Lịch sử báo chí thế giới - Phần 3,4

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
467
lượt xem
215
download

Lịch sử báo chí thế giới - Phần 3,4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền báo chí Việt Nam đang phát triển nhanh hòa nhịp với sự phát triển kinh tế. Trong vòng 10 năm trở lại đây, báo chí Việt Nam đã có nhiều thay đổi để đuổi kịp sự thay đổi của thế giới. Bên cạnh các loại hình báo in, báo truyền hình, phát thanh đã hình thành khá lâu… thì loại hình báo điện tử cũng đã được triển khai mạnh mẽ… và đây đang hứa hẹn là một loại hình phát triển nhanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Nằm trong hệ thống báo chí thế giới, báo chí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử báo chí thế giới - Phần 3,4

 1. CHƯƠNG III – XU HƯ NG BÁO CHÍ VI T NAM 1. nh hư ng c a các xu hư ng báo chí th gi i t i báo chí Vi t Nam N n báo chí Vi t Nam ang phát tri n nhanh hòa nh p v i s phát tri n kinh t . Trong vòng 10 năm tr l i ây, báo chí Vi t Nam ã có nhi u thay i u i k p s thay i c a th gi i. Bên c nh các lo i hình báo in, báo truy n hình, phát thanh ã hình thành khá lâu… thì lo i hình báo i n t cũng ã ư c tri n khai m nh m … và ây ang h a h n là m t lo i hình phát tri n nhanh t i Vi t Nam trong th i gian t i. N m trong h th ng báo chí th gi i, báo chí Vi t Nam cũng ch u nh hư ng ít nhi u t các xu hư ng trong làng báo qu c t . Trên cơ s t n d ng nh ng thành t u ti n b c a n n báo chí th gi i, n n báo chí Vi t Nam ã tích c c i m i mình. T nh ng trang báo nghèo nàn v m t thi t k , n nay nh ng trang báo ã ư c ma – két p hơn, không còn tình tr ng c trang báo ch toàn ch , các y u t h a ã ư c chú tr ng. 2. M t vài xu hư ng n i b t c a báo chí Vi t Nam 2.1 Xu hư ng thương m i hóa báo chí bi u hi n rõ r t Cũng như t t c các t báo trên th gi i, báo chí Vi t Nam cũng ang ph i v t l n v i cu c u tranh duy trì ngu n thu nh p cho mình. Ngu n thu t doanh thu bán báo ã g n như không còn ý nghĩa. Các t báo ang ph i c g ng thu hút qu ng cáo bù l i nhi u kho n chi phí: chi phí phát hành, nhu n bút, lương cho phóng viên… Trong vài năm tr l i ây, ngành qu ng cáo c a Vi t Nam ang phát tri n nhanh chóng, ó cũng là m t cơ h i báo chí t n d ng. Các t báo l n ra h ng ngày hi n nay u có nh ng trang qu ng cáo riêng bi t, in thêm v i các thông tin h ng ngày…
 2. Trong lĩnh v c truy n hình, nh ng chương trình mang tính thương m i cũng phát tri n, dư i hình th c tài tr cho các chương trình, qu ng cáo ã len l i vào công chúng. ài truy n hình Vi t Nam cũng thành l p m t trung tâm qu ng cáo riêng: Tvad chuyên s n xu t các o n phim qu ng cáo trên sóng truy n hình. Trên các trang báo i n t , m t di n tích l n c a khuôn hình ã ư c như ng ch cho các banner, các logo qu ng cáo… Quá trình thương m i hóa báo chí là m t quá trình t t y u t n t i, tuy nhiên v n t ra là ph i th c hi n sao cho n i dung thông tin em n cho công chúng ph i chân th t và không ư c phép ăng tin ch vì ti n 2.2 Xu hư ng hình thành t p oàn báo chí T p oàn báo chí là các t p oàn a thông tin, tham gia vào các lĩnh v c in n, xu t b n, nghe nhìn (phát thanh, truy n hình, vô tuy n, h u tuy n, vi n tin h c...) Th c ch t c a các t p oàn báo chí cũng chính là các t p oàn kinh t , hay nói cách khác là do quá trình v n ng và phát tri n trong môi trư ng c nh tranh kh c li t, thì các t p oàn nh bao gi cũng có xu hư ng tích t l i tr thành các t p oàn l n. Các t p oàn l n y lý do nó hình thành các t p oàn l n b i vì ch có t p oàn l n v i quy mô ho t ng r ng, ngu n l c ho t ng m nh m nó m i có i u ki n t n t i, phát tri n trong môi trư ng c nh tranh h t s c kh c li t các n n kinh t c a các nư c TBCN Phương Tây. Trên th gi i cũng có m t s t p oàn báo chí n i ti ng như t p oàn Ga-net, New York Time, Washington Post... (M ), Sunday Time, Sun, News of the World... (Anh)... V i Vi t Nam, t p oàn báo chí là m t mô hình m i, hi n nay, m t s t báo cũng bư c u ho t ng v i mô hình t p oàn. ó là i u t t y u
 3. t n t i trong b i c nh c nh tranh. Báo chí nư c ta trong 5 năm tr l i ây phát tri n năng ng v s lư ng và ch t lư ng trên t t c lĩnh v c báo chí – truy n thông. M c dù, theo nh n nh c a th trư ng B Văn hoá – Thông tin Quý Doãn, “trong s 500 cơ quan báo chí thì th c ch t ch có kho ng 50 t báo là có th t ch ư c v m t tài chính, còn l i là ngân sách c p, và m i năm con s này lên n hơn 40 t ng!”, nhưng tình hình s chuy n i theo hư ng s p x p l i “nh ng trư ng h p ch ng chéo v tôn ch m c ích, i tư ng ph c v và kiên quy t x lý nh ng t báo sai có nhi u sai ph m và sai ph m liên t c, ch t lư ng kém, cơ quan ch qu n buông l ng hoàn toàn cho cơ quan báo chí mu n làm gì thì làm”, “gi m b t s um i cơ quan báo chí và tăng mô hình m t cơ quan báo chí trong ó có m t vài n ph m theo ki u phát tri n quy t ”. ó là n l c c a cơ quan ch c năng nh m kh c ph c tình tr ng m t cân i gi a kh năng qu n lý và s lư ng cơ quan báo chí. Ti n sĩ ào Duy Quát, t ng biên t p website ng C ng s n Vi t Nam, Phó Ban tư tư ng văn hoá trung ương ã ưa ra quan i m “g n kinh t v i báo chí báo chí phát tri n” và “Ph i hình thành nh ng t p oàn báo chí t s ng, t phát tri n ch không ch bao c p”. Trong gi i báo chí nhi u ngư i bàn v v n thành l p t p oàn báo chí Vi t Nam, m t s lãnh o các cơ quan báo chí cũng ã tuyên b s phát tri n cơ quan báo chí c a mình thành “T p oàn Báo chí”. M t s t báo TP H Chí Minh cũng ã manh nha ho t ng theo mô hình t p oàn như Saigon Times Group. “Saigon Times Group” là m t trong nh ng t báo c a TP. HCM manh nha mu n tr thành T p oàn báo chí l n m nh trong c nư c. “Saigon Times Group” là m t cơ quan ho t ng trong lĩnh v c báo chí (có hai t ti ng Vi t và hai t ti ng Anh) v i m c tiêu thông tin ch trương, chính sách
 4. c a nhà nư c nh m góp ph n thúc y công cu c i m i và h i nh p c a t nư c, thông tin kinh t i ngo i, qu ng bá văn hóa, du l ch, góp ph n ph c v và xây d ng l c lư ng doanh nhân Vi t Nam. “Saigon Times Group” thư ng xuyên t ch c nhi u chương trình v n ng xã h i nh m ph c v cho nh hư ng h tr doanh nghi p, xúc ti n u tư và làm công tác xã h i. Saigon Times Group cũng h p tác xu t b n sách kinh t - k thu t, và xu t b n ĩa CD-ROM nh m giúp c gi có th tìm l i tin t c, bài v ã ăng trên các t báo c a “Saigon Times Group”. Ngoài ra, t báo Sài Gòn gi i phóng cũng là m t t nh t báo l n có ti ng trong c nư c. Báo Sài Gòn Gi i Phóng là nh t báo l n c a Vi t Nam, tr c thu c ng b ng C ng s n Vi t Nam Thành ph H Chí Minh, có s lư ng phát hành m i ngày lên t i trên 200.000 b n. S lư ng cán b phóng viên, công nhân viên trên 500 ngư i. Báo có m t nhà in. Báo Sài Gòn Gi i Phóng hi n có t t c b y n ph m: Nh t báo Sài Gòn Gi i Phóng (phát hành hàng sáng) ti ng Vi t, Nh t báo Sài Gòn Gi i Phóng ti ng Hoa (phát hành hàng sáng), Nh t báo Sài Gòn Gi i Phóng 12 gi (phát hành vào gi trưa), Nh t báo Sài Gòn Gi i Phóng Th Thao, Tu n san Sài Gòn Gi i Phóng Th B y, báo ti ng Anh Saigon Guide (phát hành th Hai và th Sáu), báo u tư Tài chính (phát hành th Hai và th Năm). Theo PGS.TS T Ng c T n, Vi n trư ng Vi n nghiên c u báo chí và tuyên truy n: “Vi c xây d ng và phát tri n các T p oàn báo chí y h u như m t con ư ng t t y u ph i d n t i. B i vì t nư c chúng ta báo chí cũng áp d ng vào n n kinh t th tru ng, t t nhiên là có nh hư ng XHCN. Tuy nhiên là vi c xây d ng các T p oàn báo chí Vi t Nam cũng c n xem xét t t c m i khía c nh v a m b o chúng ta có t p oàn báo chí truy n thông l n m nh, m b o nh ng t p oàn y có s c m nh nh t nh trong vi c tác ng vào i s ng nh t nh trong lĩnh v c truy n thông và cái
 5. quy n l c y góp ph n vào vi c th c hi n ư ng l i, chính sách kinh t - xã h i, quân s , qu c phòng, an ninh c a ng, nhà nư c m t cách th ng l i. Nhưng m t khác các t p oàn này cũng ph i m b o ư c nó phát tri n tr thành nh ng quy n l c v m t kinh t hay nó t o nên quy n l c l n v m t kinh t , t c là nó v n là m t t p oàn kinh t . Chính vì th c n ph i cân nh c các khia c nh m t cách bài b n, có nghiên c u bư c i c n th n. c bi t trong quá trình xây d ng và phát tri n các t p oàn y thì nên tính toán th c hành m t s bư c thí nghi m r i sau ó ti n hành m c r ng l n hơn”. Ngày 30/9/2005, B Văn hoá – Thông tin h p báo v vi c Chính ph ã ban hành Quy t nh 219, phê duy t chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010, trong ó có vi c ng ý thí i m mô hình t p oàn báo chí t i Vi t Nam. Tuy m t s t báo TP.HCM ã manh nha ho t ng theo mô hình này, như Saigon Times Group, song tính n th i i m ó, vi c xây d ng án và nh ra tiêu chí c th cho mô hình t p oàn báo chí h u như chưa có. Li n ngay sau ó, th trư ng B Văn hoá – Thông tin ã tr l i chi ti t trên t VNExpress xoay xung quanh v n thành l p các t p oàn báo chí. V m t th i i m, ông Doãn kh ng nh mô hình t p oàn báo chí ang là xu hư ng phát tri n nhi u nư c trên th gi i, ngay c châu Á, m t khác, vào th i i m hi n nay, báo chí Vi t Nam ã có s phát tri n vư t b c và th c t cũng ang manh nha hình thành các t p oàn báo chí. V mô hình, trư c m t, theo chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010, s th nghi m xây d ng các t h p xu t b n, t p oàn báo chí có các ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh pháp lu t t o ngu n thu cho ho t ng báo chí. Còn theo phác th o c a ông Doãn, t p oàn ph i có h t
 6. nhân là m t cơ quan báo chí (báo in, truy n hình, phát thanh, Internet), làm ra nhi u n ph m báo chí, bên c nh ó là nh ng ho t ng b tr ph c v phát tri n báo chí, nhưng không ph i là phép c ng cơ h c các toà báo. Phác th o này ư c ưa ra sau khi B Văn hoá – Thông tin ã có tham kh o m t s mô hình t p oàn báo chí trên th gi i như Thu i n, Nh t B n, Trung Qu c… ưa ra phác th o này, ông Doãn cho th y “chưa có cơ quan báo chí nào Vi t Nam có y th c l c và cơ c u thích h p hình thành t p oàn th c s ”. Tuy nhiên, ngay c hai i u cơ b n nh t là nh nghĩa và tiêu chí thành l p t p oàn báo chí Vi t Nam B Văn hoá – Thông tin v n chưa th ưa ra ư c. Ông Doãn ch có th ưa ra m t nguyên t c “không áp d ng r p khuôn” mô hình c a b t kì nư c nào do các khác bi t v th ch chính tr , i u ki n kinh t xã h i, dân trí; và g i m thêm m t s v n : Vi t Nam, ch t ch t p oàn có quy n b nhi m T ng Biên T p hay không, các t ch c trong t p oàn s ho t ng như th nào, làm sao gi i ư c các “bài toán” v tính chuyên nghi p trong qu n lý c a các toà so n và trong tác nghi p c a các nhà báo, v i u ki n cơ s v t ch t c a các t báo, … V ho t ng tài chính, ông Doãn trưng ra mô hình c a các t p oàn báo chí nư c ngoài: t ch v m t tài chính, t trang tr i kinh phí ho t ng, óng góp r t l n cho ngân sách nhà nư c (ch sau ngành vi n thông), và kh ng nh ch các t báo m nh m i nên thành l p t p oàn. V gi i pháp thúc y s phát tri n xu hư ng hình thành t p oàn báo chí, i u ơn gi n nh t và cũng hi n th c nh t mà Chính ph nghĩ t i là thành l p m t trư ng báo chí qu c gia nh m ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao ph c v ho t ng báo chí. Tuy nhiên, i u c n trao il i ây là: không nên ch ào t o i ngũ vi t báo ( i u này các trư ng báo chí ã làm nhưng hi u qu chưa cao), mà phù h p v i tình hình m i, quan tr ng
 7. nh t là ph i ào t o i ngũ ngư i làm báo và i ngũ qu n lý báo chí (qu n lý ph i theo k p th c ti n ch không ph i qu n lý không ư c thì c m). V i t t c s th n tr ng, các câu h i xoay xung quanh “t p oàn báo chí” l n lư t ư c B Văn hoá – Thông tin và nh ng ngư i có quan tâm t ra và ch l i gi i áp c th t phía các cơ quan báo chí l n, th và l c trong nư c . V i s phát tri n m nh m c a báo chí Vi t Nam hi n nay thì xu hư ng thành l p nên các t p oàn báo chí s ti p t c ư c y m nh trong tương lai g n. Vi t Nam hi n nay, tuy m t s cơ quan báo chí nh n ư c s khuy n khích t phía nhà nư c, nhưng kinh nghi m trên th gi i cho th y tính hi u qu c a các t p oàn báo chí ch có th t ư c n u t báo có s phát tri n căn cơ v th và l c, không nên ch quan, duy ý chí. M t khác, vi c có thành l p ư c t p oàn báo chí hay không còn ph thu c vào kh năng i m i tư duy và t c ho ch nh chính sách c a nhà nư c. Năm 2010 không ph i là m t m c quá g n cho s ra i c a các t p oàn báo chí, nhưng là là m t m c quá g n cho s l n m nh c a các t p oàn này. Tuy nhiên, nhìn l i t c phát tri n c a i s ng báo chí – truy n thông Vi t Nam trong 5 năm qua, có l m c tiêu tr thành t p oàn báo chí quy mô qu c gia không ph i là quá khó th c hi n. 2.3 Xã h i hóa báo chí Vi t Nam a. S phát tri n c a “nhà báo công dân” Blog gi ã quá quen thu c v i gi i tr Vi t Nam, phát tri n và b t u n r cách ây 2 năm, cho n nay blog ã tr thành món ăn tinh th n c a gi i tr . V i s phát tri n c a blog mà báo chí cũng tìm thêm ư c m t ngu n thông tin m i cho mình. R t nhi u nhà báo ã ch u khó tìm nh ng tài t các trang blog cá nhân có tin bài cho mình. Nh ng ngư i tham gia c ng
 8. ng o ôi khi có nh ng bài vi t s c x o mà không ph i m t phóng viên, m t nhà báo nào cũng có th th c hi n ư c. Cũng gi ng như các qu c gia khác, s phát tri n c a công ngh ã giúp cho m i ngư i có th hoàn thành m t s n ph m truy n thông m t cách d dàng. Ch c n m t chi c i n tho i có th quay phim ư c, m i công dân u tr thành nhà báo. T i Vi t Nam ã có nhi u chương trình ti p nh n các clip c a khán gi phát sóng. Ví d như chương trình “blog giao thông” ã t n d ng hi u qu nh ng c nh quay c a khán gi làm m i thêm chương trình c a mình. Hay như chương trình “Clip c a tôi” trên kênh VTV6 chuyên phát các clip do chính các b n tr th c hi n. Bên c nh các trang blog, thì h th ng chia s video tr c tuy n cũng ang phát tri n, n u như trên th gi i có Youtube.com, metacafe.com… là nh ng trang chia s clip hàng u thì t i Vi t Nam, clip.vn ang chi m ưu th . V i ưu th là không h n ch th lo i (tr n i dung mà pháp lu t c m) nên m i ngư i có th th a s c sáng t o và chia s cho m i ngư i. M c dù v n chưa ư c th a nh n v vai trò c a mình, nhưng các “nhà báo công dân” cũng ã góp ph n t o nên m t ngu n thông tin a chi u v các s ki n. Trong tương lai xu hư ng này s v n còn ti p t c phát tri n, b. Xã h i hóa truy n hình Xã h i hóa (XHH) truy n hình (TH) manh nha t i Vi t Nam t g n ch c năm trư c. Hai năm tr l i ây ã cho nh ng k t qu áng m ng và hi n ang tr thành v n th i s nh t trong làng TH c nư c. M c dù v y, cho n nay XHH TH v n chưa t ư c k t qu như mong i. Khi chuy n i t n n kinh t t p trung sang n n kinh t th trư ng, nư c ta th a nh n s t n t i c a nhi u thành ph n kinh t . Cũng t ó, nhi u lĩnh v c không còn bó h p trong s ho ch nh c a Nhà nư c mà ư c phát tri n theo quy lu t cung – c u. Càng ngày chúng ta càng th a nh n tính úng
 9. n c a s chuy n i y. Cùng v i quá trình này, khái ni m XHH không còn xa l . Nó ã ư c hi u là “làm cho mang tính xã h i” hay “huy ng toàn xã h i tham gia”. Cũng mang nghĩa này, XHH TH chính là "s tham gia vào quá trình s n xu t chương trình t bên ngoài ngành TH". i u ó có nghĩa là trong các khâu s n xu t, hình thành tác ph m c a m t chương trình TH, có s tham gia c a m t ho c nhi u ơn v , cơ quan không thu c nhà ài. nh nghĩa này ã ư c ông Tr n ăng Tu n - Phó T ng giám c thư ng tr c ài TH Vi t Nam kh ng nh t i Liên hoan truy n hình toàn qu c l n th 25 (Nha Trang – Khánh Hòa). "B n ch t c a xã h i hoá không ph i là vì ti n, mà là vi c lôi kéo nhi u ơn v , t ch c tham gia vào quá trình s n xu t chương trình, nh m gi m t i cho nhà ài cũng như t o ra hi u qu t t nh t cho các chương trình truy n hình. Và nó s thu hút ơc s quan tâm và ng h c a công chúng". - Tr n ăng Tu n (Phó TG thư ng tr c VTV) Mang n i hàm ó, khái ni m XHH TH ã hàm ch a trong nó c m c tiêu xây d ng m t n n TH hi n i nh phát huy t i a các ngu n l c c a xã h i. ây cũng là con ư ng vi c s n xu t các chương trình TH i theo hư ng chuyên môn hóa, ch t lư ng và năng su t cao hơn. Nh n nh tính úng n c a hư ng i này, ch trương xã h i hóa truy n hình ư c Nhà nư c ta hoàn toàn khuy n khích. Th m chí, nh m y nhanh quá trình xã h i hóa, ài truy n hình Vi t Nam ã ư c giao nhi m v là ơn v ch ch t th c hi n nhi m v này. ư c quan tâm và t o i u ki n n th , nhưng XHH TH n nay v n chưa t ti n như l ra ph i có ư c. Không ph i b ng dưng mà XHH TH tr thành ch ư c bàn n t i hai liên hoan TH Toàn qu c liên ti p (2006 và 2007). Nh ng ngư i làm TH h n cũng ã ý th c ư c s h p d n
 10. c av n khi quy t nh t ch c các h i th o m r ng trong khuôn kh c a ngày h i TH l n nh t c nư c. i u này ch ng t v n XHH TH ang r t ư c quan tâm. Và th c t th m chí còn “nóng” hơn h tư ng. R t nhi u giám c các công ty truy n thông và c nh ng ngư i ang có ý nh tham gia s n xu t chương trình TH ã bay t Hà N i vào TP. H Chí Minh tham d h i th o. Không khí sôi ng, s quan tâm và s lư ng các câu h i xung quanh vi c XHH TH ã khi n nhà báo T Bích Loan (lúc ó là Phó trư ng ban Th thao Gi i trí – Thông tin, Kinh t - ài THVN) ph i ng c nhiên: “Không ng không khí s n xu t t ngoài ài l i sôi ng n th !”. ón u xu hư ng XHH, các công ty truy n thông ra i ngày càng nhi u. H m nh d n trong u tư, năng ng trong cơ c u và ho t ng, nên quan tâm n XHH TH là ương nhiên. Không ch i m t cách th ng, nhi u ơn v n gõ c a nhà ài chào bán chương trình, ăng ký s n xu t, nh n m i tài tr ... áng ti c là chính các nhà ài – nh ng ngư i gi vai trò qu n lý l i ang rơi vào th b ng. Không có nghĩa là không th làm gì trư c s ch ng c a các công ty s n xu t tư nhân ang ngày càng chuyên nghi p. Mà s b ng c a các nhà ài th hi n ch , trong vai trò ngư i t ch c th c hi n nhưng h không ưa ra ư c nh ng phương th c h p tác phù h p khuy n khích c hai. M i ài m t ki u, v n ti p nh n s tham gia c a các ơn v bên ngoài, nhưng cách th c h p tác c a h ang khi n các ơn v ngoài ài m t m i. Ch trương c a Nhà nư c là t ch c các ơn v ngoài ài tham gia vào quá trình s n xu t chuyên môn hóa n n TH và gi m t i cho các ài trư c s c ép tăng th i lư ng phát sóng, vì m c tiêu cu i cùng là ph c v khán gi t t hơn. Nhưng trên th c t , các nhà ài chưa khai thác ư c s c m nh c a i quân ngày càng ông o và luôn trong tư th s n sàng này.
 11. Ngư c l i, s ch n ch , b ng c a h ang làm n y sinh hàng lo t v n trong công tác qu n lý và quy ho ch TH, làm gi m hi u q a c a m t ch trương hoàn toàn tích c c.
 12. CHƯƠNG IV – K T LU N Báo chí là m t kênh thông tin quan tr ng, h ng ngày, h ng gi cung c p thông tin cho công chúng. Là m t ngư i óng vai trò em n cái m i cho công chúng, báo chí luôn ph i t hoàn thi n mình phát tri n. T bu i u ra i cho n nay, báo chí tr i qua nhi u xu hư ng khác nhau phát tri n. M t xu hư ng cũ qua i thì m t xu hư ng khác, m i hơn, ti n b hơn l i hình thành. Trong giai o n toàn c u hóa thông tin ngày nay, vũ khí quan tr ng nh t chính là thông tin, ki m soát và t n d ng hi u qu c a thông tin thì qu c gia ó s t o d ng ư c ch ng cho mình trên trư ng qu c t . Qúa trình thương m i hóa báo chí và hình thành các t p oàn báo chí v n ti p t c phát tri n. Báo chí ngày nay s ng nh ngu n thu t qu ng cáo. Bên c nh ó, các cơ quan báo chí á t i m i và bi n mình thành như m t t p oàn kinh t , không ch ho t ng trong lĩnh v c báo chí mà còn l n sân sang các hình th c kinh doanh khác. Xu hư ng thương m i hóa báo chí còn t ra thách th c i v i ngư i làm báo ó là: làm th nào không b ng ti n chi ph i tin t c… nhưng xem ra v n này r t nan gi i. V i s phát tri n c a khoa h c công ngh , các t báo ã bi n cơ quan báo chí c a mình thành m t t báo a phương ti n. M t t báo in gi không ơn thu n ch khai thác m i m ng báo in n a mà ã phát tri n các website i kèm. Trên ó không ch ăng các bài báo ã in trên báo in mà còn c p nh t nh ng tin m i, ăng t i clip hay các chương trình phát thanh online. Thông tin dư i nhi u hình th c s giúp cho khán gi có nhi u l a ch n cho mình. Báo chí công dân phát tri n v a góp ph n a d ng thông tin v a c nh tranh v i báo chí chính th ng. Cái nhìn khách quan c a khán gi s t o ra ư c nhi u chi ti t hay, không b ép bu c và l thu c vào s c ép nào. Tuy nhiên nó cũng òi h i m i ngư i c n ph i có con m t tinh tư ng không b nh hư ng b i nh ng thông tin thi u chính xác, ho c vì mưu riêng.
 13. N n báo chí Vi t Nam ang t ng bư c h i nh p vào n n báo chí th gi i. M c dù còn nhi u y u kém nhưng báo chí Vi t Nam ã t ư c nh ng bư c i áng k . V i vi c ang tìm ra nh ng bư c i thích h p phát tri n, trong tương lai báo chí Vi t Nam s t o l p ư c v th cho mình.
Đồng bộ tài khoản