intTypePromotion=3

KỸ THUẬT CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tín | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
151
lượt xem
30
download

KỸ THUẬT CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI TỐN SỐ 1: Anh Ba Tèo gửi tiết kiệm 100 đồng,lãi suất 10% năm,sau 3 năm Anh Ba Tèo thu về được bao nhiêu? Aùp dụng bảng tính excel ta có:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

  1. KYÕ THUAÄT CHIEÁT KHAÁU DOØNG TIEÀN COÂNG THÖÙC SOÁ 1 BAØI TOAÙN SOÁ 1: Anh Ba Teøo göûi tieát kieäm 100 ñoàng,laõi suaát 10% naêm,sau 3 naêm Anh Ba Teøo thu veà ñöôïc bao nhieâu? Aùp duïng baûng tính excel ta coù: PV 100 RATE 10% NPER 3 FV $133.10 BAØI TOAÙN SOÁ2: Caùch nay 3 naêm,Ba Teøo coù göûi ngaân haøng moät soá tieàn,laõi suaát 10%/ naêm. Baây giôø Ba Teøo nhaän veà moät soá tieàn bao goàm voán vaø laõi toång coäng laø 133,1 ñoàng. Hoûi soá tieàn tröôùc ñoù cuûa Anh Ba Teøo laø bao nhieâu? PV $100.00 RATE 10% NPER 3 FV 133.1 BAØI TOAÙN SOÁ 3: Caùch nay 3 naêm,Ba Teøo coù göûi ngaân haøng 100ñ, hieän taïi Ba Teøo coù toång soá tieàn laø 133.1ñ. hoûi laõi suaát göûi tieát kieäm laø bao nhieâu? PV 100 RATE 10% NPER 3 FV 133.1 BAØI TOAÙN SOÁ4: Hoài ñoù Ba Teøo coù göûi ngaân haøng soá tieàn laø 100ñ,laõi suùaât 10%,sau moät thôøi gian ñeán baây gioø thu veà toång soá tieàn laø 133.1ñ.Hoûi thôøi gian töø hoài ñoù ñeán baây giôø laø bao nhieâu naêm? PV 100 RATE 10% NPER 3 FV 133.1 COÂNG THÖÙC SOÁ 2 BAØI TOAÙN SOÁ 5:Chò Daäu muoán ñeå daønh tieàn ñeå mua moät maùy giaët, moãi thaùng vaøo ngaøy ñaàu thaùng göûi tieát kieäm 100ñ,laõi suaát 1% thaùng. 1
  2. Ñeán thaùng thöù 5 chò Daäu vöøa göûi xong tieát kieäm thì qua ngaøy hoâm sau cöûa haøng kieâm khí thanh lyù haøng hoaù neân giaûm giaù 50%, chò Daäu lieàn ruùt taát caû caùc soå tieát kieäm ñeå mua maùy giaët. Hoûi soá tieàn cuûa chò Daäu coù ñöôïc laø bao nhieâu? (soå tieát kieäm cuùoâi cuøng khoâng coù tieàn laõi) PMT -100 -1000 RATE 1% 10% NPER 5 5 FV $510.10 $6,105.10 BAØI TOAÙN SOÁ 6:Chò Daäu muoán 5 thaùng nöõa seõ mua moät maùy giaët giaù 510.1ñ, laõi suaát tieát kieäm laø 1% thaùng. Hoûi chò Daäu ñeå daønh moãi thaùng laø bao nhieâu? PMT $100.00 RATE 1% NPER 5 FV 510.1 BAØI TOAÙN SOÁ 7:Chò Daäu deå daønh moãi thaùng 100 ñ baèng caùch göûi tieát kieäm,sau 5 kyø göûi chò ruùt tieàn vaø ñeám ñöôïc laø 510.1. Hoûi laõi suaát ngaân haøng traû cho chò Daäu moãi thaùng laø bao nhieäu? PMT 100 RATE 1% NPER 5 FV 510.1 BAØI TOAÙN SOÁ 8: Chò Daäu moãi thaùng ñeå daønh 100 ñ vaø ñem göûi tieát kieäm vôùi laõi suaát 1% thaùng, sau moät thôøi gian chò Daäu thu veà 510.1ñ. Hoûi thôøi gian töø luùc guûi tieát kieäm ñeán luùc nhaän ñöôïc tieàn laø maáy kyø? PMT 100 RATE 1% NPER 5.00 FV 510.1 COÂNG THÖÙC SOÁ 4 BAØI TOAÙN SOÁ9: Anh möôøi Tyù döï ñònh baùn vöôøn xoaøi laù trong 4 naêm, tröôùc ñaây trung bình moãi naêm vöôøn xoaøi anh Möôøi Tyù thu ñöôïc 2
  3. moät khoaûn tieàn maët laø 10 trieäu ñoàng. Anh Hôïi laø daân laùi xoaøi chuyeân nghieäp,suaát sinh lôøi kyø voïng cuûa anh Hôïi laø 20%/ naêm. Hoûi anh Hôïi seõ mua vöôøn xoaøi laù cuûa anh Möôøi Tyù trong 4 naêm vôùi giaù laø bao nhieâu? Giaû ñònh moãi naêm doøng ngaân löu(la tiền mặt) cuûa vöôøn xoaøi laø 10 trieäu ñoàng PMT 10 RATE 20% NPER 4 PV ($25.89) BAØI TOAÙN SOÁ10: Anh Hôïi chi ra 25.89 trieäu ñoàng ñaàu tö vôùi suaát sinh lôøi laø 20%/ naêm, thu veà moãi naêm moät khoaûn tieàn coá ñònh vaø thu trong 4 naêm. Hoûi moãi naêm anh Hôïi thu veà moät khoaûn tieàn ñeàu laø bao nhieâu? PMT $10.00 RATE 20% NPER 4 PV -25.89 BAØI TOAÙN SOÁ 11 : Anh Hôïi chi ra moät soá tieàn 25.89 göûi vaøo ngaân haøng, moãi naêm thu veà 10 trieäu ñoàng vaø thu trong voøng 4 naêm. Hoûi suaát sinh lôøi moãi naêm ngaân haøng traû cho anh Hôïi laø bao nhieäu %? PMT 10 RATE 20% NPER 4 PV -25.89 BAØI TOAÙN SOÁ12 : Anh Hôïi chi 25.89 trieäu ñoàng göûi tieát kieäm vôùi laõi suaát laø 20% naêm, moãi naêm thu veà 10 trieäu ñoàng. Hoûi Anh HÔÏI thu veà trong maáy naêm thì heât? MPT 10 RATE 20% NPER 4.0 PV -25.89 BAØI TOAÙN SOÁ 13: Ba TEØO mua traùi phieáu vaøo ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2008,laõi suaát cam keát traû ñeán khi ñaùo haïn laø 10% naêm, thôøi gian ñaùo haïn laø 5 naêm vaø traùi töùc traû vaøo cuoái moãi naêm. Ñeán thaùng 6 vöøa roài vì keït tieàn neân ba Teøo ñem baùn tôø traùi phieáu treân, taïi thôøi ñieåm thaùng 6 laõi suaát treân thò tröôøng laø 20%. Hoûi ba Teøo baùn tôø traùi phieáu treân vôùi giaù laø bao nhieâu? 3
  4. MPT 10 RATE 20% NPER 5 PV ($70.09) FV 100 BAØI TOAÙN SOÁ14: Doanh nghieäp A thueâ taøi chính moät chieác xe taûi, giaù traû tieàn ngay laø 360 trieäu ñoàng,laõi suaát DN A phaûi traû khi thueâ laø 2%. DN ñònh thueâ trong voøng 36 thaùng hoûi moãi thaùng doanh nghieäp phaûi traû goùp ñeàu laø bao nhieâu? PMT $14.1238 RATE 2% NPER 36 PV -360 Baûng theo doõi soá tieàn traû goùp ñeàu: 4
  5. ky du dau ky lai suat gop deu tien lai tien von du cuoi ky 1 360.00 2% 14.1238 7.20 6.92 353.1 2 353.08 2% 14.1238 7.06 7.06 346.0 3 346.01 2% 14.1238 6.92 7.20 338.8 4 338.81 2% 14.1238 6.78 7.35 331.5 5 331.46 2% 14.1238 6.63 7.49 324.0 6 323.97 2% 14.1238 6.48 7.64 316.3 7 316.32 2% 14.1238 6.33 7.80 308.5 8 308.53 2% 14.1238 6.17 7.95 300.6 9 300.57 2% 14.1238 6.01 8.11 292.5 10 292.46 2% 14.1238 5.85 8.27 284.2 11 284.19 2% 14.1238 5.68 8.44 275.7 12 275.75 2% 14.1238 5.51 8.61 267.1 13 267.14 2% 14.1238 5.34 8.78 258.4 14 258.36 2% 14.1238 5.17 8.96 249.4 15 249.40 2% 14.1238 4.99 9.14 240.3 16 240.26 2% 14.1238 4.81 9.32 230.9 17 230.95 2% 14.1238 4.62 9.50 221.4 18 221.44 2% 14.1238 4.43 9.69 211.7 19 211.75 2% 14.1238 4.23 9.89 201.9 20 201.86 2% 14.1238 4.04 10.09 191.8 21 191.77 2% 14.1238 3.84 10.29 181.5 22 181.48 2% 14.1238 3.63 10.49 171.0 23 170.99 2% 14.1238 3.42 10.70 160.3 24 160.28 2% 14.1238 3.21 10.92 149.4 25 149.37 2% 14.1238 2.99 11.14 138.2 26 138.23 2% 14.1238 2.76 11.36 126.9 27 126.87 2% 14.1238 2.54 11.59 115.3 28 115.28 2% 14.1238 2.31 11.82 103.5 29 103.46 2% 14.1238 2.07 12.05 91.4 30 91.41 2% 14.1238 1.83 12.30 79.1 31 79.11 2% 14.1238 1.58 12.54 66.6 32 66.57 2% 14.1238 1.33 12.79 53.8 33 53.78 2% 14.1238 1.08 13.05 40.7 34 40.73 2% 14.1238 0.81 13.31 27.4 35 27.42 2% 14.1238 0.55 13.58 13.8 36 13.85 2% 14.1238 0.28 13.85 0.0 BAØI TOAÙN SOÁ15: Hai vôï choàng treû döï ñònh mua moät caên nhaø traû goùp, giaù caên nhaø hieän taïi laø 600 trieäu ñoàng, moãi thaùng hai anh chò coù 5
  6. khaû naêng ñeå daønh laø 15 trieäu ñoàng, laõi suaát traû goùp laø 2% thaùng. Hoûi ñoâi vôï choàng kia tra goùp trong bao laâu thì döùt nôï? MPT 15 RATE 2% NPER 81.3 PV -600 BAØI TOAÙN SOÁ16: cuõng caên nhaø treân, ñoâi vôï choàng noï muoán traû goùp trong voøng 180 thaùng vaäy moãi thaùng seõ goùp laø bao nhieâu? PMT $12.35 RATE 2% NPER 180 PV -600 BAØI TOAÙN SOÁ17: cuõng caên nhaø treân,ñoâi vôï choàng noï chæ ñeå daønh ñöôïc moãi thaùng laø 10 trieäu ñoàng, muoán goùp trong voøng 180 thaùng, vaäy suaát tính cho ñoâi vôï choàng kia laø bao nhieâu phaàn traêm? PMT 10 RATE 1.56% NPER 180 PV -600 BAØI TOAÙN SOÁ18: chò Beù laøm coâng nhaân , moãi thaùng ñeå daønh ñöôïc 200.000ñ,döï tính ñoùng vaøo quyõ löong höu, quyõ löong höu moãi thaùng coù theå ñaàu tö treân thò tröôøng chöùng khoaùn baèng caùch mua traùi phieáu cuûa chính phuû seõ taïo ra suaát sinh lôøi laø 1%. Hoûi sau khi ñoùng ñuû 360 thaùng vaø chò veà höu soá tieàn chò nhaän ñöôïc töø quyõ lưong höu laø bao nhieâu? PMT -200000 -1000 RATE 1% 10% NPER 360 5 FV $698,992,826.55 $6,105.10 BAØI TOAÙN SOÁ19: chò Beù muoán khi veà höu coù ñöôïc moät soá tieàn töø quyõ luong höu laø 300 trieäu, laõi suaát ñaàu tö cuûa quyõ luong höu laø 1%. Hoûi chò phaûi ñoùng moãi thaùng laø bao nhieâu vaø ñoùng trong 360 kyø? 6
  7. PMT $85,837.79 RATE 1% NPER 360 FV 300,000,000.00 PMT $143,062.98 RATE 1% NPER 360 FV 500,000,000.00 PMT $286,125.97 RATE 1% NPER 360 FV 1,000,000,000.00 PMT $57,225.19 RATE 1% NPER 360 FV 200,000,000.00 PMT $114,450.39 RATE 1% NPER 360 FV 400,000,000.00 BAØI TOAÙN THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀÁU TÖ: Khi ñaàu tö vaøo baát cöù moät döï aùn naøo, nhaø ñaàu tö ñeàu phaûi öôùc tính ñöôïc doøng ngaân löu roøng(la tiền mat) cuûa döï aùn trong töông lai. Coâng vieäc öôùc tính doøng ngaân löu cuï theå laø mhaø ñaàu tö phaûi öôùc tính ñöôïc giaù baùn cuûa saûn phaåm,soá löôïng tieâu thuï,doanh thu ñaït ñöôïc trong suoát voøng ñôøi cuûa döï aùn, chi phí tieâu hao nguyeân lieäu cho töøng saûn phaåm,chi phí khaáu hao trong töøng naêm…….töø ñoù ta coù theå tính ñöôïc lôïi nhuaän töøng naêm maø döï aùn mang laïi. Khoaûn lôïi nhuaän töøng naêm ñoù coäng vôùi 7
  8. khoaûn khaáu hao seõ taïo neân doøng ngaân löu cuûa döï aùn cho töøng naêm (khaáu hao ñöôïc ñöôïc xem nhö khoaûn tieàn maët cuûa döï aùn vì doanh nghieäp ñaõ ñöa vaøo trong chi phí cuûa töøng kyø nhöng khoâng chi tieàn maët). Do vaäy, doøng ngaân löu cuûa döï aùn thöôøng ñöôïc xaùc ñònh laø laáy laõi roøng coäng vôùi khaáu hao . Ví duï: Lan vaø Haïnh cuøng nhau ñaàu tö vaøo moät döï aùn caø pheâ saân vöôøn. Tröôùc khi quyeát ñònh hai ngöôøi cuøng nhau ñi khaûo saùt ,tính toaùn chi phí ñaàu tö,öôùc tùinh doøng ngaân löu cho döï aùn trong voøng 5 naêm nhö sau: naê m 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh thu 100 150 200 250 400 Chi phi 80 100 150 210 300 Trong ñoù u hao :khaá 50 50 50 50 50 Laõtröôù thueâ i c 20 50 50 40 100 Thueá TNDN 4 10 10 8 20 Laõroøg i n 16 40 40 32 80 Ngaâ löu roøg n n 66 90 90 82 130 -250 66 90 90 82 130 NPV $11.37 RATE 20% IRR 22% PV $55.000 $62.500 $52.083 $39.545 $52.244 Toåg ngaâ löuhieä taï $261.372 n n n i NPV $11.372 Công thức định giá cổ phiếu Đinh giá cổ phiếu là một công việc khó khăn,vì các dữ liệu được tính tóan đều là những con số dự đóan. Thông thường người ta dùng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền để tính tóan. Ta biết rằng,khi sở hữu cổ phiếu nhà đầu tư sẽ nhân được cổ tức hằng năm,nếu không muốn sở hữu nữa nhà đầu tư có thể đem bán trên thị trường chứng khóan, chênh lệch giữa giá bán và giá mua có thể âm hoặc dương. Nhà đầu tư có thể lời hoặc lỗ,khác với trái triếu ,khi sở hữu cổ phiếu mức dao động giữa lời và lỗ rất lớn. 8
  9. Dựa vào dòng tiền do tờ cổ phiếu mang lại là cổ tức và giá bán cổ phíếu trong tương lai ta có: NĂM 0 1 2 3 4 5 ….. n Cổ tức Do D1 D2 D3 D4 D5 ….. Dn Mức tăng trưởng g Giá bán cp Pn năm n Suất chiết khấu r Giá cp năm 0 Mỗi cổ phiếu đều có sự tăng trưởng trong tương lai ,nếu không, thì công ty đó không thể nào tồn tại theo cơ chế thị trường, mỗi một công ty sẽ có sự tăng trưởng trong từng giai đọan khác nhau.Mỗi một giai đọan lại có tốc độ tăng trưởng (g) khác nhau.Với giả định công ty có một tốc độ tăng trưởng cố định (g) thì cổ tức từ năm 1 đến năm thứ n như sau: D1= Do (1+g) D2 =D1 (1+g) = Do (1+g)2 . . . Dn=Do(1+g)n 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản