Một số bài toán giải theo PP ion và hệ pt có số mol-khối lượng không đồng nhất

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
13
download

Một số bài toán giải theo PP ion và hệ pt có số mol-khối lượng không đồng nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số bài toán giải theo pp ion và hệ pt có số mol-khối lượng không đồng nhất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số bài toán giải theo PP ion và hệ pt có số mol-khối lượng không đồng nhất

  1. sè bµi to¸n gi¶i theo ph−¬ng ph¸p ion vµ hÖ ph−¬ng tr×nh cã sè mol, khèi l−îng kh«ng ®ång nhÊt B i 1: Ho tan 8,5 gam hçn hîp X gåm hai kim lo¹i kiÒm A, B thuéc hai chu kú liªn tiÕp cña b¶ng hÖ thèng tuÇn ho n v o n−íc ®−îc 1000ml dung dÞch C v 3,36 lÝt khÝ (®o ®ktc). a) X¸c ®Þnh A, B v nång ®é mol/lÝt cña c¸c ion cã trong dung dÞch C. b) LÊy 500ml dung dÞch C cho t¸c dông víi 250ml dung dÞch chøa hçn hîp H2SO4 0,1M v HCl nång ®é x (mol/l). TÝnh x (BiÕt dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng cã pH = 7). B i 2: Hçn hîp A gåm Al, Fe v Mg. Cho 15,5 gam hçn hîp A v o 1 lÝt dung dÞch HNO3 2M. Sau ph¶n øng thu ®−îc dung dÞch B v 8,96 lÝt NO duy nhÊt (ë ®ktc). MÆt kh¸c cho 0,05 mol A v o 500ml dung dÞch H2SO4 0,5M thu ®−îc dung dÞch C. Cho dung dÞch C t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− thu ®−îc kÕt tña. LÊy kÕt tña ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi thu ®−îc 2 gam chÊt r¾n. a) TÝnh th nh phÇn % khèi l−îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp A. b) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH)2 0,2M v NaOH 0,1M cÇn cho v o dung dÞch B ®Ó thu ®−îc l−îng kÕt tña l lín nhÊt? l bÐ nhÊt? c) TÝnh nång ®é cña c¸c ion trong dung dÞch C (Coi thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). B i 3: Cho 200ml dung dÞch gåm (MgCl2 0,3M, AlCl3 0,45M, HCl 0,55M) t¸c dông ho n to n víi V lÝt dung dÞch C gåm(NaOH 0,02M v Ba(OH)2 0,01M). H y tÝnh V ®Ó thu ®−îc l−îng kÕt tña lín nhÊt v l−îng kÕt tña nhá nhÊt. TÝnh khèi l−îng kÕt tña trong tõng tr−êng hîp (Gi¶ sö khi Mg(OH)2 kÕt tña hÕt th× Al(OH)3 tan trong kiÒm kh«ng ®¸ng kÓ). B i 4: Ho tan ho n to n 20 gam mét hçn hîp A gåm MgO, CuO v Fe2O3 ph¶i dïng võa hÕt 350ml dung dÞch HCl 2M. MÆt kh¸c nÕu lÊy 0,4 mol hçn hîp A ®èt nãng trong èng sø (kh«ng cã kh«ng khÝ) råi thæi mét luång H2 d− ®i qua ®Ó ph¶n øng x¶y ra ho n to n th× thu ®−îc m gam chÊt r¾n v 7,2 gam n−íc. a) TÝnh % theo khèi l−îng c¸c chÊt trong A. b) TÝnh m. c) NÕu dïng dung dÞch B chøa ®ång thêi H2SO4 0,3M v HCl 0,8M th× cÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch B ®Ó ho tan võa hÕt 20 gam hçn hîp A. 1
  2. B i 5: Dung dÞch A cã V = 500ml chøa c¸c ion (Ba2+, Na+, Cl-, NO3-), chia A l m 3 phÇn b»ng nhau: PhÇn 1: Thªm Na2SO4 d− thu ®−îc 4,66 gam kÕt tña. PhÇn 2: Thªm AgNO3 d− thu ®−îc 5,74 gam kÕt tña. PhÇn 3: §em c« c¹n thu ®−îc 6,71 gam muèi. TÝnh CM cña c¸c ion trong dung dÞch A? B i 6: Ho tan a gam hçn hîp Na2CO3 v K2CO3 v o H2O ®−îc 55,4ml dung dÞch A (d = 1,0822 g/ml). Cho tõ tõ dung dÞch HCl 0,1M ®Õn khi tho¸t ra 1,1 gam khÝ th× dõng l¹i, ®−îc dung dÞch B. Cho B t¸c dông víi n−íc v«i trong, d− thu ®−îc 1,5 gam kÕt tña. a) TÝnh a. b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m mçi muèi trong A. c) TÝnh thÓ tÝch HCl 0,1M ® dïng. B i 7: Mét dung dÞch X cã chøa c¸c ion Ca2+, Al3+, Cl-. §Ó l m kÕt tña hÕt ion Cl- trong 10ml dung dÞch ph¶i dïng hÕt 70ml dung dÞch AgNO3 1M. MÆt kh¸c khi c« c¹n 100ml dung dÞch X thu ®−îc 35,55 gam hçn hîp 2 muèi khan. TÝnh nång ®é mol/l mçi muèi trong dung dÞch X. B i 8: Cho mét dung dÞch X cã chøa ion Zn2+, Fe3+, SO42-. a) CÇn pha trén c¸c muèi ZnSO4 , Fe2(SO4)3 theo tØ lÖ mol nh− thÕ n o ®Ó sè mol Zn2+, Fe3+ trong dung dÞch X b»ng nhau. b) LÊy 100ml dung dÞch X. Thªm v o ®ã 350ml dung dÞch NaOH 2M th× t¹o kÕt tña hÕt ion Zn2+, Fe3+. NÕu thªm tiÕp 200ml dung dÞch NaOH 2M th× 1 kÕt tña tan hÕt, cßn l¹i 1 kÕt tña m u n©u ®á. TÝnh CM cña mçi muèi trong dung dÞch ban ®Çu. B i 9: Mét kim lo¹i M t¸c dông víi HNO3 lo ng thu ®−îc M(NO3)3 , H2O v hçn hîp khÝ X gåm 2 khÝ kh«ng m u, kh«ng ho¸ n©u trong kh«ng khÝ. Khi ho tan ho n to n 2,16 gam M trong 0,5 lÝt dung dÞch HNO3 0,6M thu ®−îc 604,8ml hçn hîp khÝ X (®ktc) cã tØ khèi ®èi víi H2 l 18,45 v dung dÞch D. MÆt kh¸c ho tan ho n to n 8,638 gam hçn hîp 2 kim lo¹i kiÒm thuéc 2 chu kú liªn tiÕp v o 0,4 lÝt dung dÞch HCl ch−a biÕt nång ®é thu ®−îc 3427,2ml H2 (®ktc) v dung dÞch E. Trén dung dÞch D víi dung dÞch E thu ®−îc 2,34 gam kÕt tña. a) X¸c ®Þnh kim lo¹i M v 2 kim lo¹i kiÒm. b) X¸c ®Þnh nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl. 2
  3. B i 10: Cã 1 lÝt dung dÞch hçn hîp Na2CO3 0,1 mol/l v (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Cho 43 gam hçn hîp bari clorua v canxi clorua v o dung dÞch ®ã. Sau khi c¸c ph¶n øng kÕt thóc thu ®−îc 39,7 gam kÕt tña A v dung dÞch B. a) TÝnh % khèi l−îng c¸c chÊt trong A. b) Chia dung dÞch B th nh 2 phÇn b»ng nhau: c) Cho axit HCl d− v o mét phÇn, sau ®ã c« c¹n dung dÞch v nung chÊt r¾n cßn l¹i tíi khèi l−îng kh«ng ®æi ®−îc chÊt r¾n X. TÝnh % khèi l−îng c¸c chÊt trong X. d) §un nãng phÇn thø hai råi thªm tõ tõ 270ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M v o. Hái tæng khèi l−îng cña 2 dung dÞch gi¶m tèi ®a bao nhiªu gam? (Gi¶ sö n−íc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ) B i 11: a) §Æt 2 cèc A, B cã khèi l−îng b»ng nhau lªn 2 ®Üa c©n: c©n th¨ng b»ng. Cho 10,6 gam Na2CO3 v o cèc A v 11,82 gam BaCO3 v o cèc B sau ®ã thªm 12 gam dung dÞch H2SO4 98% v o cèc A, c©n mÊt th¨ng b»ng. NÕu thªm tõ tõ dung dÞch HCl 14,6% v o cèc B cho tíi khi c©n trë l¹i th¨ng b»ng th× tèn hÕt bao nhiªu gam dung dÞch HCl? (Gi¶ sö H2O v axit bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ). b) Sau khi c©n th¨ng b»ng, lÊy 1/2 l−îng c¸c chÊt trong cèc B cho v o cèc A: c©n mÊt th¨ng b»ng: - Hái ph¶i thªm v o bao nhiªu gam n−íc v o cèc B ®Ó c©n trë l¹i th¨ng b»ng? - NÕu kh«ng dïng n−íc m dïng dung dÞch HCl 14,6% th× ph¶i thªm bao nhiªu gam dung dÞch axit? B i 12: Ho tan a gam hçn hîp Na2CO3 v KHCO3 v o n−íc ®Ó ®−îc 400ml dung dÞch A. Cho tõ tõ 100ml dung dÞch HCl 1,5M v o dung dÞch A, thu ®−îc dung dÞch B v 1,008 lÝt khÝ (®ktc). Cho B t¸c dông víi Ba(OH)2 d− thu ®−îc 29,55 gam kÕt tña. a) TÝnh a. b) TÝnh nång ®é mol cña c¸c ion trong dung dÞch A (Bá qua sù cho nhËn proton cña c¸c ion HCO3- v CO32-). c) NÕu ng−êi ta ®æ dung dÞch A v o b×nh ®ùng 100ml dung dÞch HCl 1,5M. TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) ®−îc t¹o ra. B i 13: Dung dÞch A chøa c¸c ion Na+, NH4+, SO42-, CO32-. a) Dung dÞch ®ã ®−îc ®iÒu chÕ tõ 2 muèi trung ho n o? b) Chia dung dÞch A th nh 2 phÇn b»ng nhau: - PhÇn thø nhÊt cho t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH)2 d−, ®un nãng, ta thu ®−îc 4,3 gam kÕt tña X v 470,4ml khÝ Y ë 13,5oC v 1atm. - PhÇn thø hai cho t¸c dông víi dung dÞch HCl d− thu ®−îc 235,2 ml khÝ ë 13,5oC v 1atm. TÝnh tæng khèi l−îng c¸c muèi trong 1/2 dung dÞch A. c) LÊy khÝ Y cho v o b×nh chÞu ¸p suÊt cã dung tÝch kh«ng ®æi 0,1 lÝt v nung nãng b×nh tíi 819oC th× ¸p suÊt trong b×nh l 26,88 atm. TÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ ë trong b×nh lóc ®ã (Gi¶ sö ¸p suÊt thùc tÕ v lÝ thuyÕt nh− nhau). 3
  4. B i 14: A l dung dÞch H2SO4, B l dung dÞch NaOH. Trén 0,3 lÝt B víi 0,2 lÝt A ta ®−îc 0,5 lÝt dung dÞch C. LÊy 20ml dung dÞch C, thªm mét Ýt quú tÝm v o thÊy cã m u xanh. Sau ®ã thªm tõ tõ dung dÞch HCl 0,05M tíi khi quú ®æi th nh m u tÝm thÊy hÕt 40ml axit. Trén 0,2 lÝt B víi 0,3 lÝt A ta ®−îc 0,5 lÝt dung dÞch D. LÊy 20ml dung dÞch D, thªm mét Ýt quú tÝm v o thÊy cã m u ®á. Sau ®ã thªm tõ tõ dung dÞch NaOH 0,1M tíi khi quú ®æi th nh m u tÝm thÊy hÕt 80ml xót. a) TÝnh nång ®é mol cña c¸c dung dÞch A v B. b) Trén VB lÝt NaOH v o VA lÝt H2SO4 ë trªn ta thu ®−îc dung dÞch E. LÊy V ml dung dÞch E cho t¸c dông víi 100ml dung dÞch BaCl2 0,15M ®−îc kÕt tña F. MÆt kh¸c lÊy V ml dung dÞch E cho t¸c dông víi 100ml dung dÞch AlCl3 1M ®−îc kÕt tña G. Nung F hoÆc G ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi th× ®Òu thu ®−îc 3,262 gam chÊt r¾n. TÝnh tØ lÖ VB : VA ? B i 15: Ho tan 2,84 gam hçn hîp hai muèi cacbonat cña hai kim lo¹i A v B kÕ tiÕp nhau trong ph©n nhãm chÝnh nhãm II b»ng 120ml dung dÞch HCl 0,5M thu ®−îc 0,896 lÝt khÝ CO2 (®o ë 54,6 oC v 0,9 atm) v dung dÞch X. a) TÝnh khèi l−îng nguyªn tö cña A v B. b) TÝnh khèi l−îng muèi t¹o th nh trong dung dÞch X. c) TÝnh % khèi l−îng cña mçi muèi trong hçn hîp ban ®Çu. d) NÕu cho to n bé khÝ CO2 hÊp thô bëi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 th× nång ®é cña Ba(OH)2 l bao nhiªu ®Ó thu ®−îc 3,94 gam kÕt tña? e) Pha lo ng dung dÞch X th nh 200ml, sau ®ã cho thªm 200ml dung dÞch Na2SO4 0,1M. BiÕt r»ng khi l−îng kÕt tña BSO4 kh«ng t¨ng thªm n÷a th× tÝch sè nång ®é cña c¸c ion B2+ v SO42- trong dung dÞch b»ng: [B2+].[SO42-] = 2,5.10-5. H y tÝnh l−îng kÕt tña thùc tÕ ®−îc t¹o ra. B i 16: Nung nãng m gam hçn hîp A gåm CuCO3 v MCO3 mét thêi gian ta thu ®−îc m1 gam chÊt r¾n A1 v V lÝt CO2 bay ra (ë ®ktc). Cho V lÝt CO2 n y hÊp thô ho n to n v o dung dÞch chøa 0,4 mol NaOH, sau ®ã cho thªm CaCl2 d− v o thÊy t¹o th nh 15 gam kÕt tña. MÆt kh¸c ®em ho tan A1 b»ng dung dÞch HCl d− thu ®−îc dung dÞch B v 1,568 lÝt CO2 (ë ®ktc). TiÕn h nh ®iÖn ph©n (víi ®iÖn cùc tr¬) dung dÞch B tíi khi ë cat«t b¾t ®Çu tho¸t khÝ th× dõng l¹i, thÊy ë an«t tho¸t ra 2,688 lÝt khÝ (ë ®ktc), c« c¹n dung dÞch sau ®iÖn ph©n, råi lÊy muèi khan ®em ®iÖn ph©n nãng ch¶y th× thu ®−îc 4 gam kim lo¹i ë cat«t. a) TÝnh khèi l−îng nguyªn tö cña M. b) TÝnh khèi l−îng m v m1. 4
