intTypePromotion=3

Quản trị tiền mặt

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
273
lượt xem
50
download

Quản trị tiền mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý tiền mặt là một quá trình bao gồm việc thu hồi nợ, kiểm soát chi tiêu, bù đắp thâm hụt ngân sách, dự báo nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp, đầu tư những khoản tiền nhàn rỗi và trả tiền cho các ngân hàng. Cung cấp những hoạt động thuộc quá trình quản lý tiền mặt kể trên. Quản lý tiền mặt quốc tế thường liên quan đến thuế và kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị tiền mặt

 1. Chöông:7 Quaûn trò tieàn vaø Quaûn trò tieàn vaø Ñaàu ttö taøii chính Ñaàu ö taø chính ngaén haïn ngaén haïn 7-1 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 2. Quaûn trò tieàn maët vaø Ñaàu tö ngaén haïn Nhöõng ñoäng cô naém giöõ tieàn maët Gia taêng thu nhaäp tieàn maët Chaäm chi traû tieàn maët Ñaàu tö tieàn maët Kieåm soaùt thu-chi tieàn maët 7-2 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 3. Nhöõng ñoäng löïc naém giöõ tieàn maët Hoaït ñoäng SXKD: Mua saém nguyeân vaät lieäu, haøng hoaù vaø thanh toaùn caùc CP caàn thieát cho hoaït ñoäng bình thöôøng. Ñaàu cô: Lôïi duïng caùc cô hoäi taïm thôøi nhö : giaù NVL giaûm, chieát khaáu. Döï ïphoøng: Duy trì moät vuøng ñeäm an toaøn ñeå ñaùp öùng nhu caàu tieàn maët baát thöôøng. 7-3 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 4. Heä thoáng quaûn trò tieàn maët Thu Chi tieâu Ñaàu tö chöùng khoaùn khaû maïi Kieåm soaùt thoâng qua baùo caùo thoâng tin Luoàng ngaân quõy Luoàng thoâng tin 7-4 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 5. Gia taêng thu tieàn maët Thu tieàn maët Ñaåy nhanh vieäc chuaån bò vaø gôûi hoaù ñôn Taêng nhanh toác ñoä thanh toaùn cuûa khaùch haøng cho coâng ty Giaûm thôøi gian luaân chuyeån tieàn töø khaùch haøng ñeán luùc coâng ty nhaän ñöôïc 7-5 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 6. Thôøi gian thu tieàn Thôøi gian Thôøi gian Thôøi gian Chuyeån Seùc L/C noäi boä T/toaùn qua NH Thôøi gian kyù thaùc Thôøi gian thu tieàn: Laø khoaûng thôøi gian töø khi khaùch haøng traû tieàn (tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn) cho ñeán khi coâng ty nhaän ñöôïc tieàn maët hoaëc ghi coù treân TK 7-6 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 7. Thôøi gian chuyeån Seùc Khaùch haøng Coâng ty Gôûi Seùc Nhaän ñöôïc Seùc Thôøi gian chuyeån Seùc: Laø thôøi gian khaùch haøng gôûi Seùc qua böu ñieän cho ñeán khi coâng ty nhaän ñöôïc. 7-7 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 8. Thôøi gian luaân chuyeån noäi boâ Coâng ty Gôûi Seùc ñeán nhaän Seùc Ngaân haøng Thôøi gian luaân chuyeån noäi boä: Laø khoaûng thôøi gian töø khi coâng ty nhaän Seùc cuûa khaùch haøng cho ñeán khi Seùc gôûi ñeán ngaân haøng ñeå 7-8 thanh toaùn. TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 9. Thôøi gian thanh toaùn qua NH Seùc gôûi ñeán NH chaáp nhaän Ngaân haøng thanh toaùn Thôøi gian thanh toaùn qua NH: Laø thôøi gian töø NH khi Cty gôûi seùc ñeán NH cho ñeán khi NH ghi coù treân taøi khoaûn T/g thanh toaùn cuûa coâng ty 7-9 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 10. Thôøi gian kyù thaùc TG luaân chuyeån noäi boâ TG thanh toaùn qua NH Thôøi gian kyù thaùc: Thôøi gian töø khi Cty nhaän ñöôïc Seùc cho ñeán khi ghi coù treân TK Tieàn gôûi thanh toaùn cuûa Cty 7-10 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 11. Gôûi hoaù ñôn sôùm Ñaåy nhanh vieäc chuaån bò vaø gôûi hoaù ñôn Vi tính hoaù hoaù ñôn Hoaù ñôn gôûi keøm theo haøng Gôûi hoaù ñôn qua fax Yeâu caàu thanh toaùn tröôùc Cho pheùp ghi nôï tröôùc 7-11 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 12. Traû tieàn tröôùc Ghi nôï tröôùc Moät khaùch haøng kyù thoaû thuaän cho pheùp coâng ty baùn haøng ñöôïc quyeàn ghi nôï vaøo taøi khoaûn cuûa khaùch haøng qua ngaân haøng cuûa coâng ty baùn haøng 7-12 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 13. Heä thoáng hoäp thö ñoùng Hoäp thö ñoùng Môû moät hoäp thö taïi böu ñieän cho pheùp ngaân haøng cuûa coâng ty ñöôïc nhaän caùc chi traû gôûi ñeán hoäp thö ñoù 7-13 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 14. Tieán trình hoäp thö ñoùng Caùc khaùch haøng ñöôïc höôùng daãn gôûi caùc chi traû veà ñòa phöông coù hoäp thö ñoùng ñöôïc môû. Ngaân haøng nhaän caùc chi traû naøy nhieàu laàn trong ngaøy töø hoäp thö ñoùng. NH seõ ghi coù vaøo TK vaø laäp baûng keâ caùc khoaûn chi traû ñaõ nhaän trong ngaøy gôûi veà coâng ty. Coâng ty seõ nhaän baûng keâ cuøng vôùi baát kyø taøi lieäu ñöôïc gôûi keøm theo cuûa khaùch haøng. 7-14 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 15. Heä thoáng hoäp thö ñoùng Lôïi Nhaän ñöôïc tieàn baùn haøng sôùm hôn, giaûm ñöôïc thôøi gian luaân chuyeån noäi boä Baát lôïi Chi phí taïo laäp vaø duy trì hoäp thö ñoùng. Khoâng coù lôïi khi soá tieàn chuyeån qua hoäp thö ñoùng nhoû. 7-15 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 16. Ngaân haøng taäp trung Taäp trung tieàn maët Chuyeån tieàn töø hoäp thö ñoùng hoaëc töø nhöõng ngaân haøng ñòa phöông ñeán moät nôi taäp trung tieàn maët cuûa coâng ty Soá dö buø tröø Khoâng coù laõi cho nhöõng soá dö buø tröø maø coâng ty duy trì. Ñoù laø möùc toái thieåu ñeå NH cung caáp caùc dòch vuï, vaø caùc khoaûn nôï. 7-16 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 17. Ngaân haøng taäp trung Chuyeån soá dö ñeán moät ñòa ñieåm trung taâm: Nhaèm : Caûi tieán vieäc kieåm soaùt luoàng tieàn ra vaø vaøo cuûa coâng ty. Giaûm caùc soá dö tieàn maët nhaøn roãi ñeán möùc toái thieåu. Cho pheùp ñaàu tö coù hieäu quaû hôn. 7-17 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 18. Caùc dòch vuï taäp trung cho caùc chuyeån khoaûn (1) Seùc chuyeån khoaûn kyù gôûi (DTC) Khaùi nieäm : Moät Seùc khoâng chuyeån ra tieàn ñöôïc traû cho moät taøi khoaûn duy nhaát taïi moät NH taäp trung. Ngaân khoaûn khoâng theå coù saün ngay töùc khaéc khi nhaän ñöôïc moät DTC. (DTC) Depository Transfer Check 7-18 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 19. Caùc dòch vuï taäp trung cho caùc chuyeån khoaûn (2) Chuyeån khoaûn ñieän töû thoâng qua boä phaän thanh toaùn buø tröø töï ñoäng (ACH) Khaùi nieäm: Laø moät phieân baûn ñieän töû cuûa DTC. (1) Seùc ñieän töû laø moät phieân baûn cuûa DTC. (2) Chi phí thì khoâng coù yù nghóa vaø ñeå thay theá DTC. Automated Clearinghouse (ACH) Electronic Transfer 7-19 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 20. Caùc dòch vuï taäp trung cho caùc chuyeån khoaûn (3) Chuyeån khoaûn baèng ñieän baùo Khaùi nieäm : laø hình thöùc söû duïng 2 heä thoáng thoâng tin ñeå thanh toaùn Ngaân quõy coù theå coù ngay khi nhaän ñöôïc thanh toaùn baèng ñieän baùo. Chi phí khaù cao. Wire transfer 7-20 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản