intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác giá trị lịch sử, văn hoá các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng phục vụ cho du lịch 

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

96
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác giá trị lịch sử, văn hoá các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng phục vụ cho du lịch nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận về di tích lịch sử văn hóa, khai thác các giá trị văn hóa của một số lịch sử, văn hoá các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác giá trị lịch sử, văn hoá các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng phục vụ cho du lịch 

 1. Kho¸ luËn tèt nghiÖp PhÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña kho¸ luËn. HiÖn nay, du lÞch ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ. Du lÞch ®­îc gäi lµ “ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi”, lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã ®ãng gãp to lín vµo tæng thu nhËp quèc d©n . ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt dåi dµo, ®a d¹ng vµ phong phó, cã thÓ nãi kh«ng hÒ thua kÐm bÊt cø mét quèc gia nµo trong khu vùc. ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch rÊt m¹nh mÏ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh du lÞch nh-: Du lÞch biÓn, du lÞch sinh th¸i, du lÞch nghØ d-ìng, du lÞch m¹o hiÓm…®Æc biÖt lµ du lÞch v¨n ho¸. Trong lo¹i h×nh du lÞch nh©n v¨n, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö vµ lÔ héi chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. HÖ thèng c¸c di tÝch v¨n hãa lÞch sö hÇu hÕt ®Òu g¾n liÒn víi c¸c lÔ héi,c¸c phong tôc tËp qu¸n cña céng ®ång, ph¶n ¸nh cuéc sèng, lao ®éng cña con ng-êi t¹i c¸c lµng quª, g¾n liÒn víi viÖc t¸i hiÖn lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña cha «ng, g¾n víi c¸c danh nh©n v¨n ho¸ lÞch sö cña d©n téc. §ång thêi ph¶n ¸nh kh¸t väng trong ®êi sèng t©m linh cña con ng-êi, mang ý nghÜa gi¸o dôc con ng-êi h-íng tíi c¸i Ch©n- ThiÖn- Mü. §Ó t¹o ra ®-îc sù míi l¹, hÊp dÉn víi du kh¸ch trong ch-¬ng tr×nh du lÞch hiÖn nay ®ang h-íng tíi khai th¸c nh÷ng tuyÕn du lÞch víi c¸c di tÝch ,lÔ héi ®éc ®¸o ®· ®-îc biÕt ®Õn hoÆc míi b¾t ®Çu khai th¸c phôc vô du lÞch. C¸c di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë huyÖn Thuû Nguyªn - H¶i Phßng còng lµ mét trong nh÷ng ®iÓm du lÞch v¨n ho¸ cÇn ®-îc khai th¸c ®Ó phôc vô cho du lÞch. Thuû Nguyªn lµ mét trong nh÷ng huyÖn cã bÒ dµy truyÒn thèng lÞch sö v¨n ho¸ cña H¶i Phßng. Toµn huyÖn cã tíi 147 di tÝch lÞch sö c¸c lo¹i, trong ®ã cã 23 di tÝch lÞch sö ®· ®-îc xÕp h¹ng cÊp quèc gia, 28 di tÝch lÞch sö ®-îc xÕp h¹ng cÊp thµnh phè. Trong sè ®ã cã nhiÒu di tÝch, v¨n ho¸ truyÒn thèng ®· trë thµnh nÐt v¨n ho¸ tiªu biÓu cña H¶i Phßng. Trªn c¬ së khai th¸c lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr-êng sinh th¸i, truyÒn thèng v¨n ho¸ lÞch sö,côm di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë Thuû Nguyªn sÏ cã mét søc hÊp dÉn víi kh¸ch du lÞch nhÊt lµ nh÷ng du kh¸ch cã tr×nh ®é häc vÊn vµ muèn hiÓu biÕt vÒ lÞch sö ViÖt Nam. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 1
 2. Kho¸ luËn tèt nghiÖp §iÓm du lÞch v¨n ho¸ t¹i c¸c di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë Thuû Nguyªn còng ®· vµ ®ang ®-îc ®-a vµo khai th¸c. Tuy nhiªn ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng du lÞch ë ®©y ®¹t ®-îc nh÷ng g× nh- mong muèn cÇn ph¶i cã mét môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch t¹i côm di tÝch nµy. ViÖc ®-a vµo x©y dùng tuyÕn du lÞch v¨n ho¸, lÔ héi cña côm di tÝch ë Thñy Nguyªn gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn v¨n ho¸- kinh tÕ- x· héi cña huyÖn. §ång thêi gãp phÇn to lín trong viÖc gi¸o dôc truyÒn thèng lÞch sö v¨n ho¸ cho thÕ hÖ trÎ, b¶o vÖ c¸c di s¶n v¨n ho¸, n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé vµ nh©n d©n ®Þa ph-¬ng vÒ gi¸ trÞ cña c¸c di tÝch, lÔ héi ®Ó ph¸t huy nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n hãa cña ®Þa ph-¬ng. ChÝnh v× vËy, ng-êi viÕt ®· chän ®Ò tµi cho khãa luËn tèt nghiÖp lµ : “ Khai th¸c gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n ho¸ c¸c di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë huyÖn Thuû Nguyªn – H¶i Phßng phôc vô cho du lÞch” 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña kho¸ luËn. -T×m hiÓu c¸c gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n ho¸, lÔ héi cña c¸c di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë Thuû Nguyªn còng nh- ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch t¹i c¸c ®iÓm di tÝch nµy. - Ph¸c häa kh¸i qu¸t c¸c di tÝch vÒ lÞch sö, kiÕn tróc, hiÖn vËt, lÔ héi… - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vÒ viÖc khai th¸c côm di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, b¶o tån vµ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña huyÖn Thuû Nguyªn 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - §èi t-îng nghiªn cøu lµ c¸c ®iÓm di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë huyÖn Thñy Nguyªn víi c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa vËt thÓ vµ phi vËt thÓ. - Khai th¸c gi¸ trÞ cña c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ mét ph¹m vi réng lín, ®ßi hái nhiÒu thêi gian, c«ng søc, ®iÒu kiÖn kinh tÕ còng nh- tr×nh ®é vµ ph-¬ng ph¸p cña ng-êi nghiªn cøu. Do ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña ng-êi viÕt trong b-íc ®Çu tËp sù nghiªn cøu khoa häc cho nªn khãa luËn chØ giíi h¹n trong ph¹m vi nghiªn cøu: t×m hiÓu, khai th¸c gi¸ trÞ mét sè di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn vÒ ph-¬ng diÖn v¨n hãa vËt chÊt vµ v¨n hãa tinh thÇn. 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi nµy thuéc lÜnh vùc nghiªn cøu Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n cho nªn ®-îc sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu sau: - Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c tµi liÖu v¨n b¶n Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 2
 3. Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch, hÖ thèng ®Ó ph©n tÝch ,nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña côm di tÝch trong mèi liªn hÖ víi m«i tr-êng sinh th¸i, lÞch sö h×nh thµnh, ®êi sèng v¨n ho¸ cña c- d©n, ®iÒu kiÖn lÞch sö v¨n ho¸, kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng… - Ph-¬ng ph¸p ®iÒn d·: TiÕp xóc trùc tiÕp kh¶o s¸t ®èi t-îng nghiªn cøu lµ c¸c ®iÓm di tÝch, trao ®æi trùc tiÕp víi nh÷ng nh©n vËt phô tr¸ch hoÆc cã hiÓu biÕt vÒ c¸c di tÝch. - Ph-¬ng ph¸p ®èi chiÕu so s¸nh ®Ó kh¾c häa nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr-ng cña c¸c di tÝch nµy. 5. LÞch sö nghiªn cøu Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l-îc Nguyªn - M«ng thÕ kØ XIII m·i m·i lµ nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch cña qu©n vµ d©n §¹i ViÖt trong lÞch sö dùng n-íc vµ gi÷ n-íc cña d©n téc. Vai trß to lín cña c¸c t-íng qu©n nhµ TrÇn víi hµo khÝ “ §«ng A” ®· lµm nªn nh÷ng kú tÝch phi th­êng ba lÇn ®¸nh b¹i qu©n x©m l-îc Nguyªn – M«ng b¶o vÖ giang s¬n gÊm vãc cßn s¸ng m·i ngh×n thu. Trªn kh¾p m¶nh ®Êt cña Thñy Nguyªn H¶i Phßng - vïng ®Êt tiÒn tiªu duyªn h¶i ®Òu in râ dÊu ch©n cña c¸c t-íng qu©n nhµ TrÇn n¨m x-a ®· ®-îc ghi nhiÒu trong sö s¸ch. Cã nhiÒu tµi liÖu ®· viÕt vÒ cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc ë thÕ kØ XIII nh­: “ §¹i ViÖt sö ký toµn th-" – Ng« SÜ Liªn; “ Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc Nguyªn M«ng thÕ kØ XIII” – Hµ V¨n TÊn, Ph¹m ThÞ T©m.Cã mét sè ®Ò tµi còng ®· viÕt vÒ c¸c di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë Qu¶ng Ninh, Nam §Þnh…Nh-ng cho ®Õn nay theo t¸c gi¶ ®-îc biÕt th× ch-a cã tµi liÖu nµo viÕt riªng vÒ c¸c di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë Thñy Nguyªn ®-îc c«ng bè. V× vËy vÊn ®Ò mµ ng-êi viÕt lùa chän ®Ó nghiªn cøu, t×m hiÓu lµ mét vÊn ®Ò hoµn toµn míi kh«ng trïng lÆp víi bÊt kú tµi liÖu nµo ®· c«ng bè. 6. §ãng gãp cña khãa luËn - §ãng gãp cho b¶n th©n: Lµ mét b-íc rÌn luyÖn, tËp lµm khoa häc, nghiªn cøu t×m hiÓu mét vÊn ®Ò khoa häc. - VÊn ®Ò ®-îc thu thËp, nghiªn cøu ®-îc coi nh- mét cuèn tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c h-íng dÉn viªn, nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c v¨n hãa cña vµ cho nh÷ng nhµ kinh doanh du lÞch cña H¶i Phßng nãi chung vµ Thñy Nguyªn nãi riªng. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 3
 4. Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Khi vÊn ®Ò nghiªn cøu ®-îc thÈm ®Þnh, bæ sung, hoµn chØnh sÏ trë thµnh mét tµi liÖu giíi thiÖu cho c¸c di tÝch vµ kh¸ch khi ®Õn tham quan, du lÞch t¹i c¸c ®iÓm di tÝch nµy. 7. Bè côc cña kho¸ luËn Ngoµi phÇn Më ®Çu, KÕt luËn, Tµi liÖu tham kh¶o, phô lôc Néi dung cña kho¸ luËn chia lµm ba ch-¬ng: - Ch-¬ng 1: C¬ së lÝ luËn vÒ di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸. - Ch-¬ng 2: Khai th¸c gi¸ trÞ v¨n hãa mét sè di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë Thuû Nguyªn. - Ch-¬ng 3: §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c vµ ph¸t triÓn du lÞch v¨n hãa ë huyÖn Thñy Nguyªn. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 4
 5. Kho¸ luËn tèt nghiÖp CH¦¥NG 1 TæNG QUAN VÒ DU LÞCH V¡N HãA – DI TÝCH LÞCH Sö V¨n Hãa 1.1. Tµi nguyªn du lÞch. 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ du lÞch. Tæ chøc du lÞch thÕ giíi (WTO – World Tourism Organization ) ®· ®-a ra ®Þnh nghÜa: “ Du lÞch lµ tæng thÓ c¸c hiÖn t-îng vµ c¸c mèi quan hÖ xuÊt ph¸t tõ sù giao l-u du kh¸ch, c¸c nhµ kinh doanh, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ céng ®ång d©n c- trong qu¸ tr×nh thu hót vµ ®ãn tiÕp kh¸ch”.(15.tr.12 ) Theo PTS TrÇn Nh¹n: “ Du lÞch lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con ng-êi rêi khái quª h-¬ng ®Õn mét n¬i kh¸c víi môc ®Ých chñ yÕu lµ ®-îc thÈm nhËn nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Æc s¾c, ®éc ®¸o, kh¸c l¹ víi quª h-¬ng, kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lêi ®-îc tÝnh b»ng ®ång tiÒn”.( 15.tr.8) Ph¸p luËt du lÞch ViÖt Nam ®Þnh nghÜa: “ Du lÞch lµ ho¹t ®éng cña con ng-êi ngoµi n¬i c- tró th-êng xuyªn cña m×nh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ, nghØ d-ìng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh”. 1.1.2. Tµi nguyªn du lÞch. Theo luËt du lÞch ViÖt Nam n¨m 2006: “Tµi nguyªn du lÞch lµ c¶nh quan thiªn nhiªn, di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, c«ng tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng-êi vµ c¸c gi¸ trÞ nh©n v¨n kh¸c cã thÓ ®-îc sö dông nh»m ®¸p øng nhu cÇu du lÞch, lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh c¸c khu du lÞch, ®iÓm du lÞch, tuyÕn du lÞch, ®« thÞ du lÞch”.( ®iÒu 4 cña LDL) Du lÞch lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã sù ®Þnh h-íng tµi nguyªn du lÞch râ rÖt. Tµi nguyªn du lÞch lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ së ®Ó t¹o nªn vïng du lÞch. Sè l-îng tµi nguyªn vèn cã, chÊt l-îng cña chóng vµ møc ®é kÕt hîp c¸c lo¹i tµi nguyªn trªn l·nh thæ cã ý nghÜa ®Æc biÖt trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn du lÞch cña mét vïng hay mét quèc gia. Mét l·nh thæ nµo ®ã cã nhiÒu tµi nguyªn du lÞch c¸c lo¹i víi chÊt l-îng cao, cã søc hÊp dÉn kh¸ch du lÞch lín vµ møc ®é kÕt hîp c¸c lo¹i tµi nguyªn phong phó th× søc thu hót kh¸ch du lÞch cµng m¹nh. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 5
 6. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tµi nguyªn cã sù ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn tæ chøc l·nh thæ cña ngµnh du lÞch, ®Õn viÖc h×nh thµnh, chuyªn m«n ho¸ c¸c vïng du lÞch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng dÞch vô. §ång thêi tµi nguyªn du lÞch còng chÞu sù chi phèi gi¸n tiÕp cña c¸c nh©n tè kinh tÕ - x· héi: Ph-¬ng thøc s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt cña quan hÖ s¶n xuÊt, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ c¬ cÊu, khèi l-îng nhu cÇu du lÞch. VÒ thùc chÊt, tµi nguyªn du lÞch lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè tù nhiªn, v¨n ho¸ - lÞch sö ®· bÞ biÕn ®æi ë nhiÒu møc ®é nhÊt ®Þnh d-íi ¶nh h-ëng cña nhu cÇu x· héi vµ kh¶ n¨ng sö dông trùc tiÕp vµo môc ®Ých du lÞch. Tµi nguyªn du lÞch lµ tæng thÓ tù nhiªn vµ v¨n ho¸ - lÞch sö cïng c¸c thµnh phÇn cña chóng gãp phÇn kh«i phôc vµ ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ lùc cña con ng-êi, kh¶ n¨ng lao ®éng vµ søc khoÎ cña hä, nh÷ng tµi nguyªn nµy ®-îc sö dông cho nghiªn cøu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, cho viÖc s¶n xuÊt dÞch vô du lÞch. Tµi nguyªn du lÞch lµ mét ph¹m trï lÞch sö, bëi v× nh÷ng thay ®æi c¬ cÊu vµ l-îng nhu cÇu ®· l«i cuèn vµo ho¹t ®éng du lÞch nh÷ng thµnh phÇn míi mang tÝnh chÊt tù nhiªn còng nh- tÝnh chÊt v¨n ho¸ - lÞch sö. Kh¸i niÖm “Tµi nguyªn du lÞch” lµ mét ph¹m trï ®éng, v× nã thay ®æi tuú thuéc vµo sù tiÕn bé cña kü thuËt, sù cÇn thiÕt vÒ kinh tÕ, tÝnh hîp lý vµ møc ®é nghiªn cøu. Khi ®¸nh gi¸ tµi nguyªn vµ x¸c ®Þnh h-íng khai th¸c chóng ta cÇn ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng thay ®æi trong t-¬ng lai vÒ nhu cÇu còng nh- kh¶ n¨ng kinh tÕ - kü thuËt, sù cÇn thiÕt vÒ kinh tÕ, tÝnh hîp lý vµ møc ®é nghiªn cøu. Khi ®¸nh gi¸ tµi nguyªn vµ x¸c ®Þnh h-íng khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng thay ®æi trong t-¬ng lai vÒ nhu cÇu còng nh- kh¶ n¨ng kinh tÕ, kü thuËt khai th¸c c¸c lo¹i tµi nguyªn du lÞch míi. 1.1.3. §Æc ®iÓm - Khèi l-îng c¸c nguån tµi nguyªn vµ diÖn tÝch ph©n bæ c¸c nguån tµi nguyªn lµ c¬ së cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng khai th¸c vµ tiÒm n¨ng cña hÖ thèng l·nh thæ nghØ ng¬i, du lÞch. - Thêi gian cã thÓ khai th¸c c¸c ®Þnh tÝnh mïa vô cña du lÞch, nhÞp ®iÖu dßng du lÞch. - TÝnh bÊt biÕn vÒ mÆt l·nh thæ cña ®a sè c¸c lo¹i tµi nguyªn t¹o lªn lùc hót c¬ së h¹ tÇng vµ dßng du lÞch tíi n¬i tËp trung c¸c lo¹i tµi nguyªn ®ã. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 6
 7. Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Vèn ®Çu t- t-¬ng ®èi thÊp vµ gi¸ thµnh chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng cho phÐp x©y dùng t-¬ng ®èi nhanh chãng c¬ së h¹ tÇng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi còng nh- kh¶ n¨ng sö dông ®éc lËp tõng lo¹i tµi nguyªn. - Kh¶ n¨ng sö dông nhiÒu lÇn tµi nguyªn du lÞch nÕu tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông tù nhiªn mét c¸ch hîp lý, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ chóng. 1.2. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n 1.2.1. Kh¸i niÖm. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n ®-îc hiÓu lµ c¸c tµi nguyªn s¸ng t¹o cña con ng-êi bao gåm: Di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, lÔ héi, phong tôc tËp qu¸n vµ c¸c c«ng tr×nh ®-¬ng ®¹i do x· héi vµ céng ®ång con ng-êi s¸ng t¹o, cã søc hÊp dÉn du kh¸ch, cã t¸c dông gi¶i trÝ, h-ëng thô mang ý nghÜa thiÕt thùc vµ ®-îc ®-a vµo khai th¸c phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. 1.2.2. §Æc ®iÓm. - Lµ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n tËp trung t¹i c¸c ®iÓm quÇn c- ë c¶ n«ng th«n vµ ®« thÞ, c¶ miÒn nói vµ ®ång b»ng, ven biÓn, h¶i ®¶o. - ViÖc tham quan, t×m hiÓu tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n cã t¸c dông nhËn thøc nhiÒu h¬n, t¸c dông gi¶i trÝ kh«ng ®iÓn h×nh hoÆc cã ý nghÜa thø yÕu. - ViÖc t×m hiÓu c¸c ®èi t-îng nh©n t¹o ®-îc diÔn ra trong thêi gian ng¾n. Nã th-êng kÐo dµi mét vµi giê, còng cã thÓ mét vµi phót, thÝch hîp víi lo¹i h×nh du lÞch nhËn thøc theo lé tr×nh. - Sè ng-êi quan t©m tíi tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n th-êng cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cao, thu nhËp vµ yªu cÇu th-ëng thøc cao. - Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n cã -u thÕ to lín lµ ®¹i bé phËn kh«ng cã tÝnh mïa vô, Ýt bÞ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn khÝ t-îng vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c. - Së thÝch cña nh÷ng ng-êi t×m hiÓu ®Õn tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n rÊt phøc t¹p vµ rÊt kh¸c nhau Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n t¸c ®éng theo tõng giai ®o¹n: + Giai ®o¹n th«ng tin: Giai ®o¹n nµy du kh¸ch nhËn ®-îc nh÷ng th«ng tin chung nhÊt, qua c¸c th«ng tin miÖng hay ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, nªn cã thÓ ch-a thËt râ rµng vÒ ®èi t-îng. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 7
 8. Kho¸ luËn tèt nghiÖp + Giai ®o¹n tiÕp xóc: Lµ giai ®o¹n kh¸ch du lÞch cã nhu cÇu tiÕp xóc b»ng m¾t th-êng víi ®èi t-îng, tuy chØ lµ l-ít qua nh-ng lµ quan s¸t b»ng m¾t thùc. + Giai ®o¹n nhËn thøc: Giai ®o¹n nµy kh¸ch du lÞch lµm quen víi ®èi t-îng mét c¸ch c¬ b¶n h¬n, ®i s©u vµo néi dung cña nã, thêi gian tiÕp xóc dµi h¬n. + Giai ®o¹n ®¸nh gi¸ nhËn xÐt: ë giai ®o¹n nµy, b»ng kinh nghiÖm sèng cña b¶n th©n vÒ mÆt nhËn thøc, kh¸ch du lÞch so s¸nh ®èi t-îng nµy víi ®èi t-îng gÇn víi nã. Th«ng th-êng viÖc lµm quen víi tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n dõng l¹i ë hai giai ®o¹n ®Çu, cßn giai ®o¹n nhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ nhËn xÐt dµnh cho du kh¸ch cã tr×nh ®é v¨n ho¸ nãi chung vµ cã chuyªn m«n cao. 1.2.3. Ph©n lo¹i a. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n phi vËt thÓ Lµ s¶n phÈm tinh thÇn cã gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n ho¸, khoa häc ®-îc l-u gi÷ b»ng trÝ nhí, ch÷ viÕt, ®-îc l-u truyÒn miÖng, truyÒn nghÒ, tr×nh diÔn vµ c¸c h×nh thøc l-u gi÷, l-u truyÒn kh¸c, bao gåm: tiÕng nãi, ch÷ viÕt, t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt, khoa häc ng÷ v¨n truyÒn miÖng, diÔn x-íng d©n gian, lèi sèng, lÔ héi, bÝ quyÕt vÒ nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, tri thøc vÒ y d-îc cæ truyÒn, vÒ v¨n ho¸ Èm thùc, vÒ trang phôc truyÒn thèng d©n téc vµ nh÷ng trÝ thøc d©n gian kh¸c. b.Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n vËt thÓ. Lµ s¶n phÈm vËt chÊt cã gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n ho¸, khoa häc, bao gåm: Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh, di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia, lµ g-¬ng mÆt lÞch sö, lµ nh©n chøng cña c¸c thêi ®¹i. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n vËt thÓ ë n-íc ta phong phó, ®a d¹ng, ®Æc s¾c, mang c¸c gi¸ trÞ lÞch sö v¨n ho¸, g¾n liÒn víi lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, gåm: Di tÝch kh¶o cæ, di tÝch kiÕn tróc nghÖ thuËt, di tÝch lÞch sö, c¸c c«ng tr×nh ®-¬ng ®¹i. Trong ®ã c¸c di tÝch kiÕn tróc nghÖ thuËt nh- chïa, ®×nh, ®Òn, nhµ thê, miÕu, nhµ cæ, l¨ng tÈm, cung ®iÖn chiÕm sè l-îng lín, l-u gi÷ nhiÒu gi¸ trÞ lÞch sö, kiÕn tróc nghÖ thuËt v¨n ho¸ cã gi¸ trÞ, lµ nh÷ng ®iÓm tham quan, nghiªn cøu hÊp dÉn du kh¸ch. * §×nh lµng Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 8
 9. Kho¸ luËn tèt nghiÖp §×nh lµ yÕu tè vËt chÊt quan träng nhÊt trong v¨n ho¸ lµng. §×nh lµ ng«i nhµ chung cña céng ®ång lµng x· ViÖt Nam, lµ biÓu t-îng cho v¨n ho¸ lµng ViÖt, vµ khi nãi ®Õn lµng ng-êi ViÖt lµ nãi ®Õn c©y ®a, giÕng n-íc, s©n ®×nh. §×nh cã tõ l©u, lóc ®Çu nh- c¸c qu¸n, miÕu qua ®-êng, tíi thÕ kØ XVI ®×nh ph¸t triÓn nhiÒu. ThÕ kØ XVII lµ sù ph¸t triÓn ®Ønh cao cña nghÖ thuËt ®iªu kh¾c ®×nh. N¬i dùng ®×nh th-êng ë gi÷a lµng, trªn mét khu ®Êt cao, thÕ ®Êt ®Ñp, cã long m¹ch. VÒ cÊu tróc cña ®×nh th-êng cã mét kiÓu kÕt cÊu phæ biÕn nh- sau: KÕt cÊu ch÷ “ NhÊt” lµ kÕt cÊu mét toµ ®×nh cã 5 gian ho¹c 7 gian vµ 2 ch¸i. KÕt cÊu nµy th-êng thÊy ë c¸c ng«i ®×nh thê nhµ M¹c, ®Õn thÕ kØ XVII ng-êi ta ®-a Thµnh Hoµng vµo thê ë ®×nh, xuÊt hiÖn tôc hËu thÇn, cÊu tróc nh- sau: - CÊu tróc ch÷ “NhÞ” gåm cã phÇn ®¹i ®×nh céng víi phÇn hËu cung. - CÊu tróc ch÷ “§inh” hay cßn gäi lµ h×nh chu«i vå, bao gåm phÇn ®¹i ®×nh vµ phÇn hËu cung. - CÊu tróc ch÷ “C«ng” gåm phÇn ®¹i ®×nh, hËu cung vµ toµ èng muèng nèi gi÷a 2 phÇn nµy. S©n ®×nh c¸ch mÆt ®Êt 0,6m -0,8m, th-êng cã thø bËc (TiÒn tÕ, Ph-¬ng ®×nh), ®Ó quy ®Þnh thø bËc ngåi trong ®×nh. KiÕn tróc cña ®×nh thÓ hiÖn gi¸ trÞ nghÖ thuËt ®iªu kh¾c cao h¬n h¼n so víi c¸c lo¹i h×nh kiÕn tróc kh¸c, lµ nguån liÖu ®Ó nghiªn cøu lÞch sö mü thuËt ViÖt Nam, ®êi sèng hµng ngµy còng nh- t©m hån cña ng-êi n«ng d©n ViÖt Nam. VÒ ®iªu kh¾c ë ®×nh lµng, qua mçi thêi k×, mçi triÒu ®¹i Lª - TrÞnh - NguyÔn ®Òu cã mét kiÓu kiÕn tróc g¾n víi ®iªu kh¾c kh¸c nhau. Nh÷ng nÐt kh¸c biÖt ®ã thÓ hiÖn chñ yÕu trong c¸c m«tÝp trang trÝ, râ nhÊt ë h×nh con rång vµ ë vÞ trÝ cña c¸c ho¹t c¶nh d©n gian. VÒ chøc n¨ng cña ®×nh lµng gåm cã ba chøc n¨ng: - Chøc n¨ng tÝn ng-ìng: Thê nh÷ng ng-êi cã c«ng víi lµng ®ã lµ nh÷ng Thµnh Hoµng lµng bao gåm: + Thiªn thÇn: Sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô chèng giÆc ngo¹i x©m th× ho¸ bay vÒ trêi nh-: Th¸nh T¶n Viªn ( chïa T©y §»ng ). + Nh©n thÇn: §-îc thê nhiÒu nhÊt trong c¸c ®×nh lµng, gåm: Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 9
 10. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ng-êi cã c«ng khai canh lËp lµng vµ nh÷ng ng-êi cã c«ng d¹y cho d©n lµng mét nghÒ nµo ®ã gäi lµ tæ nghÒ. Ng-êi cã c«ng víi lµng víi n-íc, c¸c vÞ anh hïng d©n téc ®-îc t«n lµm Thµnh Hoµng lµng: Lª Ch©n, Hai Bµ Tr-ng, TrÇn H-ng §¹o, Ng« QuyÒn. Cã thÓ lµ c¸c nhµ s- thêi Lý: Kh«ng Lé, Minh Kh«ng, Tõ §¹o H¹nh. + DÞ thÇn ( h¹ ®¼ng thÇn). - Chøc n¨ng hµnh chÝnh: Mäi viÖc cña lµng ®Òu ®-îc gi¶i quyÕt ë ®×nh ( nh- thu thuÕ, cö ng-êi ®i ®¾p ®ª, b¶n th¶o lËp h-¬ng -íc, khao väng). - Chøc n¨ng v¨n ho¸: §×nh lµng cßn lµ n¬i tæ chøc c¸c sinh ho¹t v¨n ho¸ x· héi mang tÝnh “ ®¼ng cÊp” cña lµng, thÓ hiÖn qua hÖ thèng ng«i thø ë ®×nh khi héi häp, ®×nh ®¸m, khi tÕ lÔ, n¨m lÎ tæ chøc nhá, n¨m ch½n tæ chøc lín. §×nh lµng còng ph¶n ¸nh sù can thiÖp cña Nhµ n-íc phong kiÕn vµo lµng x· thÓ hiÖn qua nh÷ng ®Ò tµi ®iªu kh¾c nh-: H×nh t-îng con rång, qua hÖ thèng thÇn, hay hÖ thèng ng«i thø trong ®×nh, dùa trªn phÈm hµm, b»ng cÊp. §×nh lµ n¬i thÓ hiÖn nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tÝn ng-ìng, sinh ho¹t v¨n ho¸, lÔ héi, phong tôc tËp qu¸n cña lµng x· ( tÝn ng-ìng ®a thÇn, thê tæ tiªn, tôc ®Æt hËu). §×nh lµng cßn lµ n¬i ghi dÊu lÞch sö dùng n-íc vµ gi÷ n-íc cña d©n téc ta, hÇu hÕt c¸c vÞ thÇn lµ ng-êi cã c«ng x©y dùng xãm lµng, c¸c t-íng lÜnh cã c«ng ®¸nh giÆc gi÷ n-íc. §×nh cßn chøa ®ùng nguån tµi liÖu H¸n N«m rÊt phong phó ®Ó t×m hiÓu vÒ lµng x· cæ truyÒn. C¸c v¨n b¶n H¸n N«m ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt cña ®êi sèng lµng x·. Cã thÓ nãi ®×nh lµ yÕu tè quan träng nhÊt, lín nhÊt trong kÕt cÊu lµng ViÖt vµ còng gièng nh- ng«i chïa ë ViÖt Nam, ®×nh lµng ®ãng vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng tinh thÇn cña ng-êi ViÖt. *§Òn, miÕu, nghÌ, am, qu¸n: C¸c tªn gäi nµy kh«ng cã sù nhÊt qu¸n gi÷a c¸c lµng, song nh×n chung ®©y lµ n¬i thÇn linh thµnh hoµng tró ngô v× nhiÒu lý do kh¸c nhau: Lµ n¬i sinh, n¬i ho¸ cña thÇn, n¬i thÇn dõng ch©n, n¬i ®ãng doanh tr¹i khi ®¸nh trËn, n¬i bµy chiÕn trËn cña thÇn. §Òn lµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc nghÖ thuËt, thê c¸c vÞ nh©n thÇn, thiªn thÇn, nh÷ng danh nh©n, anh hïng d©n téc. §Òn cã lÞch sö ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö dùng n-íc vµ gi÷ n-íc. V× vËy ®©y lµ mét lo¹i di tÝch lÞch sö v¨n Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 10
 11. Kho¸ luËn tèt nghiÖp ho¸ cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi nhÊt n-íc ta, th-êng ®-îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i diÔn ra c¸c sù kiÖn lÞch sö, n¬i sinh hoÆc mÊt cña c¸c thÇn ®iÖn. §Òn cã c¸c m¶ng ®iªu kh¾c, c¸c nhang ¸n, ®å tÕ tù, t-îng, hoµnh phi th-êng ®-îc s¬n son thiÕp vµng cã gi¸ trÞ thÈm mü vµ nghÖ thuËt, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc th-êng g¾n liÒn víi c¸c truyÒn thuyÕt, c¸c lÔ héi ®Ó t«n vinh c¸c thÇn ®iÖn hoÆc danh nh©n, c¸c anh hïng d©n téc. §Òn trong lµng ViÖt cßn lµ n¬i thê MÉu g¾n víi tôc thê n÷ thÇn, hÖ träng trong quan niÖm cña d©n lµng. NhiÒu lµng ViÖt cßn cã Qu¸n cña §¹o gi¸o. KiÕn tróc cña c¸c Qu¸n ®¹o còng gÇn gièng nh- chïa. HÖ thèng t-îng thê gåm cã t-îng Tam Thanh ®ã lµ Th¸i Thanh, Th-îng Thanh vµ Ngäc Thanh, phÝa d-íi lµ Tø Ngù ®ã lµ bèn vÞ thÇn cai qu¶n bèn ph-¬ng, ngoµi ra cßn cã «ng Ngò L·o qu©n (L·o Tö). §Æc ®iÓm chung cña c¸c di tÝch kiÕn tróc nghÖ thuËt ë ViÖt Nam. - ChÞu ¶nh h-ëng nhiÒu cña phong c¸ch mü thuËt ph-¬ng §«ng, tõ thÕ kû XIX cã ¶nh h-ëng nhiÒu phong c¸ch kiÕn tróc ph-¬ng T©y. - §-îc quy ho¹ch x©y dùng tu©n theo phong c¸ch phong thuû cña ph-¬ng §«ng vµ quan niÖm ©m d-¬ng trong kinh dÞch. - VÒ mÆt vÞ trÝ ®Þa lý, ®¹t ®-îc c¸c ®Æc ®iÓm cã long chÇu, hæ phôc, cã tiÒn ¸n, hËu trÈm vµ minh ®-êng, th-êng xuyªn lÊy thiªn nhiªn t« ®iÓm cho kiÕn tróc, n¬i nµo thiÕu c¸c yÕu tè tù nhiªn th× t¹o ra phong c¶nh nh- ®µo hå, trång c©y ®Ó trang trÝ cho c«ng tr×nh vµ kiÕn tróc hµi hoµ víi thiªn nhiªn, th-êng ®-îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i cã c¶nh ®Ñp. - Tªn gäi cña c¸c c«ng tr×nh hay c¸c bé phËn cÊu tróc cña c«ng tr×nh, hÖ thèng hoµnh phi c©u ®èi, ®¹i tù ®Òu cã ý nghÜa triÕt häc, lµ nh÷ng c©u v¨n hay , xóc tÝch, nh÷ng tõ mang ý nghÜa triÕt häc. - C¸c c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ x©y dùng theo lèi ®¨ng ®èi, cã trËt tù, c¸c c«ng tr×nh chÝnh th-êng n»m trªn trôc dòng ®¹o, c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®-îc bè trÝ ®¨ng ®èi, cã trËt tù tiÒn, hËu ,t¶, h÷u… - PhÇn lín c¸c di tÝch ®-îc x©y dùng b»ng vËt liÖu truyÒn thèng quý, kÕt hîp hµi hoµ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, kiÕn tróc nghÖ thuËt gi÷a v¨n ho¸ ViÖt Nam víi v¨n ho¸ Trung Hoa, Ên §é…vµ v¨n ho¸ ph-¬ng T©y. §Æc ®iÓm vµ c¸c gi¸ trÞ kiÕn tróc nghÖ thuËt phô thuéc vµo c¸c chøc n¨ng cña c¸c di tÝch nªn mçi lo¹i di tÝch lÞch sö cã kiÓu d¸ng kiÕn tróc mü thuËt riªng. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 11
 12. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, th-êng lµ thê c¸c nh©n vËt g¾n liÒn víi ®iÓn tÝch, c«ng lao cña c¸c nh©n vËt vµ lµ n¬i diÔn ra c¸c lÔ héi. Cã thÓ nãi, mçi di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ th-êng thÓ hiÖn nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ kiÕn tróc mü thuËt cña tõng thêi ®¹i, mang tÝnh ph©n vïng vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý t¹i chç. 1.3. Du lÞch v¨n ho¸ 1.3.1.Kh¸i niÖm V¨n ho¸ lµ mét ho¹t ®éng cña con ng-êi tù do, biÕn ®æi thÕ giíi tù nhiªn thµnh thÕ giíi tù nhiªn thø hai cã cÊu tróc cao h¬n vµ cã dÊu Ên ng-êi( cã tÝnh ng-êi). Trong qu¸ tr×nh ®ã con ng-êi h×nh thµnh c¸i thiªn nhiªn bªn trong cña chÝnh m×nh ( c¶nh quan néi t¹i cña chÝnh m×nh), ®ång thêi thÓ hiÖn th¸i ®é ( øng xö) víi thiªn nhiªn thø nhÊt vµ thiªn nhiªn thø hai vµ øng xö ®èi víi chÝnh m×nh. V¨n ho¸ lµ mét h×nh th¸i x· héi toµn diÖn gåm ba h×nh th¸i: ChuÈn mùc, gi¸ trÞ vµ biÓu t-îng. Du lÞch v¨n ho¸ lµ lo¹i h×nh du lÞch mµ ë ®ã con ng-êi h-ëng thô nh÷ng s¶n phÈm v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, cña mét quèc gia, mét vïng d©n c-. Môc ®Ých chÝnh cña du lÞch v¨n ho¸ lµ thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÓu biÕt v¨n ho¸ cho c¸ nh©n. Lo¹i h×nh du lÞch nµy tho¶ m·n lßng ham hiÓu biÕt vµ ham thÝch n©ng cao v¨n ho¸ th«ng qua c¸c chuyÕn du lÞch ®Õn nh÷ng n¬i l¹ ®Ó t×m hiÓu vµ nghiªn cøu lÞch sö , kÕt cÊu kinh tÕ, thÓ chÕ x· héi, phong tôc tËp qu¸n, tÝn ng-ìng cña c- d©n vïng du lÞch. Ngµy nay du lÞch v¨n ho¸ lµ mét xu h-íng m¹nh mang tÝnh toµn cÇu, trong ®ã v¨n ho¸ trë thµnh néi hµm, ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng, gi¸ trÞ v¨n ho¸ khiÕn s¶n phÈm du lÞch mang ®Ëm tÝnh ®éc ®¸o nh©n v¨n, ®-îc coi lµ nguån tµi nguyªn du lÞch ®Æc biÖt hÊp dÉn. NÕu tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn hÊp dÉn du kh¸ch bëi sù hoang s¬, hïng vÜ, ®éc ®¸o vµ hiÕm hoi cña nã, th× tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n thu hót du kh¸ch bëi tÝnh phong phó, ®a d¹ng, ®éc ®¸o vµ tÝnh truyÒn thèng còng nh- tÝnh ®Þa ph-¬ng cña nã. C¸c ®èi t-îng v¨n ho¸, tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n lµ c¬ së ®Ó t¹o nªn c¸c lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ phong phó, nã ®¸nh dÊu sù kh¸c nhau gi÷a n¬i nµy víi n¬i kh¸c, quèc gia nµy víi quèc gia kh¸c, d©n téc nµy víi d©n téc kh¸c, lµ yÕu tè thóc ®Èy ®éng c¬ du kh¸ch, kÝch thÝch qu¸ tr×nh l÷ hµnh. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 12
 13. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Cã thÓ nãi, du lÞch v¨n ho¸ lµ ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra trong m«i tr-êng nh©n v¨n hoÆc ho¹t ®éng du lÞch ®ã tËp trung khai th¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, vïng du lÞch. 1.3.2. Néi dung cña s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ Du lÞch v¨n ho¸ bao gåm v¨n hãa vËt thÓ vµ v¨n hãa phi vËt thÓ, du lÞch v¨n hãa chØ thùc sù cã néi dung v¨n ho¸ khi g¾n liÒn ho¹t ®éng cña nã víi kiÕn tróc lÞch sö, x· héi liªn quan ®Õn tuyÕn ®iÓm du lÞch. a. C¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, di chØ kh¶o cæ häc, c¸c lÔ héi truyÒn thèng, trß ch¬i d©n gian, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, nghÖ thuËt Èm thùc cña ®Þa ph-¬ng cho kh¸ch du lÞch thÊy ®-îc khung c¶nh cuéc sèng ®a d¹ng cña mçi céng ®ång c- d©n. Nã lµ tµi s¶n quý gi¸ cña mçi ®Þa ph-¬ng, mçi d©n téc, mçi ®Êt n-íc vµ cña c¶ nh©n lo¹i. Nã lµ b»ng chøng trung thµnh, x¸c thùc, cô thÓ nhÊt vÒ ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ cña mçi n-íc, trong ®ã chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng g× thuéc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp, nh÷ng tinh hoa, trÝ tôª, tµi n¨ng, gi¸ trÞ v¨n ho¸ nghÖ thuËt cña mçi quèc gia. Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ cã kh¶ n¨ng rÊt lín, gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ, tµi n¨ng cña con ng-êi, gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn khoa häc nh©n v¨n, khoa häc lÞch sö. §ã chÝnh lµ bé mÆt qu¸ khø cña mçi d©n téc, mçi ®Êt n-íc. §-îc gäi lµ di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ v× chóng ®-îc t¹o ra bëi con ng-êi (tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n) trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¸ng t¹o lÞch sö, ho¹t ®éng s¸ng t¹o v¨n ho¸. V¨n ho¸ ë ®©y gåm c¶ v¨n ho¸ vËt ch©t,v¨n ho¸ x· héi vµ v¨n ho¸ tinh thÇn. ë ViÖt Nam, theo ph¸p lÖnh b¶o vÖ vµ sö dông di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ vµ danh lam th¸ng c¶nh c«ng bè ngµy 4/4/1984 th× di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ ®-îc quy ®Þnh nh- sau: “ Di tÝch lÞch sö – v¨n ho¸ lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, ®Þa ®iÓm, ®å vËt, tµi liÖu vµ c¸c t¸c phÈm cã gi¸ trÞ lÞch sö , khoa häc, nghÖ thuËt, còng nh- cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ kh¸c, hoÆc liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn lÞch sö, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v¨n ho¸ - x· héi”. “ Danh lam th¾ng c¶nh lµ nh÷ng khu vùc thiªn nhiªn cã c¶nh ®Ñp, hoÆc cã c«ng tr×nh x©y dùng næi tiÕng”. Tõ ®©y cã thÓ rót ra nh÷ng quy ®Þnh chung mét c¸ch khoa häc vµ hÖ thèng vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa: Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 13
 14. Kho¸ luËn tèt nghiÖp + Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ lµ nh÷ng n¬i Èn dÊu mét bé phËn gi¸ trÞ v¨n ho¸ kh¶o cæ. + Nh÷ng ®Þa ®iÓm khung c¶nh, ghi dÊu vÒ d©n téc häc. + Nh÷ng n¬i diÔn ra nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ quan träng cã ý nghÜa thóc ®Èy lÞch sö ®Êt n-íc, lÞch sö ®Þa ph-¬ng ph¸t triÓn. + Nh÷ng ®Þa ®iÓm ghi dÊu chiÕn c«ng chèng giÆc x©m l-îc, ¸p bøc. + Nh÷ng n¬i ghi dÊu gi¸ trÞ l-u niÖm vÒ nh©n vËt lÞch sö, anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n ho¸, khoa häc. + Nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc, nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ toµn quèc vµ khu vùc. + Nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh do thiªn nhiªn bµi trÝ s½n vµ cã bµn tay con ng-êi t¹o dùng thªm vµo, ®-îc xÕp lµ mét lo¹i trong c¸c lo¹i h×nh di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸. Nh­ vËy cã thÓ ®Þnh nghÜa cô thÓ: “ Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ lµ nh÷ng kh«ng gian vËt chÊt cô thÓ, kh¸ch qua, trong ®ã chøa ®ùng c¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh lÞch sö, do tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n con ng-êi s¸ng t¹o ra trong lÞch sö ®Ó l¹i”. Mçi di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ chøa ®ùng nhiÒu néi dung lÞch sö kh¸c nhau. Cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i di tÝch nh- sau: * Lo¹i h×nh di tÝch v¨n ho¸ kh¶o cæ ( di chØ kh¶o cæ): Lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm Èn giÊu mét bé phËn gi¸ trÞ v¨n ho¸, thuéc vÒ thêi k× lÞch sö x· héi loµi ng-êi ch-a cã v¨n tù vµ thêi gian nµo ®ã trong lÞch sö cæ ®¹i. VÝ dô nh-: Di chØ kh¶o cæ Trµng Kªnh - Thñy Nguyªn - H¶i Phßng. §a sè c¸c di tÝch v¨n ho¸ kh¶o cæ n»m trong lßng ®Êt, còng cã tr-êng hîp tån t¹i trªn mÆt ®Êt: C¸c bøc ch¹m kh¾c trªn v¸ch ®¸. Nh÷ng di tÝch v¨n ho¸ kh¶o cæ nµy ®-îc ph©n thµnh hai lo¹i lµ di chØ c- tró vµ di chØ mé t¸ng. * Lo¹i h×nh di tÝch lÞch sö v¨n ho¸: Th-êng g¾n liÒn víi c¸c kiÕn tróc cã gi¸ trÞ ghi dÊu vÒ d©n téc häc ( sù ¨n ë, sinh ho¹t cña c¸c téc ng-êi); ghi dÊu chiÕn c«ng x©m l-îc ¸p bøc; nh÷ng n¬i ghi dÊu gi¸ trÞ l-u niÖm vÒ nh©n vËt lÞch sö, anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n ho¸ khoa häc; ghi dÊu sù vinh quang trong lao ®éng; ghi dÊu téi ¸c cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn. * Lo¹i h×nh di tÝch v¨n ho¸ nghÖ thuËt: Lµ nh÷ng di tÝch g¾n víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt tiªu biÓu, ®Æc s¾c. Nh÷ng di tÝch nµy kh«ng chØ chøa ®ùng nh÷ng gi¸ trÞ kiÕn tróc mµ cßn chøa ®ùng c¶ nh÷ng gi¸ Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 14
 15. Kho¸ luËn tèt nghiÖp trÞ v¨n ho¸ x· héi, v¨n ho¸ tinh thÇn: V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m, nhµ thê Ph¸t DiÖm, toµ th¸nh T©y Ninh hay nh- ®×nh Hµng Kªnh - H¶i Phßng… * Di tÝch c¸ch m¹ng: Lµ nh÷ng di tÝch ghi l¹i mét sù kiÖn quan träng cña lÞch sö c¸ch m¹ng ®Þa ph-¬ng, cã ¶nh h-ëng lín tíi sù ph¸t triÓn cña phong trµo c¸ch m¹ng cña ®Þa ph-¬ng, khu vùc hay c¶ quèc gia. * C¸c lo¹i danh lam th¾ng c¶nh: Do thiªn nhiªn bµi trÝ s½n vµ cã bµn tay con ng-êi t¹o dùng thªm vµ ®-îc xÕp lµ mét trong c¸c lo¹i h×nh di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ ( chïa H-¬ng, Yªn Tö, ®éng Tam Thanh,…) C¸c danh lam th¾ng c¶nh th-êng chøa ®ùng trong ®ã gi¸ trÞ cña nhiÒu lo¹i di tÝch lÞch sö –- v¨n ho¸. V× vËy nã cã gi¸ trÞ quan träng ®èi víi ph¸t triÓn du lÞch. b. C¸c lÔ héi truyÒn thèng “ LÔ héi lµ lo¹i h×nh sinh ho¹t v¨n ho¸ tæng hîp hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó, lµ mét kiÓu sinh ho¹t tËp thÓ cña nh©n d©n sau thêi gian lao ®éng mÖt nhäc, hoÆc lµ mét dÞp ®Ó con ng-êi h-íng tíi c¸c sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i; ng-ìng mé tæ tiªn, «n l¹i truyÒn thèng hoÆc lµ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nçi lo ©u, nh÷ng khao kh¸t, -íc m¬ mµ cuéc sèng thùc t¹i ch-a gi¶i quyÕt ®-îc” [8.tr.67]. LÔ héi cã lÞch sö rÊt l©u ®êi tõ khi cã nhu cÇu sinh ho¹t cña con ng-êi th× lÔ héi ®-îc ra ®êi. Do ®ã cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi th× nh÷ng lÔ héi ®-îc më réng h¬n phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña con ng-êi. LÔ héi bao giê còng g¾n víi mét céng ®ång d©n c- nhÊt ®Þnh vµ ®ã lµ mét sinh ho¹t v¨n ho¸ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. BÊt kú mét d©n téc nµo trªn thÕ giíi còng ®Òu h-íng cho m×nh nh÷ng lÔ héi mang b¶n s¾c riªng. §èi víi c- d©n lóa n-íc th× lÔ héi lµ dÞp ®Ó ng-êi ta bµy tá t×nh c¶m cña con ng-êi víi thiªn nhiªn, víi c¸c vÞ thÇn linh mµ ng-êi ta cho r»ng nhê c¸c yÕu tè ®ã mµ cã mïa mµng béi thu ( LÔ héi chäi tr©u §å S¬n …) 1.3.3.Vai trß cña c¸c s¶n phÈm du lÞch v¨n hãa. C¸c di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, lÔ héi bªn c¹nh c¸c gi¸ trÞ t©m linh vÒ mÆt ®êi sèng cña céng ®ång, nã cßn cã vai trß to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng du lÞch cña mét sè ®Þa ph-¬ng, mét ®Êt n-íc. - Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ lµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc cã gi¸ trÞ lÞch sö: ®×nh, chïa, nghÌ, miÕu, ®è lµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ Èn chøa trong nã nh÷ng trang sö hµo hïng, nh÷ng gi¸ trÞ t«n gi¸o, t©m linh cña tõng thêi kú lÞch sö, cña tõng vïng miÒn. §©y lµ chèn linh thiªng cña c¸c vÞ thµnh hoµng, Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 15
 16. Kho¸ luËn tèt nghiÖp nh÷ng vÞ anh hïng d©n téc cã c«ng trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m b¶o vÖ tæ quèc vµ x©y dùng ®Êt n-íc. - Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ lµ nh÷ng b»ng chøng x¸c thùc, trung thµnh, cô thÓ nhÊt vÒ ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ cña mçi ®Êt n-íc, nã chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng g× thuéc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp, nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ, tµi n¨ng, gi¸ trÞ v¨n ho¸ nghÖ thuËt cña mçi quèc gia. TÊt c¶ c¸c di tÝch lÞch sö nµy ®Òu mang ®Õn cho con ng-êi nh÷ng th«ng ®iÖp tõ qu¸ khø, nã lµm tho¶ m·n nhu cÇu tham quan, hiÓu biÕt t×m vÒ céi nguån cña du kh¸ch. Lµ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n quý gi¸ gióp cho du lÞch cña ®Þa ph-¬ng vµ cña quèc gia ngµy cµng ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. - LÔ héi lµ mét ho¹t ®éng, lµ mét sinh ho¹t v¨n ho¸, t«n gi¸o, nghÖ thuËt, truyÒn thèng cña mét céng ®ång, mét d©n téc. LÔ héi võa cã tÝnh thÇn linh, võa cã tÝnh trÇn tôc, võa «n l¹i qu¸ khø ®Ó gi¸o dôc hiÖn t¹i vµ båi d-ìng t×nh c¶m cña con ng-êi ®èi víi thiªn nhiªn ®èi víi céng ®ång. - LÔ héi lµ mét c«ng ®o¹n trong chu kú s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kÕt thóc mét chu kú s¶n xuÊt cò, më ®Çu mét chu kú míi. LÔ héi ®¸p øng yªu cÇu ®êi sèng t©m linh, th-ëng thøc c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cho n«ng d©n, nã ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm tÝn ng-ìng, phong tôc tËp qu¸n, sù ph©n tÇng x· héi trong lµng x·. LÔ héi chøa ®ùng nh÷ng gi¸ trÞ to lín vÒ cè kÕt céng ®ång; Qua ®ã sù chia sÎ c¶m th«ng gi÷a c¸c thµnh viªn trong lµng, trong x·, trong ®Þa ph-¬ng ngµy cµng ®-îc cñng cè, ph¸t triÓn. - LÔ héi lµ mét kh«ng gian thiªng, lµ n¬i con ng-êi thÓ hiÖn ®¹o ®øc “ Uèng n­íc nhí nguån” cña m×nh. Th«ng qua lÔ héi mµ ng­êi ta hiÓu ®­îc truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc, hiÓu ®-îc nguån gèc h×nh thµnh cña d©n téc, hiÓu ®-îc sù xuÊt hiÖn cña céng ®ång lµng x· vµ hiÓu ®-îc nguån gèc cña c¸c dßng téc, gia téc. LÔ héi lµ dÞp ®Ó cha «ng gi¸o dôc truyÒn thèng cho con ch¸u. LÞch sö v¨n ho¸ cña d©n téc tõ khi h×nh thµnh ®Õn khi trë thµnh truyÒn thèng, ®ã lµ sù chuyÓn giao tõ thÕ hÖ nµy ®Õn thÕ hÖ kh¸c, mµ lÔ héi chÝnh lµ mét tr-êng häc mµ thÕ hÖ tr-íc d¹y l¹i cho thÕ hÖ sau. LÔ héi lµ sîi d©y mÒm m¹i g¾n kÕt céng ®ång gãp phÇn t¹o nªn truyÒn thèng ®oµn kÕt, tÝnh bÒn v÷ng cña x· héi. - LÔ héi lµ ®iÒu kiÖn ph¸t huy s¾c th¸i v¨n ho¸ cña m¶nh ®Êt, con ng-êi, lµ dÞp t«n vinh v¨n ho¸ d©n téc. Nã ®-îc coi lµ b¶o tµng sèng sinh ho¹t v¨n ho¸ tinh thÇn cña con ng-êi ViÖt Nam. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 16
 17. Kho¸ luËn tèt nghiÖp - LÔ héi truyÒn thèng lµ dÞp t«n vinh nh÷ng danh nh©n, anh hïng d©n téc, ng-êi cã c«ng víi d©n víi lµng víi n-íc, ng-êi t¹o nghÒ, lËp lµng, lËp nghiÖp khai khÈn ®Êt ®ai. - LÔ héi g¾n víi di tÝch lÞch sö, ®Òu cã vai trß quan träng ®èi víi viÖc gi¸o dôc truyÒn thèng, b¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi mang tÝnh bÒn v÷ng. §ång thêi nã cã søc hÊp dÉn du kh¸ch, còng cã gi¸ trÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn du lÞch cña ®Þa ph-¬ng, cña quèc gia. Cã thÓ nãi: “ LÔ héi lµ cuéc ®êi thø hai bªn c¹nh cuéc ®êi thËt; lµ h×nh thøc tæng hoµ v¨n ho¸ nghÖ thuËt; lµ mét hiÖn t-îng v¨n ho¸ mang tÝnh tréi”. Nh- vËy, di tÝch lµ tiÕng nãi cña c¸c thÕ hÖ ®i tr-íc ®· cã c«ng dùng n-íc vµ gi÷ n-íc cho h«m nay vµ mai sau, cßn lÔ héi lµ phÇn hån, lµ b¶n chÊt, lµ chÊt keo nèi kÕt céng ®ång d©n téc ViÖt Nam thµnh thÓ thèng nhÊt vµ bÒn v÷ng. ChÝnh v× vËy ®©y lµ ®iÒu kiÖn khai th¸c tèt h¬n c¶ di tÝch vµ lÔ héi vµo môc ®Ých du lÞch. C¸c di tÝch vµ lÔ héi lu«n g¾n bã song hµnh víi nhau vµ ®ã lµ c¬ së ®Ó chóng ta x©y dùng c¸c tuyÕn du lÞch v¨n ho¸ - lÔ héi. TiÓu kÕt Ngµy nay, du lÞch v¨n ho¸ ®ãng vai trß chñ yÕu, quan träng nhÊt trong tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n, nã ®-îc coi lµ mét h-íng ph¸t triÓn hiÖu qu¶ cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. HÖ thèng c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, c¸c lÔ héi ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng t©m linh cña ng-êi ViÖt, ®ång thêi ®©y còng lµ nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng ho¹t ®éng du lÞch, ®· hÊp dÉn ®-îc l-îng lín kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n-íc. Ho¹t ®éng du lÞch ®· khai th¸c rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè v¨n ho¸ cã liªn quan ®Õn c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c lÔ héi truyÒn thèng, nh÷ng m«n nghÖ thuËt d©n gian vµ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ phi vËt thÓ kh¸c lu«n lµ nh÷ng chñ ®Ò nghiªn cøu, x©y dùng sao cho nh÷ng tµi nguyªn v¨n ho¸ ®ã trë thµnh nh÷ng s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ ®Æc s¾c. Môc ®Ých cña viÖc khai th¸c c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ nh»m gióp cho du kh¸ch cã thÓ hiÓu ®-îc lÞch sö cña mçi vïng miÒn, mçi ®Þa danh vµ c¶m nhËn ®-îc nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr-ng cña ®iÓm du lÞch ®ã. §ång thêi, ho¹t ®éng du lÞch v¨n ho¸ cßn mang tÝnh gi¸o dôc s©u s¾c, bëi nã gióp cho thÕ hÖ trÎ h×nh thµnh nh©n c¸ch vµ thÕ giíi quan trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng, cã ý thøc b¶o tån vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng. HiÖn nay sù ph¸t triÓn cña du lÞch v¨n ho¸ dang trë thµnh mét Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 17
 18. Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®iÓm ®i ®óng ®¾n, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam, trong ®ã cã du lÞch cña Thñy Nguyªn - H¶i Phßng. Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 18
 19. Kho¸ luËn tèt nghiÖp CH¦¥NG 2 Khai th¸c gi¸ trÞ lÞch sö v¨n hãa c¸c di tÝch thê t-íng qu©n nhµ TrÇn ë Thuû Nguyªn – H¶i Phßng 2.1. Giới thiệu khái quát về huyện Thuỷ Nguyên 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên *VÞ trÝ ®Þa lý Thuû Nguyªn lµ huyÖn thuéc miÒn duyªn h¶i H¶i Phßng,n»m trong to¹ ®é 20º55´ vÜ ®é B¾c,106º45´ kinh ®é §«ng,cã diªn tÝch 242km². HiÖn nay huyÖn Thuû Nguyªn cã 37 ®¬n vÞ hµnh chÝnh gåm 2 thÞ trÊn:Minh §øc vµ Nói §Ìo vµ 35 x· Vïng ®Êt n¬i ®©y ®· ®-îc h×nh thµnh tõ rÊt l©u, x-a ®-îc gäi lµ Nam TriÖu Giang n»m trong vïng An Biªn do n÷ t-íng Lª Ch©n cai qu¶n, sau gäi lµ huyÖn Thuû §-êng thuéc phñ T©n An Ch©u §«ng TriÒu. §Õn triÒu vua Duy T©n thêi NguyÔn(1908)®æi tªn lµ huyÖn Thuû Nguyªn thuéc tØnh KiÕn An ,sau ®ã s¸t nhËp vµo tØnh H¶i Phßng. Thñy Nguyªn nh- mét hßn ®¶o n»m trong vßng «m cña nh÷ng dßng s«ng phÝa t©y lµ s«ng Hµn,phÝa B¾c lµ s«ng §¸ B¹c, phÝa §«ng lµ s«ng B¹ch §»ng, phÝa Nam lµ s«ng CÊm ng¨n c¸ch huyÖn Thuû Nguyªn víi quËn H¶i An vµ néi thµnh H¶i Phßng,n»m ngang huyÖn lµ hå s«ng Gi¸ th¬ méng. Tõ lÞch sö xa x-a, Thuû Nguyªn lµ n¬i trung gian qu¸ c¶nh ®i nhiÒu vïng miÒn kh¸c nhau b»ng c¶ ®-êng bé lÉn ®-êng thuû. Trªn b¶n ®å hµnh chÝnh cña H¶i Phßng ,huyÖn Thuû Nguyªn gièng nh- mét qu¶ tim lín, phÝa B¾c gi¸p tØnh Qu¶ng Ninh, phÝa T©y gi¸p huyÖn Kinh M«n tØnh H¶i D-¬ng, phÝa Nam gi¸p víi quËn H¶i An vµ néi thµnh H¶i Phßng, phÝa §«ng nh×n ra biÓn vµ cöa Nam TriÖu. ChiÒu dµi cña huyÖn tõ bÕn §ôn (®Ëp Phi LiÖt) ®Õn bÕn rõng Tam H-ng lµ 31km, chiÒu réng tõ bÕn BÝnh ®Õn cÇu §¸ B¹c dµi kho¶ng 17 km. Däc huyÖn lµ quèc lé sè 10 ch¹y nèi liÒn H¶i Phßng víi khu vùc má Qu¶ng Ninh. Bªn c¹nh quèc lé 10 lµ ®-êng 5B vµ ®-êng 205 tõ TrÞnh X¸ qua bÕn phµ §ôn sang vïng má M¹o Khª. Ngoµi ra cßn cã ®-êng m¸ng n-íc tõ Vµng Danh ®-a n-íc ngät qua Thuû Nguyªn. *§Þa h×nh Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 19
 20. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Thuû Nguyªn lµ huyÖn ven biÓn ë vµo vÞ trÝ chuyÓn tiÕp cña hai vïng ®Þa lý tù nhiªn lín lµ ch©u thæ s«ng Hång vµ vïng ®åi nói §«ng B¾c. §Þa h×nh Thuû Nguyªn gåm ®Þa h×nh ®ång b»ng, ®åi nói vµ vïng tròng cöa s«ng ven biÓn. §Þa h×nh cã nói ®¸ v«i xen kÏ. D¹ng ®Þa h×nh nµy n»m ë phÝa b¾c huyÖn gåm ®Þa h×nh nói ®¸ v«i, ®åi nói ®Êt ch¹y tõ An S¬n qua x· L¹i Xu©n, Liªn Khª, L-u KiÕm, Minh T©n, Gia Minh, Gia §øc vµ Minh §øc. * §Þa h×nh ®ång b»ng §ång b»ng trung t©m huyÖn gåm c¸c x· KiÒn B¸i, Mü §ång, Thuû S¬n….cã l­îng phï sa lín thÝch hîp cho viÖc trång lóa, hoa mµu vµ c©y ¨n qu¶, ®é cao trung b×nh cña bÒ mÆt th-êng lµ tõ 0,2 - 0,8m. §ång b»ng ven s«ng §©y lµ vïng ®ång b»ng vèn ®-îc båi tô, th-êng bÞ ngËp n-íc cña c¸c x· Hoµng §éng, Hoa §éng, L©m §éng, T©n D-¬ng, Phôc LÔ, Ph¶ LÔ, An l-, Thuû TriÒu thuËn lîi cho nÒn n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. Vïng cöa s«ng ven biÓn NÐt kh¸c biÖt ®Æc tr-ng cho d¶i ®Êt ven biÓn huyÖn Thuû Nguyªn lµ c¸c b·i lÇy ®-îc t¹o thµnh tõ mét líp phï sa vµ bïn nh·o, ë bÒ mÆt th-êng cã mµu phít hång. §©y lµ m«i tr-êng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng thùc vËt phong phó vµ rõng ngËp mÆn. C¸c d¹ng ®Þa h×nh ®Æc biÖt: - §i¹ h×nh hang ®éng: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña vá tr¸i ®Êt ®· ban tÆng cho Thuû Nguyªn mét ®Þa h×nh Karst trªn c¹n víi nhiÒu hang ®éng hÊp dÉnvµ k× thó. C¸c hang ®éng phÇn lín tËp trung ë phÝa B¾c huyÖn trong ®ã vÉn cßn cã rÊt nhiÒu hang ®éng gi÷ ®-îc vÎ hoang s¬ nh- ban ®Çu. ë ®©y cã nhiÒu hang ®éng næi tiÕng nh- Hang Vua, hang V¶o, hang Ma, hang Sép, hang L­¬ng, hang §èc TÝt… HiÖn nay ch-a cã mét c«ng tr×nh nµo nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh t¹o c¸c hang ®éng k× thó nµy. HÇu hÕt c¸c hang ®éng ë ®©y ®Òu cã ®é dµi d-íi 200m, c¸c hang ®éng cã ®é dµi lín nhÊt còng kh«ng v-ît qu¸ 500m. VÞ trÝ cña hang ®éng th-êng tËp trung ë møc cao 4 -6m,15-20m, hoÆc 30m so víi mÆt n-íc biÓn. ChiÒu réng tõ 5-10m, chiÒu cao tõ 10-18m tuy kÝch th-íc hang ®éng kh«ng lín nh-ng c¸c hang ®éng ë Thuû Nguyªn l¹i cã ®Þa h×nh ®Ñp, nhiÒu Sinh viªn: Bïi ThÞ Hoa – VH902 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=96

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2