Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc kế toán nghiệp vụ thuế

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

541
lượt xem
206
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc kế toán nghiệp vụ thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc kế toán nghiệp vụ thuế

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC NHAÂN VIEÂN KEÁ TOAÙN THUEÁ Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân thkeá toaùn thueá Maõ coâng vieäc KT-THUE Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp   1.Traùch nhieäm   : - Tröïc tieáp laøm vieäc cô quan thueá khi coù phaùt sinh . - Kieåm tra ñoái chieáu hoùa ñôn GTGT vôùi baûng keâ thueá ñaàu vaøo , ñaàu ra cuûa töøng cô sôû. - Kieåm tra ñoái chieáu baûng keâ khai hoà sô xuaát khaåu - Haèng thaùng laäp baùo caùo toång hôïp thueá GTGT ñaàu ra cuûa toaøn Cty ,phaân loaïi theo thueá suaát . - Haèng thaùng laäp baùo caùo toång hôïp thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa toaøn Cty theo tæ leä phaân boå ñaàu ra ñöôïc khaáu tröø . - Theo doõi baùo caùo tình hình noäp ngaân saùch , toàn ñoïng ngaân saùch ,hoaøn thueá cuûa Cty . - Cuøng phoái hôïp vôùi keá toaùn toång hôïp ñoái chieáu soá lieäu baùo caùo thueá cuûa caùc cô sôû giöõa baùo caùo vôùi quyeát toaùn . - Laäp hoà sô öu ñaõi ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö môùi , ñaêng kyù ñôn vò phaùt sinh môùi hoaëc ñieàu chænh giaûm khi coù phaùt sinh. - Laäp hoà sô hoaøn thueá khi coù phaùt sinh . - Laäp baùo caùo toång hôïp thueá theo ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát (nhoùm thueá suaát ,ñôn vò cô sôû). - Kieåm tra hoùa ñôn ñaàu vaøo (söû duïng ñeøn cöïc tím ) ñaùnh soá thöù töï ñeå deã truy tìm , phaùt hieän loaïi hoùa ñôn khoâng hôïp phaùp thoâng baùo ñeán cô sôû coù lieân quan . - Haèng thaùng ñoùng chöùng töø baùo caùo thueá cuûa cô sôû ,toaøn Cty . - Kieåm tra baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn thueá ñeå baùo caùo cuïc thueá . - Laäp baûng keâ danh saùch löu tröõ, baûo quaûn hoùa ñôn thueá GTGT VCNB theo thôøi gian, thö ùtöï soá quyeån khoâng ñeå thaát thoaùt, hö hoûng. - Kieåm tra ñoái chieáu bieân baûn traû ,nhaän haøng ñeå ñieàu chænh doanh thu baùo caùo thueá kòp thôøi khi coù phaùt sinh . - Caäp nhaät kòp thôøi caùc thoâng tin veà Luaät thueá ,soaïn thoâng baùo caùc nghieäp vuï qui ñònh cuûa Luaät thueá coù lieân quan ñeán
  2. hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Cty ñeå cô sôû bieát thöïc hieän. - Laäp keá hoaïch thueá giaù trò gia taêng ,thu nhaäp doanh nghieäp ,noäp ngaân saùch - Yeâu caàu chaáp haønh nguyeân taéc baûo maät. - Caäp nhaät thep doõi vieäc giao nhaän hoaù ñôn (môû soå giao vaø kyù nhaän). - Theo doõi tình hình giao nhaän hoaù ñôn caùc ñôn vò cô sôû. - Haèng thaùng, quyù, naêm, baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn trong kyø. - Caäp nhaät vaø laäp giaáy baùo coâng nôï caùc ñôn vò cô sôû. 2.Quyeàn haïn : - Ñeà xuaát höôùng xöû lyù caùc tröôøng hôïp hoùa ñôn caàn ñieàu chænh ,hoaëc thanh huyû theo qui ñònh cuûa Luaät thueá hieän haønh . - Nhaän xeùt ñaùnh giaù khi coù cheânh leäch soá lieäu giöõa baùo caùo thueá vaø quyeát toaùn . - Höôùng daãn KTCS thöïc hieän vieäc keâ khai baùo caùo thueá theo ñuùng qui ñònh . - Caùc coâng vieäc khaùc coù lieân quan ñeán thueá . 3.Moái lieân heä coâng taùc : - Tröïc thuoäc Phoøng Keá toaùn - Taøi vuï Coâng Ty : nhaän söï chæ ñaïo , phaân coâng , ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa Phuï traùch phoøng. - Khi cung caáp soá lieäu lieân quan ñeán nghieäp vuï do mình phuï traùch ñeàu phaûi coù söï ñoàng yù cuûa BGÑ hoaëc KTT . - Quan heä vôùi caùc Ñôn vò noäi boä thuoäc Coâng Ty trong pham vi traùch nhieäm cuûa mình ñaûm nhieäm ñeå hoaøn thaønh toát coâng taùc. - Nhaän hoaëc trao ñoåi thoâng tin vôùi keá toaùn cô sôû noäi boä .    Tieâu chuaån yeâu caàu :   ­ Maõ soá : CV - Trình ñoä Ñaïi hoïc kinh teá . - Am hieåu Luaät thueá GTGT ,caùc thoâng tö ,vaên baûn höôùng daãn thi haønh Luaät thueá GTGT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2