Hàm số lũy thừa

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
384
lượt xem
51
download

Hàm số lũy thừa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vẽ trên cùng một hệnhận tọa độ tập thị các hàm số : Nêu trục xét về đồ xác định của các hàm số trên ? Bài tập 1 trang 60, bài 2, 3, 4, 5 trang 61. Chúng ta kết thúc tiết 35 ở đây. Kính chào quý thầy giáo, cô giáo đã về dự giờ thăm lớp chúng ta. Thầy và trò chúng tôi xin chân thành cám ơn !

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hàm số lũy thừa

  1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP CHÚNG TA
  2. KIỂM TRA BÀI CŨ Vẽ trên cùng một hệnhận tọa độ tập thị các hàm số : Nêu trục xét về đồ xác định của các hàm số trên ? 1 y=x ; 2 y= ; y = x. x Chuùng laø hs daïng y = xα ,α ∈ R α nguyeân döông thì D = R; α nguyeân aâm hoaëc 0 thì D = R \ {0} ; α khoâng nguyeân thì D = ( 0; +∞ ) .
  3. Tiết 35 : HÀM SỐ LŨY THỪA I. KHÁI NIỆM y = x , α ∈ R :goïi laø haøm soá luõy thöøa. α II. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA (x ) =αx α ' α −1 ,α ∈ R ( u ) = αu α ' α −1 u ',α ∈ R III. KHẢO SÁT HÀM SỐ LŨY THỪA α y = x , α ∈ R. Bài tập 1 trang 60, bài 2, 3, 4, 5 trang 61. Chúng ta kết thúc tiết 35 ở đây.
  4. Kính chào quý thầy giáo, cô giáo đã về dự giờ thăm lớp chúng ta. Thầy và trò chúng tôi xin chân thành cám ơn !
  5. Tiết 35 : HÀM SỐ LŨY THỪA (x ) =αx α ' α −1 ,α ∈ R ( u ) = αu α ' α −1 u ',α ∈ R Ví duï 1: Tính ñaïo haøm cuûa haøm soá 3 ( ) 3 c) y = ( x + 1) . − 2 a) y = x ; 2 b) y = 3−x ; 2 4 Baøi giaûi 5 3 ( ) − 2 −1 a) y ' = − x ; b) y ' = − 2 2 3−x ; 2 1 3 c) y ' = x ( x + 1) 4 . 2 − 2
  6. Tiết 35 : HÀM SỐ LŨY THỪA (x ) =αx α ' α −1 ,α ∈ R ( u ) = αu α ' α −1 u ',α ∈ R Tính ñaïo haøm cuûa haøm soá 3 π b) y = ( 3 − x ) ; c) y = ( x + x + 1) 2 . 5 a) y = x ; 4 2 Traû lôøi 1 3 − b) y ' = − 5 ( 3 − x ) 5 −1 a) y ' = x ; 4 ; 4 π π (x + x + 1) 2 −1 c) y ' = 2 ( 2 x + 1) . 2
  7. α III. KHẢO SÁT HÀM SỐ LŨY THỪA y = x ,α ∈ R. α α y = x ,α > 0 y = x ,α < 0 1. Tập khảo sát (0;+∞). 1. Tập khảo sát (0;+∞). 2. Sự biến thiên. 2. Sự biến thiên. α −1 α −1 y'=αx > 0, ∀ x > 0. y ' = α x < 0, ∀ x > 0. α lim x = 0 ⎫ lim xα = +∞ : Oy laø tc ñöùng. x →0 + ⎪ ⎬ khoâng coù tc. + x →0 lim xα = +∞ ⎪ lim xα = 0 : Ox laø tc ngang. x →+∞ ⎭ x →+∞ 3. Bảng biến thiên 3. Bảng biến thiên x 0 +∞ x 0 +∞ y' + y' − y +∞ y +∞ 0 0 4. Đồ thị : ... 4. Đồ thị : ...
  8. 3 − Ví duï : Ks söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá y = x . 4 1. Tập khảo sát (0;+∞). 7 3 − 2. Sự biến thiên. y' = − x 4 < 0, ∀x > 0. − 3 lim x = +∞ : Oy laø tc ñöùng. 4 4 x →0 + 3 − lim x 4 = 0 : Ox laø tc ngang. x →+∞ 3. Bảng biến thiên x 0 +∞ y' − y +∞ 0 4. Đồ thị : ...
  9. Tiết 35 : HÀM SỐ LŨY THỪA
Đồng bộ tài khoản