Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc trưởng phòng kế toán

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

513
lượt xem
121
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc trưởng phòng kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc trưởng phòng kế toán

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC TRÖÔÛNG PHOØNG KEÁ TOAÙN Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Tröôøng phoøng Maõ coâng vieäc TCKT-TP Caùn boä quaûn lyù tröïc Giaùm ñoác taøi chính tieáp 1. Traùch nhieäm :        − Toå chöùc ñieàu haønh, quaûn lyù nhaân söï Phoøng keá toaùn ñeå thöïc hieän coâng taùc keá toaùn thoáng keâ ñuùng qui ñònh cuûa Phaùp leänh keá toaùn thoáng keâ vaø Ñieàu leä Coâng ty. − Chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng nghieäp vuï keá toaùn – thoáng keâ vaø baûo ñaûm thoâng tin quaûn trò moät caùch höõu hieäu, kòp thôøi vaø caån maät. − Toå chöùc höôùng daãn vaø kieåm tra caùc phaàn haønh keá toaùn : + Laäp chöùng töø keá toaùn : goàm chöùng töø goác vaø chöùng töø ghi soå. + Ghi soå keá toaùn theo heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát cuûa Boä taøi chaùnh : goàm soå keá toaùn chi tieát vaø soå keá toaùn toång hôïp. + Laäp baùo caùo keá toaùn. + Tính giaù thaønh vaø chi phí phaùt sinh . + Kieåm keâ taøi saûn vaø kieåm tra keá toaùn. + Tin hoïc hoùa coâng taùc keá toaùn. + Baûo quaûn löu tröõ taøi lieäu keá toaùn. − Kieän toaøn hoaït ñoäng cuûa Phoøng keá toaùn theo höôùng chuyeân nghieäp hoùa, naâng cao kyõ naêng chuyeân moân vaø caûi tieán phöông phaùp laøm vieäc moät caùch khoa hoïc vaø chuû ñoäng. − Xaây döïng vaø duy trì nguyeân taéc kieåm tra lieân hoaøn (Khaâu sau kieåm tra khaâu tröôùc) ñeå coâng taùc nghieäp vuï ñöôïc hoaøn thaønh moät caùch chaùnh xaùc, kòp thôøi vaø hieäu quaû. 2. Quyeàn haïn : − Chæ ñaïo, nhaän thoâng tin (hoaëc thoâng tin) tröïc tieáp vôùi caùc keá toaùn vieân.
  2. − Nhaän hoaëc khoâng nhaän keá toaùn vieân neáu xeùt thaáy ñuû hoaëc khoâng ñuû naêng löïc chuyeân moân. − Khi phaùt hieän vieäc vi phaïm phaùp leänh keá toaùn – thoáng keâ , theå leä taøi chaùnh ñöôïc quyeàn baùo caùo tröïc tieáp Keá toaùn tröôûng vaø Ban Giaùm ñoác . − Toaøn quyeàn toå chöùc caùc coâng vieäc cuûa Phoøng keá toaùn treân cô sôû coù thoâng qua Keá toaùn tröôûng. 3. Moái lieân heä coâng taùc : − Tham möu cho Keá toaùn tröôûng trong coâng taùc hoaïch ñònh ñeå ñöa ra nhöõng quyeát ñònh veà taøi chaùnh ngaén haïn. − Nhaän thoâng tin veà taøi chaùnh doanh nghieäp thoâng qua Keá toaùn tröôûng Coâng ty. − Thoâng tin vaø phoái hôïp vôùi Tröôûng phoøng Taøi vuï trong coâng taùc thanh toaùn, quaûn trò keá toaùn,taøi chaùnh treân cô sôû hoã trôï, nhòp nhaøng vaø hieäu quaû. − Baùo caùo tình hình hoaït ñoäng cuûa Phoøng keá toaùn cho Keá toaùn tröôûng vaø Ban Giaùm ñoác theo yeâu caàu thöôøng xuyeân hoaëc ñoät xuaát. − Moïi thoâng tin veà soá lieäu keá toaùn cho caáp Tröôûng Phoøng ban, Phuï traùch cô sôû hoaëc caùc cô quan lieân heä ñeàu phaûi coù söï ñoàng yù cuûa Keá toaùn tröôûng. − Baûo ñaûm yeâu caàu veà baûo maät thoâng tin kinh teá taøi chaùnh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2