KỸ THUẬT VIẾT SAPO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
115
lượt xem
33
download

KỸ THUẬT VIẾT SAPO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sapô phải "đội mũ cho bài báo mà không che khuất nó". Nếu một vài dòng của sapô đã đủ cho độc giả không có nhiều thời gian thì mục đích của nó không phải là nói với người đó rằng các phần còn lại của bài báo không có gì đáng quan tâm cả. Trái lại, nó phải làm người ta muốn đọc và muốn biết thêm chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT VIẾT SAPO

  1. K THU T VI T SAPO
  2. Sapô ph i " i mũ cho bài báo mà không che khu t nó". N u m t vài dòng c a sapô ã cho c gi không có nhi u th i gian thì m c ích c a nó không ph i là nói v i ngư i ó r ng các ph n còn l i c a bài báo không có gì áng quan tâm c . Trái l i, nó ph i làm ngư i ta mu n c và mu n bi t thêm chi ti t. 1. Ch c năng c a sapô Hoàn thi n tít, b ng cách nói rõ ch bài báo và góc mà b n l a ch n x lý. Giúp c gi hình dung bài báo s nói gì. Tóm t t thông tin, b ng cách ưa ra thông tin ch y u n u c n ph i d ng l i ó. Gi i thích bài báo, b ng cách ch ra t i sao tác gi ch n vi t v s ki n hay hi n tư ng này. ây c n v n d ng Lu t xa g n giúp c gi hi u r ng bài báo có th liên quan n h và h s ư c l i khi c nó. Nêu rõ hoàn c nh, c bi t v i th lo i ph ng v n, i u tra dài kỳ, bài vi t v s vi c th i s ã qua. i v i m t bài vi t nhi u kỳ, sapô g i l i nh ng kỳ trư c. V i ph ng v n, nó gi i thi u v n t t ngư i oc ph ng v n và g i v n mà ngư i ó c p n. Thông báo b c c. ây là m t cách phát tri n thông i p c t lõi c a bài báo mà trong tít ã nh c n. R t c n thi t v i nh ng c gi c nhanh, b i cách này rõ ràng. M i c: vi c l a ch n t ng và c u trúc câu r t quan tr ng trong sapô. N u khô khan quá s khi n c gi n n lòng. Sapô là m t y u t p vào m t c gi , n m gi a tít và bài báo, quan tr ng trong vi c trình bày trang. Dùng c ch khác và to hơn ch trong bài báo, cân b ng ph n ch , ph n tr ng và ph n minh ho m t trang báo. 2. Phân lo i sapô Sapô có tính thông tin hay khơi g i ho c ch a ng ít nhi u c hai yêu t , gi ng như tít. Có 2 lo i sapô: (1) Sapô có tính thông tin tr l i m t cách y nh t có th cho các câu h i tham kh o, nh c l i góc c a bài báo b ng cách làm rõ nó. ó là sapô vua i v i các nh t báo, báo ra nh kỳ, báo c a các cơ quan
  3. th ch ho c doanh nghi p. ây là lo i sapô gi n d , trung l p và nghiêm túc. (2) V i Sapô có tính khơi g i, các s vi c ôi khi ư c coi là ã ư c bi t n. Sapô ây ưa ra ý tư ng chung c a bài báo, góc và gi ng i u c a bài báo. Thích h p v i th lo i phóng s , chân dung, m t s th lo i ph ng v n và bài t ng h p vi t cho các t p chí. 3. Lúc nào c n vi t sapô và dài th nào? Nh t thi t ph i vi t sapô khi bài báo dài (hai trang ho c th m chí ng n hơn). dài c a sapô ph thu c dài c a bài báo. M t s phóng viên có thói quen vi t sapô trư c khi vi t bài, i u này giúp h xác nh rõ góc x lý ho c t mình trong cùng m t tông gi ng v i bài vi t. M t s káhc vi t sapô sau, n ht là khi ph thu c vào v trí c a bài trên makét. ôi khi sapô do m t ngư i khác vi t. C n th n v i nh ng sapô gi (không ư c vi t) mà th t ra là ph n u c a bài báo ư c trình bày khác i v i k thu t ho .
Đồng bộ tài khoản