intTypePromotion=3

KỸ NĂNG TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
184
lượt xem
86
download

KỸ NĂNG TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối các nguồn lực sao cho chúng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào mục tiêu của doanh nghiệp. Trên phương diện khoa học quản trị, tổ chức được chia thành 3 lĩnh vực:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ NĂNG TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP

 1. KYÕ NAÊNG TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY DOANH NGHIEÄP Soïan döïa theo giaùo trình cuûa TS Nguyeãn Thanh Hoäi QUAÛN TRÒ HOÏC -Toå chöùc boä maùy doanh nghieäp. -Taàm haïn quaûn trò. Nhoùm 4 -Caùc kieåu cô caáu quaûn trò. -Toå chöùc coâng vieäc, caùn boä vaø vaên hoùa. -Quyeàn haïn, quyeàn löïc vaø uûy quyeàn.
 2. I. KHAÙI NIEÄM, MUÏC TIEÂU VAØ NGUYEÂN TAÉC CUÛA COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC
 3. Chuùng vöôït haøng ngaøn km ñeå truù ñoâng. Laøm sao chuùng bay ñöôïc xa nhö vaäy?
 4. Muïc tieâu cuûa caùc Cua Rô laø aùo vaøng chung cuoäc. Hoï ñaõ laøm ñieàu ñoù nhö theá naøo?
 5. Ngân hàng Việt Á Kỳ Anh CN Tân Bình Trung phong cắm Đội hình chính Minh Tiến Anh Phong Tiền đạo cánh trái Tiền đạo cánh phải Quyeát thaéng!! Trung Chánh Nhật Tân Bảo Long Tiền vệ trái Tiền vệ trụ Tiền vệ phải Đình Anh Trung vệ dập Anh Vũ Mạnh Tuấn Hậu vệ trái Hậu vệ phải Phước Hóa (C) Trung vệ thòng Nhöng ñaù laøm sao ? Minh Tâm Thủ môn
 6. Boä maùy hoaït ñoäng cuûa DN
 7. Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ khu Phó TGĐ khu Phó TGĐ thứ nhất khu vực khu vực vực miền Đông vực TPHCM phụ trách miền Bắc miền Trung - Tây Nam Bộ Tây Nguyên Phòng Phòng Ban CN 1 CN 3 P.TTQT P.Thẩm Hành Nhân phát Định chánh sự triển CN 2 mạng P. Đầu tư P. Kế hoạch lưới Giám đốc Phòng Phòng P. Giám đốc KTTC kiểm tra Phaûi thaéng ngay treân saân nội bộ nhaø sau WTO P.DVKH P.QL P. Kế Haõy toå chöùc boä maùy Tín Toán hoaït ñoäng theo caùch cuûa dụng caùc nhaø Quaûn Trò!!! Phòng GD Phòng GD Phòng GD
 8. Toå chöùc theo töø goác Hy Laïp “Organon” nghóa laø “haøi hoøa” Töø “Toå chöùc” noùi leân moät quan ñieåm raát toång quaùt “ñoù laø ñem laïi baûn chaát thích nghi vôùi söï soáng” Vaên hoùa vaø nguyeân lyù quaûn trò - TS Ng.Vaên Ñaùng, Vuõ Xuaân Höông
 9. 1.1. Khaùi nieäm • Toå chöùc laø quaù trình saép xeáp vaø boá trí caùc coâng vieäc, giao quyeàn haïn vaø phaân phoái caùc nguoàn löïc sao cho chuùng ñoùng goùp moät caùch tích cöïc vaø coù hieäu quaû vaøo muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.
 10. 1.1. Khaùi nieäm • Treân phöông dieän Boä maùy khoa hoïc quaûn trò, toå chöùc ñöôïc chia thaønh 3 lónh vöïc: Toå chöùc Nhaân söï Coâng vieäc
 11. 1.2.Vai troø cuûa cô caáu toå chöùc Toå chöùc khoa hoïc trong vieäc xaây döïng guoàng maùy seõ baûo ñaûm neà neáp, quy cuõ, kyû cöông, tính toå chöùc, tính kyû luaät, tính khoa hoïc, taùc phong coâng taùc, söï ñoaøn keát nhaát trí, phaùt huy heát naêng löïc sôû tröôøng cuûa moãi caù nhaân vaø moåi boä phaän trong ñôn vò. Ngöôïc laïi seõ laøm cho hoaït ñoäng quaûn trò keùm hieäu quaû, baát nhaát, ñuøn ñaåy traùch nhieäm, tranh coâng ñoå loãi, thieáu baûn lónh, khoâng quyeát ñoaùn khoâng taän duïng ñöôïc cô hoäi vaø thôøi cô khi noù xuaát hieän, luùng tuùng, bò ñoäng khi phaûi ñoái phoù vôùi caùc nguy cô.
 12. 4 yeáu toá chi phoái xaây döïng cô caáu toå chöùc Hoaøn caûnh Muïc tieâu beân ngoaøi chieán löôïc Cô caáu vaø Con ngöôøi coâng ngheä
 13. Muïc tieâu Hoaøn caûnh Cô caáu vaø Con ngöôøi chieán löôïc beân ngoaøi coâng ngheä •Xaùc ñònh •Hoaøn caûnh •Taàm quaûn trò •Xaây döïng boä nhieäm vuï vaø oån ñònh: heïp: xí nghieäp maùy chòu aûnh xaây döïng boä khoâng hoaëc saûn xuaát thuû höôûng bôûi caùc maùy xí coù ít thay ñoåi coâng; nhaø quaûn trò. nghieäp. ñoâït bieán. •Taàm quaûn trò •Sôû thích, thoùi •Quyeát ñònh •Hoaøn caûnh roäng: xí quen, quan coâng ngheä kyõ thay ñoåi: thay nghieäp saûn nieäm. thuaät vaø con ñoåi xaûy ra xuaát daây •Trình ñoä, taùc ngöôøi phuø thöôøng xuyeân. chuyeàn; phong laøm hôïp. •Hoaøn caûnh •Xí nghieäp vieäc cuûa nhaân •Xaùc ñònh xaùo troän: toå caøng tinh vi, vieân. hoaøn caûnh chöùc coù tính vieân chöùc moâi tröôøng chaát linh hoaït caøng taêng. töùc thôøi.
 14. 1.3. Muïc tieâu cuûa coâng taùc toå chöùc Xaây döïng boä maùy quaûn trò goïn nheï vaø hieäu löïc. Xaây döïng neà neáp vaên hoùa laønh maïnh. Toå chöùc coâng vieäc khoa hoïc. Phaùt hieän vaø ñieàu chænh kòp thôøi hoaït ñoäng yeáu keùm. Phaùt huy söùc maïnh nguoàn löïc voán coù. Taïo theá vaø löïc cho toå chöùc.
 15. 1.4. Nguyeân taéc toå chöùc Thoáng nhaát – laáy chaát löôïng laøm troïng – gaén vôùi muïc tieâu vaø chöùc naêng – caân ñoái – hieäu quaû. Linh hoïat – tam quyeàn phaân laäp – chuyeân moân hoùa – khoa hoïc – hôïp lyù – phuø hôïp vôùi t.teá Keát hôïp quyeàn lôïi, quyeàn haïn vaø traùch nhieäm. Toå chöùc theo coâng vieäc, theo nhieäm vuï chöù khoâng theo nhu caàu moãi caù nhaân, moãi con ngöôøi. Khoâng choàng cheùo. …
 16. II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ Taàm haïn quaûn trò, hay coøn goïi laø taàm haïn kieåm soaùt, laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ soá löôïng nhaân vieân caáp döôùi maø moät nhaø quaûn trò coù theå ñieàu khieån moät caùch toát ñeïp Ví duï: coù 02 doanh nghieäp coù cuøng soá löôïng nhaân vieân (18 nhaân vieân), doanh nghieäp A choïn taàm haïn 3 vaø doanh nghieäp B choïn taàm haïn 18, thì moâ hình cuûa 2 DN ñoù nhö sau:
 17. Taàm quaûn trò heïp (nhieàu taàng naác) Giám Đốc Trợ lý Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc QTV QTV QTV QTV QTV QTV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV
 18. Giám Đốc NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV
 19. III. CAÙC KIEÅU CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản