intTypePromotion=1

Lễ tân ngoại giao

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
195
lượt xem
32
download

Lễ tân ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi bắt đầu, cần giới thiệu những tiêu chuẩn kỹ năng nghề dự kiến sẽ áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Có thể sử dụng các tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn và thông lệ để đảm bảo nội dung đào tạo đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lễ tân ngoại giao

  1. Lễ tân ngoại giao
  2. LÔ t©n ngo¹i giao 1. Kh¸i niÖm: LÔ t©n ngo¹i giao: - nghi thøc - phong tôc tËp qu¸n - luËt lÖ LÔ t©n ngo¹i giao (diplomatic protocol - dp) - Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ dp nh-ng cèt lâi dp lµ nh÷ng quy ®Þnh thµnh v¨n hoÆc kh«ng thµnh v¨n vÒ c¸ch øng xö gi÷a nhµ n-íc vµ c¸c ®¹i diÖn cña hä víi nhau. - Dp lµ sù vËn dông tæng hîp c¸c nghi thøc, phong tôc tËp qu¸n, c¸c luËt lÖ quèc gia vµ quèc tÕ trong quan hÖ ®èi ngo¹i nh»m phôc vô ®-êng lèi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña mét nhµ n-íc nhÊt ®Þnh. 2. Vai trß: - Kh«ng thÓ thiÕu, cã ho¹t ®éng ngo¹i giao lµ cã dp. - LÔ t©n còng nh- c«ng t¸c lÔ t©n rÊt quan träng v× nã gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña mét quèc gia ®ång thêi thÓ hiÖn v¨n ho¸ vµ lßng mÕn kh¸ch cña mét quèc gia, mét d©n téc ®èi víi kh¸ch, ®Æc biÖt lµ th-îng kh¸ch. - Thóc ®Èy hoµ b×nh h÷u nghÞ - c«ng cô chÝnh trÞ phôc vô cho ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña mét n-íc. - biÓu hiÖn sù träng thÞ lÞch sù, v¨n minh cña mét quèc gia, d©n téc nµy víi mét quèc gia, d©n téc kh¸c. Yªu cÇu c¸c quèc gia dï kh«ng b»ng lßng nh-ng vÉn ph¶i t«n träng nhau. 3. Sù h×nh thµnh: Kh«ng thµnh v¨n  thµnh v¨n Quèc gia, d©n téc  quèc tÕ Phong tôc, tËp qu¸n  quy -íc Kh«ng b¾t buéc  B¾t buéc §a d¹ng, phong phó, kh¸c biÖt  nhÊt qu¸n, cã tÝnh b¶n s¾c (tÝnh ®Æc thï/ tÝnh quèc gia, d©n téc) 4. Nguyªn t¾c: - B×nh ®¼ng vµ kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c quèc gia cã chñ quyÒn. - T«n träng lÉn nhau vµ cã ®i cã l¹i. - KÕt hîp tËp qu¸n vµ luËt ph¸p quèc tÕ víi quy ®Þnh quèc gia vµ truyÒn thèng d©n téc.
