát vaø noù ñöôïc ngöôøi thöïc hieän söû duïng trong taäp ñoà aùn. I- LÖU ÑOÀ KHOÁI CHÖÔNG TRÌNH : Löu ñoà khoái laø moät böôùc khaùi quaùt hoùa quaù trình thöïc hieän cuûa moät chöông trình. Noù löôïc ñi nhöõng chi tieát ñeå laøm noåi baät noäi dung chính cuûa chöông trình. Qua ñoù noù theå hieän yù ñoà cuûa ngöôøi thieát keá. Chöông trình ñöôïc ngöôøi thöïc hieän xaây döïng baèng taäp leänh cuûa CPU Z80. Keát hôïp vôùi nhöõng soá lieäu ban ñaàu ñöïôc löïa choïn caøi ñaët laø: - Soá tieàn cho km ñaàu laø 5.000ÑVN - 200m tieáp theo laø 1000 ÑVN. - Sau 28 km : 2800ÑVN/km.
 2. Luaän Vaên Toát Nghieäp - Taàn soá caûnh baùo  Khi soá xung >80 xung/s: Taàn soá caûnh baùo ñöôïc thöïc hieän 600Hz.  Khi soá xung >60 xung/s : Taàn soá caûnh baùo ñöôïc thöïc hieän 400Hz.  Khi soá xung
 3. Luaän Vaên Toát Nghieäp LÖU ÑOÀ KHOÁI CHÖÔNG TRÌNH ÑO START S Ñ Goïi chöông trình t=1s I=1? Ñeám giôø queùt phím S Ñ S Goïi chöông trình Ñ t=1s Ñeám giôø queùt phím I=0? Ñ S Ñeám = Ñeám + 1 S I = 1S ? Ñ RET
 4. Luaän Vaên Toát Nghieäp LÖU ÑOÀ KHOÁI CHÖÔNG TRÌNH QUEÙT PHÍM START Gôûi döõ lieäu 00 -> port B S Goïi chöông trình PCO = O ? Delay 1 Ñ Goïi chöông trình Delay 2 Gôûi döõ lieäu oo -> Port B S PCO = O ? Ñ Xaùc ñònh phím RET
 5. Luaän Vaên Toát Nghieäp  CHÖÔNG TRÌNH DELAY 1.2 START Gôûi tín hieäu baùo MODE Cho saùng soá ñôn vò Cho saùng soá haøng chuïc Cho saùng soá haøng traêm Cho saùng soá haøng ngaøn RET
 6. Luaän Vaên Toát Nghieäp  CHÖÔNG TRÌNH XAÙC ÑÒNH PHÍM START B = F7H B -> A A -> Port B A A A
 7. Luaän Vaên Toát Nghieäp A Ñ Ñaët côø tính tieàn = 0 A =F7H ? S Ñ Ñaët côø tính tieàn = 1 A =FBH ? ? S Ñ A =FDH ? Löu tieàn S A (MODE) RET
 8. Luaän Vaên Toát Nghieäp  CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN S VAØ T START Quaõng ñöôøng - 1000 Div -> A 200 S A#O? Ñ Tieàn = tieàn + 1000 * A RET
 9. Luaän Vaên Toát Nghieäp *-CHÖÔNG TRÌNH BAÙO ÑOÄNG START Ñ A 80? S Ñ A 60? ? S A PortC RET
 10. Luaän Vaên Toát Nghieäp II- CHÖÔNG TRÌNH z80 Org 0000h LD SP. 3FFFH LD A,81H OUT (03H), A LD A,00H LD (TIME),A LD(VMOD),A LD (TT),A LD (CK),A LD HL, 0000H LD (MON), HL LD (S), HL LD (ST), HL LD (SS), HL LD A, (TAB+8) OUT (PORTB), A LD A, OFEH LAB1: OUT (PORTA),A CALL DL2S RRC A CP OBFH JP Z, LAB1 LAB 2: CALL DO CALL ALM CALL CAL JP LAB2 DL2S : LD HL, 6000H DL2S1: DEC HL LD A,H CP 00H JP NZ, DL2S1 LD A,L CP 00H
 11. Luaän Vaên Toát Nghieäp JP NZ, DL2S1 RET DO : IN A, (PORTC) AND 02H CP 02H JP NZ, LADOI CALL SCKEY LD A, (TIME) INC A LD (TIME),A CP OC8H RET Z JP DO LADOI1: IN A , (PORTC) AND 02H CP 00H JP NZ, LADOI2 CALL SCKEY LD A, (TIME) INC A LD (TIME),A CP OC8H RET Z JP LADOI LADOI 2: LD A, (CK) INC A LD (CK), A JP DO SCKEY : LD A,OOH OUT (PORTA),A IN A, (PORTC) AND 01H CP 01H JP NZ, SCK1 CALL DELEY1 RET SCK1: CALL DELAY2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2