intTypePromotion=1

Khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chia sẻ: Thảo Lê91 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
6
download

Khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp và kinh nghiệm đối với Việt Nam" trình bày về cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp, thực trạng nợ công tại Việt Nam, bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quản lý nợ công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp và kinh nghiệm đối với Việt Nam

  1. ^ DIEN DAN TRAO BOI KHUNG HOANG NCJ C 6 N G TAI HY LAP VA KINH NGHIEM D 6 | V6i VIET NAIVi TS. DAO DANG KIEN. ThS. MAI DINH LAM HQC vi$n Hanh chinh HQC vi$n Chfnh trj - hanh chfnh Qudc gia Ho Chf Minh au edn bao nd cua Hy Lap, 3aasiaiB5!aBaa!agBiBiaBB)aBBefagBP'3fTC3q!n3i3jac-ia^ S^BIgaBBgHEEBia S nhdng tddng gdi tai ehfnh tie'p cdu khan cap cua khu vdc dong tien ehung chau Au va During past decade, Euro zone accession is seen as a great oppor- tunity fo approach international capital market for Greece, but unfortu- nately this is an underlying reason for current massive sovereign debt of Greece. Corruption, extravagant public expenditure and fax evasion Quy Tien te Qud'c te (IMF) len are key reasons for current serious debt crisis in Greece. den 147 ty USD da khien eho tinh In Vietnam, budget deficit has become a chronic problem with hinh ed the tam yen, tuy nhien, budget deficit exceeding international standard. Moreover, increasing public debt confronts Vietnam with urgent requirement of improving phin dng te hai cua cic thj trddng public debt management tai chfnh the gidi, nha't la khi cic With experiences drawn from public debt crisis in Greece, it is thj trddng chdng khoin Au - My required for Vietnam to carefully consider further borrowings for publics va Nhat Bin mat td 10-15% gia expenditures in the context of current extremely high investment/GDP rafio; to improve efficiency of loan utilization; fo complete and synchro- trj trong tuan ll ngay sau dd, da nize legal system related to public debt management towards interna- cho thay tic dgng eua edn bao tional standards; especially to make disclosure of public debt... nay Idn hdn mgi dd bao eda gidi quan sit qudc te. Phin dng mdi nhat cho rang, sd hdi phuc kinh te Tai Viet Nam, tinh trang ng edng lien tuc tang trong thdi gian vda the gidi sau khung hoing 2008- qua khie'n cho yeu cau nang eao chat Idgng quan ly nd cdng eang trd 2009 cd the se mang hinh chd W nen cap thiet. Theo dd, cin i p dung them ky luat tii khda, nha't li trong thay vl chd V nhd nhieu ngddi ky bd'i einh can can tai khda va ngoai thddng that thu kep (twin deficit) vgng hoi dau nam 2010. ngay cang Idn. Bai hgc td cugc khung hoing ng cdng d Hy Lap die biet Chan dgng td cugc khdng hdu fch dd'i vdi viee quin ly ng cdng tai Viet Nam, nhi't li sau khi Luat hoing ng eong d Hy Lap dang cd Quin ly ng cdng cd higu Ide td ngay 01/01/2010. nguy eg lan rgng sang mgt sd quo'c 1. Cugc khung hoang ng cong d Hy Lap gia thugc Lien minh chau Au (EU) Vige gia nhap Khu vdc ddng tien chung chau Au nim 2001 la cd hgi khac khien cac ndde, nhat li Idn de Hy Lap cd the tiep can vdi thj trddng vdn qud'c te. Tuy nhien, nhdng ndde ed ng edng ldn vi day cung chfnh la nguyen nhan khie'n qud'c gia niy lam vao cinh "nd tham hut ngan sich kinh nien, nhd chua chdm". phii dinh gia lai tinh trang tai Trong gan mgt thap ky qua, tan dung viec de dang thu hut vd'n khda cua minh. dau td ndde ngoai, Chfnh phu Hy Lap da lien tuc ban trii phieu de 38 THONG TIN & oy BAD KINH T I - XA HQI SO 56 (8.2010)
  2. thu ve hang tram t^ euro. So' tien nay c6 the giup kinh te Hy Lap cua Vien Quan he qud'c te va tien rat xa ne'u Chfnh phu cd ke hoach chi tieu hgp ly, nhdng Chie'n Idgc (IRIS), Hy Lap hien dddng nhu c i c nha chdc trach da "ngu q u e n " tren nui tien ed ddgc dang l i mgt trong nhdng ndde cd nhd vay ng nay. Chfnh phd Hy Lap ch? bie't chi tieu ( p h i n ldn eho nan tham nhung nghiem trgng cd sd ha t i n g ) , trong khi khong he quan tam de'n c i c ke hoach t r i nha't EU. Theo tfnh t o i n , h i n g ng"'. nam, nan tham nhung da lay di Theo tfnh t o i n cua ehfnh quyen Athens, nam 2009, tham hut k h o i n g 10% GDP eua ndde nay. n g i n s i c h cua Hy Lap tddng dddng 12,7% GDP, trong khi mdc ng Ngddi dan Hy Lap da p h i i hd'i Id cdng eua N h i ndde cd the len tdi 11 3% td'ng s i n Idgng ndi dja (PIB) de thi lay bang l i i xe, dddc cap v i tdi nam 2010, ty le nay se la 1 2 0 % . Xin nhac lai la, trong khudn gia'y phep xay nha, k h i m chda khd higp ddc ve d'n djnh t i i chfnh cua khu vdc ddng tien ehung chau benh, gianh ddge nhdng hgp Au, tham hut ngan saeh eua eae ndde thanh vien khdng ddgc vdgt ddng trong kinh doanh, dac biet q u i 3% GDP. Theo Chu tjch nhdm c i c ndde sd dung ddng tien khi dd'i t i e l i c i c cd quan n h i chung Jean Claude Junker, khdng loai trd kha nang Nha ndde Hy Lap ndde... Hy Lap la qud'c gia ddng se bj p h i s i n . Nguy hiem hdn, nen kinh te ldn thd 27 the gidi nay hang cud'i eua EU eung nhd khd'i rat ed the se la "kip no'" cua toan bg he thd'ng tai chinh - tien te c h i u sd dung ddng tien chung chau Au Au. trong b i n g xep hang Ch? so' nhan Tinh hinh nd cong tai cac ndde thugc thdc tham nhung (CPI) eua To' khu vdc dong tien chung chau Au chdc M i n h bach Qud'c te (Tl). Tuy nhien, nghjeh ly l i chfnh sd trg giup cua EU trong nhdng nam qua lai l i "ddn bay" khien tham nhung d Hy Lap tang len nhanh chdng. Trong vdng 3 thap ky ke td khi gia nhap EU, Hy Lap da nhan td'ng edng k h o i n g 300 ty euro tien trg cap td khd'i n i y , song rd't cugc v i n lam vao eugc khung h o i n g ng t r i m trgng. Cdn EU, lai mdt lan nda p h i i "bdm tien". mtmtiik»fm2t^ % Thd hai, chi tieu cong "sieu . « 9i»iiin9iS,
  3. J DIEN DAN TRAO DOI vio dd, bd m i y edng quyen thddng ddge n h a n td'i thieu l i 14 t h i n g lUdng, tham chf cd nam edn khdng ngdng "ldn m a n h " ve so ddgc ITnh tdi 16 t h i n g luong. Nhd vay, Iddng binh quan eao, thddng Idgng, nhdng lai ty le nghjeh vdi nhieu, trong khi viec lam thl ft, lai khdng cd nguy ed bj sa t h i i nen chat Idgng, hieu qua cdng viee. 2 chd "edng chdc" ludn la mo dde cua rat nhieu ngddi Hy Lap trong Theo Bg Tai chfnh Hy Lap, trong do tud'i di l i m . Hau q u i l i , ngan s i c h Hy Lap nam nao eung bj bgi nim 2009, Bd nay da tuyen chi, tham hut ngan s i c h lien tuc tang cao. dung khoing 27.000 cdng chdc Thd ba, tinb trang trdn lau tbue l i mgt trong nhdng te nan khie'n mdi, tuy nhien, ed den 1/3 so Hy Lap ngay eang ngheo hdn so vdi c i c ndde trong EU, khie'n ndde niy edng chdc ehi de'n cdng sd "ngdi lam vao c i n h ng n i n chdng chat. ehdi xdi ndde". Rd r i n g , ngan 2. Thdc trang nd cdng tai Vi?t Nam s i c h qud'c gia Hy Lap dang p h i i Theo bao c i o g i i m s i t cua Uy ban T i i chfnh - Ngan saeh cGa ginh mgt Iddng cdng chdc Qud'c hgi, ng Chfnh phu dang tang cao, td 33,8% GDP nam 2007 len khd'ng lo ma khdng cd c i e h nao 36,2% GDP nam 2008, 4 1 , 9 % GDP nam 2009 v i se tang len 44,6% g i i m t i i ddgc bdi Hien phip GDP trong nam nay. ndde nay cam sa t h i i cdng chdc Ben eanh dd, mgt xu the rat d i n g lo ngai la trong giai doan 2001- n h i ndde. Tfnh de'n nam 2009, 2009, tham hut ngan sich ( c i trong va ngoai dd toin) tang td 2,8% Iddng cdng chdc d Hy Lap GDP len tdi 9% GDP. Nhd vay, trong khi ng edng lien tue tang, ngan chiem tdi 1/4 so' ngddi lam cdng sich lai ngay cang tham hut. Dieu nay vi pham mgt nguyen t i e cd bin i n Iddng eua c i ndde v i du lam trong q u i n ly ng edng ben vdng, dd la nd cdng n g i y hdm nay p h i i dddc ft hay nhieu, hg v i n ddge hddng tai trg bang thang dd ngan sich ngay mai. mdc Iddng k h i cao so vdi mdc Tham hut ngan sich d Viet Nam da trd t h i n h "kinh nien", mdc Iddng binh quan d nhdng khu tham hut da vdgt ngddng " b i o dgng do" 5% GDP theo thdng le qud'c vdc k h i c . Chi tfnh tien Iddng thu te, khien tfnh ben vdng cua ng cdng bi g i i m sut. Trong khi dd, vdi nhu nhip chfnh (chda ke tien cau tie'p tuc dau td de p h i t trien, chae chan ng edng cua Viet Nam se thddng, tien ho trg), sau khi trd edn tang trong nhieu nam tdi"'. Vdi t^ le tie't kiem ngi dja chi khoang di c i c k h o i n , binh quan mgt 2 7 % GDP trong khi mdc d i u tdtoan xa hgi mdi nam khoing 42% GDP, edng chdc ddge iTnh 1.350 ben canh vd'n d i u td ndde ngoai, Chfnh phu se p h i i tie'p tuc di vay rat euro/thing, trong khi ngddi lam nhieu de bu dap khoan thie'u hut d i u td. edng an Iddng d eae khu vdc Tfnh ben vdng eua ng edng khdng chi phu thudc vao c i n can ngan kinh doanh ngoai nha ndde chi sich ma edn phu thugc v i o mgt so nhan to k h i e . Trddc tien-la tdc do dddc ITnh khoing 750 tang trddng GDP. Tdc do tang CDP eao la dieu kign can de tang euro/thing. ngudn thu va dat t h i n g dd ngan s i c h . Tuy nhien, neu tang trddng GDP Mdc IdOng binh quan cao, ehi do tang e i e ye'u to dau v i o vat chat"' ma khdng tang ddgc nang edng viec lai khdng nhieu, song sua't, chae chan de'n mdt luc n i o dd, td'e do tang trddng se giam. Dieu h i u he't edng ehde d Hy Lap deu nay ed nhieu k h i nang se x i y ra dd'i vdi Vigt Nam trong khoing 7-10 dugc thddng v i o djp cud'i nam. n i m tdi. 0 c i c doanh nghiep ngoai qud'c Mdc lai sua't cao khie'n viee vay mdi va tai trd ng edng trd nen dat doanh, tuy thugc vao tinh hinh dd hdn va theo dd, i n h hddng tdi tfnh ben vdng cua ng edng. Trong khi s i n xua't, kinh doanh eua tdng dd, mdc lai sua't lai phu thugc vao quan he cung - e l u tren thj trddng nam, ngddi lam edng an iddng tien te va ky vgng lam p h i t cua nen kinh te. se ddgc thddng them k h o i n g 1 "< Ngu nhin vdo mOt sd di^ dn ddu tU eg t h ^ ta nay d^n ndm 2030 nhU: di^ dn xdy di^ng Thu dd (601^ , t h i n g luong (cdn ggi la t h i n g USD). Nhd mdy di$n hgt nhdn d Ninh Thugn (hdn 10 ty USD)..., trong dd, ngudn von chu yeu Id tO ngdn Idong thd 13). The nhdng h i n g sdch vd ng cdng, cd the thdy, ng cdng se ngdy mgt gia tdng. "' Theo Vi^n Nghign cQu qudn l'^ kinh t^Trung aong, trong nhQng ndm gdn ddy, tdc dd tdng ndng nam, cdng ehde nha ndde sudt cCio Vl$t Nam khd thdp vd tdng tradng GDP chu yeu nhd vdo vl0c gio tdng lao ddng vd vdn. 40 THONG TIN & o y BAD KINH TE - XA HOI So 56 (8.2010)
  4. L i mdt nen kinh te tham dung d i u td, d Viet Nam, nhu e l u tfn Vao d i u t h i n g 10/2009, tai dung ludn cao va lam p h i t ri't khd kiem che d mdc tha'p. Bang phien hgp toan the cua Uy ban chdng cu the l i ngay c i khi mdi chdm t h o i t khdi suy g i i m kinh te, Tai chfnh - Ngan sich cda Qude chi sd gia tieu dung va lai sua't d Viet Nam da tang nhanh trd lai, hgi, chi sd ICOR nam 2009 ddgc eao hdn nhieu so vdi hau he't c i c nen kinh te trong khu vdc. He q u i b i o c i o da len den eon so' 8 - mdc l i khi Chfnh phu huy ddng vd'n bang c i e h p h i t h i n h t r i i phie'u trong eao nha't td trddc de'n nay. Dieu ndde, lgi suit p h i i tra da len tdi 11-12%; tddng t d , khi Chfnh phu nay ddng nghTa vdi hieu suit dau p h i t hanh t r i i phie'u qud'c te, lgi suit p h i i tra cung eao hdn so vdi td eua Viet Nam da g i i h i han c i c dd'i thu eanh tranh (nhd Inddnexia va Philfppin) do mdc do rui 20%'"'. ro ldn hdn. Hai la, c i n ra soat lai djnh Ben eanh dd, vdi viee gia nhap nhdm ndde cd mdc thu nhap trung nghTa nd edng v i cd sd thd'ng ke binh, c i c khoin vay qud'c te lAi dai eho Viet Nam se d i n khdng cdn chfnh xac, rd r i n g , dong thdi c i n nda ma thay vao dd la cae k h o i n vay thddng mai vdi lai suit eao hdn lam rd sd k h i c biet ve con sdty le nhieu. ng cdng/GDP nam 2009 do phfa » Ben eanh tde do tang GDP, lam p h i t v i lai suit, mdc do rui ro eua Viet Nam v i Ngan h i n g The gidi ng cdng eung phu thudc vao mdt v i i bie'n so vT md k h i e nhd mdc tham da cdng bd'^'. Ngoai ra, c i n tfnh hut tai khoin vang lai va dd trd ngoai hd'i cda qude gia. Tren nhdng den i n h hddng eda eae dd an ldn phddng dien nay, Viet Nam eung dang cd nhdng bat Igi d i n g ke so vdi dang trong q u i trinh xet duyet len eie ddi thu canh tranh trong khu vdc. t'y' le ng edng trong 10, 20 hay 30 3. Bai hgc kinh nghigm do'i vdi Vigt Nam trong quan ly nd cong nam tdi cung nhd k h i nang ehi t r i Cugc khung hoing nd edng tai Hy Lap da d i n de'n nhieu he luy nhd eua qude gia, trong dd, can Idd y khung hoing x i hgi, khdng h o i n g ehfnh trj vdi td'e do lan truyen rang mdc do td'n phf thdc te cd nhanh chdng trong e i e ndde khd'i EU va cd nguy ed lan ra toan eau. the t i n g them 25-50% so vdi dd Viet Nam dang trong giai doan can nhieu ngudn vd'n de d i u td, trong tfnh ban dau trong thdi gian dai dd, ngudn vd'n vay chie'm mgt ty trgng k h i Idn, theo dd, na edng se ed thdc hien dd i n . xu hddng tang cao trong eae nam tdi. Td trddng hgp eua Hy Lap, Viet Ba la, tang eddng hieu q u i sd Nam cung c i n p h i i rut ra nhdng b i i hge kinh nghiem trong q u i n ly dung ddng vd'n vay. L i mgt qud'c ng cdng, dd la: gia vdi tfch luy trong nen kinh te Mdt la, can xem xet ky Iddng viec vay them ng edng de ehi tieu cdn tha'p, thu ngan saeh eh? dd cdng trong bd'i e i n h t^ le dau td so vdi GDP qua eao nhd hien nay. chi thddng xuyen, c i c khoin Ch? so' ICOR cua Vigt Nam qua cac n i m danh cho dau td p h i t trien rat hgn che, Viet Nam bugc p h i i vay de ICOR QUA CAC GIAJ DOAN p h i t trie'n. Trong bd'i c i n h ng cdng ngay eang tang cao, viec sd dung cd hieu q u i vd'n vay bang e i c h g i i m ICOR, tde l i g i i m tham nhung, lang phf, dau td dan t r i i , . . . trong sd dung ngudn vd'n vay la van de vd cung cap thie't. ™ Trong khi d d , chlsd IGOR cua Ttidi Lan Id 5, cho thdy hl^u sudt kinh t ^ cOa nadc bgn gdn 1991-1995 1996-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2008 gdp ddi nadc to. "® Ndm 2009, Viet Nam cdng bd ty lg ng cdng/GDP Id 41%, trong khi dd, Ngdn hdng Thg Ngudn: Vneeonmy.com.vn. gidl igi daa ra cons647%. So 56 (8.2010) THONG TIN & Dy BAD KINH Tt - XA HOI 41
  5. ^ DIEN DAN TRAO DOI Ben c a n h d d , n e n g i i m d a n t y BAO D A M N G A Y C A N G TOT H O N A N SINH X A HOI t r g n g d i u t d cua N h a ndde d e c i c V A P H U C 101 X A HOI t h a n h p h i n k i n h te k h i e cd c d h g i e u n g t h a m gia, v d a g i u p g i i m bdt An sinli xa Inpi va phuc Igi xd \\o\ Id hp thong c d c chfnh sdch vd gidi phdp nham vCfd bao vp nridc song toi thieu c u a ngUdi ddn trade g a n h n a n g eho C h f n h p h u , d d n g nhOng rui ro vd tdc dpng bd't thudng ve kinh te, xd hpi vd moi trUdng; t h d i vda san se t r i c h n h i e m c h o vda gdp phan khong ngdng ndng cao ddi song vOt chd't vd tinh than c i c t h a n h p h i n k i n h te k h a c t r o n g cho nhdn ddn. Bao d a m an sinh xd hpi vd phuc Ipi xd hpi Id mpt trong xa h d i . nhQng nhipm vu quan trpng c u a mdi q u o c g i a trong qud trinh phat trien. Bdn la, h o i n t h i e n va d d n g bg Trong bdi viet "Bdo dam ngay cang tot hdn an sinh xd hgi va hda h a n h lang p h i p ly dd'i v d i phuc 101 xa hgi la mqt ngi dung chu yeu cua Chlen IU0c phat trien edng t i c q u a n ly ng e d n g , tie'n tdi kinh fe - xa hgi (KT-XH) 2011-2020", Uy vien Bp Chinh tri, Thu tUdng ehuan mdc hda theo t h d n g Ie Chfnh phu NguySn Td'n Dung khang dinh: bdo d a m ngdy cdng tdt hon an sinh xd hpi vd phuc lpi xd hpi luon Id mpt chu trUdng, nhipm qud'c t e , d i e b i e t , e i n ed sd c d n g vu Idn cua Dang vd Nhd nudc, the hipn bdn chdt tot dep cua che khai t h d n g t i n v e n d e d n g . dp to vd CO y nghTa rd't quan trpng dd'i vdi sU dn dinh chfnh tri - xd hpi Trddc d a y , v i e e q u i n ly ng vd phdt trien ben vQng c u a dd't nadc. e d n g ddge giao eho rat n h i e u c d Thgc hien Chie'n lapc phdt trien KT-XH 2001-2010, nhOng ndm qua, cong tdc bao d d m an sinh xd hpi vd phuc Ipi xd hpi dd dot dUdc quan n h i ndde q u i n l y ; v i e c c a p nhieu ket qua quan trpng. Hp thd'ng c d c chfnh sdch an sinh xd hpi vd b i o l a n h eho d o a n h n g h i e p vay phuc Ipi xd hpi ngdy cdng dong bp vd hodn thipn tren c d c ITnh vUc: n g ndde n g o i i c u n g d o n h i e u c d xod ddi giam ngheo, gidi quyet vipc Idm, phdt trien hp thd'ng bdo quan c h j u t r i c h n h i e m . D o v a y , hiem, au ddi ngUdi c d CQng vdi nadc, trp giup xd hpi, md rpng cdc dich vu xd hpi cdng cpng..., gdp phdn quan trpng ndng cao ddi sd'ng sd l i e u k h d n g d d g c c a p n h a t va vdt chdt vd tinh thdn cua nhdn d d n , dn dinh vd phdt trien KT-XH ddt k h d n g theo m g t he thd'ng thd'ng nadc. Tuy nhien, do nhieu nguyen nhdn, viec bdo d a m an sinh xd hpi n h i ' t . H i e n nay, Luat Q u i n ly l i g vd phuc ldi xd hpi d nUdc ta vdn con mpt sd bdt c g p vd ye'u kem e d n g da t a p trung c d n g v i e e q u i n nhdt dinh. Chfnh VI vdy, bade song giai doqn chie'n iUdc mdi, Ddng vd Nhd ly n a y ve c h o Bg T a i c h f n h . D a y nadc tiep tuc coi bdo d d m an sinh xd hpi vd phuc Ipi xd hpi Id mpt la m d t d j p d e e h u n g ta ra soat, nhipm vu chu y e u , thadng xuyen. DO thdo Chien lapc phdt trien KT- t f n h t o i n lai ta't e i c i c k h o i n n g XH 2011-2020 xde dinh; tdng tradng kinh te ket hdp hdi hda vdi tie'n bp c d n g eung n h d n g ndde ngoai eua vd cong bang xd hpi, khong ngdng ndng cao chdt lapng eupc sdng c u a nhdn ddn; phdt trien hp thdng an sinh xd hpi da dgng, ngdy V i e t N a m . V I v a y , Bd T a i e h f n h cdng md rpng vd hieu qud... Tren c d sd bdo d d m tfnh ehu dpng, tfch cin cd nhdng thdng tin cdng c g c vd xd hpi hda c a o , hp thdng an sinh xd hpi vd phuc lpi xd hpi cdn k h a i , eu t h e , kjp t h d i , nha't q u i n dapc xdy dgng da tdng, linh hogt, ben vOng, cdng bang v i trdeh ve n g edng t r e n w e b s i t e eua m i n h nhipm vd Ipi fch, chia se rui ro, phu hpp vdi dieu kipn KT-XH c u a dd't nUdc vd tiep c d n vdi thdng Ip qud'c te. theo d u n g t i n h t h i n c d a d i e u 4 7 , Thu tadng nhdn mqnh: de hien thgc hda c d c muc tieu tren, cdn Luat Q u i n ly n g c d n g ve v i e c q u y tqp trung thgc hipn c d hipu qud c d c nhipm vu vd gidi phdp: (1) Day d j n h c d n g khai t h d n g t i n ve n g manh trien khai c d c chUdng trinh phdt trien KT-XH gdn vdi gidi quyet edng, "bao gdm tdng sd d d n d , cd vipc Idm; (2) Phdt trien ddng b p , da dang vd ndng c a o chdt lUdng hp thdng bdo hiem, dong thdi c 6 chinh sdch hd trd phu hdp de ngUdi c a u n g t r o n g n d d e , n g ndde n g o a i ddn tfch c g c tham gia; (3) Thgc hien c d hipu q u d chUdng trinh xda cua C h f n h p h u , n g d d g c Chfnh ddi gidm ngheo ben vOng; (4) Thgc hipn tdt chfnh sdch Uu ddi ddi vdi phu bio lanh, ng cua chfnh ngadi c6 cdng vd chfnh sdch trd giup xd hpi cho c d c ddi tUdng bdo q u y e n d j a p h d o n g , so' l i e u vd'n trd xd hpi; (5) Nhd nadc tdng them ngudn lgc vd phdt huy vai trd chu d q o de ndng cao phuc ldi xd hpi vd phdt trien da dgng hp thdng c d c v a y t h d c n h a n va t r i ng hing djch vu xd hpi c d bdn; (7) Huy dpng sg tham gia c u a todn xd hpi de n a m , cae c h i t i e u g i i m sat nd thgc hien tdt an sinh xd hpi vd phuc lpi xd hpi. n ehfnh phu, ng edng, ng ndde P.V ngoai eua qud'c g i a " . D V... 42 THONG TIN & o y BAD KINH TE - XA HOI So 56 (8.2010)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản