intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Đặc điểm khẩu ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

0
58
lượt xem
24
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Đặc điểm khẩu ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tiến hành nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: thu thập, miêu tả, phân loại các yếu tố khẩu ngữ, chủ yếu tập trung ở cấp độ từ vựng và cú pháp; xem xét vai trò của các yếu tố khẩu ngữ trong hành chức, đặc biệt là trong cách diễn đạt, trong việc tạo lập nên cá tính nhân vật, màu sắc địa phương, nghĩa là bước đầu xác lập vai trò tích cực của chúng trong việc tạo nên một phong cách ngôn ngữ Hồ Biểu Chánh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Đặc điểm khẩu ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHÔ HỒ CHÍ M1NH<br /> KHOA NGỮ VĂN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN<br /> CHUYÊN NGÀNH LÍ LUẬN NGÔN NGỮ<br /> <br /> Đề tài<br /> U<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM<br /> <br /> KHẨU NGỮ NAM BỘ<br /> TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH<br /> Mã số: 50408<br /> <br /> Người hướng dẫn : Tiến sĩ Trịnh Sâm<br /> Người thực hiện : Châu M1nh Hiền<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí M1nh<br /> Năm 2002<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ 3<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> QUI ƯỚC TRÌNH BÀY ..................................................................................... 6<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> NGỮ LIỆU ........................................................................................................... 7<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> DẪN NHẬP .......................................................................................................... 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...................................................................................................... 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ................................................................ 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.1. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................. 14<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 4. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ ......................................................................................................... 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................... 17<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN ..................................................................................... 17<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN ........................................................................................... 18<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KHẨU NGỮ NAM BỘ TRONG TIỂU<br /> T<br /> 0<br /> <br /> THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH XÉT TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG .......... 19<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1. TỪ NGỮ KHẨU NGỮ ................................................................................................ 19<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2. ĐẶC ĐIỂM TỪ NGỮ KHẨU NGỮ NAM BỘ TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG-NGỮ<br /> T<br /> 0<br /> <br /> NGHĨA TRONG TIÊU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH ...................................................... 20<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.1. Đặc điểm của từ láy khẩu ngữ Nam Bộ về mặt ý nghĩa ....................................... 27<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.2 Đặc điểm về mặt ý nghĩa của từ láy đô ................................................................. 28<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.VAI TRÒ CỦA LỚP TỪ NGỮ KHẨU NGỮ NAM BỘ TRONG TIỂU THUYẾT<br /> T<br /> 0<br /> <br /> CỦA HỒ BIỂU CHÁNH .................................................................................................... 34<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.1. Lớp từ ngữ khẩu ngữ và tính quần chúng............................................................. 34<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.1.1. Ngữ cảnh là cầu nổi giữa yếu tố khẩu ngữ từ ngữ với người tiếp nhận ...... 34<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.2. Lớp từ ngữ khẩu ngữ với việc Miêu tả tính cách nhân vật ................................... 37<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.3. Lớp từ ngữ khẩu ngữ với việc khắc họa một vùng đất Nam Bộ .......................... 43<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.3.1 Từ ngữ khẩu ngữ khắc họa thiên nhiên Nam Bộ Thử so sánh các đoạn văn<br /> T<br /> 0<br /> <br /> Miêu tả như sau: ........................................................................................................ 44<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.3.2 Từ ngữ khẩu ngữ khắc họa con người Nam Bộ ............................................. 47<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4. TẠM KẾT .................................................................................................................... 53<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM KHẨU NGỮ NAM BỘ TRONG TIỂU<br /> T<br /> 0<br /> <br /> THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH XÉT TRÊN BÌNH DIỆN CÚ PHÁP ........... 54<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1. CÚ PHÁP KHẨU NGỮ............................................................................................... 54<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.ĐIỂM VỀ HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA CÂU KHẨU NGỮ TRONG TIỂU<br /> T<br /> 0<br /> <br /> THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH ............................................................................................ 56<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.1.Câu có yếu tố nhấn mạnh,lặp, dư .......................................................................... 56<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.1.1 Dạng câu nhấn mạnh ..................................................................................... 56<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.1.2 Dạng câu lặp bằng cách dùng từ thay thế ...................................................... 59<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.1.3 Dạng câu có yếu tố dư ................................................................................... 61<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.2. Câu có ngữ khí tự tình thá? (xem thêm phụ lục 6) ............................................... 62<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.2.1 Nhóm ngữ khí tự tình thai đứng đầu câu ....................................................... 63<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.2 Nhóm ngữ khí tự tình thủi đứng ở cuối cấu .......................................................... 66<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.3. Câu có dùng ngữ khí tự nghi vấn ......................................................................... 71<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.3.1 Câu có dùng ngữ khí tự " hôn" ...................................................................... 72<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.3.2 Câu có dừng ngữ khí tự " há (hả, hử)" ........................................................... 75<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4. Câu có quán ngữ đặc trưng của khẩu ngữ Nam Bộ .............................................. 77<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4.1 Câu có quán ngữ diễn đạt thời gian ............................................................... 80<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4.2 Câu có quán ngữ diễn đạt sự vật, sự việc không xác định "giống gì" ........... 82<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4.3 Câu có quản ngữ diễn đạt nội dung tương phản với thá? độ ngạc nhiên lớn<br /> T<br /> 0<br /> <br /> "té ra" ......................................................................................................................... 84<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4.4 Câu cổ quán ngữ diễn đạt tâm lí xót thương, ân hận ..................................... 87<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4.6 Câu có quán'ngữ diễn đạt hành động bị bắt buộc " cực chẳng đã" và "túng Hít<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> ................................................................................................................................... 90<br /> 2.2.4.8 Câu có quán nại! diễn đạt sự không quan tâm hay chấp nhận "thây kệ" ....... 93<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.MỘT VÀI MÔ HÌNH CÚ PHÁP KHẨU NGỮ ........................................................... 94<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.1.Dạng câu có nội dung câu kết cấu 3 phần ............................................................. 96<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.2. Dạng câu tạo nên cách nói gián tiếp ................................................................... 100<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.2.2. Trường hợp 2 chủ ngữ khác vai .................................................................. 102<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.2.3. Dạng câu "đề thuyết" có nhiều nội dung diễn đạt cho "đề" ........................ 102<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.2.4. Dạng câu diễn đạt ý nghĩa theo cách liệt kê ............................................... 104<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.2.5. Dạng câu diễn đạt ý nghĩa theo cách đối lập .............................................. 106<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.4. TẠM KẾT .................................................................................................................. 107<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................... 108<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC ......................................................................................................... 115<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 1 .................................................................................................................. 116<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 2 .................................................................................................................. 122<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 4 .................................................................................................................. 129<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 5 .................................................................................................................. 140<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 6 .................................................................................................................. 143<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 7 .................................................................................................................. 149<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 8 .................................................................................................................. 154<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHỤ LỤC 9 .................................................................................................................. 171<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 181<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản