intTypePromotion=3

Một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
202
lượt xem
81
download

Một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

 1. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Phương Pháp Gi i Nhanh Tr c Nghi m Hóa H u cơ 1. D a trên công th c t ng quát c a hiñrocacbon Thí d : Công th c t ng quát c a hiñrocacbonA có d ng (CnH2n+1)m. A thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy lu n: CnH2n+1 là g c hidrocacbon hóa tr I. V y phân t ch có th do 2 g c hydrocacbon hóa tr I liên k t v i nhau, v y m = 2 và A thu c dãy ankan: C2nH2n+4. 2. Khi ñ t cháy hidrocacbon thì cacbon t o ra CO2 v hidro t o ra H2O. T ng kh i lư ng C và H trong CO2 và H2O ph i b ng kh i lư ng c a hidrocacbon. Thí d : ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá tr là: A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g. 17 10,8 Suy lu n: Mh nh p = mC + mH = ⋅12 + ⋅ 2 B 6 gam . 44 18 3. Khi ñ t cháy ankan thu ñư c nCO2 > nH2O và s mol ankan cháy b ng hi u s c a s mol H2O và s mol CO2. 3n + 1 CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O 2 Thí d 1: ð t cháy hoàn toàn 0,15 mol h n h p 2 ankan thu ñư c 9,45g H2O. Cho s n ph m cháy vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì kh i lư ng k t t a thu ñư c là: A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g ðáp án: A Suy lu n: nankan = nCO2 - nCO2 → nCO2 = nH2O - nankan 9, 45 nCO2 = = 0,15 = 0,375 mol 18 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O nCaCO3 = CO2 = 0,375 mol mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5g Thí d 2: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc) và 12,6g H2O. Hai hidrocacbon ñó thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 1 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 2. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Suy lu n: 12,6 nH2O = = 0.7 > 0,5. V y ñó là ankan 18 Thí d 3: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon liêm ti p trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 22,4 lít CO2(ñktc) và 25,2g H2O. Hai hidrocacbon ñó là: A. C2H6 và C3H8 B. C3H8 và C4H10 C. C4H10 và C5H12 D. C5H12 và C6H14 25, 2 Suy lu n: nH2O = = 1,4 mol ; nCO2 = 1mol 18 nH2O > nCO2 ⇒ 2 ch t thu c dãy ankan. G i n là s nguyên t C trung bình: 3n + 1 Cn H 2 n + 2 + 2 O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O C2H6 n 1 Ta có: = n = 2,5 n + 1 1, 4 → → C3H8 Thí d 4: ð t cháy hoàn toàn h n h p g m 1 ankan và 1 anken. Cho s n ph m cháy l n lư t ñi qua bình 1 ñ ng P2O5 dư và bình 2 ñ ng KOH r n, dư th y bình 1 tăng 4,14g, bình 2 tăng 6,16g. S mol ankan có trong h n h p là: A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045 4,14 6,16 Suy lu n: nH2O = = 0,23 ; nCO2 = = 0,14 18 44 nankan = nH2O – nCO2 = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol Thí d 5: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p g m CH4, C4H10 và C2H4 thu ñư c 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. S mol ankan và anken có trong h n h p l n lư t là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09 C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08 Suy lu n: nankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 ; nanken = 0,1 – 0,09 mol 4. D a vào ph n ng c ng c a anken v i Br2 có t l mol 1: 1. Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 2 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 3. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Thí d : Cho h n h p 2 anken ñi qua bình ñ ng nư c Br2 th y làm m t màu v a ñ dung d ch ch a 8g Br2. T ng s mol 2 anken là: A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 8 Suy lu n: nanken = nBr2 = = 0,05 mol 160 5. D a vào ph n ng cháy c a ankan m ch h cho nCO2 = nH2O Thí d 1: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon m ch h trong cùng dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc) và 9g H2O. Hai hidrocacbon ñó thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D, Aren 9 Suy lu n: nCO2 = 11, 2 = 0,5 mol ; nH2O = = 0,5 22, 4 18 ⇒ nH2O = nCO2 V y 2 hidrocacbon thu c dãy anken. Thí d 2: M t h m h p khí g m 1 ankan và 1 anken có cùng s nguyên t C trong phân t và có cùng s mol. L y m gam h n h p này thì làm m t màu v a ñ 80g dung d ch 20% Br2trong dung môi CCl4. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p ñó thu ñư c 0,6 mol CO2. Ankan và anken ñó có công th c phân t là: A. C2H6, C2H4 B. C3H8, C3H6 C. C4H10, C4H8 D. C5H12, C5H10 80.20 Suy lu n: nanken = nBr2 = = 0,1 mol 100.160 3n CnH2n + O → n CO2 + n H2O 2 2 0,1 0,1n 0,6 Ta có: 0,1n = = 0,3 ⇒ n = 3 ⇒ C3H6. 2 6. ð t cháy ankin: nCO2 > nH2O và nankin (cháy) = nCO2 – nH2O Thí d 1: ð t cháy hoàn toàn V lít (ñktc) m t ankin th khí thu ñư c CO2 và H2O có t ng kh i lư ng 25,2g. N u cho s n ph m cháy ñi qua dd Ca(OH)2 dư thu ñư c 45g k t t a. a. V có giá tr là: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 3 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 4. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít B. 3,36 lít 45 = 100 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. Suy lu n: nCO2 = nCaCO3 = 0,45 mol 25, 2 − 0, 45.44 nH2O = = 0,3 mol 18 nankin = nCO2 – nH2O = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol Vankin = 0,15.22,4 = 3,36 lít b. Công th c phân t c a ankin là: A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8 nCO2 = 3nankin. V y ankin có 3 nguyên t C3H4 Thí d 2: ð t cháy hoàn toàn V lít (ñktc) 1 ankin thu ñư c 10,8g H2O. N u cho t t c s n ph m cháy h p th h t vào bình ñ ng nư c vôi trong thì kh i lư ng bình tăng 50,4g. V có giá tr là: A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 4,48 lít Suy lu n: Nư c vôi trong h p thu c CO2 và H2O mCO2 + mH2O = 50,4g ; mCO2 = 50,4 – 10,8 = 39,6g 39,6 nCO2 = = 0,9 mol 44 10,8 nankin = nCO2 – nH2O = 0,9 − = 0,3 mol 4418 7. ð t cháy h n h p các hidrocacbon không no ñư c bao nhiêu mol CO2 thì sau ñó hidro hóa hoàn toàn r i ñ t cháy h n h p các hidrocacbon không no ñó s thu ñư c b y nhiêu mol CO2. ðó là do khi hidro hóa thì s nguyên t C không thay ñ i và s mol hidrocacbon no thu ñư c luôn b ng s mol hidrocacbon không no. Thí d : Chia h n h p g m C3H6, C2H4, C2H2, thành 2 ph n ñ u nhau: - ð t cháy ph n 1 thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc). - Hidro hóa ph n 2 r i ñ t cháy h t s n ph m thì th tích CO2 thu ñư c là: A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít 8. Sau khi hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon không no r i ñ t cháy thì thu ñư c s mol H2O nhi u hơn so v i khi ñ t lúc chưa hidro hóa. S mol H2O tr i hơn chính b ng s mol H2 ñã tham gia ph n ng hidro hóa. Thí d : ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thu ñư c 0,2 mol H2O. N u hidro hóa honaf toàn 0,1 mol ankin này r i ñ t cháy thì s mol H2O thu ñư c là: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 4 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 5. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6 Suy lu n: Ankin c ng h p v i H2 theo t l mol 1:2. Khi c ng h p có 0,2 mol H2 ph n ng nên s mol H2O thu ñư c thêm cũng là 0,2 mol , do ñó s mol H2O thu ñư c là 0,4 mol 8. D a và cách tính s nguyên t C và s nguyên t C trung bình ho c kh i lư ng mol trung bình… mhh + Kh i lư ng mol trung bình c a h n h p: M= nhh nco2 + S nguyên t C: n= nC X HY nCO2 n1a + n2b + S nguyên t C trung bình: n= ; n= nhh a+b Trong ñó: n1, n2 là s nguyên t C c a ch t 1, ch t 2 a, b là s mol c a ch t 1, ch t 2 + Khi s nguyên t C trung bình b ng trung bình c ng c a 2 s nguyên t C thì 2 ch t có s mol b ng nhau. Ví d 1: H n h p 2 ankan là ñ ng ñ ng liên ti p có kh i lư ng là 24,8g. Th tích tương ng c a h n h p là 11,2 lít (ñktc). Công th c phân t ankan là: A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 B. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 Suy lu n: 24,8 M hh = = 49,6 ; 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. 0,5 2 hidrocacbon là C3H8 và C4H10. Ví d 2: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon m ch h , liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 22,4 lít CO2 (ñktc) và 25,2g H2O. Công th c phân t 2 hidrocacbon là: A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 C. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 Ví d 3: Cho 14g h n h p 2 anken là ñ ng ñ ng liên ti p ñi qua dung d ch nư c Br2 th y làm m t màu v a ñ dd ch a 64g Br2. 1. Công th c phân t c a các anken là: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 5 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 6. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ A. C2H4, C3H6 B. C3H8, C4H10 C. C4H10, C5H12 D. C5H10, C6H12 2. T l s mol 2 anken trong h n h p là: A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:1 Suy lu n: 8,81 64 1. = 0, 2mol nanken = nBr2 = = 0, 4mol 44 160 14 M anken = = 35 ; 14n = 35 → n = 2,5. 0, 4 ðó là : C2H4 và C3H6 Thí d 4: Cho 10,2g h n h p khí A g m CH4 và anken ñ ng ñ ng liên ti p ñi qua dd nư c brom dư, th y kh i lư ng bình tăng 7g, ñ ng th i th tích h n h p gi m ñi m t n a. 1. Công th c phân t các anken là: A. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H10 C. C4H8, C5H10 D. C5H10, C6H12 2. Ph n trăm th tích các anken là: A. 15%, 35% B. 20%, 30% C. 25%, 25% D. 40%. 10% Suy lu n: 1. VCH 4 = V2 anken → nCH 4 = n2 anken 10,2 − 7 7 m2 anken = 7 g ; nCH 4 = = 0,2 ; 14n = → n = 2,5 . Hai 16 0,2 anken là C2H4 và C3H6. 2+3 2. Vì n = 2,5 = = trung bình c ng nên s mol 2 anken b ng nhau. 2 Vì cùng ñi u ki n %n = %V. → %V = 25%. Thí d 5: ð t cháy 2 hidrocacbon th khí k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 48,4g CO2 và 28,8g H2O. Ph n trăm th tích m i hidrocacbon là: A. 90%, 10% B. 85%. 15% C. 80%, 20% D. 75%. 25% Thí d 6: A, B là 2 rư u no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h n h p g m 1,6g A và 2,3g B tác d ng h t v i Na thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). Công th c phân t 2 rư u là: A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH, C5H11OH Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 6 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 7. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ 10. D a trên ph n ng tách nư c c a rư u no ñơn ch c thành anken → nanken = nrư u và sô nguyên t C không thay ñ i. Vì v y ñ t rư u và ñ t anken tương ng cho s mol CO2 như nhau. Thí d : Chia a gam ancol etylic thành 2 ph n ñ u nhau. Ph n 1: mang ñ t cháy hoàn toàn → 2,24 lít CO2 (ñktc) Ph n 2: mang tách nư c hoàn toàn thành etylen, ð t cháy hoàn toàn lư ng etylen → m gam H2O. m có giá tr là: A. 1,6g B. 1,8g C. 1,4g D. 1,5g Suy lu n: ð t cháy ñư c 0,1 mol CO2 thì ñ t cháy tương ng cũng ñư c 0,1 mol CO2. Nhưng ñ t anken cho mol CO2 b ng mol H2O. V y m = 0,1.18 = 1,8. 11. ð t 2 ch t h u cơ, phân t có cùng s nguyên t C, ñư c cùng s mol CO2 thì 2 ch t h u cơ mang ñ t cháy cùng s mol. Thí d : ð t cháy a gam C2H5OH ñư c 0,2 mol CO2. ð t cháy 6g C2H5COOH ñư c 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác d ng v i 6g CH3COOH (có H2SO4ñ xt, t0 Gi s H = 100%) ñư c c gam este. C có giá tr là: A. 4,4g B. 8,8g 13,2g D. 17,6g Suy lu n: 1 nC2 H5OH = nCH3COOH = = nCO2 = 0,1 mol. 2 nCH3COOC2 H5 = 0,1mol → meste = c = 0,1.88 = 8,8 g 12. D a trên ph n ng ñ t cháy anñehit no, ñơn ch c cho s mol CO2 = s mol H2O. Anñehit  rư u  cũng cho s mol CO2 b ng s + H 2 , xt → + O2 ,t 0 → mol CO2 khi ñ t anñehit còn s mol H2O c a rư u thì nhi u hơn. S mol H2O tr i hơn b ng s mol H2 ñã c ng vào anddeehit. Thí d : ð t cháy h n h p 2 anñehit no, ñơn ch c thu ñư c 0,4 mol CO2. Hidro hóa hoàn toàn 2 anñehit này c n 0,2 mol H2 thu ñư c h n h p 2 rư u no, dơn ch c. ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 rư u thì s mol H2O thu ñư c là: A. 0,4 mol B. 0,6mol C. 0,8 mol D. 0,3 mol Suy lu n: ð t cháy h n h p 2 anñehit ñư c 0,4 mol CO2 thì cũng ñư c 0,4 mol H2O. Hidro hóa anñehit ñã nh n thêm 0,2 mol H2 thì s mol c a rư u tr i hơn c a anñehit là 0,2 mol. V y s mol H2O t o ra khi ñ t cháy rư u là 0,4 + 0,2 = 0,6 mol. 13. D a và ph n ng tráng gương: cho t l nHCHO : nAg = 1 : 4 nR-CHO : nAg = 1 : 2. Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 7 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 8. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Thí d : Cho h n h p HCHO và H2 ñi qua ng ñ ng b t nung nóng. D n toàn b h n h p thu ñư u sau ph n ng vào bình nư c l nh ñ ngưng t hơi ch t l ng và hoa tan các ch t có th tan ñư c , th y kh i lư ng bình tăng 11,8g. L y dd trong bình cho tác d ng v i dd AgNO3/NH3 thu ñư c 21,6g Ag. Kh i lư ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p H2 c a HCHO là: A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g Suy lu n: H-CHO + H2  CH3OH Ni t0 → ( mCH3OH + mHCHO ) chưa ph n ng là 11,8g. HCHO + 2Ag2O → CO2 + H2O + 4 Ag ↓ NH 3  1 1 21,6 nHCHO = nAg = ⋅ = 0,05mol . 4 4 108 MHCHO = 0,05.30 = 1,5g ; mCH3OH = 11,8 − 1,5 = 10,3g Thí d 2: Cho h n h p g m 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác d ng h t v i dd AgNO3/NH3 thì kh i lư ng Ag thu ñư c là: A. 108g B. 10,8g C. 216g D. 21,6g Suy lu n: 0,1 mol HCOOH → 0,2 mol Ag 0,2 mol HCHO → 0,8 mol Ag → ðáp án A. Thí d 3: Ch t h u cơ X thành ph n g m C, H, O trong ñó %O: 53,3 kh i lư ng. Khi th c hi n ph n ng trang gương, t 1 mol X → 4 mol Ag. CTPT X là: A. HCHO B. (CHO)2 C. CH2(CHO)2 D. C2H4(CHO)2 11. D a vào công th c tính s ete tao ra t h n h p rư u ho c d a vào ðLBTKL. Thí d 1: ðun h n h p 5 rư u no ñơn ch c v i H2SO4ñ , 1400C thì s ete thu ñư c là: A. 10 B. 12 C. 15 D. 17 x( x + 1) Suy lu n: Áp d ng công th c : ete → thu ñư c 15 ete. 2 Thí d 2: ðun 132,8 h n h p g m 3 rư u ñơn ch c v i H2SO4 ñ c, 1400C → h n h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2g. S mol ete là: A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Suy lu n: ðun h n h p 3 rư u t o ra 6 ete. Theo ðLBTKL: mrư u = mete + mH 2O → mH 2O = 132,8 – 111,2 = 21,6g Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 8 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 9. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ 21,6 1, 2 Do ∑n ete = ∑ nH 2O = = 1, 2mol ⇒ nm i ete = = 0,2mol . 18 6 12. D a vào phương pháp tăng gi m kh i lư ng: Nguyên t c: D a vào s tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch t khác ñ xác ñ nh kh i lư ng 1 h n h p hay 1 ch t. C th : D a vào pt tìm s thay ñ i v kh i lư ng c a 1 mol A → 1mol B ho c chuy n t x mol A → y mol B (v i x, y là t l cân b ng ph n ng). Tìm s thay ñ i kh i lư ng (A→B) theo bài z mol các ch t tham gia ph n ng chuy n thành s n ph m. T ñó tính ñư c s mol các ch t tham gia ph n ng và ngư c l i. ð i v i rư u: Xét ph n ng c a rư u v i K: x R(OH ) x + xK → R(OK ) x + H 2 2 1 Ho c ROH + K → ROK + H2 2 Theo pt ta th y: c 1 mol rư u tác d ng v i K t o ra 1 mol mu i ancolat thì kh i lư ng tăng: 39 – 1 = 38g. V y n u ñ cho kh i lư ng c a rư u và kh i lư ng c a mu i ancolat thì ta có th tính ñư c s mol c a rư u, H2 và t ñó xác ñ nh CTPT rươ . ð i v i anñehit: xét ph n ng tráng gương c a anñehit R – CHO + Ag2O  R – COOH + 2Ag NH 3 ,t 0 → Theo pt ta th y: c 1mol anñehit ñem tráng gương → 1 mol axit ⇒ ∆ m = 45 – 29 = 16g. V y n u ñ cho manñehit, maxit → nanñehit, nAg → CTPT anñehit. ð i v i axit: Xét ph n ng v i ki m R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + xH2O Ho c RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 22g ð i v i este: xét ph n ng xà phòng hóa RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 23 – MR’ ð i v i aminoaxit: xét ph n ng v i HCl HOOC-R-NH2 + HCl → HOOC-R-NH3Cl 1 mol → 1mol → ∆ m ↑ = 36,5g Thí d 1: Cho 20,15g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dd Na2CO3 thì thu ñư c V lít CO2 (ñktc) và dd mu i.Cô c n dd thì thu ñư c 28,96g mu i. Giá tr c a V là: A. 4,84 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 2,42 lít E. K t qu khác. Suy lu n: G i công th c trung bình c a 2 axit là: R − COOH Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 9 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 10. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Ptpu: 2 R − COOH + Na2CO3 → 2 R − COONa + CO2 ↑ + H2O Theo pt: 2 mol → 2 mol 1 mol ⇒ ∆ m = 2.(23 - 11) = 44g Theo ñ bài: Kh i lư ng tăng 28,96 – 20,15 = 8,81g. 8,81 → S mol CO2 = = 0, 2mol → Th tích CO2: V = 0,2.22,4 = 4,48 lít 44 Thí d 2: Cho 10g h n h p 2 rư u no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v a ñ v i Na kim lo i t o ra 14,4g ch t r n và V lít khí H2 (ñktc). V có giá tr là: A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Suy lu n: Theo ptpu: 1 mol rư u ph n ng → 1mol ancolat + 0,5 mol H2 thì C6 H 6− n ( NO2 ) n n = 1, 4 kh i lư ng tăng: n N 2 ∆m = 23 -1 = 22g 2 14,1 78 + 45n V y theo ñ u bài: 1 mol mu i ancolat và 0,5mol H2 bay ra thì tăng 4, 4.0,5 14,4 – 10 = 4,4g. → S mol H2 = = 0,1mol 22 → Th tích H2: V = 0,1.22,4= 2,24 lít. Thí d 3: Khi th y phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit ñơn ch c v i 1 rư u ñơn ch c tiêu t n h t 5,6g KOH. M t khác, khi th y phân 5,475g este ñó thì tiêu t n h t 4,2g KOH và thu ñư c 6,225g mu i. V y CTCT este là: A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOCH2CH2CH3)2 D. K t qu khác Suy lu n: Vì nKOH = 2neste → este 2 ch c t o ra t axit 2 ch c và rư u ñơn ch c. ð t công th c t ng quát c a este là R(COOR’)2 : R(COOR’)2 + 2KOH → R(COOK)2 + 2R’OH 1 mol 2 mol → 1 mol thì m = (39,2 – 2R’)g ⇒ 0,0375 mol 0.075 mol → 0,0375 mol thì m = 6,225 – 5,475 = 0,75g. → 0,0375(78 – 2R’) = 0,75 → R’ = 29 → R’ = C2H5- 5, 475 Meste = = 146 → MR + (44 + 29)2 = 146 → MR = 0 0,0375 V y công th c ñúng c a este là: (COOC2H5)2 13. D a vào ðLBTNT và ðLBTKL: Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 10 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 11. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ - Trong các ph n ng hóa h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng c a các s n ph m t o thành. A + B →C + D Thì mA + mB = mC + m D - G i mT là t ng kh i lư ng các ch t trư c ph n ng MS là t ng kh i lư ng các ch t sau ph n ng Dù ph n ng v a ñ hay còn ch t dư ta v n có: mT = mS - S d ng b o toàn nguyên t trong ph n ng cháy: Khi ñ t cháy 1 h p ch t A (C, H) thì nO ( CO2 ) + nO ( H 2O ) = nO ( O2 pu ) → mO ( CO2 ) + mO ( H 2O ) = mO ( O2 pu ) Gi s khi ñ t cháy h p ch t h u cơ A (C, H, O) A + O2 → CO2 + H2O Ta có: mA + mO2 = mCO2 + mH 2O V i mA = mC + mH + mO Thí d 1: ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p Y: C2H6, C3H4, C4H8 thì thu ñư c 12,98g CO2 và 5,76g H2O. Tính giá tr m? (ðáp s : 4,18g) Thí d 2: cho 2,83g h n h p 2 rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra 0,896 lít H2 (ñktc) và m gam mu i khan. Giá tr c a m là: A. 5,49g B. 4,95g C. 5,94g D. 4,59g Thí d 3: Cho 4,2g h n h p g m rư u etylic, phenol, axit fomic tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 0,672 lít H2 (ñktc) và 1dd. Cô c n dd thu ñư c h n h p r n X. Kh i lư ng c a X là: A. 2,55g B. 5,52g C. 5,25g D. 5,05g Suy lu n: C 3 h p ch t trên ñ u có 1 nguyên t H linh ñ ng → S mol Na = 2nH2 = 2.0,03 = 0.06 mol Áp d ng ðLBTKL: → mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g. Ω Thí d 4: Chia h n h p 2 anñehit no ñơn ch c làm 2 ph n b ng nhau: P1: ðem ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 1,08g H2O P2: tác d ng v i H2 dư (Ni, t0) thì thu h n h p A. ðem A ñ t cháy hoàn toàn thì th tích CO2 (ñktc) thu ñư c là: A. 1,434 lít B. 1,443 lít C. 1,344 lít D. 1,444 lít Suy lu n: Vì anñehit no ñơn ch c nên s mol CO2 = sô mol H2O = 0,06 mol → nCO2 ( P 2) = nC ( P 2) = 0,06mol Theo BTNT và BTKL ta có: nC ( P 2) = nC ( A) = 0,06mol → nCO2 ( A) = 0,06mol → VCO2 = 22,4.0,06 = 1,344 lít Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 11 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 12. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Thí d 4: Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m 2 rư u A, B ta ñư c h n h p X g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn Y thì thu ñư c 0,66g CO2. V y khi ñ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O là: A. 0,903g B. 0,39g C. 0,94g D. 0,93g 14. Phương pháp nhóm nguyên t trung bình: Nhóm ñây có th là s nhóm -OH, -NH2, NO2 Thí d 1: Nitro hóa benzen thu ñư c 14,1g h n h p g m 2 ch t nitro có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 45 ñvc. ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 ch t nitro này ñư c 0,07mol N2. Hai ch t nitro ñó là: A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 B. C6H4(NO2)2 và C6H3(OH)3 C. C6H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4 D. C6H2(NO2)4 vàC6H(NO2)5 Suy lu n: G i n là s nhóm NO2 trung bình trong 2 h p ch t nitro. Ta có CTPT tương ñương c a 2 h p ch t nitro: C6 H 6− n ( NO2 ) n (n < n < n’ = n +1) n C6 H 6− n ( NO2 ) n → N 2 2 n 1 mol → mol 2 14,1 → 0,07 mol 78 + 45n → n = 1, 4 , n = 1, n = 2 → ðáp án A. Ví d 2: H n h p X g m 2 rư u no có s nguyên t b ng nhau. ð t cháy hoàn toàn 0,25 mol X thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc). M t khác 0,25 mol X ñem tác d ng v i Na dư th y thoát ra 3,92 lít H2 (ñktc). Các rư u c a X là: A. C3H7OH và C3H6(OH)2 B. C4H9OH và C4H8(OH)2 C. C2H5OH và C2H4(OH)2 D. C3H7OH và C3H5(OH)3 ðáp án: C Còn n a… Chúc các b n sĩ t m t mùa thi thành công! Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 12 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 13. M t s phương pháp gi i nhanh Hóa H u cơ Võ Ng c Bình L p K31A Hóa – ðHSPHN 2 13 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản