Máy điện không đồng bộ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

5
2.621
lượt xem
1.039
download

Máy điện không đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy điện không đồng bộ là máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện tử, có tốc độ của rôto n khác với với tốc độ ừ trường quay trong máy n1. Máy điện không đồng bộ có thể làm việc ở hai chế độ: Động cơ và máy phát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy điện không đồng bộ

 1. 117 Âaûi Hoüc Âaì Nàông - Træåìng Âaûi hoüc Baïch Khoa Khoa Âiãûn - Bäü män Âiãûn Cäng Nghiãûp Giaïo trçnh Kyî thuáût Âiãûn Biãn soaûn: Nguyãùn Häöng Anh, Buìi Táún Låüi, Nguyãùn Vàn Táún, Voî Quang Sån Chæång 7 MAÏY ÂIÃÛN KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ 7.1. KHAÏI NIÃÛM CHUNG Maïy âiãûn khäng âäöng bäü laì maïy âiãûn xoay chiãöu, laìm viãûc theo nguyãn lyï caím æïng âiãûn tæì, coï täúc âäü cuía räto n khaïc våïi täúc âäü tæì træåìng quay trong maïy n1. Maïy âiãûn khäng âäöng bäü coï thãø laìm viãûc åí hai chãú âäü : Âäüng cå vaì maïy phaït. Maïy phaït âiãûn khäng âäöng bäü êt duìng vç coï âàûc tênh laìm viãûc khäng täút, nãn trong chæång náöy ta chè xeït âäüng cå khäng âäöng bäü. Âäüng cå khäng âäöng bäü âæåüc sæí duûng nhiãöu trong saín xuáút vaì trong sinh hoaût vç chãú taûo âån giaín, giaï thaình reî, âäü tin cáûy cao, váûn haình âån giaín, hiãûu suáút cao vaì gáön nhæ khäng baío trç. Daîy cäng suáút cuía noï ráút räüng tæì vaìi watt âãún haìng ngaìn kilowatt. Háöu hãút laì âäüng cå ba pha, coï mäüt säú âäüng cå cäng suáút nhoí laì mäüt pha. Caïc säú liãûu âënh mæïc cuía âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha laì: Cäng suáút cå coï êch trãn truûc: Pâm (kW). Âiãûn aïp dáy stato: Uâm (V). Doìng âiãûn dáy stato: Iâm (A). Täúc âäü quay räto: nâm(voìng/phuït). Hãû säú cäng suáút: cosϕâm. Hiãûu suáút: ηâm. Táön säú : fâm(Hz). Nãúu goüi P1âm laì cäng suáút taïc duûng âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha nháûn tæì læåïi âiãûn khi laìm viãûc våïi taíi âënh mæïc, ta coï: P P1âm = âm = 3U âm I âm cos ϕ âm ηâm
 2. 118 7.2. CÁÚU TAÛO CUÍA ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ Cáúu taûo cuía maïy âiãûn khäng âäöng bäü âæåüc trçnh baìy trãn hçnh 7.1, gäöm hai bäü pháûn chuí yãúu laì stator vaì räto, ngoaìi ra coìn coï voí maïy, nàõp maïy vaì truûc maïy. Truûc laìm bàòng theïp, trãn âoï gàõn räto, äø bi vaì phêa cuäúi truûc coï gàõn mäüt quaût gioï âãø laìm maït maïy doüc truûc. 7.2.1. Stato (så cáúp hay pháön æïng) Stato gäöm hai bäü pháûn chênh laì loîi theïp vaì dáy quáún, ngoaìi ra coìn coï voí maïy vaì nàõp maïy (hçnh 7.1). Coìn hçnh 7.3c laì kyï hiãûu âäüng cå trãn så âäö âiãöu khiãøn. 10 9 1 8 2 3 7 4 5 6 Hçnh 7.1 Cáúu taûo cuía âäüng cå âiãûn khäng âäöng bäü 1. Loîi theïp stato; 2. Dáy quáún stato; 7. Nàõp maïy; ; 4. ÄØ bi; 5. Truûc maïy; 6.Häüp dáöu cæûc; 7. Loîi theïp räto; 8. Thán maïy; 9. Quaût gioï laìm maït; 10. Häüp quaût 1. Loîi theïp stato: Loîi theïp stator coï daûng hçnh truû (hçnh 7.2b), laìm bàòng caïc laï theïp kyî thuáût âiãûn, âæåüc dáûp raînh bãn trong (hçnh 7.2a) räöi gheïp laûi våïi nhau taûo thaình caïc raînh theo hæåïng truûc. Loîi theïp âæåüc eïp vaìo trong voí maïy.
 3. 119 2. Dáy quáún stato: Dáy quáún stato thæåìng âæåüc laìm bàòng dáy âäöng coï boüc caïch âiãûn vaì âàût trong caïc raînh cuía loîi theïp (hçnh 7.2a). Trãn hçnh 7.2c veî så âäö khai triãùn dáy quáún ba pha âàût trong 12 raînh cuía mäüt maïy âiãûn, dáy quáún pha A âàût trong caïc raînh 1, 4, 7, 10; pha B âàût trong caïc raînh 3, 6, 9, 12; pha C âàût trong caïc raînh 5, 8, 11, 2. Doìng âiãûn xoay chiãöu ba pha chaûy trong dáy quáún ba pha stator seî taûo nãn tæì træåìng quay. iA iA (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (a) Hçnh 7.2 Kãút cáúu stator maïy âiãûn khäng âäöng bäü a) Laï theïp stator; b) Loîi theïp stator; c) Dáy quáún stato A Z B C X Y (c) 3. Voí maïy : Voí maïy gäöm coï thán vaì nàõp, thæåìng laìm bàòng gang. 7.2.2. Rotor (thæï cáúp hay pháön quay) Rotor laì pháön quay gäöm loîi theïp, dáy quáún vaì truûc maïy. 1. Loîi theïp : Loîi theïp rotor gäöm caïc laï theïp kyî thuáût âiãûn âæåüc láúy tæì pháön bãn trong cuía loîi theïp stator gheïp laûi, màût ngoaìi dáûp raînh (hçnh 7.2a) âãø âàût dáy quáún, åí giæîa coï dáûp läù âãø làõp truûc. 2. Dáy quáún : Dáy quáún rotor cuía maïy âiãûn khäng âäöng bäü coï hai kiãøu : rotor ngàõn maûch coìn goüi laì rotor läöng soïc vaì rotor dáy quáún. • Rotor läöng soïc (hçnh 7.3a) gäöm caïc thanh âäöng hoàûc thanh nhäm âàût trong raînh vaì bë ngàõn maûch båíi hai vaình ngàõn maûch åí hai âáöu. Våïi âäüng cå cåí nhoí, dáy
 4. 120 quáún rotor âæåüc âuïc bàòng nhäm nguyãn khäúi gäöm thanh dáùn, vaình ngàõn maûch, caïnh taín nhiãût vaì caïnh quaût laìm maït (hçnh 7.3b). Caïc âäüng cå cäng suáút trãn 100kW thanh dáùn laìm bàòng âäöng âæåüc âàût vaìo caïc raînh rotor vaì gàõn chàût vaìo vaình ngàõn maûch. ÂC (a) (b) (c) Hçnh 7.3 Cáúu taûo rotor âäüng cå khäng âäöng bäü. a) Dáy quáún rotor läöng soïc c) Loîi theïp rotor d) Kyï hiãûu âäüng cå trãn så âäö Doìng âiãûn xoay chiãöu ba pha chaûy trong dáy quáún ba pha stato seî taûo nãn tæì træåìng quay. • Räto dáy quáún (hçnh 7.4) cuîng quáún giäúng nhæ dáy quáún ba pha stato vaì coï cuìng säú cæûc tæì nhæ dáy quáún stato. Dáy quáún kiãøu náöy luän luän âáúu sao (Y) vaì coï ba âáöu ra âáúu vaìo ba vaình træåüt, gàõn vaìo truûc quay cuía räto vaì caïch âiãûn våïi truûc. Ba chäøi than cäú âënh vaì luän tyì trãn vaình træåüt náöy âãø dáùn âiãûn vaìo mäüt biãún tråí cuîng näúi sao nàòm ngoaìi âäüng cå âãø khåíi âäüng hoàûc âiãöu chènh täúc âäü. A Vaình træåüt B C Chäøi than Dáy quáún stato Dáy quáún räto Biãún tråí (âáúu Y hoàûc Δ) (âáúu Y) khåíi âäüng Hçnh 7.4 Cáúu taûo cuía âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha räto dáy quáún 7.3. TÆÌ TRÆÅÌNG CUÍA MAÏY ÂIÃÛN KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ 7.3.1. Tæì træåìng âáûp maûch cuía dáy quáún mäüt pha Tæì træåìng cuía dáy quáún mäüt pha laì tæì træåìng coï phæång khäng âäøi, song trë säú vaì chiãöu biãún âäøi theo thåìi gian, âæåüc goüi laì tæì træåìng âáûp maûch.
 5. 121 Xeït dáy quáún mäüt pha AX âàût trong 4 raînh cuía stato (hçnh 7.5a,b). Cho doìng âiãûn hçnh sin iA = Imsinωt chaûy qua dáy quáún. Giaí thiãút chiãöu doìng âiãûn trong caïc dáy dáùn âæåüc veî trãn hçnh 7.5a,b. Càn cæï vaìo chiãöu doìng âiãûn, veî chiãöu tæì træåìng theo qui tàõc vàûn nuït chai. Dáy quáún hçnh 7.5a taûo thaình tæì træåìng mäüt âäi cæûc. N + 1 2 3 4 A X 1 2 4 3 + S A X (a) (b) Hçnh 7.5 Tæì træåìng âáûp maûch 2 cæûc cuía dáy quáún mäüt pha Træåìng håüp âáúu dáy quáún nhæ trãn hçnh 7.6, ta seî âæåüc mäüt tæì træåìng âáûp maûch 4 cæûc. Chuï yï ràòng trãn hçnh 7.5 dáy quáún âæåüc chia laìm hai nhoïm näúi song song, coìn trãn hçnh 7.6 dáy quáún âæåüc màõc näúi tiãúp. A 1N 1 4 7 10 X 10 4 7S A X (a) (b) Hçnh 7.6 Tæì træåìng âáûp maûch 4 cæûc cuía dáy quáún mäüt pha 7.3.2. Tæì træåìng quay cuía dáy quáún ba pha 1. Sæû hçnh thaình tæì træåìng quay Xeït maïy âiãûn ba pha âån giaín, trãn stato coï 6 raînh (hçnh 7.7). Trong âoï ngæåìi ta âàût dáy quáún ba pha âäúi xæïng AX, BY, CZ. Truûc cuía caïc dáy quáún ba pha lãûch nhau trong khäng gian mäüt goïc 1200 âiãûn. Giaí thiãút ràòng trong ba dáy quáún coï hãû thäúng doìng âiãûn ba pha âäúi xæïng thæï tæû thuáûn chaûy qua:
 6. 122 iA = Imsinωt iB = Imsin(ωt - 1200) B (7.1) 0 iC = Imsin(ωt - 240 ) & & & Luïc âoï tæì caím B A , B B , B C do caïc doìng âiãûn i A , i B , i C taûo ra riãng reî laì caïc tæì caím âáûp maûch coï phæång láön læåüc truìng våïi truûc caïc pha A, B, C coìn chiãöu cho båíi qui tàõc vàûn nuït chai vaì âäü låïn tè lãû láön læåüc våïi i A , i B , i C . Tæì caím do caí ba doìng âiãûn taûo ra laì täøng vectå: B = B A + BB + BC (7.2) → Ta xeït B taûi caïc thåìi âiãøm khaïc nhau: α) Xeït thåìi âiãøm ωt = 900 (hçnh 7.7a) i iA iB iC 0 ωt ωt = 900 ωt = 900+1200 ωt = 900+2400 A A A Y Y Z Z Y Z C B B C B C X X r X r B täøng BC r r r r BB r B täøng B BC A 600 BA 600 r 600 r BA r BB r BC BB r B täøng (a) (b) (c) Hçnh 7.7 Tæì træåìng quay hai cæûc cuía dáy quáún ba pha
 7. 123 r ÅÍ thåìi âiãøm náöy, doìng âiãûn pha A cæûc âaûi vaì dæång (iA = Im), nãn B A cuîng cæûc âaûi vaì hæåïng theo chiãöu dæång cuía truûc pha A (BA = Bm). Âäöng thåìi caïc doìng r r âiãûn pha B vaì C ám (iB = iC = -Im/2) nãn B B vaì B C hæåïng theo chiãöu ám cuía truûc r pha B vaì C, vaì coï âäü daìi Bm/2. Tæì caím täøng B hæåïng theo chiãöu dæång cuía truûc pha A vaì coï âäü daìi (3/2)Bm. β) Xeït thåìi âiãøm ωt = 900 + 1200 (hçnh 7.7b) Luïc náöy laì thåìi âiãøm sau thåìi âiãøm âaî xeït åí trãn mäüt pháön ba chu kyì. ÅÍ thåìi âiãøm náöy, doìng âiãûn pha B cæûc âaûi vaì dæång, caïc doìng âiãûn pha A vaì C ám. Lyï → luáûn tæång tæû, ta tháúy tæì træåìng täøng B hæåïng theo chiãöu dæång cuía truûc pha B, coï âäü daìi (3/2)Bm vaì âaî quay âi mäüt goïc 1200 so våïi thåìi âiãøm ωt = 900. γ) Xeït thåìi âiãøm ωt = 900 + 2400 (hçnh 7.7c) Luïc náöy laì thåìi âiãøm sau thåìi âiãøm âáöu hai pháön ba chu kyì. ÅÍ thåìi âiãøm náöy, doìng âiãûn pha C cæûc âaûi vaì dæång, caïc doìng âiãûn pha A vaì B ám. Lyï luáûn tæång → tæû, ta tháúy tæì træåìng täøng B hæåïng theo chiãöu dæång cuía truûc pha C, coï âäü daìi (3/2)Bm vaì âaî quay âi mäüt goïc 2400 so våïi thåìi âiãøm ωt = 900. Qua phán têch trãn ta tháúy, tæì træåìng täøng cuía hãû thäúng doìng âiãûn hçnh sin ba pha âäúi xæïng chaûy qua dáy quáún ba pha laì tæì træåìng quay troìn coï biãn âäü bàòng 3/2 tæì træåìng cæûc âaûi cuía mäüt pha. Tæì træåìng quay moïc voìng våïi caí hai dáy quáún stato vaì räto laì tæì træåìng chênh cuía maïy âiãûn, noï tham gia vaìo quaï trçnh biãún âäøi nàng læåüng. Våïi caïch cáúu taûo dáy quáún nhæ hçnh 7.7, ta coï tæì træåìng quay mäüt âäi cæûc. Nãúu thay âäøi caïch cáúu taûo dáy quáún, ta coï tæì træåìng quay 2, 3, ... âäi cæûc. 2. Âàûc âiãøm tæì træåìng quay α) Täúc âäü tæì træåìng quay Täúc âäü tæì træåìng quay phuû thuäüc vaìo táön säú doìng âiãûn stato f vaì säú âäi cæûc tæì p. Tháût váûy, våïi dáy quáún hçnh 7.5, maïy coï mäüt âäi cæûc p = 1, khi doìng âiãûn biãún thiãn mäüt chu kyì, tæì træåìng quay mäüt voìng. Do âoï doìng âiãûn biãún thiãn f chu kyì trong mäüt giáy, tæì træåìng quay f voìng/giáy. Våïi dáy quáún hçnh 7.6, maïy coï hai âäi cæûc p = 2, khi doìng âiãûn biãún thiãn mäüt chu kyì, tæì træåìng quay 1/2 voìng (tæì cæûc N qua S âãún N laì 1/2 voìng). Do âoï doìng âiãûn biãún thiãn f chu kyì trong mäüt giáy, tæì træåìng quay f/2 voìng/giáy. Mäüt caïch täøng quaït, khi maïy coï p âäi cæûc tæì, doìng âiãûn biãún thiãn mäüt chu kyì, tæì træåìng quay 1/p voìng. Do âoï doìng âiãûn biãún thiãn f chu kyì trong mäüt giáy, tæì træåìng quay f/p voìng/giáy. Váûy täúc âäü tæì træåìng quay (hay coìn goüi laì täúc âäü âäöng bäü) trong mäüt giáy laì: f 60f n1 = (voìng/giáy) hoàûc n1 = (voìng/phuït) (7.3b) p p
 8. 124 β) Chiãöu tæì træåìng quay Chiãöu cuía tæì træåìng quay phuû thuäüc vaìo thæï tæû pha cuía doìng âiãûn. Muäún âäøi chiãöu quay cuía tæì træåìng ta thay âäøi thæï tæû hai trong ba pha cho nhau. Giaí sæí âi doüc theo chu vi stato ta láön læåüt gàûp truûc caïc pha A, B, C theo chiãöu kim âäöng häö r (hçnh 7.7). Nãúu thæï tæû pha thuáûn, tæì træåìng B seî láön læåüt queït qua caïc truûc pha A, B, C ... theo chiãöu kim âäöng häö (nam chám giaí SN quay theo chiãöu kim âäöng häö). Nãúu thæï tæû pha ngæåüc, cæûc âaûi doìng caïc pha iA, iB, iC láön læåüc xaíy ra theo thæï tæû A, r C, B ... vaì tæì træåìng B seî láön læåüc queït qua caïc truûc pha theo thæï tæû A, C, B ... nghéa laì ngæåüc chiãöu kim âäöng häö. 7.4. NGUYÃN LYÏ LAÌM VIÃÛC CUÍA ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ Khi âàût âiãûn aïp xoay chiãöu ba pha coï táön säú f1 vaìo dáy quáún stato, trong dáy quáún stato seî coï hãû thäúng doìng ba pha chaûy qua, doìng âiãûn náöy seî taûo ra tæì træåìng quay p âäi cæûc, quay våïi täúc âäü n1 = 60f1/p. Tæì træåìng quay càõt caïc thanh dáùn cuía dáy quáún räto vaì caím æïng trong âoï caïc sââ E2. Vç dáy quáún räto näúi ngàõn maûch, nãn sââ caín æïng seî sinh ra doìng âiãûn I2 trong caïc thanh dáùn räto. Læûc taïc duûng tæång häø giæîa tæì træåìng quay cuía maïy våïi thanh dáùn mang doìng âiãûn räto I2, keïo räto quay theo chiãöu cuía tæì træåìng quay våïi täúc âäü n. Âãø minh hoüa, ta xeït tæì træåìng → S n1 quay B cuía stato âang quay theo chiãöu kim âäöng häö våïi täúc âäü n1 (hçnh 7.8). Fât Luïc âoï, thanh dáùn a cuía räto âang → B B → Fât chuyãøn âäüng trong tæì caím B våïi täúc r âäü (tæång âäúi) v nãn trong thanh dáùn N a cuía räto caím æïng sââ e2 coï chiãöu cho båíi : Hçnh 7.8 Quaï trçnh taûo momen e2 = l × v× B (7.7) quay cuía âäüng cå khäng âäöng bäü tæïc laì e2 hæåïng tæì træåïc ra sau. Vç räto ngàõn maûch nãn E2 taûo ra doìng âiãûn I2 cuìng chiãöu E2. → Doìng âiãûn i2 âàût trong tæì caím B seî chëu taïc duûng læûc âiãûn tæì coï chiãöu cho båíi: F2 = l × i 2 × B (7.8) tæïc laì cuìng chiãöu tæì træåìng quay stato. Täúc âäü räto cuía maïy n luän nhoí hån täúc âäü tæì træåìng quay n1, vç nãúu täúc âäü bàòng nhau thç khäng coï sæû chuyãøn âäüng tæång âäúi, trong dáy quáún räto khäng coï sââ vaì doìng âiãûn caím æïng, nãn læûc âiãûn tæì bàòng khäng. Âäü chãnh lãûch giæîa täúc âäü tæì træåìng quay vaì täúc âäü räto goüi laì täúc âäü træåüt n2:
 9. 125 n2 = n1 - n Hãû säú træåüt cuía täúc âäü laì: n 2 n 1 − n Ω1 − Ω s= = = (7.9) n1 n1 Ω1 trong Ω1 = 2πn1 vaì Ω = 2πn. laì täúc âäü goïc cuía tæì træåìng quay vaì cuía räto. Khi räto âæïng yãn, täúc âäü n = 0, hãû säú træåüt s = 1; khi räto quay âënh mæïc s = 0,02 ÷ 0,06. Täúc âäü âäüng cå laì: 60f1 n = n1(1-s) = (1-s) vg/ph. (7.10) p 7.5. PHÆÅNG TRÇNH CÁN BÀÒNG CUÍA ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ 7.5.1. Phæång trçnh âiãûn aïp åí dáy quáún stato. Dáy quáún stato cuía âäüng cå tæång tæû nhæ dáy quáún så cáúp maïy biãún aïp, ta coï phæång trçnh âiãûn aïp laì: U 1 = E1 + &1 ( R 1 + jX 1 ) = E1 + &1Z1 & & I & I (7.11) trong âoï: Z1 = R1 + jX1: täøng tråí cuía dáy quáún stato. * R1 laì âiãûn tråí cuía dáy quáún stato. * X1 laì âiãûn khaïng taín cuía dáy quáún stato. E1 laì sââ pha stato do tæì thäng cuía tæì træåìng quay sinh ra coï trë säú laì: E1 = 4,44f1N1kâq1Φm (7.12) Våïi N1, kâq1 láön læåüc laì säú voìng dáy vaì hãû säú dáy quáún cuía mäüt pha stato. Hãû säú dáy quáún kâq1 < 1, noïi lãn sæû giaím sââ cuía dáy quáún do quáún raîi trãn caïc raînh vaì ruït ngàõn bæåïc dáy quáún so våïi quáún táûp trung nhæ maïy biãún aïp. Φm laì biãn âäü tæì thäng cuía tæì træåìng quay. f1 laì táön säú doìng âiãûn trong dáy quáún stato. 7.5.2. Phæång trçnh âiãûn aïp åí dáy quáún räto. Tæì træåìng chênh quay våïi täúc âäü n1, räto quay våïi täúc âäü n theo chiãöu tæì træåìng quay. Váûy giæîa tæì træåìng quay vaì dáy quáún räto coï täúc âäü træåüt: n2 = n1 - n Táön säú sââ vaì doìng âiãûn trong dáy quáún räto: n p n − n n1 p f2 = 2 = 1 × = sf1 (7.13) 60 n1 60 trong âoï, s - laì hãû säú træåüt cuía âäüng cå khäng âäöng bäü. luïc laìm viãûc åí chãú âäü taíi âënh mæïc, thæåìng sâm = 0,02 ÷ 0,08. Nãúu táön säú f1 = 50Hz thç f2 = 1÷4Hz. Sââ pha caím æïng trong dáy quáún räto luïc quay laì: E2s = 4,44f2N2kâq2Φm (7.14a)
 10. 126 E2s = 4,44sf1N2kâq2Φm (7.14b) Trong âoï: N2, kâq2 láön læåüc laì säú voìng dáy vaì hãû säú dáy quáún cuía dáy quáún räto. Hãû säú dáy quáún kâq2 < 1, noïi lãn sæû giaím sââ cuía dáy quáún do quáún raîi trãn caïc raînh vaì ruït ngàõn bæåïc dáy quáún. Khi räto âæïng yãn s = 1, táön säú f2 = f1. Sââ dáy quáún räto luïc âæïng yãn laì: E2 = 4,44f1N2kâq2Φm (7.15) So saïnh (7.15) vaì (7.14b), ta tháúy: & & E 2s = sE 2 (7.16) Âiãûn khaïng taín cuía dáy quáún räto: + luïc räto âæïng yãn: X2 = 2πf1L2 (7.17) + luïc räto quay: X2s = 2πf2L2 = 2πsf1L2 = sX2 (7.18) trong âoï: L2 laì âiãûn caím taín cuía dáy quáún räto. Tæì (7.12) vaì (7.15), ta coï tè säú sââ pha stato vaì räto laì: E N1k dq1 N s ae = 1 = = (7.19) E 2 N 2 k dq 2 N r våïi: ae goüi laì hãû säú qui âäøi sââ räto vãö stato; Ns = N1kdq1 laì säú voìng dáy hiãûu duûng cuía dáy quáún stato; Nr = N2kdq2 laì säú voìng dáy hiãûu duûng cuía dáy quáún räto. Phæång trçnh âiãûn aïp cuía maûch âiãûn räto luïc quay laì: 0 = E 2s − & 2 ( R 2 + jX 2s ) & I (7.20a) hay: 0 = sE 2 − & 2 ( R 2 + jsX 2 ) & I (7.20b) VÊ DUÛ 7.1 Âiãûn aïp vaì táön säú cuía âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha räto dáy quáún näúi Y coï 6 cæûc tæì khi dáy quáún räto håí maûch laì 100V, f = 50Hz. Xaïc âënh âiãûn aïp vaì táön säú trong dáy quáún räto khi quay åí täúc âäü 950 voìng/phuït. Baìi giaíi 60f 60 × 50 1. Täúc âäü âäöng bäü: n 1 = = = 1000 voìng/phuït p 3 n − n 1000 − 950 Hãû säú træåüt: s = 1 = = 0,05 n1 1000 2. SÂÂ caím æïng trong dáy quáún räto luïc quay: E2s = sE2 = 0,05.100 = 5V
 11. 127 3. Táön säú doìng âiãûn trong dáy quáún räto: f2 = sf1 = 0,05.50 = 2,5 Hz 7.5.3. Phæång trçnh stâ cuía âäüng cå khäng âäöng bäü. Khi âäüng cå laìm viãûc, tæì træåìng quay trong maïy do doìng âiãûn cuía caí hai dáy quáún sinh ra. Doìng âiãûn trong dáy quáún stato sinh ra tæì træåìng quay stato quay våïi täúc âäü n1 so våïi stato. Doìng âiãûn trong dáy quáún räto sinh ra tæì træåìng quay räto quay våïi täúc âäü n2 so våïi räto bàòng: 60f 2 60f1s n2 = = = s n1 p p Vç räto quay âäúi våïi stato coï täúc âäü n, nãn tæì træåìng räto seî quay âäúi våïi stato coï täúc âäü laì: n2 + n = sn1 + n = sn1 + n1(1-s) = n1 Váûy tæì træåìng quay stato vaì tæì træåìng quay räto quay cuìng täúc âäü n1, nãn tæì træåìng täøng håüp laì tæì træåìng quay våïi täúc âäü n1. Cuîng lyï luáûn tæång tæû nhæ maïy biãún aïp, tæì thäng Φm coï trë säú háöu nhæ khäng âäøi æïng våïi chãú âäü khäng taíi vaì coï taíi. Do âoï ta coï thãø viãút phæång trçnh sæïc tæì âäüng cuía âäüng cå: m1N1kdq1 &1 - m2N2kdq2 & 2 = m1N1kdq1 & 0 I I I trong âoï: I0 laì doìng âiãûn stato luïc khäng taíi; I1, I2 laì doìng âiãûn stato vaì räto khi coï taíi; m1, m2 laì säú pha cuía dáy quáún stato vaì räto; kdq1, kdq2 laì hãû säú dáy quáún cuía dáy quáún stato vaì räto. Chia hai vãú cho m1N1kdq1 vaì âàût: &2 I & I = 2 = & '2 , I m 1 N 1k dq1 ai m 2 N 2 k dq 2 ta coï: &1 = & 0 + & '2 I I I (7.21) Trong âoï, & '2 laì doìng âiãûn räto qui âäøi vãö stato, coìn hãû säú ai laì hãû säú qui âäøi doìng I âiãûn, ta coï : m 1 N1k dq1 ai = (7.22) m 2 N 2 k dq 2 7.6. MAÛCH ÂIÃÛN THAY THÃÚ CUÍA ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc nghiãn cæïu vaì tênh toaïn, tæì hãû phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp vaì sæïc tæì âäüng cuía maïy âiãûn khäng âäöng bäü, ta thaình láûp så âäö maûch âiãûn tæång âæång goüi laì maûch âiãûn thay thãú maïy âiãûn khäng âäöng bäü. Tæì (7.11), ta viãút laûi phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp stator cuía maïy âiãûn laì:
 12. 128 U 1 = E1 + &1 ( R 1 + jX 1 ) = E1 + &1Z1 & & I & I (7.23) Maûch âiãûn tæång âæång phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp phêa stator 7.23, trçnh baìy trãn hçnh 7.9a, giäúng dáy quáún så cáúp mba. Viãút laûi phæång trçnh (7.20b) laì phæång trçnh maûch âiãûn rotor luïc quay, trong âoï doìng âiãûn I2 vaì sââ E2s coï táön säú f2 = sf1. 0 = sE 2 − & 2 ( R 2 + jsX 2 ) & I (7.24) Maûch âiãûn tæång âæång phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp åí dáy quáún rotor theo phæång trçnh 7.24, trçnh baìy trãn hçnh 7.9b. Chia hai vãú (7.24) cho s vaì phán têch R2/s thaình hai thaình pháön, ta coï: R 1− s 0 = E 2 − & 2 ( 2 + jX 2 ) = E 2 − & 2 ( R 2 & I & I + R 2 + jX 2 ) (7.25) s s R1 X1 & '2 sX2 I + & Io + & I1 & oR & oX & I I U1 & & R2 Rfe Xm E1 sE 2 (a) (b) &2 I X2 &2 I X2 + + R2 R2 & & E2 R2 E2 s 1− s R2 s s (c) (d) R1 X1 & '2 = & 2 / a i X’ I I 2 + & Io & I1 & oR & oX R’2 I I & & & & U1 E1 = a e E 2 = E '2 R '2 1− s Rfe Xm R '2 s s (e) Hçnh 7.9 Maûch âiãûn thay thãú cuía maïy âiãûn khäng âäöng bäü. a) Maûch âiãûn thay thãú phêa stator; b, c, d) Maûch âiãûn thay thãú phêa rotor; e) Maûch âiãûn thay thãú âáöy âuí maïy âiãûn khäng âäöng bäü.
 13. 129 Maûch âiãûn tæång âæång phæång trçnh (7.25), trçnh baìy trãn hçnh 7.9c, coìn khi biãún âäøi R2/s = R2 + R2(1-s)/s ta coï hçnh 7.9d. Phæång trçnh (7.25) laì phæång trçnh âiãûn aïp rotor luïc quay âaî âæåüc qui âäøi vãö rotor âæïng yãn. Coï thãø goüi laì phæång trçnh âiãûn aïp rotor qui âäøi vãö táön säú stator. Nhán phæång trçnh (7.25) våïi ae, chia vaì nhán våïi ai, ta coï: & R I & 0 = a e E 2 − 2 ( 2 a e a i + jX 2 a e a i ) (7.26a) ai s R '2 0 = E '2 − & '2 ( & I + jX '2 ) (7.26b) s 1− s 0 = E '2 − & '2 ( R '2 & I + R '2 + jX '2 ) (7.26c) s trong âoï: E’2 = aeE2 =E1 laì sââ pha rotor qui âäøi vãö stator; I2’= I2/aI laì doìng âiãûn rotor qui âäøi vãö stator; R2’= R2aiae = a2R2 laì âiãûn tråí dáy quáún rotor qui âäøi vãö stator; X2’= X2aiae = a2X2 laì âiãûn khaïng dáy quáún rotor qui âäøi vãö stator; a2 laì hãû säú qui âäøi täøng tråí; coìn R2’/s = R2’+ R’2(1-s)/s = R2’ + Rcå vaì Rcå = R’2(1-s)/s goüi laì âiãûn tråí cå giaí tæåíng, nàng læåüng tiãu taïn trãn âiãûn tråí naìy tæång âæång nàng læåüng âiãûn tæì biãún thaình cå nàng trãn truûc âäüng cå khi noï quay (hçnh 7.9e). Cuäúi cuìng ta coï phæång trçnh cå baín luïc rotor quay laì: U1 = E1 + &1Z1 & & I (1 − s ) 0 = E '2 − & '2 ( R '2 & I + R '2 + jX '2 ) s & & E '2 = E1 (7.27) &1 = & 0 + & '2 I I I Dæûa vaìo caïc phæång trçnh cå baín sau khi qui âäøi (7.27), vaì hai maûch âiãûn hçnh 7.9a vaì d, ta thaình láûp maûch âiãûn thay thãú hçnh 7.9e cho âäüng cå âiãûn khäng âäöng bäü khi rotor quay giäúng nhæ maïy biãún aïp, åí âáy dáy quáún så cáúp maïy biãún aïp laì dáy quáún stator, dáy quáún thæï cáúp maïy biãún aïp laì dáy quáún rotor vaì phuû taíi maïy biãún aïp laì âiãûn tråí cå giaí tæåíng R’cå =R’2(1-s)/s, âáy laì âiãûn tråí âàûc træng cho cäng suáút cå Pcå cuía âäüng cå. 7.7. CAÏC DAÛNG KHAÏC CUÍA MAÛCH ÂIÃÛN THAY THÃÚ Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc tênh toaïn, maûch âiãûn hçnh 7.9e âæåüc xem gáön âuïng tæång âæång våïi så âäö hçnh 7.10a, khi chuyãøn nhaïnh tæì hoïa vãö näúi træûc tiãúp våïi âiãûn aïp U1 âæåüc sæí duûng nhiãöu trong tênh toaïn âäüng cå âiãûn khäng âäöng bäü. Trong maïy âiãûn khäng âäöng bäü thæåìng Rc >> Xm, nãn ta boí qua âiãûn tråí âàûc træng cho täøn hao trong loîi theïp, hçnh 7-10b.
 14. 130 & R1 jX1 jX’2 & R1 jX1 jX’2 I1 I1 + & Io + & '2 I & Io & '2 & ox I R '2 I R '2 & & or I & U1 U1 jXm jXm s s Rfe _ _ (a) (b) & Rn jXn I1 + & Io & '2 I 1− s & U1 R '2 jXm s _ (c) Hçnh 7.10 Så âäö thay thãú gáön âuïng maïy âiãûn khäng âäöng bäü Ngoaìi ra, nãúu laìm mäüt vaìi pheïp biãún âäøi âån giaín, ta coï maûch âiãûn thay thãú nhæ hçnh 7-10c, trong âoï: R n = R 1 + R '2 (7.28) X n = X 1 + X '2 (7.29) Tæì så âäö thay thãú coï thãø tênh doìng âiãûn stator, doìng âiãûn rotor, moment, cäng suáút cå... vaì nhæîng tham säú khaïc. Nhæ váûy ta âaî chuyãøn viãûc tênh toaïn mäüt hãû Âiãûn - Cå vãöì viãûc tênh toaïn maûch âiãûn âån giaín. R1 jX & '2 jX’ I R’2 2 + + & & Io I1 1− s & U1 & E1 R '2 jXm s _ _ Hçnh 7.11 Maûch âiãûn thay thãú IEEE Trong maïy âiãûn khäng âäöng bäü, do coï khe håí khäng khê låïn nãn täön taûi doìng âiãûn tæì hoïa låïn, khoaíng (20-50)%Iâm. Âiãûn khaïng taín X1 cuîng låïn. Trong træåìng håüp nhæ váûy âiãûn khaïng tæì hoïa Xm khäng nãn dëch chuyãøn vãö âáúu træûc tiãúp våïi
 15. 131 nguäön (hçnh 7.10c) maì giæî nguyãûn vë trê nhæ hçnh 7.9e. Boí qua âiãûn tråí Rfe coìn täøn hao sàõt ta gäüp vaìo täøn hao cå vaì täøn hao phuû cuîng goüi chung laì täøn hao quay. Tæì âoï ta coï maûch âiãûn thay thãú hçnh 7.11 do IEEE (âoüc I ba E) âãö xæåïng, åí âáy sââ E1 khaïc so våïi âiãûn aïp U1. 7.8. QUAÏ TRÇNH NÀNG LÆÅÜNG TRONG ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ Âäüng cå âiãûn khäng âäöng bäü nháûn âiãûn nàng tæì læåïi âiãûn, nhåì tæì træåìng quay âiãûn nàng âaî âæåüc biãún âäøi thaình cå nàng trãn truûc âäüng cå. Cäng suáút taïc duûng âäüng cå âiãûn nháûn tæì læåïi âiãûn : P1 = m1U1I1cosϕ1 (7.30) Trong âoï: U1, I1 laì âiãûn aïp pha vaì doìng âiãûn pha, coìn ϕ1 laì goïc lãûch pha cuía doìng âiãûn vaì âiãûn aïp pha. Cäng suáút naìy mäüt pháön buì vaìo täøn hao âäöng trãn dáy quáún stator : pCu1 = m1I21R1 vaì täøn hao sàõt theïp trong loîi theïp: pFe = m1I20RRfe. Cäng suáút coìn laûi goüi laì cäng suáút âiãûn tæì truyãön qua rotor: ' '2 R 2 Pât = P1 - (pCu1+ pFe) = m 1I 2 . (7.31) s Cäng suáút âiãûn tæì truyãön qua rotor, sau khi máút mäüt pháön vç täøn hao âäöng trãn dáy quáún rotor: pCu2 = m1I’22R’2. Coìn laûi laì cäng suáút cå trãn truûc: 2 R ' 1− s Pcå = Pât - pCu2 = m 1I '2 2 - m2I’22R’2 = m 1I '2 R '2 2 (7.32) s s Tæì cäng thæïc (7.31) vaì (7.32), ta coï cäng suáút cå trãn truûcvaì Pât : R '2 p Cu 2 Pcå = (1 − s )Pât Pât = m 1I '2 2 = . (7.33) s s Cäng suáút cå trãn truûc sau khi træì âi täøn hao quay pq (ma saït, quaût gioï vaì phuû), coìn laûi laì cäng suáút coï êch trãn âáöu truûc hay cäng suáút ra P2 cuía âäüng cå âiãûn: P2 = Pcå - pq Täøng täøn hao cuía âäüng cå âiãûn: pCu1 p Σp = pCu1+ pFe + pCu2 + pq Fe pCu2 pq Giaín âäö nàng læåüng cuía âäüng cå khäng âäöng bäü trçnh baìy trãn hçnh P1 7.12. Pât Pcå P2 Hiãûu suáút cuía âäüng cå âiãûn laì tè säú cuía cäng suáút ra vaì cäng suáút vaìo: Hçnh 7.12 Giaín âäö nàng læåüng âäüng cå η= P2 = 1− ∑p (7.34) khäng âäöng bäü P1 P1
 16. 132 VÊ DUÛ 7.2 Âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha näúi Y coï cäng suáút Pâm = 11kW, Uâm = 380V, fâm = 50Hz, 4 cæûc tæì, nâm = 1440 voìng/phuït. Täøn hao quay (quaût gioï, ma saït vaì phuû) laì 750W. Xaïc âënh: 1. Cäng suáút cå 2. Cäng suáút âiãûn tæì 3. Täøn hao âäöng trong dáy quáún rotor. Baìi giaíi 1. Cäng suáút cå cuía âäüng cå: Cäng suáút cå = Cäng suáút trãn âáöu truûc + Täøn hao quay = 11000 + 750 = 11750W 2. Cäng suáút âiãûn tæì: 60f 60 × 50 Täúc âäü âäöng bäü: n1 = = = 1500 voìng/phuït p 2 n − n 1500 − 1440 Hãû säú træåüc: s= 1 = = 0,04 n1 1500 P 11750 Cäng suáút âiãûn tæì: Pât = cå = = 12240 W 1 − s 1 − 0,04 3. Täøn hao âäöng trong dáy quáún rotor: pCu2 = sPât = 0,04 x 1224 = 489,6 W 7.9. MÄMEN CUÍA ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄÖNG BÄÜ Thæåìng låüi duûng maûch âiãûn thay thãú âãø tênh mämen âiãûn tæì theo hãû säú træåüt. Mämen âiãûn tæì cuía âäüng cå âiãûn khäng âäöng bäü: Pcå M= (7.35) Ω Viãút laûi biãøu thæïc (7.32): 1− s Pcå = m 1I '2 R '2 2 s (7.36) Coìn Ω = (1-s)Ω1 = (1-s)ω1 / p Tæì så âäö thay thãú IEEE (hçnh 7.11) , khi boí qua Xm, ta coï: U1 I '2 = (7.37) (R 1 + R '2 / s ) + (X 1 + 2 X '2 ) 2 Thãú (7.36) räöi (7.37) vaìo (7.35), ta coï mämen âiãûn tæì cuía âäüng cå âiãûn khäng âäöng bäü :
 17. 133 m1 U1 × R '2 / s 2 M= × (7.38) Ω1 (R 1 + R '2 / s ) 2 + ( X 1 + X '2 ) 2 Nháûn xeït vãö moment : + M tè lãû U21. + M tè lãû nghëch Z2 = (R1 + R’2/s)2 + (X1 + X’2)2 khi táön säú cho træåïc. + M = f(s). Veî quan hãû mämen theo hãû säú træåüt M = f(s). Âãø veî hçnh 7.13, ta tênh: 7.9.1. Tçm mämen cæûc âaûi • Giaí thiãút caïc tham säú khaïc laì khäng âäøi. • Âàût y = 1/s. Viãút laûi biãøu thæïc mämen âiãûn tæì (7.38): Ay M= B + Cy + Dy 2 m 1 U1 R '2 2 trong âoï: A= C = 2R 1R '2 Ω1 B = R 1 + (X 1 + X '2 ) 2 2 D = R '2 2 Láúy âaûo haìm vaì tçm hãû säú træåüt tåïi haûn sth æïng våïi mämen cæûc âaûi Mmax . dM A(B − Dy 2 ) = th =0 dy y = y th (B + Cy th + Dy 2 ) 2 th → y th = ± B / D → s th = ± D / B R '2 → s th = ± (7.39) 2 R1 + (X 1 + X '2 ) 2 Dáúu: (+) æïng våïi chãú âäü âäüng cå. (−) æïng våïi chãú âäü maïy phaït. Sau khi thãú (7.39) vaìo (7.38), ta coï mämen cæûc âaûi : 2 m1 U1 M max =± × (7.40) 2Ω1 ± R + R 2 + (X + X ' ) 2 1 1 1 2 Thæåìng R1
 18. 134 2 m1 U1 M max = ± (7.42) 2Ω1 X 1 + X '2 Ta nháûn xeït vãö Mmax : 2 + Mmax tè lãû våïi U1 + Mmax khäng phuû thuäüc R’2 + Mmax åí chãú âäü maïy phaït låïn hån mäüt êt so våïi chãú âäü âäüng cå. + R’2 caìng låïn thç sth caìng låïn vaì sth khäng phuû thuäüc âiãûn aïp. + R’2 tàng thç Mmax khäng âäøi maì dëch sang phaíi. Mmax MK n n1 nth 0 -1 -sth 0 sth 1 s -Mmax Haîm M. Faït Â.Cå Hçnh 7.13 Quan hãû M = f(s) 7.9.2. Mämen khåíi âäüng Âiãøm s = 1 (n = 0) æïng våïi chãú âäü khåíi âäüng cuía âäüng cå: m U1 R '2 2 MK = 1 × (7.43) Ω1 (R 1 + R '2 ) 2 + (X 1 + X '2 ) 2 Ta nháûn xeït vãö MK : 2 + MK tè lãû våïi U1 + MK tè lãû nghëch våïi Zn2 = Rn2 + Xn2 + Tçm MK = Mmax thç hãû säú træåüc sth = 1 (hçnh 7.14a). Ta coï: R '2 s th = =1 (7.44) X 1 + X '2 R '2 = X 1 + X '2 : âáy laì âiãûn tråí räto âãø MK = Mmax . 7.9.3. Âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn Âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn laì quan hãû n = f(M2) hoàûc M2 = f(n). Maì ta coï M = M0 + M2 , åí âáy ta xem M0 = 0 hoàûc chuyãøn M0 vãö momen caín ténh MC, vç váûy M2 = M = f(n).
 19. 135 Tæì hçnh 7.13, ta xeït chãú âäü âäüng cå nghéa laì s = 0 ÷1 (hçnh 7.14a). Nãúu thay s = (n1 - n)/n1 ta seî coï quan hãû n = f(M2) chênh laì âàûc tênh cå cuía âäüng cå khäng âäöng bäü (hçnh 7.14b). Tæì hçnh 7.14a, ta coï : + Âoaûn oa (0 < s < sth): Âäüng cå laìm viãûc äøn âënh. Âàûc tênh cå cæïng. + Âoaûn ab ( sth < s < 1): Âäüng cå laìm viãûc khäng äøn âënh. M MC U1 > U2 R2 R2+ Rp2 R2+ Rp1 n1 Mmax a nth MC b s M 0 0 1 sth Mmax (a) (b) Hçnh 7.14 Âàûc tênh âäüng cå khäng âäöng bäü a) Quan hãû momen theo hãû säú træåüc. b) Âàûc tênh cå âäüng cå khäng âäöng bäü Âäúi våïi âäüng cå khäng âäöng bäü räto läöng soïc, ta coï ba thäng säú quan troüng ghi trong lyï lëch maïy laì nàng læûc quaï taíi mM, bäüi säú mämen khåíi âäüng mK vaì bäüi säú doìng âiãûn khåíi âäüng mI : M max MK IK mM = (=1,7÷3) ; mK = (=1,1÷ 1,7); mI = (=4 ÷ 7) M âm M âm I âm VÊ DUÛ 7.3 Âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha rotor dáy quáún, näúi Y coï Uâm = 380V, nân = 1440voìng/phuït, f = 50Hz, 2p = 4, vaì coï caïc thäng säú cuía maûch âiãûn thay thãú mäüt pha (hçnh 7.11) nhæ sau : R1 = 0,25 Ω, R’2 = 0,2 Ω, X1 = X’2 = 0,5 Ω, Xm = 30 Ω. Täøn hao khäng taíi khi quay laì 1700W, luïc âoï rotor ngàõn maûch trãn chäøi than. Tçm: a. Doìng âiãûn khåíi âäüng khi näúi træûc tiãúp dáy quáún stator vaìo læåïi âiãûn coï âiãûn aïp âënh mæïc ? b. Mäment khåíi âäüng ? c. Hãû säú træåüt âënh mæïc ? d. Doìng âiãûn âënh mæïc ? e. Bäüi säú doìng âiãûn khåíi âäüng ? f. Hãû säú cäng suáút âënh mæïc ?
 20. 136 g. Mäment âënh mæïc ? h. Hiãûu suáút cuía âäüng cå khi laìm viãûc åí taíi âënh mæïc ? i. Hãû säú træåüt æïng våïi moment cæûc âaûi ? j. Moment cæûc âaûi vaì nàng læûc quaï taíi mM ? k. Tênh âiãûn tråí phuû màõc vaìo maûch rotor âãø moment khåíi âäüng bàòng moment cæûc âaûi ? Baìi giaíi a. Doìng âiãûn khåíi âäüng khi âiãûn aïp âënh mæïc : U1âm 380 Âiãûn aïp pha : U1 = = ≈ 220V 3 3 Täøng tråí pha khi s = 1 : (R '2 + jX '2 ) jX m Z s =1 = R 1 + jX1 + ' R 2 + j(X '2 + X m ) (0,2 + j0,5) j30 Z s=1 = 0,25 + j0,5 + = 1,08∠66 0 Ω 0,2 + j(0,5 + 30) Doìng âiãûn khåíi âäüng : & & K = U1∠0 = 220 = 203,7∠ − 66 o A o I Z s=1 1,08∠66 o b. Mäment khåíi âäüng Täúc âäü voìng âäöng bäü : 60f1 60 × 50 n1 = = = 1500 voìng / phuït . p 2 Täúc âäü goïc âäöng bäü : 2πn 1 2π × 1500 Ω1 = = = 157,1 rad / s . 60 60 Moment khåíi âäüng : m U1 × R '2 2 MK = 1 × Ω1 (R 1 + R '2 ) 2 + (X 1 + X '2 ) 2 3 220 2 × 0,2 MK = × = 153,72 N.m 157,1 (0,25 + 0,2 ) 2 + (0,5 + 0,5) 2 c. Hãû säú træåüt âënh mæïc n 1 − n 1500 − 1440 s âm = = = 0,04 n1 1500
Đồng bộ tài khoản