intTypePromotion=1
ADSENSE

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI (Theo chương trình đào tạo 150 TC) Cơ học ứng dụng

Chia sẻ: HQ Hải Quân Computer | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

207
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu hỏi cơ bản thuộc nội dung của học phần đã học. 2. Phương pháp đánh giá (Thi vấn đáp, thi viết hay thi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi) - Thi viết - Thời gian làm bài thi: 90 phút - Tỷ trọng điểm thành phần thi là 50%. 3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi - Các câu hỏi trong đề thi phải được tổ hợp từ ngân hàng câu hỏi của học phần - Số câu hỏi trong một đề thi không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI (Theo chương trình đào tạo 150 TC) Cơ học ứng dụng

 1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI (Theo chương trình đào tạo 150 TC) Tên học phần: Cơ học ứng dụng Mã số học phần: Số tín chỉ:02 Dạy cho ngành, khối ngành: Phi Cơ khí Khoa: Cơ khí THÁI NGUYÊN - NĂM 2011 1
 2. Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu hỏi cơ bản thuộc nội dung của học phần đã học. 2. Phương pháp đánh giá (Thi vấn đáp, thi viết hay thi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi) - Thi viết - Thời gian làm bài thi: 90 phút - Tỷ trọng điểm thành phần thi là 50%. 3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi - Các câu hỏi trong đề thi phải được tổ hợp từ ngân hàng câu hỏi của học phần - Số câu hỏi trong một đề thi không dưới 3 câu, nội dung câu hỏi không trùng lặp với câu hỏi đã kiểm tra giữa kỳ. - Trong một câu hỏi có thể gồm nhiều ý nhỏ - Một đề thi phải bao gồm cả câu hỏi lý thuyết và câu hỏi bài tập (trừ học phần đặc biệt không có bài tập) - Đáp án của các câu hỏi thi phải được thông qua bộ môn. Nội dung trình bày đáp án phải thể hiện đủ căn cứ để GV chấm điểm bài thi, không nên trình bày quá chi tiết như một bài làm của SV. 4. Ngân hàng câu hỏi - Tất cả các chương của học phần đều phải nêu ra được các câu hỏi. - Trong một chương có n câu hỏi loại 1 điểm; m câu hỏi loại 2 điểm; v.v... - Quy định số câu hỏi cho mỗi học phần: không dưới 15 câu/1TC - Các câu hỏi được mã hiệu theo cấu trúc phần chữ và số Giải thích: LT 2.3.2 ; BT 3.4.2 ; - LT là câu hỏi lý thuyết - BT là câu hỏi bài tập - Chữ số thứ nhất: chỉ câu hỏi thuộc chương số mấy (nếu câu hỏi gồm nhiều ý nhỏ phân tán ở nhiều chương khác nhau thì chỉ số chương lấy theo chương cao nhất) - Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của câu hỏi - Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự câu hỏi của chương đó Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI Các câu hỏi được biên chế theo các chương của học phần (nếu câu hỏi gồm nhiều ý nhỏ phân tán ở nhiều chương khác nhau thì chỉ số chương lấy theo chương cao nhất.) 2
 3. CHƯƠNG 1 LT 1. Câu hỏi lý thuyết: LT 1.3.1 Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ bËc tù do t¬ng ®èi gi÷a hai kh©u? ý nghÜa cña viÖc nèi ®éng hai kh©u? LT 1.3.2 Tr×nh bµy m« h×nh c¸c lo¹i khíp ®éng lo¹i 5 vµ lo¹i 4, ph©n tÝch c¸c bËc tù do t¬ng ®èi bÞ h¹n chÕ khi nèi ®éng hai kh©u b»ng c¸c khíp nµy? LT 1.3.3 Tr×nh bµy kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa, lËp c«ng thøc tÝnh sè bËc tù do cña c¬ cÊu ph¼ng trong trêng hîp ®¬n gi¶n? LT1.3.4 Kh¸i niÖm vÒ t©m vËn tèc tøc thêi trong chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a hai kh©u? Ph¸t biÓu vµ chøng minh ®Þnh lý Kennedy vµ ®Þnh lý Willis vÒ t©m quay tøc thêi vµ tû sè truyÒn gi÷a hai kh©u ®èi diÖn cña c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ. LT1.3.5 Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm truyÒn ®éng cña c¬ cÊu tay quay con trît vµ culit? C¸ch x¸c ®Þnh tû sè truyÒn gi÷a hai kh©u nèi gi¸ b»ng ph¬ng ph¸p t©m vËn tèc tøc thêi? LT 1.3.6 Trình bày định luật Cu lông về ma sát trượt khô, điều kiện trượt và tự hãm của vật trên mặt phẳng ngang? LT 1.3.7 Trình bày hiện tượng và giải thích nguyên nhân của ma sát lăn? Điều kiện để hình trụ lăn không trượt, vừa trượt vừa lăn, trượt không lăn trên mặt phẳng ngang? LT 1.3.8 Trình bày điều kiện trượt và tự hãm trong khớp tịnh tiến tam giác trượt theo phương ngang? LT 1.3.9 Trình bày cách tính N, F và Mms trong ổ đỡ? LT 1.3.10 Trình bày khái niệm và nêu ý nghĩa của vòng ma sát trong ổ đỡ? LT 1.3.11 Trình bày cách tính mô men ma sát trong ổ chặn với quy luật phân bố áp suất theo luật Hypecbôn? LT 1.3.12 Trình bày công thức Ơ le về ma sát trong bộ truyền đai? LT 1.3.13 Trình bày cách tính mô men ma sát trong bộ truyền đai, nêu ảnh hưởng của hệ số ma sát và góc ôm đến mô men ma sát? BT 1. Bài tập: BT 1.3.1 H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu nh h×nh vÏ (kh©u 1 lµ kh©u dÉn)? B 2 C 1 3 4 D E A 5 F BT 1.3.2 H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu nh h×nh vÏ (kh©u 1 lµ kh©u dÉn)? 3
 4. 2 C E B 4 3 1 F 5 A D BT 1.3.3 H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu nh h×nh vÏ cho c¶ hai trêng hîp: - Khi chän kh©u 1 lµm kh©u dÉn. - Khi chän kh©u 4 lµm kh©u dÉn. Em h·y cho nhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn? C 3 2 D B 1 4 F A E BT 1.3.4 H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu nh h×nh vÏ cho c¶ hai trêng hîp: 1 A 2 B C 3 F 5 G E 4 D - Khi chän kh©u 1 lµm kh©u dÉn. - Khi chän kh©u 5 lµm kh©u dÉn. Em h·y cho nhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn? BT 1.3.5 H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu nh h×nh vÏ cho c¶ hai trêng hîp: - Khi chän kh©u 1 lµm kh©u dÉn. - Khi chän kh©u 5 lµm kh©u dÉn. Em h·y cho nhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn? D E 4 3 5 G A F C 1 2 B 4
 5. BT 1.4.6 Cho c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ nh vÏ: 2 D B BiÕt: ω1 = 100 rad/s; ϕ = 600; lAB = 0,2m - H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu? ω1 3 C - VÏ häa ®å vËn tèc cña c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ ®· cho? 1 TÝnh vËn tèc gãc ω2, ω3? vµ vËn tèc cña ®iÓm ϕ A D3? A BT 1.4.7 Cho c¬ cÊu ë vÞ trÝ nh h×nh vÏ: 1 BiÕt: ω1 = 100 rad/s; lAB = 0,2m; CB : BD = 2 - H·y x¸c ®Þnh t©m vËn tèc tøc thêi trong chuyÓn ®éng t- 30 0 ω1 ¬ng ®èi gi÷a kh©u 1 vµ kh©u 3 (P13)? Tõ ®ã h·y x¸c ®Þnh D vËn tèc gãc ω3? 2 - VÏ häa ®å vËn tèc cña c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ ®· cho? TÝnh B vËn tèc cña ®iÓm D3? 30 0 3 C 2 BT 1.4.8 Cho c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ nh h×nh vÏ: B C BiÕt: ϕ = 600, ω1 = 100 rad/s = const, lAB = 0,2m. ω1 - TÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu? 1 - H·y vÏ häa ®å vËn vµ tÝnh vËn tèc gãc cña c¸c kh©u cßn ϕ l¹i vµ vËn tèc cña kh©u 3? A 3 D BT 1.4.9 Cho c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ nh h×nh 3: BiÕt: VC = 20m/s; lBC = 0,3 m B 2 - H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu ®· cho? 1 3 0 - VÏ häa ®å vËn tèc cña c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ ®· 30 45 0 A cho? TÝnh vËn tèc gãc cña kh©u 1, kh©u C VC 3 2? BT 1.4.10 Cho c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ nh h×nh vÏ: B BiÕt: ω1 = 100 rad/s; lAB = lBC = 0,2m 2 ω1 - H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu ®· cho? 1 3 0 C - VÏ häa ®å vËn tèc cña c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ ®· A 30 cho? TÝnh vËn tèc gãc cña kh©u 2, kh©u 3? BT 1.4.11 Cho c¬ cÊu t¹i vÞ trÝ nh h×nh vÏ: ω1 1 BiÕt: ϕ = 300, ω1 = 100 rad/s; lAB = 0,1m 2 A - H·y tÝnh bËc tù do vµ xÕp lo¹i c¬ cÊu ®· cho? B - VÏ ho¹ ®å vËn tèc? TÝnh vËn tèc gãc cña kh©u 2, 3 vµ vËn tèc cña ®iÓm E3? ϕ E 3 5 C
 6. BT 1.4.12 Cho cơ cấu ở vị trí như hình vẽ. B 2 Biết: lAB= 0,2m; lBC =0,1m; P3=500 N E là trung điểm của CD. C → → → 1 - Hãy xác định các áp lực R12 ; R23 ; R03 . 3 - Tính mômen cân bằng trên khâu dẫn. 60 D P3 A ° 6
 7. 2 B BT 1.4.13 Cho cơ cấu ở vị trí như hình vẽ. Biết: lAB= lBD =0,1m; P3= 400 N 1 3 → → → -Hãy xác định các áp lực R12 ; R23 ; R03 . P3 60° A 30° C -Tính mômen cân bằng trên khâu dẫn. D 2 B M C BT 1.4.14 Cho cơ cấu ở vị trí như hình vẽ. P2 Biết: lAB= lBC = lCD/2 = 0,1m; M, N lần lượt là trung điểm 1 của BC và CD; P2= 400 N; P3= 500 N; → → → -Hãy xác định các áp lực R12 ; R23 ; R03 . A N P3 -Tính mômen cân bằng trên khâu dẫn 3 B D BT 1.4.15 Cho cơ cấu ở vị trí như hình vẽ. 2 P3 Biết: lAB = 0,1m; lCD = 0,05m; P3= 500 N; D → → → 1 -Hãy xác định các áp lực R12 ; R23 ; R03 . 30° 3 60 -Tính mômen cân bằng trên khâu dẫn ° A C 2 BT 1.4.16 Cho cơ cấu ở vị trí như hình vẽ. 1 A B P2 Biết: lAB = 0,1m; lBD = 0,05m; E là trung điểm của BC; P2= 500 N; M3 = 60 (N.m). M3 → → → D -Hãy xác định các áp lực R12 ; R23 ; R03 . -Tính mômen cân bằng trên khâu dẫn 30° E 3 C BT 1.3.17 Trên Pistong(con trượt) của cơ cấu tay quay con trượt (như hình vẽ) trong máy ép chịu tác dụng một lực P 3=1000N. Hệ số ma sát tại khớp tịnh tiến là f = 0,1, LAB = 100mm, LBC = 200mm. Xác định áp lực truyền tới khớp B trong các trường hợp sau đây: a) Bỏ qua ma sát trong khớp tịnh tiến. B b) Kể tới ma sát trong khớp tịnh tiến và con trượt trong chuyển C động sang trái. P3 c) Kể tới ma sát trong khớp tịnh A tiến và con trượt trong chuyển động sang phải. 7
 8. BT 1.3.18 Vật A đặt trên mặt phẳng nghiêng (như hình vẽ) có trọng lượng Q1=1000(N). A được nối với vật B bằng sợi dây mềm không giãn vắt qua ròng rọc tại O. Hãy xác định trọng lượng vật B trong các trường hợp sau đây: a) A lên đều. b) A xuống đều và từ đó rút ra kết luận muốn A đứng yên trên mặt A phẳng nghiêng thì trọng lượng Q2 của B phải bằng bao nhiêu. B Biết góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng là α= 300; f= 1/ 3 (bỏ qua Q 1 Q α 2 ma sát tại khớp của ròng rọc và ma sát giữa dây với ròng rọc; coi trọng lượng của dây không đáng kể). BT 1.3.19 Vật A đặt trên mặt phẳng nghiêng (như hình vẽ) có trọng lượng Q1=500(N). A được nối với vật B bằng sợi dây mềm không giãn vắt qua ròng rọc tại O, hệ số ma sát f của hai mặt phẳng nghiêng với với các vật A, B đều bằng 1/ 3 . Hãy xác định Q2 của vật B trong các trường hợp sau đây: a) A lên đều. b) A xuống đều và từ đó rút ra kết luận muốn A đứng yên trên mặt phẳng nghiêng thì trọng lượng Q2 của B phải bằng bao nhiêu ? A B β Q1 Q2 α Biết góc nghiêng của các mặt phẳng nghiêng là α= 300; β= 600 (bỏ qua ma sát tại khớp của ròng rọc và ma sát giữa dây với ròng rọc; coi tr ọng l ượng c ủa dây không đáng kể). BT 1.3.20 Trôc n»m ngang cã ®êng kÝnh ngâng trôc d = 60 mm; quay víi vËn tèc gãc n = 100 v/ph; chÞu t¶i híng kÝnh P = 1000N. H·y x¸c ®Þnh c«ng suÊt tæn thÊt ma s¸t t¹i c¸c æ ®ì hë? biÕt hÖ sè ma s¸t truît f = 1/ 8 . P a 2a 8
 9. BT 1.3.21 X¸c ®Þnh gãc nghiªng α cña mÆt ph¼ng nghiªng trong hai trêng hîp sau ®Ó: D - H×nh trô l¨n kh«ng trît - H×nh trô võa l¨n võa trît? BiÕt: G = 1000 N; ®êng kÝnh h×nh trô D = 200 mm. HÖ sè ma s¸t trît f = 0,2; hÖ G sè ma s¸t l¨n k = 0,05 mm α BT 1.3.22 Để đẩy một vật nặng có trọng lượng Q = 2 tấn, người ta đẩy nó trên hai con lăn (như hình vẽ). Hãy tìm giá trị của P ? Biết : Đường kính con lăn P d= 60mm, trọng lượng con lăn G = 200(N). Hệ số ma sát lăn giữa con Q lăn với mặt đường và giữa con lăn với vật nặng lần lượt là k1=k2=0,05mm. G G BT 1.3.23 H·y x¸c ®Þnh lùc P cÇn thiÕt ®Ó kÐo toa xe chuyÓn ®éng ®Òu? BiÕt: T¶i träng Q = 2 tÊn; hÖ sè ma s¸t l¨n gi÷a b¸nh xe vµ ®êng ray lµ k = 1 mm; bèn b¸nh xe cã ®êng kÝnh D = 0,8 m l¾p b»ng 4 æ ®ì hë víi hai trôc b¸nh xe víi ®êng kÝnh ngâng trôc d = 60 mm; hÖ sè ma s¸t trît f = 1/ 3 ; Bá qua träng lîng c¸c b¸nh xe. D P d Q BT 1.3.24 Tính lực căng ban đầu S0 và lực căng S1 và S2 trên bộ truyền đai. Biết công β suất truyền động N= 20(KW) vận tốc dây đai V= 4(m/s); e f =2; hiệu suất của bộ truyền là n = 0,95. Bá qua träng lîng cña d©y ®ai khi tÝnh to¸n. V O1 O2 9
 10. 10
 11. BT 1.3.25 Xác định đối trọng q cần thiết đặt vào tay phanh để giữ cho tải trọng Q= 1000(N) đứng yên ? Biết : D= 300mm; D d =100mm; β d β= 900;ef =2; a=150mm; L=800mm; O2 β O2 a L Q q BT 1.3.26 H·y x¸c ®Þnh c«ng suÊt tæn thÊt trong c¸c æ khi cÇn cÈu quay quanh trôc th¼ng ®øng víi vËn tèc gãc ω = 10 1/s? BiÕt: Q = 5000 N; G = 2000 N; h = 10 m; L = 6 m; x = 2 m; ®êng kÝnh trôc quay d = 0,1 m; f = 0,2 x G h L Q BT 1.3.27 Cho vËt A ®Æt trªn mÆt ph¼ng nghiªng cã gãc nghiªng α. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña lùc P ®Ó vËt A kh«ng bÞ tôt xuèng. Cho: α = 30°; Q = 20 KG; hÖ sè ma s¸t truît gi÷a A vµ mÆt ph¼ng nghiªng f = 1/ 3 . P α A α Q 11
 12. BT 1.3.28 VËt A chuyÓn ®éng ®Òu díi t¸c dông cña P. H·y x¸c ®Þnh gãc nghiªng α ®Ó lùc P lµ nhá nhÊt? TÝnh P trong trêng hîp nµy biÕt Q = 1000 N vµ hÖ sè ma s¸t trît gi÷a A vµ mÆt ph¼ng lµ f = tg30° P A α Q BT 1.3.29 H·y x¸c ®Þnh lùc P cÇn thiÕt ®Ó kÐo vËt A ®i lªn ®Òu víi vËn tèc v = 5 m/s? Cho: Träng lîng vËt n©ng Q = 200 KN; β ef = 1,8; Träng lîng riªng d©y ®ai γ = 10 kg/m. P O A Q BT 1.3.30 H·y x¸c ®Þnh lùc P cÇn thiÕt ®Ó vËt A chuyÓn ®éng ®Òu trªn hai con l¨n ®êng kÝnh d = 150 mm? BiÕt: Q = 1,2 tÊn. HÖ sè ma s¸t l¨n gi÷a con l¨n vµ A lµ k1 = 0, 08 mm. HÖ sè ma s¸t l¨n gi÷a con l¨n vµ ®êng n»m ngang lµ k2 = 0, 1 mm. Bá qua träng lîng con l¨n. A P Q CHƯƠNG 2 LT 2. Câu hỏi lý thuyết: LT 2.3.1 Phát biểu, chứng minh định lý ăn khớp và rút ra nhận xét? LT 2.3.2 Trình bày định nghĩa, phương trình và tính chất đường thân khai của vòng tròn? Chứng minh biên dạng răng thân khai thoả mãn định lý ăn khớp? 12
 13. BT 2. Bài tập: 2' 3 4 BT 2.3.1 Cho hÖ b¸nh r¨ng víi c¸c b¸nh r¨ng tiªu 2 chuÈn vµ cã cïng m« ®un nh h×nh vÏ: BiÕt: n1 = 100 vg/ph, n3 = 50 vg/ph; Z1 = 100, Z2 = 20, Z3 = 110, Z4 = 30, Z’4 = 3' 40. TÝnh Z5? nC, n5 C 1 BT 2.3.2 Cho hÖ b¸nh r¨ng víi c¸c b¸nh r¨ng tiªu chuÈn vµ 3' 6 cã cïng m« ®un nh h×nh vÏ: 3 BiÕt: n1 = 100 vg/ph, nC = -50 vg/ph; 4 Z1 = 60, Z2 = 20, Z’2 = 40, Z’3 = 20, Z4 = 60. 2 TÝnh Z3? n4? 5 C 1 2' 4 BT 2.3.3 Cho hÖ b¸nh r¨ng víi c¸c b¸nh r¨ng tiªu chuÈn 5 vµ cã 2 3 cïng m« ®un nh h×nh vÏ: BiÕt: Z1 = 30, Z2 = 20, Z3 = 30, Z4 = 140, Z5 = 4' 60, Z6 = 40, n1 = 200 vg/ph. C H·y tÝnh sè r¨ng Z’3 vµ sè vßng quay nc, n6? 1 BT 2.3.4 Cho hÖ b¸nh r¨ng víi c¸c b¸nh r¨ng tiªu chuÈn 3' vµ cã 3 C cïng m« ®un h×nh bªn: BiÕt: Z1 = 50, Z2 = 30, Z’2 = 40, Z’4 = 20, Z5 = 60 2 5 n1 = 200 vg/ph, n3 = 100 vg/ph. 4 H·y tÝnh sè r¨ng Z3, Z4 vµ sè vßng quay nc, n5? 4' 1 4 4' BT 2.3.5 Cho hÖ b¸nh r¨ng víi c¸c b¸nh r¨ng tiªu 5 chuÈn vµ cã cïng m« ®un h×nh bªn: 3 BiÕt: Z1 = 20, Z2 = 40, Z3 = 40, Z’3 = 60, Z4 = 2 30, Z5 = 130; n1 = 200 vg/ph, nC = -50 vg/ph. 1 C H·y tÝnh sè r¨ng Z’4 vµ sè vßng quay n3, n5? CHƯƠNG 3 LT 3. Câu hỏi lý thuyết: 13
 14. LT 3.3.1 Tr×nh bµy m« h×nh cña vËt r¾n biÕn d¹ng? ý nghÜa cña m« h×nh vËt r¾n biÕn d¹ng? LT 3.3.2 Tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm vÒ m« men diÖn tÝch cÊp 1, cÊp 2 (m« men tÜnh vµ m« men qu¸ tÝnh)? LT 3.3.3 Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p mÆt c¾t ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc? C¸c lo¹i biÕn d¹ng c¬ b¶n? LT 3.3.4 Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ øng suÊt t¹i mét ®iÓm? Mèi liªn hÖ gi÷a øng suÊt vµ néi lùc? BT 3. Bài tập: (không có) CHƯƠNG 4 LT 4. Câu hỏi lý thuyết: LT 4.3.1 Tr×nh bµy ®Æc trng c¬ häc cña vËt liÖu khi kÐo, nÐn vËt liÖu dÎo? LT 4.3.2 Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n siªu tÜnh chÞu kÐo (nÐn)? LÊy vÝ dô minh ho¹? LT 4.3.3 Kh¸i niÖm vÒ truyÒn ®éng ®ai? Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh truyÒn ®éng ®ai? BT 4. Bài tập: K K-K BT 4.4.1 Cho thanh chịu lực như hình vẽ: A B C D E h 2P P 7P Biết: P = 500 KN; l = 0,2m b Đoạn AC có tiết diện là hình tròn đường kính l l l l DAC = 100 mm K Đoạn CE có tiết diện là hình chữ nhật kích thước b = 80 mm, h = 100 mm; E = 20.1010 N/ m2, [σ] = 60 KN/ cm2 - Hãy vẽ biểu đồ nội lực cho thanh? - Kiểm tra bền cho thanh? - Tính chuyển vị dọc tại A? A 2P B C D BT 4.4.2 Thanh tròn ABCD chịu lực như hình vẽ: d 3P Biết: P = 200 KN, l = 0,1 m E Đoạn AB có đường kính DAB = 80 mm Đoạn CD có đường kính ngoài D = 100 l l l l mm, đường kính trong d = 50 mm. E = 20.1010 N/ m2, [σ] = 60 KN/ cm2 - Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh? - Vẽ biểu đồ ứng suất? - Kiểm tra bền cho thanh? A B C D 2P q BT 4.4.3 Cho thanh tròn ABCD chịu lực như hình vẽ: Biết: P = 500 KN, q = P/l, l = 0,2m l l 2l DAC = 100 mm, DCD = 80 mm E = 20.1010 N/ m2, [σ] = 60 KN/ cm2 14
 15. - Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh? - Kiểm tra bền cho thanh? BT 4.4.4 Cho thanh tròn ABCD chịu lực như hình vẽ: Biết: P = 500 KN, q = 2P/l, l = 0,1m DAC = 60 mm, DCD = 100 mm B C D A E = 20.1010 N/ m2, [σ] = 60 KN/ cm2 q 3P - Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh? - Kiểm tra bền cho thanh? l l 2l BT 4.4.5 Cho thanh ABCD tuyệt đối cứng chịu liên kết và chịu lực hình bên: Cho P = 2000 KN, l = 0,2 m. Thanh 1 có cùng độ cứng 2EF, thanh 2 có độ 1 2 cứng EF, P E = 20.1010 N/m2, F = 50 cm2 3Pl - Xác định lực liên kết tại A và nội lực trong hai thanh A B C D 1, 2? l l l - Kiểm tra bền cho hai thanh? Biết [σ] = 60 KN/ cm - Tính chuyển vị tại điểm C? BT 4.4.6 Cho thanh ABCD tuyệt đối cứng chịu liên kết và chịu lực hình bên: Cho P = 2000 KN, l = 0,2 m. Thanh 1, 2 có chiều dài 1,5l và cùng độ cứng EF, 1 10 2 2 2 E = 20.10 N/m , F = 100 cm , [σ] = 60 KN/ cm 2l 2 - Xác định phản lực liên kết tại A và nội lực trong hai thanh 2P l 1, 2? A - Tính ứng suất trong hai thanh và kiểm tra bền cho hai B C D thanh? l 1 l l 2l P BT 4.4.7 Cho thanh ABCD tuyệt đối cứng chịu liên kết và A B C D chịu lực hình bên: a a a Cho P = 1000 KN, l = 0,2 m. l 2 Thanh 1 độ cứng 2EF, thanh 2 có độ cứng EF, E = 20.1010 N/m2, F = 80 cm2, [σ] = 60 KN/ cm2 - Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh 1 và 2? - Tính ứng suất trong hai thanh và kiểm tra bền cho hai thanh? BT 4.4.8 Cho thanh ABCD tuyệt đối cứng chịu liên kết và chịu lực hình bên: Cho q = 50 KN/cm, a = 0,1 m , l = 0,15 m. 1 Thanh 1, 2 có cùng độ cứng EF, E = 20.10 10 N/m2, F = q l 50 cm2, [σ] = 60 KN/ cm2 A - Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh 1 và 2? B C D - Tính ứng suất trong hai thanh và kiểm tra bền cho a a a l hai thanh? 2 15
 16. BT 4.4.9 Cho thanh tròn ABCD chịu liên kết và chịu lực như hình vẽ: Biết : P = 1000KN, l = 0,2m, DAC = 100 mm; DCD = 50 mm, E = 20.1010 N/m2, [σ] = 60 KN/ cm2 A B C D P - Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh? - Kiểm tra bền cho thanh? l l l CHƯƠNG 5 LT 5. Câu hỏi lý thuyết: LT 5.3.1 Tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm vÒ c¾t vµ dËp? §iÒu kiÖn bÒn vÒ c¾t vµ dËp? LT 5.3.2 Tr×nh bµy c¸ch tÝnh mèi ghÐp ®inh t¸n chång mét d·y ®inh? LT 5. Bài tập: (không có) CHƯƠNG 6 LT 6. Câu hỏi lý thuyết: LT 6.3.1 C¸ch x¸c ®Þnh øng suÊt nguy hiÓm trªn thanh chÞu xo¾n thuÇn tuý? Tr×nh bµy quy luËt ph©n bè øng suÊt trªn mÆt c¾t ngang cña thanh tiÕt diÖn vµnh kh¨n chÞu xo¾n thuÇn tuý? LT 6.3.2 Tr×nh bµy c¸ch gi¶i bµi to¸n kiÓm tra bÒn cho thanh siªu tÜnh chÞu xo¾n thuÇn tuý? LT 6.3.3 Tr×nh bµy c¸ch tÝnh lß xo xo¾n èc trô trßn chÞu lùc kÐo trªn ®êng t©m ë hai ®Çu lß xo? LT 6.3.4 C¸ch x¸c ®Þnh øng suÊt nguy hiÓm trªn thanh chÞu xo¾n thuÇn tuý? Tr×nh bµy quy luËt ph©n bè øng suÊt trªn mÆt c¾t ngang cña thanh chÞu xo¾n thuÇn tuý? LT 6. Bài tập: BT 6.4.1 Cho thanh tròn ABCDE chịu xoắn thuần tuý như hình vẽ: Biết: M = 500 KNcm; l = 0,2m. A B C D E Đoạn AC, CE có đường kính lần lượt là: 5M 3M 6M l l l 16l
 17. d1 = 100 mm, d2 = 80 mm; - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mz? - Vẽ quy luật phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang tại mặt cắt nguy hiểm nhất và kiểm tra bền cho thanh? Biết: [τ] = 60 KN/ cm2 - Tính chuyển vị góc ϕAE? Cho: G = 8.106 N/ cm2 BT 6.4.2 Cho thanh tròn ABCD chịu xoắn thuần tuý A B C D như hình vẽ: 3M 5M Biết: M = 1000 KNcm; l = 0,2m. Đoạn AC, CE có đường kính lần lượt là: d1 = 100 mm, d2 = 120 mm; l l 2l - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mz? - Kiểm tra bền cho thanh? Biết: [τ] = 60 KN/ cm2 - Tính chuyển vị góc ϕDA? Cho: G = 8.106 N/ cm2 BT 6.4.3 Cho thanh tròn ABC ngàm hai đầu và chịu lực như hình vẽ: Biết: M = 1000 KNcm, l = 0,1 m, đường kính của thanh d = 100 mm, [τ] = 60 KN/ cm2, A B C G = 8.106 N/ cm2. 3M - Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh AC? - Kiểm tra bền cho thanh AC? 3l l BT 6.4.4 Cho thanh tròn ABCD chịu xoắn như hình vẽ: Biết M = 5000KNcm, l = 0,2m Đoạn AC và CD lần lượt có đường kính d 1 = 200 2M mm, C D A B d2 = 100 mm, G = 8.106 N/ cm2. - Xác định mô men liên kết tại A và D? - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mz? l l l - Kiểm tra bền cho thanh? Biết: [τ] = 60 KN/ cm 2 CHƯƠNG 7 LT 7. Câu hỏi lý thuyết: LT 7.3.1 Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ uèn thuÇn tuý vµ uèn ngang ph¼ng? Thµnh lËp c«ng thøc tÝnh øng suÊt trªn mÆt c¾t ngang cña thanh chÞu uèn thuÇn tuý? LT 7.3.2 VÏ s¬ ®å ph©n bè øng suÊt trªn mÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt cña thanh chÞu uèn thuÇn tuý vµ ngang ph¼ng? LT 7.3.3 Tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm vÒ ®é cong, ®é vâng, gãc xoay vµ lËp ph¬ng tr×nh vi ph©n tæng qu¸t cña ®êng ®µn håi? LT 7.3.4 Tr×nh bµy c¸ch tÝnh mèi ghÐp chªm? LT 7. Bài tập: BT 7.4.1 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và cân bằng như hình vẽ: Biết: P = 200KN, l = 0,2m. - Hãy xác định phản lực liên kết tại B và C? A C - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? B 3P l 2l 17
 18. - Cho thanh có mặt cắt ngang là hình chữ nhật, kích thước b = 100mm, h = 200mm. Hãy kiểm tra bền cho thanh? Biết [σ] = 50KN/cm2 - Nếu tác dụng lực theo phương ngang thì thanh có đảm bảo điều kiện bền không? Tại sao? BT 7.4.2 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và cân bằng như hình vẽ: Cho P = 200KN, l = 0,1m. 2P - Hãy xác định phản lực liên kết tại A và C? A C - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? B - Thanh có mặt cắt ngang là hình tròn, đường 2l l kính d = 100mm. Hãy vẽ quy luật phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang nguy hiểm nhất và kiểm tra bền cho thanh ?Biết: [σ] = 60KN/cm2 BT 7.4.3 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và cân bằng như hình vẽ: Cho P = 500KN, l = 0,1m. 2Pl P Thanh có mặt cắt ngang là hình chữ nhật A b = 100 mm, h = 200 mm B C - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? 3l l - Kiểm tra bền cho thanh ? Biết: [σ] = 60KN/cm2 - Tính độ võng tại C? Cho E = 20.1010 N/m2 BT 7.4.4 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và cân bằng như hình vẽ: Cho M = 10.000 KNcm, l = 0,1m. Thanh có mặt cắt ngang là hình chữ M nhật b = 100 mm, h = 200 mm A B C - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? l 3l - Kiểm tra bền cho thanh ? Biết: [σ] = 60KN/cm2 - Tính góc xoay tại C? Cho E = 20.1010 N/m2 BT 7.4.5 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và P cân bằng như hình vẽ: 3Pl Cho P = 100 KN, l = 0,1 m. A B C Thanh có mặt cắt ngang là hình tròn đường kính d = 100 mm. 2l l - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? - Kiểm tra bền cho thanh ? Biết: [σ] = 60KN/cm2 - Nếu tác dụng lực theo phương ngang thì thanh có đảm bảo điều kiện bền không? Tại sao? BT 7.4.6 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và cân bằng như hình vẽ: Cho P = 500KN, l = 0,2m. 2P Thanh có mặt cắt ngang là hình chữ nhật: b = 100 mm, h = 200 mm A B C D - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? P 2l l l - Kiểm tra bền cho thanh ? Biết: [σ] = 60KN/cm2 - Nếu tác dụng lực theo phương ngang thì thanh có đảm bảo điều kiện bền không? Tại sao? BT 7.4.7 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và cân bằng như hình vẽ: 18
 19. Cho P = 200KN, l = 0,2m. P Thanh có mặt cắt ngang là hình chữ nhật: 3Pl b = 100 mm, h = 200 mm A B C - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? 2l l - Kiểm tra bền cho thanh ? Biết: [σ] = 60KN/cm2 BT 7.4.8 Cho thanh ABC chịu liên kết chịu lực và cân P bằng như hình vẽ: 4Pl Cho P = 100KN, l = 0,1m. A B C Cho thanh có mặt cắt ngang là hình tròn đường l 2l kính d = 100 mm. - Hãy vẽ biểu đồ nội lực Mx, Qy? - Kiểm tra bền cho thanh ? Biết: [σ] = 60KN/cm2 CHƯƠNG 8 LT 8. Câu hỏi lý thuyết: LT 8.3.1 Tr×nh bµy c¬ së ®Ó tÝnh thanh chÞu lùc phøc t¹p? LÊy vÝ dô minh ho¹ vÒ kiÓm tra bÒn cña thanh chÞu uèn + kÐo (nÐn) ®ång thêi? LT 8.3.2 Tr×nh bµy c¬ së ®Ó tÝnh thanh chÞu lùc phøc t¹p? LÊy vÝ dô minh ho¹ vÒ kiÓm tra bÒn cña thanh trßn chÞu uèn + xo¾n ®ång thêi? LT 8.3.3 Tr×nh bµy c¸ch tÝnh bu l«ng chÞu lùc lÖch t©m? LT 8.3.4 Tr×nh bµy c¸ch tÝnh søc bÒn b¸nh r¨ng th¼ng theo P B C søc bÒn uèn? y A O D LT 8. Bài tập: x BT 8.3.1 Cột thẳng đứng có tiết diện hình chữ nhật kích thước: AB = 100 mm, BC = 200 mm chịu lực P = 1000 KN ở vị trí như hình vẽ. Cột có chiều cao là l = 0,5 m. - Vẽ biểu đồ nội lực? - Kiểm tra bền cho cột? Cho [σ] = 60KN/cm2 BT 8.3.2 Thanh có mặt cắt ngang là hình chữ nhật kích thước AB = 100 mm, BC = 200 mm, ngàm một đầu và chịu tác dụng của lực P = 200 KN nghiêng so với A B phương ox một góc 600. P 60 0 x - Hãy vẽ biểu đồ nội lực? O - Kiểm tra bền cho thanh? Cho [σ] = 60KN/cm2, thanh có chiều dài l = 0,5 m. D C y 19
 20. CHƯƠNG 9 LT 9. Câu hỏi lý thuyết: LT 9.3.1 Tr×nh bµy c¸c c«ng thøc c¬ b¶n vÒ d©y mÒm treo trªn hai gèi cïng ®é cao? LT 10. Bài tập: (không có) TN, ngày 22 tháng 8 năm 2011 TN, ngày 22 tháng 8 năm 2011 Xác nhận của Khoa Thông qua bộ môn TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Vũ Ngọc Pi ThS. Nguyễn Thị Quốc Dung 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2