  3. X· giao quèc tÕ 1. C¸c kh¸i niÖm - LÔ nghi (ceremony) Toµn bé nh÷ng th«ng lÖ ph¶i ®-îc t«n träng trong nh÷ng nghi lÔ chÝnh thøc hay nh÷ng quy t¾c cña phÐp lÞch sù ®-îc sö dông trong céng ®ång, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan c«ng céng. - LÔ t©n nhµ n-íc Lµ lÜnh vùc c«ng t¸c quan träng trong ho¹t ®éng giao tiÕp, ®èi néi, ®èi ngo¹i cña ChÝnh phñ vµ nh©n d©n - LÔ t©n ngo¹i giao (protocol) Toµn bé nh÷ng quy t¾c lÔ nghi cña mét quèc gia, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña mét quèc gia, ®ång thêi thÓ hiÖn v¨n ho¸ vµ lßng mÕn kh¸ch cña mét d©n téc. - PhÐp (lÞch sù) x· giao quèc tÕ Lµ phÐp xö thÕ gi-a ng-êi - ng-êi trong x· héi, nh»m bµy tá lßng tù träng vµ th¸i ®é t«n träng mäi ng-êi trong quan hÖ x· héi, ®Æc biÖt quan träng khi cã yÕu tè n-íc ngoµi. 2. PhÐp x· giao quèc tÕ 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 2.1.1. Nguyªn t¾c cña phÐp x· giao quèc tÕ - B×nh ®¼ng vµ kh«ng phan biªt ®èi xö gi÷a c¸c quèc gia cã chñ quyÒn (trõ tr-êng hîp hai hay nhiÒu n-íc cã tho¶ thuËn riªng) - T«n träng lÉn nhau vµ cã ®i cã l¹i (tr¶ ®òa) - KÕt hîp tËp qu¸n vµ luËt ph¸p quèc tÕ víi quy ®Þnh quèc gia vµ truyÒn thèng d©n téc (nhËp gia tuú tôc) 2.1.2. BiÓu tr-ng quèc gia vµ tÝnh ®¹i diÖn trong x· giao quèc tÕ * Quèc kú, quèc thiÒu (handout) -- Trô së -- Xe « t« -- Chó ý: + tr¸nh treo ng-îc ng«i sao + ®-îc treo hoÆc mang ®i ë nh÷ng n¬i tæ chøc meeting, biÓu t×nh, ®éng viªn quÇn chóng lµm c¸c c«ng viÖc tËp thÓ.
  4. + treo 2 cê, nh×n tõ mÆt tr-íc vµo th× Qkú cña ta bªn tay ph¶i. NhiÒu cê, th× cïng kÝch cì, treo cao b»ng nhau + kû niÖm quèc kh¸nh b¹n, treo quèc kú cña ta vµ b¹n t¹i phßng lÔ + ®ãn tiÕp ®oµn kh¸ch chÝnh phñ n-íc b¹n, treo quèc kú cña ta vµ b¹n t¹i n¬i ®ãn (nhµ ga, bÕn tµu,...) vµ n¬i ®oµn ë. + ®ãn c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n n-íc b¹n khong treo quèc kú. - Quèc ca + cö quèc ca n-íc b¹n tr-íc, n-íc ta sau, c¶ khi khai m¹c vµ bÕ m¹c. + Kû niÖm 1/5: khai m¹c quèc ca, bÕ m¹c quèc tÕ ca * TÝnh ®¹i diÖn Ýt nhiÒu cña mçi c¸ nh©n khi tham gia giao tiÕp quèc tÕ (cho ®Êt n-íc, ®Þa ph-¬ng, ®¬n vÞ m×nh) - T- thÕ c¸ nh©n biÓu ®¹t ®Æc ®iÓm d©n téc, tõ diÖn m¹o, c¸ch ¨n nãi, chµo hái, x-ng h«, ¨n uèng 2.1.3. B¶n lÜnh, yªu cÇu ®èi víi ng-êi lµm c«ng t¸c ®èi ngo¹i - nh÷ng chiÐn sü ®Êu tranh trªn mÆt tr¹n quèc tÕ ®ª thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña quãc gia, d©n téc - phÈm chÊt tèt, lý t-ëng, lßng tù träng, tù hµo d©n téc, ý chÝ tù lùc tù c-êng, tØnh t¸o trong mäi tinh huèng, c¶nh gi¸c - lu«n trau dåi häc tËp ®Ó tranh thñ h÷u nghÞ vµ ®¸nh gi¸ ®óng b¶n chÊt c¸c sù viÖc diÔn ra hµng ngµy trªn thÕ giíi, ph¸n ®o¸n ý ®å cña ®èi t¸c - ra søc häc tËp ngo¹i ng÷ 2.2. Cô thÓ (víi c¶ hai t- c¸ch: ng-êi ®ãn kh¸ch vµ ng-êi lµm kh¸ch) 2.2.1. §ãn kh¸ch - Quy ®Þnh: ®ãn kh¸ch n-íc ngoµi cÊp dÞa ph-¬ng + lÞch sù, nhiÖt t×nh song ®¬n gi¶n, tiÕt kiÖm + kh«ng huy déng quÇn chóng, kh«ng duyÖt ®éi danh dù, kh«ng meeting chµo mõng + trang trÝ cê, khÈu hiÖu ë n¬i ®ãn tiÕp, kh«ng trang trÝ däc ®-êng + kh«ng mo t« hé tèng, chØ cã xe dÉn ®-êng + chØ tæ chøc mét cuéc chiªu ®·i hoÆc c¬m th©n mËt song tiÕt kiÖm 2.2.2. Chµo hái, b¾t tay, «m h«n h÷u nghÞ, giíi thiÖu vµ tù giíi thiÖu - Chµo hái trë thµnh viÖc th-êng xuyªn mâi khi gÆp nhau trong ngµy (s¸ng, tr-a- chiÒu, tèi) vµ khi chia tay nhau. Chµo lµ ®éng t¸c tæng thÓ (lêi nãi, nô c-êi, ¸nh m¾t, gËt dÇu, gi¬ tay ra hiÖu, ng¶ mò, khÏ cói ®Çu). CÇn dóng ®¾n trogn c¸c hoµn c¶nh, ®èi t-îng, ch©n thµnh. - Kh«ng t©ng bèc khi chµo nhau, kh«ng ph× phÌo thuèc l¸ khichµo nhau, nam chµo n÷ tr-íc, cÊp d-íi chµo cÊp trªn, trÎ chµo giµ, ng-êi míi ®Õn chµo ng-êi ®Õn tr-íc, ng-êi tõ ngoµi vµo chµo ng-êi ë trong.
  5. - b¾t tay nhÑ nhµng, hån nhiªn, ch©n thµnh, døt kho¸t, m¾t nh×n th¼ng: dïng tay ph¶i n¾m c¶ bµn tay b¹n kh«ng l©u, bãp m¹nh lµ th« b¹o, hêi hît lµ v« lÔ, vå vËp lµ sç sµng, ph¶i th¸o g¨ng (trõ phô n÷), kh«ng nªn dót tay kia trong ¸o, quÇn. - chua quen biÕt khong nªn b¾t tay, chê sù giøoi thiÖu, c©n nh¾c nhanh khi nhiÒu ng-êi cïng gi¬ tay ra b¾t víi m×nh. - Kh«ng dïng c¶ hai tay n¨m chÆt tay phô n÷. - X-ng h«: nhí vµ gäi ®óng tªn, chøc danh cña kh¸ch lµ biÓu thÞ sù quan t©m vµ t«n träng. 2.2.3. Ph¸t biÓu vµ ®iÒu hµnh (MC) a. Chung - ChuÈn bÞ + Môc tiªu + néi dung + th«ng tin míi, ý t-ëng ®éc ®¸o + «n tËp - ThÓ hiÖn + ng«n ng÷ ngo¹i h×nh (t- thÕ, nhÞp cÇu ¸nh m¾t) + ng÷ ®iÖu + ®ång c¶m cña thÝnh gi¶ + kÕ ho¹ch tr×nh bµy (sö dông ph-¬ng tiÖn nh×n) - rÌn luyÖn kü n¨ng + häc tËp kinh nghiÖm + hoµn thiÖn trÝ nhí b. Cô thÓ - §iÒu khiÓn mét cuéc häp + x¸c ®Þnh môc tiªu, chñ ®Ò cña cuéc häp + dù ®o¸n nh÷ng ph¶n øng, ý kiÕn xu«i, ng-îc, kÕt qu¶ cuéc häp + ph¸c th¶o ch-¬ng tr×nh chi tiÕt cña buái häp, ph©n bè thêi gian cho tõng tiÕt mô, ghi râ nh÷ng ®iÓm quan träng nhÊt cÇn tËpt rung cña tõng néi dung + chuÈn bÞ nh÷ng tµi liÖu tham chiÕu nÕu cÇn + më ®Çu cuéc häp b»ng nh÷ng c©u th«ng th-êng, tr¸nh c©u mÖnh lÖnh, tr¸nh giäng l¹nh lïng, nghiªm nghÞ + giíi thiÖu ng¾n gän yªu cÇu, chñ ®Ò buæi häp, khu«n khæ thêi gian, kh¸ch mêi/thµnh phÇn + dÉn d¾t th¶o luËn, nªn ®-a ra mét c©u hái vµ chê tr¶ lêi. Hái s¸ng tá - tr¶ lêi minh b¹ch. kh«ng sèt ruét khi ch-a cã c©u tr¶ lêi, ®éng viªn ng-êi tr¶ lêi tr-íc.
  6. + ghi nhËn c¸c ý kiÕn b»ng sù quan t©m (gËt ®Çu, nô c-êi, nhËn xÐt v« th-ëng v« ph¹t) chø kh«ng véi thÓ hiÖn sù ®ång t×nh hay ph¶n ®èi + nªn h-íng cuéc häp vµo vÊn ®Ò h¬n lµ vµo gi¶i ph¸p. §õng n«n nãng t×m gi¶i ph¸p. + ph©n ®Òu c¬ héi ®-îc ph¸t biÓu cho mäi ng-êi, ®¶m b¶o kh«ng ®Ó hä bÞ chen ngang th« b¹o. + nÕu chÝnh b¹n bÞ ®Æt c©u hái, ph¶i nhanh chãng t×m c¸ch tr¶ lêi. Tuy nhiªn, th«ng minh h¬n, cã thÓ chuyÓn c©u hái cho mäi ng-êi hoÆc yªu cÇu chÝnh ng-êi ®ã tr¶ lêi (hä hái th-êng ®· cã c©u tr¶ lêi) + s¬ kÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®· rót ra, ng-êi ra vÒ cã c¶m gi¸c ®ång t×nh víi c¸i g× ®ã ®· ®¹t ®-îc - tham dù mét cuéc häp + xem xÐt kü ch-¬ng tr×nh nghÞ sù ®· ph¸t cho b¹n xem cã thÓ ®ãng gãp g× mét c¸ch thùc chÊt + tËp hîp th«ng tin liªn quan ®Õn chñ ®Ò cuéc häp, l¹i cã thÓ ñng hé cho quan ®iÓm cña b¹n + ®Çu ãc cëi më, th¸i ®é kh¸ch quan, øng xö kh«ng ®Þnh kiÕn, vé t- trong xem xÐt c¸c quan ®iÓm cña mäi ng-êi. + kh«ng lµm ng¬ víi c¶ nh÷ng ý kiÕn kh¸c biÖt + chÞu khã l¾ng nghe, th¸i ®é cÇu thÞ "häc trß nhá", t©m lý s½n sµng tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn míi mÎ, tr¸nh c¶m tÝnh trong ®¸nh gi¸ c¸c ý kiÕn. + cè g¾ng kh«ng nãi chuyÖn riªng víi ng-êi bªn c¹nh, ¶nh h-ëng ®Õn sù chó ý nghe cña ng-êi kh¸c + tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh mét c¸hc c« ®äng, tù tin + kh«ng tá ra bÊt m·n, bùc béi khi ý kiÕn cña b¹n bÞ phª ph¸n + tr¸nh ®ãng vai trß "ph¶n biÖn" ®èi víi bÊt kú ai trong cuéc häp ®Ó khái g©y ¸c c¶m kh«ng cÇn thiÕt + nªn ghi l¹i nh÷ng kÕt luËn cña cuéc häp ®Ó sö dông vÒ sau. 2.2.4. Phôc trang (phôc søc vµ trang ®iÓm) - Chó ý: + Phï hîp víi lÔ tiÕt, víi b¶n th©n + ¸o veston nam chØ cµi mét nót trªn hoÆc gi÷a khi ®øng, kh«ng c×a nót khi ngåi, ®i th-êng kh«ng cµi nót, dõng l¹i ®Ó b¾t tay ng-êi quan träng th× ph¶i cµi tr-íc khi ®-a tay ra b¾t + dÞp kh«ng chÝnh thøc míi ®wocj dïng ¸o veston vµ quÇn kh«ng cïng mµu. + s¬ mi trong ho¹t ®äng chÝnh thøc th× nªn mµu tr¾ng, hoÆc mµu kh¸c, nh-ng khong kÎ c¶« hoÆc r»n ri, hoa l¸.
  7. - Trang phôc trong c¸c lÔ tiÕt nhµ n-íc: lÔ phôc: s¹ch sÏ, lµ ñi cÈn thËn, nghiªm chØnh, trang nh·, thãng nhÊt, theo ®óng nghi thøc, th-êng ®-îc ghi ngay trong giÊy mêi (ph©n biÖt,ma, n÷, qu©n ®éi...) + Nam: ++ Mïa nãng: complª mµu nh¹t, v¶i máng hoÆc kh«ng mÆc ¸o vest (chØ mÆc s¬ mi dµi tay hoÆc ng¾n tay, cã th¾t crav¸t hoÆc kh«ng th¾t crav¸t) ++ Mïa l¹nh: comple sËm mµu, nguyªn bé, Ýt thay ®æi kiÓu d¸ng (thÓ hiÖn sù ch÷ng ch¹c, mÉu mùc), v¶i dµy. + N÷: ++ Mïa nãng mÆc ¸o dµi truyÒn thèng ++ Mïa l¹nh mÆc complª n÷ mµu sÉm v¶i dµy hoÆc ¸o dµi cã kho¸c m¨ng t« víi th©n dµi h¬n ¸o. + ®ãi víi d©n téc thiÓu sè: bé quÇn ¸o ngµy héi d©n täc - trong ®ãn tiÕp, lµm viÖc, tiÔn ®-a c¸c ®oµn kh¸ch n-íc ngoµi (kh¸ch NN-íc, TChøc Quèc tÕ, chÝnh kh¸ch, nhµ kinh doanh...) mçi c«ng chøc NN còng nh- viªn chøc c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i ¨n mÆc chØnh tÒ, lÞch sù. + Nam giíi: ¢u phôc (quÇn dµi, ¸o s¬ mi dµi hoÆc ng¾n tay bá trong quÇn) hoÆc bé ký gi¶, bé comlª (tuú ®k, ngoµi mÆc ¸o kho¸c Êm nh- pa®ê suy, blud«ng) cã th¾t ca v¸t, ®i giÇy hoÆc dÐp cã quai hËu. + N÷: ¸o dµi, bé quÇn ¸o ©u, bé v¸y, ngoµi mÆc ¸o kho¸c Êm tuú ®iÒu kiÖn, ®i giµy hoÆc dÐp cã quai hËu. - trong giê lµm viÖc ë c¸c c«ng së: th-êng phôc (lounge suit) + chØnh tÒ, v¨n minh, tiÕt kiÖm, gi¶n dÞ nh-ng kh«ng ®-îc tuú tiÖn, luém thuém, thiÕu nghiªm tóc + cã thÓ quy ®Þnh ®ång phôc riªng, cÇn cã thÎ tªn 2.2.5. Vµo phßng ë hoÆc phßng lµm viÖc, phßng kh¸ch - Nhí gâ cöa hoÆc bÊm chu«ng, chê tr¶ lêi råi míi vµo. Ch-a quen th× chê ra më cöa, hoÆc cã tiÕng mêi vµo. - Kh«ng véi v· ngåi ghÕ, chê ®-îc mêi hoÆc ng-êi chñ ®· ngåi. Ngåi kh«ng dïng c¸c ®éng t¸c thõa: bÎ tay, nhæ r©u, ngo¸y mòi, rung ®ïi. - Kh«ng ®éi mò, nÕu c¸c bµ vµo, nam giíi nªn ®øng dËy - Vµo phßng kh¸ch th-êng c¸c bµ ®i tr-íc - Kh«ng kho¾c ¸o bµnh t« vµo phßng kh¸ch, kh«ng hót thuèc - Kh«ng nh×n ch»m ch»m c¸c ®å ®¹c trong phßng 2.2.6. Nãi chuyÖn - Tr¸nh quan t©m, chñ ®éng hái vÒ ®êi t- cña kh¸ch, nhÊt lµ phô n÷ (tuái, h«n nh©n, gia ®×nh, l-¬ng bæng, doanh thu...)
  8. - Th¼ng th¾n, sßng ph¼ng trong trao ®æi c«ng viÖc, ®i th¼ng vµo vÊn ®Ò. Th¸i ®é døt kho¸t, kh«ng dïng côm tõ "th«i còng ®-îc", " ®Ó khi kh¸c, ®Ó xem" khi ®-îc hái, ®-îc mêi "cã hay khong", "®ång ý hay kh«ng". - ®«ng ng-êi kh«ng nªn nãi vÒ v¸n ®Ò chØ liªn quan ®Õn b¹n vµ ng-êi ®èi tho¹i trùc tiÕp, hoÆc vÊn ®Ò chØ 2 ng-êi biªt, hiÓu víi nhau. Tr¸nh nãi thÇm. - kh«ng nãi tranh ng-êi kh¸c - kh«ng dÉn d¾t cÇu chuyÒn vÒ nh÷ng ng-êi mµ hiÖn nh÷ng ng-êi cã mÆt kh«ng biÕt 2.2.7. Giê giÊc, hÑn gÆp, th¨m viÕng - Thêi gian, giê lµm viÖc + Mïa hÌ: tõ 16/4 ®Õn ngµy 15/10 hµng n¨m; 7h30 - 16h30, nghØ tr-a 01 giê tõ 12h- 13h. + Mïa ®«ng: tõ 15/10 ®Õn 15/4 n¨m sau; 8h00 - 16h30, nghØ tr-a 30 ph tõ 12h30 ®Õn 13h00 (HN: 7h30 - 16h30, nghØ tr-a 12h00 -13h00) - CÇn ®óng giê, tèt h¬n lµ ®Õn sím Ýt phót, nÕu chãt ®Õn muén ph¶i ®i qua tr-íc mÆt mäi ng-êi ph¶i nãi c©u "xin lâi" vµ ®i quay l-ng vÒ phÝa s©n khÊu, kh«ng dõng l¹i l©u tr-íc mÆt ng-êi kh¸c khi t×m chç ngåi. 2.2.8. §i l¹i + Lªn xe « t« hay vµo thang m¸y mêi c¸c bµ vµo tr-íc, khi ra th× nam giíi ra tr-íc ®Ó ®ì tay c¸c bµ ra. Lªn xuèng cÇu thang nhõng phÝa cã tay vÞn cho phô n÷. 2.2.9. ¡n uèng + ng-êi n-íc ngoµi th-êng kh«ng ¨n vµ uèng r-îu bia trong khi lµm viÖc, chØ n-íc suèi; khi ¨n tr-a Ýt khi dïng ®å uèng cã cån, kh«ng Ðp ¨n, Ðp r-îu, kh«ng g¾p thøc ¨n cho kh¸ch, mét sè n-íc cã thãi quen lµ ¨n s¹ch thùc ¨n trong ®Üa, nhÊt lµ mãn ¨n tù chän. + Th¼ng th¾n, sßng ph¼ng: khi t×nh cê gÆp b¹n bÌ t¹i nhµ hµng hay trªn xe c«ng céng, mçi ng-êi tr¶ tiÒn phÇn cña m×nh, kh«ng ng¹i "khã coi" nªn "tiÖn thÓ" tr¶ tiÒn ¨n hoÆc tiÒn xe lu«n cho b¹n. + Th©n t×nh nh-ng ph¶i cã møc ®é, tr¸nh suång s·, tr¸nh uèng qu¸ chÐn (kh«ng "tr¨m phÇn tr¨m") + Giao tiÕp trªn bµn tiÖc: ++ Kh«ng ®Ó khuûu tay vµo bµn ¨n ++ Kh«ng dïng dao c¾t thÞt, c¸ ®Ó ®-a lªn miÖng ++ Kh«ng xØa r¨ng trong khi ¨n, kh«ng dïng kh¨n ¨n hoÆc tay che miÖng, chØ g©y chó ý, nªn vµo toilet. ++ Th×a cµ phª dïng ®Ó cho ®-êng vµo cèc kh«ng ng©m trong cèc, kh«ng cho vµo miÖng, dïng lÊy thøc ¨n kh¸c ++ Kh«ng cói ®Çu qu¸ thÊp s¸t xuãng mÆt bµn ¨n ++ Kh«ng nãi khi miÑng ®Çy thóc ¨n
  9. ++ NÕu ch-a biÕt c¸ch sö dông dao, dÜa, nªn quan s¸t chñ vµ kh¸ch chÝnh. Th«ng th-êng dïng tõ ngoµi vµo trong (bé dao dÜa ®Æt trªn vÞ trÝ cña b¹n), nÕu nhÇm cø th¶n nhiªn. ++ Kh¨n ¨n ®Ó tr¸nh thøc ¨n r¬i vµo quÇn ¸o ph¶i ®wocj tr¶i lªn ®ïi, ¨n xong ph¶i gÊp l¹i, ®Ætlªn bµn ++ Nªn chñ ®éng b¾t chuyÖn víi ng-êi bªn c¹nh b¹n, nãi vÒ ®iÒu mµ ®èi t-îng quan t©m, lµm cho hä thÊy lµ ®iÒu ®ã quan träng. Nh-ng kh«ng ba hoa, phãng ®¹i qu¸ ®¸ng. Tr¸nh chñ ®Ò g©y tranh luËn. Th¸i ®é tèt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng chñ ®Ò gay cÊn nh- t«n gi¸o, chÝnh trÞ lµ th¸i ®é häc hái, ham hiÎu biÕt h¬n lµ mét ng-êi tuyªn truyÒn hay b¶o vÖ. 2.2.10. TÆng quµ, chóc mõng + TÆng phÈm cho ®oµn n-øoc ngoµi th× chØ dµnh cho trwongr ®oµn vµ phu nh©n (nÕu cã) sang th¨m chinhs thøc, tÆng phÈm cÇn mang tÝnh d©n téc, khiªm tèn, dãng gãi trang nh·. + sù quan t©m nhá nh©n dÞp nh÷ng ngµy cã ý nghÜa nh- sinh nhËt (lêi chóc mõng, tÆng hoa, tÆng quµ) sÏ lµm cho kh¸ch n-íc ngoµi c¶m ®éng. 2.2.11. Cö chØ, viÖc lµm nªn chó ý + T- thÕ tay + Tr¸nh hót thuèc trong phßng häp + Tr¸nh ®éi mò trong phßng häp + Tr¸nh ®Ó ¸o s¬ mi bá ngoµi quÇn + Tr¸nh ®i dÐp lª, ®i giµy kh«ng tÊt + Mét vµi con sè: 13 (nhiÒu kh¸ch s¹n kh«ng cã tÇng 13, phßng 13), thø s¸u, ngµy 13 kiªng kþ ®èi víi kinh doanh, ng-êi ta th-êng hay ®ïa nhau vµo ngµy 1/4 nªn chó ý c¶nh gi¸c. + nÕu cã ai ®ã trong ®¸m ®«ng h¾t h¬i kh«ng nªn chó ý, kh«ng tiÐu l©m qu¸ trín, kh«ng tõ chèi h¸t, ®µn... khi ®-îc ®Ò nghÞ mµ b¹n cã thÓ thùc hiÖn tèt, kh«ng th-êng xuyªn xem ®ång hå. 2.2.12. C¸c néi dung kh¸c - Sö dông danh thiÕp, th- tõ - Ng«i thø vµ xÕp chç (tiÖc, héi nghÞ, trªn xe con) - Sö dông ®iÖn tho¹i - VÊn ®Ò vÖ sinh - L-u tró, mua s¾m, cho tiÒn th-ëng - Dù khiªu vò
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2