  5. B i 17: Ho tan 115,3 gam hçn hîp X gåm MgCO3 v RCO3 b»ng 500ml dung dÞch H2SO4 lo ng ta thu ®−îc dung dÞch A, chÊt r¾n B v 4,48 lÝt CO2 (ë ®ktc). C« c¹n dung dÞch A th× thu ®−îc 12 gam muèi khan. MÆt kh¸c ®em nung chÊt r¾n B tíi khèi l−îng kh«ng ®æi th× thu ®−îc 11,2 lÝt CO2 (ë ®ktc) v chÊt r¾n B1. a) TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch H2SO4 ® dïng. b) TÝnh khèi l−îng cña B v B1. c) TÝnh khèi l−îng nguyªn tö R, biÕt trong hçn hîp ®Çu sè mol cña RCO3 gÊp 2,5 lÇn sè mol cña MgCO3. B i 18: Cho 27,4 gam bari kim lo¹i v o 500 gam dung dÞch hçn hîp (NH4)2SO4 1,32% v CuSO4 2% v ®un nãng ®Ó ®uæi hÕt NH3. Sau khi kÕt thóc tÊt c¶ c¸c ph¶n øng ta thu ®−îc khÝ A, kÕt tña B v dung dÞch C. a) TÝnh thÓ tÝnh khÝ A (ë ®ktc). b) LÊy hÕt kÕt tña B röa s¹ch v nung ë nhiÖt ®é cao tíi khèi l−îng kh«ng ®æi th× thu ®−îc bao nhiªu gam chÊt r¾n? c) TÝnh nång ®é % cña chÊt tan trong C. B i 19: Ho tan mét mÉu hîp kim Ba - Na (víi tØ lÖ sè mol nBa : nNa = 1 : 1) v o n−íc ®−îc dung dÞch A v 6,72 lÝt khÝ (ë ®ktc). a) CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch HCl 0,1M ®Ó trung ho 1/10 dung dÞch A? b) Cho 56 ml CO2 (ë ®ktc) hÊp thô hÕt 1/10 dung dÞch A. TÝnh khèi l−îng kÕt tña t¹o th nh. c) Thªm m gam NaOH v o 1/10 dung dÞch A ta ®−îc dung dÞch B. Cho dung dÞch B t¸c dông víi 100ml dung dÞch Al2(SO4)3 0,2M, ®−îc kÕt tña C. TÝnh m ®Ó cho l−îng kÕt tña C l lín nhÊt, bÐ nhÊt. TÝnh khèi l−îng kÕt tña lín nhÊt, bÐ nhÊt. B i 20: Cho 3,87 gam hçn hîp A gåm Mg v Al v o 250ml dung dÞch X chøa axit HCl 1M v H2SO4 0,5M, ®−îc dung dÞch B v 4,368 lÝt H2 (®ktc). a) H y chøng minh r»ng trong dung dÞch B vÉn cßn d− axit. b) TÝnh % khèi l−îng kim lo¹i trong hçn hîp A. c) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch C gåm NaOH 0,02M v Ba(OH)2 0,01M cÇn ®Ó trung ho hÕt l−îng axit d− trong B. d) TÝnh thÓ tÝch tèi thiÓu cña dung dÞch C (víi nång ®é trªn) t¸c dông víi dung dÞch B ®Ó ®−îc l−îng kÕt tña nhá nhÊt. TÝnh l−îng kÕt tña ®ã. B i 21: §Ó ho tan ho n to n 50ml hçn hîp X gåm HCl v H2SO4 cÇn 20ml NaOH 0,3M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung ho thu ®−îc 0,381 gam hçn hîp muèi (kh«). a) TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong hçn hîp X. b) TÝnh pH cña hçn hîp X, nÕu coi H2SO4 ph©n ly ho n to n th nh ion. c) TÝnh sè gam tèi ®a hçn hîp Cu - Mg chøa 20% Mg cã thÓ ho tan ho n to n trong 150ml dung dÞch X. 5
  6. B i 22: Cã 600ml dung dÞch hçn hîp Na2CO3 v NaHCO3. Thªm 5,64 gam hçn hîp K2CO3 v KHCO3 v o dung dÞch trªn, th× ®−îc dung dÞch A (gi¶ sö thÓ tÝch dung dÞch A vÉn l 600ml). Chia dung dÞch A th nh 3 phÇn b»ng nhau: - Cho rÊt tõ tõ 100ml dung dÞch HCl v o phÇn thø nhÊt, thu ®−îc dung dÞch B v 448ml khÝ (®o ë ®ktc) bay ra. Thªm n−íc v«i trong (d−) v o dung dÞch B thÊy t¹o th nh 2,5 gam kÕt tña. - PhÇn thø hai t¸c dông võa ®ñ víi 150ml dung dÞch NaOH 0,1M. - Cho khÝ HBr (d−) ®i qua phÇn thø ba, sau ®ã c« c¹n th× thu ®−îc 8,125 gam muèi khan. a) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng d−íi d¹ng ion. b) TÝnh nång ®é mol cña c¸c muèi trong dung dÞch A v cña dung dÞch HCl ® dïng. B i 23: Hçn hîp A gåm M2CO3 , MHCO3 , MCl (M l kim lo¹i kiÒm). Cho 43,71 gam A t¸c dông hÕt víi V ml (d−) dung dÞch HCl 10,52% (d = 1,05 g/ml) thu ®−îc dung dÞch B v 17,6 gam khÝ C. Chia B l m hai phÇn b»ng nhau. - PhÇn 1: ph¶n øng võa ®ñ víi 125 ml dung dÞch KOH 0,8M, c« c¹n dung dÞch thu ®−îc m gam muèi khan. - PhÇn 2: t¸c dông ho n to n víi AgNO3, d− thu ®−îc 68,88 gam kÕt tña tr¾ng. a) TÝnh khèi l−îng nguyªn tö cña M. b) TÝnh % vÒ khèi l−îng c¸c chÊt trong A. c) TÝnh gi¸ trÞ cña V v m. d) LÊy 10,93 gam hçn hîp A råi nung nhÑ ®Õn khi kh«ng cßn khÝ tho¸t ra. Cho khÝ thu ®−îc qua 250ml dung dÞch Ca(OH)2 0,02M. TÝnh khèi l−îng muèi t¹o th nh trong dung dÞch thu ®−îc. B i 24: Cho tõ tõ khÝ CO qua èng ®ùng 3,2 gam CuO nung nãng. KhÝ ra khái èng ®−îc hÊp thô ho n to n v o n−íc v«i trong d− thÊy t¹o th nh 1 gam kÕt tña. ChÊt r¾n cßn l¹i trong èng sø cho v o cèc ®ùng 500ml dung dÞch HNO3 0,16M thu ®−îc V1 lÝt khÝ NO v cßn mét phÇn kim lo¹i ch−a tan hÕt. Thªm tiÕp v o cèc 760ml dung dÞch HCl nång ®é 2 mol/l, sau khi ph¶n øng xong thu thªm V2 lÝt khÝ NO. Sau ®ã thªm tiÕp 12 gam Mg v o 3 cèc. Sau khi ph¶n øng xong thu ®−îc V3 lÝt hçn hîp khÝ H2 v N2, dung dÞch muèi clorua v hçn hîp M cña c¸c kim lo¹i. a) TÝnh c¸c thÓ tÝch V1, V2, V3. (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra ho n to n, c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc). b) TÝnh khèi l−îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp M. B i 25: Mét dung dÞch cã chøa 2 cation l Fe2+ (0,1 mol) v Al3+ (0,2 mol) v 2 anion l Cl- (x mol) v SO42- (y mol). TÝnh x v y biÕt khi c« c¹n dung dÞch th× thu ®−îc 46,9 gam chÊt r¾n khan. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HQG TPHCM n¨m 1999/2000) 6
  7. B i 26: Ho tan 63,8 gam hçn hîp BaCl2 v CaCl2 v o 500ml gam H2O ®−îc dung dÞch A. Thªm 500ml dung dÞch Na2CO3 1,4M v o dung dÞch A. Sau ph¶n øng thu ®−îc 59,4 gam kÕt tña v dung dÞch B. a) TÝnh nång ®é % cña mçi muèi trong dung dÞch A. b) Thªm v o dung dÞch B mét l−îng võa ®ñ dung dÞch HCl 0,5M (d = 1,05 g/ml) thu ®−îc dung dÞch C. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 0,5M ® dïng v nång ®é % mçi muèi trong dung dÞch C. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HDL Ph−¬ng §«ng n¨m 1999/2000) C©u 27: Cho 1,92 gam Cu v o 100ml dung dÞch chøa ®ång thêi KNO3 0,16M v H2SO4 0,4M thÊy sinh ra mét chÊt khÝ cã tØ khèi h¬i so víi H2 l 15 v thu ®−îc dung dÞch A. a) ViÕt ph−¬ng tr×nh ion thu gän cña ph¶n øng x¶y ra v tÝnh thÓ tÝch khÝ sinh ra (ë ®ktc). b) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,5M tèi thiÓu cÇn dïng ®Ó kÕt tña to n bé Cu2+ trong dung dÞch A. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HQG TPHCM n¨m 2000/2001) B i 28: Ho tan 5,37 gam hçn hîp gåm 0,02 mol AlCl3 v mét muèi Halogenua cña kim lo¹i M ho¸ trÞ 2 v o n−íc, thu ®−îc dung dÞch A. Cho dung dÞch A t¸c dông võa ®ñ víi 200ml dung dÞch AgNO3 thu ®−îc 14,35 gam kÕt tña. Läc lÊy dung dÞch, cho t¸c dông víi NaOH d− thu ®−îc kÕt tña B. Nung kÕt tña B ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi ®−îc 1,6 gam chÊt r¾n. MÆt kh¸c, nhóng mét thanh kim lo¹i D ho¸ trÞ 2 v o dung dÞch A. Sau khi ph¶n øng x¶y ra ho n to n khèi l−îng thanh kim lo¹i D t¨ng 0,16 gam (Gi¶ thiÕt to n bé thanh kim lo¹i M tho¸t ra b¸m v o thanh kim lo¹i D). a) Cho biÕt c«ng thøc cô thÓ cña muèi Halogenua kim lo¹i M. b) D l kim lo¹i g×? c) TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch AgNO3. (TrÝch §TTS v o ViÖn §¹i häc më H Néi n¨m 2000/2001 ) B i 29: H y x¸c ®Þnh khèi l−îng c¸c muèi cã trong dung dÞch A chøa c¸c ion Na+, NH4+, SO42-, CO32-, biÕt khi cho A t¸c dông víi Ba(OH)2 d− v ®un nãng thu ®−îc 0,34 gam khÝ cã thÓ l m xanh giÊy qu× Èm v 4,3 gam kÕt tña. Cßn khi cho A t¸c dông víi H2SO4 d− th× thu ®−îc 0,224 lit khÝ (®ktc). (TrÝch §TTS v o Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù n¨m 2000/2001) C©u 30: Trén dung dÞch A chøa NaOH v dung dÞch B chøa Ba(OH)2 theo thÓ tÝch b»ng nhau ®−îc dung dÞch C. Trung ho 100ml dung dÞch C cÇn dïng hÕt 35ml dung dÞch H2SO4 2M v thu ®−îc 9,32 gam kÕt tña. TÝnh nång ®é CM (mol/l) c¸c dung dÞch A v B. (TrÝch §TTS v o tr−êng §HBKHN n¨m 1998/1999) C©u 31: Cho dung dÞch NaOH cã pH=13 (dung dÞchA). a) CÇn pha lo ng dung dÞch A bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch B cã pH=12. b) Cho 1,177 gam muèi NH4Cl v o 200ml dung dÞch B v ®un s«i dung dÞch sau ®ã l m nguéi v thªm mét Ýt phenolphtalein v o. Hái dung dÞch cã m u g×? (TrÝch §TTS v o tr−êng §H D−îc H Néi n¨m 1998/1999) 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản