intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Cư Pang

Chia sẻ: Hòa Phát | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
43
lượt xem
3
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Cư Pang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm khảo sát khả năng nhận thức tư duy của trẻ đối với bộ môn khám phá khoa học lấy trẻ làm trung tâm trên cơ sở đề ra một số giải pháp, biện pháp thích hợp nhằm giúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn trẻ môn “Khám phá khoa học lấy trẻ làm trung tâm” có hiệu quả như: Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, kích thích tính tìm tòi, ham hiểu biết, thích khám phá và phát triển về trí tuệ và ngôn ngữ cho trẻ. Thông qua đó nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo ở trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Cư Pang

 1. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, ngành giáo dục luôn quan tâm đến công tác  giáo dục nói chung, giáo dục Mầm non nói riêng đã được các cấp các ngành quan   tâm đặc biệt chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đây là một trong những vấn đề  quan tâm hàng đầu. Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cần  rất nhiều yếu tố  khác nhau, nhưng một trong những yếu tố  quan trọng là đổi   mới tô ch ̉ ưc hoat đông giao duc xây d ́ ̣ ̣ ́ ̣ ựng môi trường “Lây tre lam trung tâm". ́ ̉ ̀ Để  nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, cần thay đổi hoạt động của   trẻ. Nhưng yếu tố  quan trọng nhất vẫn là đổi mới nâng cao hình thức tổ  chức   các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm. Trong môi trường lấy trẻ làm trung tâm đội ngũ giáo viên không chỉ truyền  đạt kiến thức cho trẻ  một cách thụ  động mà các giáo viên phải tạo mọi điều  kiện, để trẻ lĩnh hội chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến   thức và kinh nghiệm. Để đạt được điều này giáo viên cần nắm được môi trường   hoạt động của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội dung, phương  pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. Trong quá trình giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm cần tạo sự hứng thú cho trẻ  về nhu cầu, kỹ  năng, thế  mạnh của  mỗi trẻ. Để giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được thực hiện một cách tốt nhất và  có hiệu quả  thì việc xây dựng môi trường giáo dục trong các trường mầm non  rất cần thiết, việc lập kế hoạch xây dựng giáo dục, tổ  chức các hoạt động vui   chơi, hợp tác với cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ  là việc làm  cần thiết. Trong nhà trường cần tạo cảnh quan môi trường lành mạnh, an toàn đối   với trẻ, hợp với độ  tuổi, đồ  dùng phải hấp dẫn, mới lạ  có tính thu hút trẻ, trẻ  1 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 2. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang được tự lựa chọn hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm một cách tích cực, qua đó  kiến thức và kỹ  năng ở  trẻ dần được hình thành. Đặc biệt, từ  khi Bộ  Giáo dục  và Đào tạo triển khai Chương trình Giáo dục mầm non mới, thì vấn đề xây dựng   môi trường giáo dục cho trẻ mầm non được đặt ra ngày càng cấp thiết hơn. Bởi   môi trường giáo dục được ví như người giáo viên thứ hai tổ chức và hướng dẫn  trẻ chơi, trẻ hoạt động để nhận thức và phát triển. Trên thực tiễn hiện nay tiết học Kham pha khoa hoc l ́ ́ ̣ ấy tr ẻ làm trung tâm  cho trẻ  mầm non là quan trọng, bên cạnh đó việc thực hiện đổi mới phương   pháp dạy học giúp trẻ  phát huy tính sáng tạo, tò mò ham học hỏi. Đòi hỏi giáo   viên phải linh động, sáng tạo, khuyến khích trẻ  khám phá thế  giới xung quanh  trẻ đã đặt ra những yêu cầu mới, đối với giáo viên mầm non trong quá trình lựa   chọn và tổ chức các hoạt động khám phá khoa học cho trẻ. Để dạy trẻ mầm non   đạt hiệu quả  cao trong môn khám phá khoa học lấy trẻ  làm trung tâm thì giáo  viên phải tăng cường sử  dụng các phương pháp xây dựng môi trường trong và   ngoài lớp học là rất cần thiết, chính vì vậy mà tôi đã chọn đề  tài nay  ̣ ̀ “ Môt số   ̣ ́ ỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn kham pha khoa hoc trong biên phap ch ́ ́ ̣   môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ̣ Muc tiêu ̉ ̉ ̣ Khao sat kha năng nhân th ́ ưc t ́ ư duy cua tre đôi v ̉ ̉ ́ ơi bô môn kham pha khoa ́ ̣ ́ ́   ̣ ấy trẻ  làm trung tâm trên cơ  sở  đê ra môt sô giai phap, biên phap thich h hoc l ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ợp  nhằm giúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn trẻ môn “Khám phá khoa học lấy   trẻ  làm trung tâm” có hiệu quả  như: Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp  học, kích thích tính tìm tòi, ham hiêu biêt, thich kham pha va phát tri ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ển về trí tuệ  và ngôn ngữ cho trẻ. Thông qua đo nh ́ ằm phát huy tính tích cực, sang tao  ́ ̣ ở trẻ. 2 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 3. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang ̣ ̣ Nhiêm vu: ̉ ưc cac hoat đông đê tre kham pha, tra l + Tô ch ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ơi cac câu hoi va giai quyêt ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ́  ́ ́ ̀ ̣ cac vân đê đăt ra nh ư: Hoat đông tham quan môi tr ̣ ̣ ường, quan sat, thao luân, tro ́ ̉ ̣ ̀  ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ực tiêp thông qua chuyên, phong vân, tim hiêu qua sach, tranh anh, kham pha tr ́ ̀ ́ ́ ́   thực hanh, lao đông ... ̀ ̣ ̣ ơ hôi cung câp, cung cô kinh nghiêm, lam tăng s + Tao c ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ự  to mo, h ̀ ̀ ưng thu. ́ ́  Qua thực hiên đê tai nay nhăm giúp giáo viên trong ti ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ết dạy tao nhi ̣ ều cơ hội học   tập và lĩnh hội được nhiều kiến thức mới nhằm phát huy tính sáng tạo, tính tò  mò ở trẻ thông qua chương trinh d ̀ ạy lấy trẻ làm trung tâm. + Giúp giáo viên tim ra cac giai phap, biên phap đ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ể tạo được hứng thú cho  trẻ trong giờ hoạt động kham pha khoa hoc l ́ ́ ̣ ấy trẻ làm trung tâm.   ̉ ̉ ̣ ́ ự ham   + Cùng giáo viên giúp tre trai nghiêm, kham pha, tim toi, kich thich s ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ hoc hoi cua tre, qua viêc cho tre trai nghiêm tre thich tim hiêu kham pha môi ́ ́   trương xung quanh. ̀ + Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực đối với giáo viên trong quá  ̉ ư duy cho tre.̉ trình hình thành nhân cách phat triên t ́ 3. Đối tượng nghiên cứu. Một số  biện pháp chỉ  đạo giúp giáo viên nâng cao chất lượng môn khám  phá khoa học theo hướng xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. 4. Giới hạn nghiên cứu. Khuôn khổ nghiên cứu: Chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám  phá khoa học lấy trẻ làm trung tâm ở vùng đồng bào DTTS trường MN Cư Pang. Đối tượng khảo sát học sinh trường mầm non Cư Pang. 3 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 4. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. 5. Phương pháp nghiên cứu. Để thực hiện đề tài ngiên cứu này thành công, tôi đã thực hiện các phương  pháp sau: ­ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu, tổng hợp các  tài liệu, nghiên cứu các chuyên đề của Sở, phòng giáo dục, tìm tòi tài liệu trong  ̉ ̣ sách báo, tranh anh, chuyên tranh có  liên quan đến đề  tài nâng cao chất lượng   giáo dục môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục lấy trẻ  làm trung   tâm.  ­ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp phân tích: Dựa trên những chứng cứ đã nghiên cứu, kết hợp  với luận chứng của đề tài, phân tích các yếu tố và đưa ra những lý giải của vấn   đề. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Dựa trên các chuyên đề, các vấn đề  trọng tâm. Từ  đó có cơ  sở  để  đề  xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao chất   lượng giáo dục mầm non lấy trẻ  làm trung tâm trường Mầm non Cư  Pang.   Ngoài ra tôi còn sử  dụng thêm một số  phương pháp khác để  bổ  sung cho quá  trình nghiên cứu của đề tài. Tiếp xúc trao đổi vận động các tổ  chức, ban ngành   đoàn thể  và tuyên truyền tới các bậc cha mẹ  học sinh về  việc xây dựng môi   trường trong và ngoài lớp học là việc cần thiết. ­ Phương pháp thống kê toán học: Điều tra và thu thập số liệu đưa ra kết   luận vấn đề nghiên cứu. II. Phần nội dung 1. Cơ sở lí luận  4 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 5. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Mô đun 4 nội dung: đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết  quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức đó là: Kiểu tư duy chủ yếu của trẻ  ấu nhi là trực quan ­ hành động sự  phát triển tư  duy của trẻ gắn liền với hoạt  động đồ  vật trong đó đặc biệt quan trọng là việc thực hiện hành động công cụ.   Đến cuối tuổi  ấu nhi bắt đầu xuất hiện một số  hành động tư  duy thực hiện   trong óc không cần phép thử bên ngoài. Đó là kiểu tư duy trực quan ­ hình tượng,  chỉ sử  dụng trong khi giải bài toán đơn giản nhất, còn chủ  yếu vẫn sử  dụng tư  duy trực quan hành động. Lúc đầu trí nhớ  có chủ  định của trẻ  chưa hoàn thiện, trẻ  nắm được yêu  cầu nhiệm vụ  cần ghi nhớ, những trẻ  chưa nắm  được biện pháp ghi nhớ  và  chưa biết làm gì để ghi nhớ tốt. Ở  trẻ  mẫu giáo, trí nhớ  trực quan hình tượng là chủ  yếu. Những tài liệu  trực quan ( Sự vật và hình ảnh của nó ) được trẻ ghi nhớ tốt hơn nhiều so với tài  liệu ngôn ngữ. Quá trình tư duy của trẻ đã bắt đầu đưa vào sử dụng những hình ảnh của  sự  vật và hiện tượng đã có trong đầu, cũng có nghĩa là chuyển từ  kiểu tư  duy  trực quan­ hành động sang kiểu tư duy trực quan ­ hình tượng. Theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong môi trường mầm non:  Là một  quan điểm giáo dục tiến bộ  về vị  trí của trẻ  em và vai trò của giáo viên. Quan  điểm này định hướng cho giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu   quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục   cho trẻ trong trường mầm non. Căn cứ  theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non của Bộ  GD Mầm   non đặc điểm của từng độ tuổi như sau:  * Trẻ độ tuổi lớp mầm (3­4 tuổi) 5 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 6. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang ­  Ở  lứa tuổi mầm non bước đầu của trẻ  là tư  duy trực quan hình tượng,  các biểu tượng còn gắn liền với hành động. Trẻ  chưa biết phân tích tổng hợp  nên nhìn sự việc ở  từng chi tiết * Trẻ độ tuổi lớp chồi (4­5 tuổi) ­ Trẻ  có nhu cầu khám phá mối quan hệ  giữa các sự  vật hiện tượng. Tư  duy trực quan hình tượng của trẻ  phát triển mạnh. Trẻ  bước đầu có khả  năng   suy luận. * Trẻ độ tuổi lớp lá (5­6 tuổi) ­ Khả năng tư duy trực quan hình tượng của trẻ phát triển mạnh mẽ. Trẻ  ghi nhớ có chủ định và có khả năng tập trung tốt, bền vững.  ­ Ở tuổi này xuất hiện tư duy trực quan sơ đồ  cụ thể như: Trẻ đi sâu tìm   hiểu mối quan hệ sự vật hiện tượng và có nhu cầu tìm hiểu bản chất chung. Trẻ  bắt đầu lĩnh hội được tri thức  ở  trình độ  khái quát cao và một số  khái niệm sơ  đẳng. Trẻ đang bước đầu của quá trình tư duy trừu tượng.           ­ Muốn hình thành nhân cách cho trẻ tất cả thuộc về cô giáo Mầm non  tạo  nên nền tảng vững chắc cho trẻ  phát triển. Đây là thời điểm quan trọng nhất,   thời điểm này tất cả  mọi việc đều bắt đầu: bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu   nghe, nhìn và vận động bằng đôi chân, đôi tay của mình...tất cả những cử chỉ đó  đều làm lên nhưng thói quen, kể cả thói xấu. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:  Vào đầu năm học, tôi đã chỉ  đạo cho Phó Hiệu Trưởng phụ  trách chuyên  môn lên kế  hoạch khảo sát đầu năm, bản thân đã thống kê về  hoạt động kham ́   ̣ ể nắm bắt khả năng nhận thức của từng cá nhân trẻ cụ thể: pha khoa hoc đ ́ ST Tiêu chí Đạt Chưa đạt 6 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 7. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Số  Tỷ lệ Số  Tỷ lệ T lượng lượng Trẻ tích cực hoạt động khám phá  1 khoa học trong môi trường giáo dục  84/262 32,1% 178/262 67,9% lấy trẻ làm trung tâm Có kỹ năng sử dụng, khai thác môi  2 77/262 29,4% 185/262 70,6% trường trong lớp 3 Có hứng thú tham gia hoạt động. 91/262 34,7% 171/262 65,3% ` Dạy trẻ  khám phá khoa học trong môi trường giáo dục lấy trẻ  làm trung   tâm là công việc đòi hỏi giáo viên phải tổ  chức để  trẻ  hứng thú bước vào hoạt   động phát triển nhận thức một cách tự nhiên. Để trẻ trở thành một chủ thể hoạt  động tích cực, sáng tạo trong các giờ học. Bản chất nhanh nhẹn, ham học hỏi, tìm hiểu khám phá thế  giới xung  quanh là những nét tâm lý nổi bật của trẻ thơ  khiến trẻ nhanh chóng tìm ra các  đặc điểm nổi bật của sự  vật, hiện tượng, nhờ  đó cô giáo và trẻ  càng có thêm  hứng thú để mỗi giờ học khám phá khoa học là mỗi giờ chơi vui vẻ và ý nghĩa.  Nguyên nhân chủ quan:  Ưu điểm: Là một người quản lý lâu năm, tôi luôn tìm tòi vận dụng các  biện pháp, hình thức, đổi mới phương pháp giảng dạy; tiếp thu những chuyên đề  đã được tập huấn vận dụng vào đơn vị  mình. Thường xuyên tổ  chức các đợt  sinh hoạt chuyên đề, hội thi đồ  dùng, đồ  chơi để  rút kinh nghiệm áp dụng cho  giáo viên trường mình. Hạn chế: Đối với môn khám phá khoa học đòi hỏi phai co tranh anh thât ̉ ́ ̉ ̣  ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ sinh đông hoăc vât thât đê cho tre kham pha điêu nay rât kho khăn b ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ởi hâu h ̀ ết các   7 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 8. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang lớp về thời gian rất hạn chế như thơi gian cô đ ̀ ứng lơp t ́ ừ sang đ ́ ến tôi v ́ ậy việc   lam đô dung cung nh ̀ ̀ ̀ ̃ ư tim kiêm hinh anh cho tre kham pha r ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ất khó khăn.  Một số  giáo viên lớn tuổi, mới ra trường việc tiếp cận chương trình lấy  trẻ làm trung tâm còn hạn chế. Nguyên nhân khách quan: Ưu   điểm:   Được   sự   quan   tâm   của   các   cấp   ủy   Đảng,   chính   quyền   địa  phương, hội cha mẹ  học sinh và đặc biệt là sự  quan tâm chỉ  đạo của bộ  phận   chuyên môn Phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa  giáo dục về  công tác xây dựng cơ  sở  vật chất trường học. Hiện nay cơ sở vật   chất trường học đã đi vào ổn định. Hạn chế: Trường Mầm non Cư  Pang là một trường quốc lập mới được  thành lập từ  tháng 6/2014 với nhiệm vụ  là thực hiện công tác giáo dục chất   lượng ở cấp mầm non, được tách ra từ trường Mẫu giáo Hoa Sen tại địa bàn xã   Ea Bông. Đây là một điểm xã nghèo của huyện Krông Ana, trình độ dân trí thấp,  chưa  đảm bảo được mức sống cho người dân. Một số  bộ  phận không nhỏ  người dân chưa có nhận thức đúng mức về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc  cung cấp vốn kiến thức khoa học cho trẻ mầm non. Coi vấn đề  đó không quan   trọng bằng việc cho con em mình ăn ngủ  đúng giờ, tăng cân và được vui chơi.  Do đó chưa có sự  quan tâm đến con em mình, sự  phối hợp với nhà trường còn   hạn chế. Hầu hết các cháu chưa đến trường, các cháu còn rất bỡ ngỡ với tất cả  các hoạt động, đặt biệt là hoạt động khám phá khoa học. Nhận thức của trẻ  chưa có sự tập trung, chú ý. Trường có 3 điểm, các điểm trường không tập trung nên quản lý và chỉ  đạo các hoạt động gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi của trẻ  mặc dù đã được đầu tư, mua sắm nhưng vẫn còn thiếu so quy định. 8 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 9. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Hầu hết trẻ  em thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, con hộ  nghèo và  cận nghèo nhiều, nên việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ còn hạn chế chưa   được quan tâm.  Với thực trạng nghiên cứu đề tài nêu trên ảnh hưởng đến định hướng của  bản thân về việc giúp trẻ học tốt khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  lấy trẻ  làm trung tâm. Chính vì vậy để đề  tài nghiên cứu đạt hiệu quả  cao bản  thân tôi tiếp tục vận dụng các biện pháp cũ để phát huy những mặt mạnh, những  thành công, tận dụng những thuận lợi của thực trạng và bổ  sung những cái mới   linh hoạt hơn, ứng dụng thực tế, áp dụng mọi lúc mọi nơi.  3. Nội dung và hình thức của giải pháp:  a. Mục tiêu của giải pháp. Từ  những nguyên nhân, các yếu tố  thực trạng nêu trên tôi lựa chọn các   giải pháp biện pháp phù hợp. Những giải pháp biện pháp đó nhằm mục đích  giúp giáo làm tốt công tác chủ nhiệm từ đó thu hút trẻ thích đến trường. ­ Lựa chọn các biện pháp, giai phap phù h ̉ ́ ợp sẽ giải quyết được vấn đề từ  lòng tin đến thay đổi cách nhìn của các bạc cha mẹ  khi đưa con em đi học  ở  trường lơp mầm non, từ đó giáo viên biết cách thu hút trẻ đến trường và tăng tỷ  lệ trẻ đi học chuyên cần. ­ Khi áp dụng những biện pháp này thành công sẽ mang lại kết quả sau: 9 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 10. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang  Giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc trang trí môi trường trong và   ngoài lớp cũng như  công tác tự  làm đồ  dùng dạy học…dạy trẻ  hàng ngày, tạo   được mối liên hệ phối hợp giữa giáo viên và cộng đồng. Trẻ  phát triển đồng đều các lĩnh vực, phát huy tính tích cực của trẻ, giúp  trẻ hứng thú hơn trong mọi hoạt động.  Trẻ mạnh dạn, tự tin, phản ứng tốt với mọi tình huống hàng ngày của trẻ.  Cha mẹ học sinh thấy được sự thay đổi của con em mình, từ đó có sự phối  hợp tốt hơn giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ học sinh để công tác chăm sóc  giáo dục trẻ đặc biệt là môn khám phá khoa học. ̣ b. Nôi dung va cach th ̀ ́ ức thực hiên giai phap ̣ ̉ ́ Biện pháp 1: Các hình thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: Từ đâu năm hoc tôi bam vao kê hoach cua phong giao duc đê lên kê hoach ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣   ̣ ̉ cu thê cho t ưng thang. ̀ ́ .. Thực hiện được việc bồi dưỡng và tự  bồi dưỡng, giúp  giáo viên có thêm kiến thức, kỹ  năng mới trong thực hiện giao duc lây tre lam ́ ̣ ́ ̉ ̀   trung tâm. Đồng thời qua đó cũng giúp Ban giám hiệu chúng tôi có những định  hướng đúng để  xây dựng kế  hoạch bồi dưỡng chuyên môn trong suốt cả  năm  học thiết thực và hiệu quả hơn. Tổ chức bồi dưỡng dưới nhiều hình thức  chỉ đạo giáo viên tự nghiên cứu  kỹ  các nội dung chương trình, sách hướng dẫn thực hiện chương trình, các tài  liệu có liên quan đến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức cho giáo viên thảo  luận nêu được những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu tài liệu va th ̀ ực   hiện chương trinh ̀ ương chuyên môn theo kê hoach đinh ki đ ̀ . Bôi d ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ầu năm, hang ̀   ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ệc giao duc lây tre thang la môt viêc lam không thê thiêu cua can bô quan ly. Vi ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉  ̀ ục tiêu hàng đầu đê nâng cao ch lam trung tâm la m ̀ ̉ ất lượng chăm sóc giáo dục   trẻ.   10 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 11. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang ̉ ưc thao giang cho giáo viên cũng là m Tô ch ́ ̉ ột biện pháp bồi dưỡng chuyên  môn cho giáo viên có hiệu quả. Chuân bi vê đô dung, giao cu tr ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ực quan, về nội  dung kiến thức, về kỹ năng, thái độ, phù hợp khả  năng, nhu cầu, hứng thú, vốn   kinh nghiệm của trẻ. Phương pháp dạy học phải phù hợp với kha năng c ̉ ủa trẻ,  giúp trẻ  đạt được mục tiêu cần thiết. Cách tổ  chức lớp của giáo viên phát huy   được tính tích cực của trẻ... từ đó rút ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân   cho bản thân giáo viên được dự giờ hoc hoi kinh nghiêm. ̣ ̉ ̣ Một trong những yếu tố có hiệu quả nhất là cần phải thay đổi cách dự giờ  từ  việc hướng tập trung vào giáo viên sang hướng tập trung vào trẻ. Môt hoat ̣ ̣  ̣ ̉ ̉ đông co thanh công hay không không phai chi quan sat đanh gia qua trinh lên l ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ớp,   ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̣  tac phong cua giao viên ma lây tre lam trung tâm, lây kêt qua trong qua trinh hoat ̣ ̉ ̉ ̀ ươc đo năng l đông cua tre lam th ́ ực cua giao viên.  ̉ ́ Trong qua trinh giao viên th ́ ̀ ́ ực hiên, tôi đa chu y kiêm tra đanh gia kip th ̣ ̃ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ời  tưng chuyên đê theo thang, năm băt đ ̀ ̀ ́ ́ ́ ược kha năng tiêp cân kiên th ̉ ́ ̣ ́ ức va vân dung ̀ ̣ ̣   thực tê cua môi giao viên. Tôi thây hinh th ́ ̉ ̃ ́ ́ ̀ ức bôi d ̀ ưỡng chuyên môn nghiêp vu ̣ ̣  ́ ́ ̣ ̉ ̣ hang thang rât co hiêu qua trong viêc nâng cao năng l ̀ ́ ực cung nh ̃ ư  kha năng vân ̉ ̣   ̣ ̣ dung linh hoat môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục lấy trẻ  làm  ̀ ực tê cua môi giao viên. trung tâm vao th ́ ̉ ̃ ́ Nghiên cưu ky bai tr ́ ̃ ̀ ươc khi day va hoc hoi kinh nghiêm cua đông nghiêp: ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ Muốn dạy trẻ  nhận thức tốt có hiệu quả  về  hoạt động “Kham pha khoa ́ ́   ̣ hoc” thì giáo viên ph ải nghiên cứu kỹ bài dạy trước khi lên lớp và tìm hiểu từng  nội dung đặc biệt trọng tâm của từng đề tài, xác định đúng từng nhóm đối tượng  để từ đó đưa trẻ đến vùng phát triển gần nhất. Đặt hệ thống câu hỏi ngắn gọn,   dễ hiểu, phù hợp với trẻ bên cạnh đó thường xuyên đặt những câu hỏi mở, các  câu hỏi nhằm kích thích tính tìm tòi  ở  trẻ phát triển về  trí tuệ  và ngôn ngữ  cho   11 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 12. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang trẻ. Ví dụ: cái bình đựng nước có vòi có quai để cầm, nhưng nếu sử dụng không  tốt sẽ bị bể nắp bình thì điều gì sẽ xảy ra ... Trong giờ hoạt động cho trẻ tiếp cận nhiều ở mọi lúc mọi nơi với bất kỳ  những trường hợp nào thông qua các giờ  học như  “Thể  dục buổi sáng, hoạt  động ngoài trời, hoạt động góc và cả hoạt động chung”... Giáo viên thường xuyên học hỏi trau dồi kinh nghiệm từ  đồng nghiệp,   luyện tập giọng nói sao cho thật truyền cảm, sao cho nhẹ nhàng, linh hoạt. Nắm vững kiến thức phương pháp dạy học, đảm bảo tính chính xác theo  các hoạt động.  Tận dụng mọi thời gian để tự rèn luyện mình, dù ở lớp hay ở nhà.  ­ Giáo viên phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhận xét, của lãnh đạo   nhà trường, bạn bè đồng nghiệp sau mỗi tiết dạy đúc rút kinh nghiệm, hạn chế  những khuyết điểm mắc phải.   Biện pháp 2: Chỉ  đạo giáo viên xây dựng môi trường  giáo dục “Lấy trẻ   làm trung tâm” qua môn khám phá khoa học: Việc xây dựng môi trường học tập và vui chơi đối với trẻ là vô cùng quan  trọng nó không thể  thiếu được. Chính vì hiểu được điều đó với cương vị  là   Hiệu Trưởng nhà trường ngay từ  cuối năm học trước bước và tháng sáu trước  khi tuyển sinh cho năm học mới tôi họp hội đồng mổ rộng cho ý kiến xây dựng  cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường cho năm học kế tiếp... từ đó tôi đã có   kế  hoạch xây dựng môi trường có tác dụng mạnh mẽ  đối với trẻ, tạo cho trẻ  hứng thú trong giờ học tập trẻ thích thú, khám phá được thế giới xung quanh. Tôi chỉ  đạo hai mảng rõ ràng môi trường bên trong và môi trường bên  ngoài lớp học. Đối với lớp tôi xây dựng môi trường học tập cho trẻ. Cả hai môi  12 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 13. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang trường này đều rất quan trọng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Trẻ tham gia  vào các hoạt động một cách hứng thú tùy thuộc vào môi trường mà trẻ  đang  ở  đó, phù hợp với thực tế giáo viên đang dạy. * Môi trường trong lớp học:  Ngay từ  đầu năm học tôi đã xây dựng các lớp điểm vê cac linh v ̀ ́ ̃ ực khać   nhau như lơp điêm vê xây d ́ ̉ ̀ ựng môi trương hoc tâp, l ̀ ̣ ̣ ớp điêm vê chuyên đê phat ̉ ̀ ̀ ́  ̉ ̣ ̣ triên vân đông, lơp điêm vê cac tiêt day mâu. Phân công cho phó hiêu tr ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ưởng phụ  trách chuyên môn, phân công giáo viên đứng các điểm trường  ở  các thôn, buôn  ̀ ợp với tình hình thức tế  của đơn vị. Giáo viên phải có năng lực  sao cho phu h chuyên môn giỏi, có uy tín với cha mẹ học sinh. Chọn lớp điểm để  dự  giờ  đúc   rút kinh nghiệm, trước khi chỉ đạo đại trà.  Thông qua hình thức xây dựng lớp điểm, xây dựng tiết học khám phá khoa  học trong môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường học tập cho   trẻ. Trẻ  tự  biết cách trang trí sắp xếp đồ  dùng đồ  chơi các góc, giáo viên biết   thiết kế hoạt động theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm... Môi  trường giáo  dục cho trẻ  mầm non đề  cập  ở  đây là hoàn cảnh sinh  hoạt của trẻ ­ toàn bộ  điều kiện tự  nhiên và xã hội nằm trong khuôn viên của  trường mầm non, gồm hai bộ phận không thể tách rời, liên quan chặt chẽ và bổ  sung lẫn nhau, đó là: Môi trường vật chất: phòng nhóm/ lớp học, hành lang, sân vườn và trang  thiết bị, đồ dùng dạy học. Ví dụ:  Trong tiết  dạy Khám phá khoa học,  đề  tài Thế  giới  động vật,  hướng dẫn giáo viên làm các đồ  dùng dạy học bằng vật liệu thiên nhiên sinh   động, mang tính mở để trẻ khám phá về đề tài. 13 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 14. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Hình ảnh: Đồ dùng đồ chơi tự tạo Môi trường tinh thần: bầu không khí, quan hệ xã hội, giao tiếp giữa trẻ với  người lớn giáo viên, cha mẹ  học sinh, giữa trẻ  với nhau và giữa người lớn với  nhau.   Môi trường trong lớp học không thể  thiếu những góc chơi của trẻ, do đó  để  lớp học thêm lôi cuốn trẻ, tôi đã chỉ  đạo giáo viên cần tạo nên một môi  trường trong lớp học với những màu sắc sinh động và ngộ  nghĩnh. Môi trường  có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực  hàng ngày của trẻ; Khi thiết kế các góc hoạt động trong lớp cần chú ý bố trí các   góc hoạt động hợp lí. Góc hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa góc hoạt động ồn ào.   Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện   khi liên kết giữa các góc chơi. Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ dàng quan   sát, giám sát được toàn bộ hoạt động của trẻ. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu  14 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 15. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ đề, hoạt động và hứng thú  của trẻ. Có nguyên vật liệu mang tính mở  (lá cây, hột hạt…), sản phẩm hoàn  thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện…Có sản phẩm mua sẵn, sản phẩm cô và trẻ  tự làm, sản phẩm của địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền. Ví dụ: Làm sách tranh: Cô nên yêu cầu để trẻ chọn tranh và cắt sau đó cô  giúp trẻ  đóng các tờ  tranh lại thành quyển hoặc sau khi trẻ  vẽ  tranh cô có thể  giúp trẻ viết lại những ý tưởng của trẻ vào bức tranh mà trẻ vừa vẽ. Trẻ tự làm: Một số tranh ảnh, đồ dùng đồ  chơi quen thuộc cô có thể giao   nhiệm vụ cho trẻ tự làm, khuyến khích trẻ có hứng thú làm và hiểu được ý nghĩa  của công việc được giao. Ví dụ: Làm đồ  chơi các con vật tặng bạn, làm bưu thiếp tặng bạn, tặng   mẹ...  * Môi trường bên ngoài lớp học: Thực tế  ở trường tôi việc xây dựng môi trường lấy trẻ  làm trung tâm, cơ  sở  vật chất chưa được hoàn thiện do trường mới thành lập, đồ  dùng đồ  chơi  chưa phong phú. Sân chơi mới được tạo, cảnh quan môi trường còn nghèo nàn,   chưa có đồ dùng phong phú. Sân thực hành còn chật hẹp. Vì vậy tôi đã tiến hành   cho xây dựng môi trường trồng cây xanh, tạo vườn hoa cây cảnh, làm đồ dùng tự  tạo bằng nguyên vật liệu đã qua sử  dụng như  lốp xe, thùng nhựa, vỏ  chai các  loại ...Để tạo cảnh quan môi trường sử dụng trong giờ học. Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non không chỉ   ở  trong  nhóm, lớp mà phải được tiến hành ngoài khuôn viên trường học.  Xây dựng môi trường chung trong trường mầm non bao gồm có: sân vườn,  khối phòng phục vụ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ,  15 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 16. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang phòng vệ  sinh, hiên chơi)…sân, vườn: vườn hoa, vườn cây, luống rau, các con   vật; hệ thống cung cấp nước sạch và thoát nước. Môi trường vườn hoa cây cảnh các hệ  thống đã được trang bị  trong sân  trường thực hiện theo từng chủ  đề  giáo viên phải biết tận dụng, khai thác, bổ  sung các thiết bị, đồ dùng để tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ. Vi dụ: Cổng trường trang trí các cảnh đẹp mắt, như  nàng Bạch Tuyết và  bảy chú lùn, các cây , con vật các cây xanh có biển tên. Vào đến cửa lớp trang trí  bảng tuyên truyên những nội dung bé học ở trong tuần, những thông tin cần thiết   và thiết thực đang xảy ra: ví dụ: dịch mắt đỏ, cảm cúm, tiêu chảy .... 16 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 17. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Sắp xếp, bố trí tạo khoảng không gian phù hợp cho các khu vực hoạt động  ngoài trời dựa vào  diện tích sân chơi dựa trên tổng diện tích của trường, giáo  viên có thể  quy định khoảng không gian hoạt động trong mỗi chủ  đề  cho trẻ  ở  các độ tuổi. Tận dụng các loại cây xanh tạo bóng mát phổ  biến có thực ở địa phương  để trẻ dể nhận biết, màu sắc đa dạng và gần gũi với cuốc sống thực của trẻ. Đồ chơi trong sân trường đa dạng: đu quay, cầu trượt, bập bênh, xích đu… phù hợp với độ tuổi, vị trí. Ví dụ: trẻ nhà trẻ nên có đồ chơi riêng: cầu trượt đa   năng, bập bênh, thú nhún, xe đạp …đồ  chơi được sắp xếp hợp lý, đảm bảo an  toàn  khi trẻ chơi. Sân chơi nên bố  trí đồ  chơi hợp lý các hoạt động phát triển về  thể  chất,   khám phá khoa học, làm những thí nghiệm đơn giản ( khu vực chơi với nước,   với cát.), khu vực trồng rau, trồng cây hoa…trẻ được tham gia lao động chăm sóc   cây… * Biện pháp 3: Chỉ  đạo giáo viên làm đồ  dùng đô ch ̀ ơi phuc vu cho hoat ̣ ̣ ̣   ̣ ̣ đông kham pha khoa hoc: ́ ́ Để tạo cho tiết học sinh động trong giờ hoạt động kham pha khoa hoc l ́ ́ ̣ ấy   trẻ  làm trung tâm  tôi chỉ  đạo giáo viên thường xuyên tìm tòi từ  những tạp chí,  hoạ  báo, vật thật ... những hình  ảnh có màu sắc đẹp, hấp dẫn nhằm kích thích   trẻ hoạt động tích cực hơn. Hướng dẫn giáo viên cho trẻ được tiếp cận với vật thật nhiều hơn để trẻ  được sờ, nếm, ngửi… Đặc biệt thường xuyên dạy trẻ  tiếp cận vật thật nhiều  hơn để phát triển trí thông minh cho trẻ.  17 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 18. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Tổ  chức cho giáo viên tự  làm đồ  dùng, đồ  chơi đơn giản từ  những phế  liệu, phế  thải dễ  kiếm để  trẻ  tìm hiểu và biết thêm một số  công việc xung  quanh mình. Ví dụ: Từ những vật liệu phế thải như vỏ chai nước các loại, hộp nhựa,   vỏ  hộp diêm … Sau đó tổ  chức và hướng dẫn cho trẻ  làm đoàn tàu, làm phích  đựng nước ... Thông qua những lúc làm đồ  chơi trẻ  biết yêu quí công việc và biết yêu  quý những sản phẩm tự tay mình làm ra. Hướng đẫn giáo viên xây dựng nhiều mô hình cho trẻ hoạt động đẹp mắt,  hấp dẫn như mô hình trang trại có vườn, ao, chuồng hay mô hình vườn hoa của   bé ... và đúng với thực tế. Bên cạnh đó cô giáo thường xuyên dạy và hướng trẻ  nhập vai vào các môn học chủ yếu lấy trẻ làm trung tâm Để  chuẩn bị tốt cho hoạt động “Kham pha khoa hoc” tr ́ ́ ̣ ước hết giáo viên  cần phải chuẩn bị  đồ  dùng dạy học đầy đủ, phong phú, hấp dẫn, sinh động và   có liên quan đến nội dung của bài học như  vật thật để  cho trẻ  được thấy, trẻ  được sờ, mó, nếm, ngửi … và một số tranh ảnh có màu sắc đẹp, rõ, hấp dẫn gây   được hứng thú cho trẻ. Đồ dùng của trẻ cũng phải đẹp, hấp dẫn, phong phú sinh động nhằm kích  thích hứng thú, tò mò lòng ham hiểu biết của trẻ, tôi thường xuyên khuyến khích   giáo viên sử dụng đồ thật, vật thật hoặc hình ảnh động cho tiết học. Dựa vào yêu cầu thực tế  dạy trẻ, tôi xây dựng kế  hoạch phân công cho   phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn hướng dẫn cho giáo viên trang bị đồ dùng   dạy học cho các lớp như: Bảng, tranh  ảnh, áp pít có hình ảnh sinh động và xây   dựng môi trường trong và ngoài lớp để trẻ có thể khám phá mọi lúc mọi nơi  18 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 19. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Giáo viên thường xuyên sưu tầm bài thơ, câu chuyện nói về hình ảnh minh   họa xung quanh trẻ, những hình đó cho trẻ luyện đọc trao đổi với nhau và có chữ  viết đi cùng. Vừa giúp trẻ củng cố  hình  ảnh vừa rèn luyện ngôn ngữ. Từ  đó tư  duy của trẻ cũng phát triển. Trong giờ  hoạt động “Kham pha khoa hoc” tôi ch ́ ́ ̣ ỉ  đạo giáo viên thường  xuyên tìm tòi từ những tạp chí, hoạ báo, vật thật ... những hình ảnh có màu sắc   đẹp, hấp dẫn để  tổ  chức tốt trong giờ  học nhằm giúp trẻ  hoạt động tích cực  hơn. Giáo viên hướng dẫn cho trẻ được tiếp cận với vật thật nhiều hơn để trẻ  được sờ, nếm, ngửi… Đặc biệt thường xuyên cho trẻ  tiếp cận nhiều hình ảnh   trên thông tin hiện đại chúng.  Giáo viên hướng dẫn cho trẻ tự làm những đồ  dùng, đồ  chơi đơn giản từ  những phế  liệu, phế  thải dễ  kiếm để  trẻ  tìm hiểu và biết thêm một số  công   việc xung quanh mình. Ví dụ: Từ  chủ  đề  “Thế  giới thực vật” chuyển sang chủ  đề  “Thế  giới  động vật” có thể lưu thành tranh mảng tường tranh chủ đề với một số cây xanh,   hàng rào, thảm cỏ… có thể bổ  sung thêm: mô hình chuồng các con vật, các con  vật bằng chất liệu khác nhau: nhựa, vải, bông… hoặc có thể  kết hợp với gia   đình để huy động cha mẹ học sinh đóng góp ủng hộ một số thức ăn cho con vật,  sưu tầm một số  tranh  ảnh về  các loài động vật hoặc mang đến lớp cho mượn   một vài con vật thật như  mèo, gà, thỏ…Tân dụng các nguồn nguyên liệu, phế  liệu. Thông qua những hoạt động làm đồ chơi trẻ biết yêu quí công việc và biết  yêu quý những sản phẩm tự tay mình làm ra. 19 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
 20. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục  “Lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường Mầm non Cư Pang Hướng đẫn giáo viên cho trẻ xây dựng nhiều mô hình hoạt động đẹp mắt,  hấp dẫn như mô hình trang trại có vườn, ao, chuồng hay mô hình vườn hoa, rau   của bé ... và đúng với thực tế. Bên cạnh đó cô giáo dạy lồng ghép nhiều hoạt  động khác để giúp trẻ đỡ nhàm chán hơn. Để  chuẩn bị tốt cho hoạt động “Kham pha khoa hoc” tr ́ ́ ̣ ước hết giáo viên  cần phải chuẩn bị  đồ  dùng dạy học đầy đủ, phong phú, hấp dẫn, sinh động và   có liên quan đến nội dung của bài học như  vật thật để  cho trẻ  được thấy, trẻ  được sờ, mó, nếm, ngửi… và một số tranh ảnh có màu sắc đẹp, rõ, hấp dẫn gây  được hứng thú cho trẻ. Đồ dùng của trẻ phải đa dạng phong phú, đẹp mắt nhằm lôi cuốn trẻ, kích  thích vốn ham hiểu biết, thể hiện trí thông minh của trẻ, Thường xuyên khuyến  khích giáo viên sử dụng đồ thật, vật thật hoặc hình ảnh động cho tiết học. Tình hình thực tế ở từng điểm trường, đồ dùng trang thiết bị còn hạn hẹp,   tôi lên kế hoạch mua sắm trang bị thiết bị phục vụ cho tiết học nh ư: Bảng, tranh  ảnh, lôtô ... và xây dựng môi trường trong và ngoài lớp để  trẻ  có thể  khám phá  mọi lúc mọi nơi trồng cây xanh phát triển thêm vườn hoa cây cảnh.  Đối với cha mẹ  học sinh vận  động sưu tầm tranh, truyện, đặc biệt là  tranh, sách, ảnh về các con vật, cây cối, hoa lá, quả, ...  Đối với mỗi giáo viên phải biết tận dụng những nguyên vật liệu đã qua sử  dụng như: vải vụn, cọng rơm khô, lá khô, hoa ép khô, vỏ  cây khô để  làm tranh  ảnh cho tiết dạy. Sưu tầm các loại hạt keo, các loại vỏ nghêu, ốc,... để bổ sung  giá đồ chơi của trẻ.  ­ Giáo viên sưu tầm nhiều bài thơ về môi trường xung quanh, sau đó dùng  hình  ảnh minh hoạ  và có chữ  viết đi cùng. Vừa giúp trẻ  củng cố  hình ảnh vừa   để trẻ rèn luyện ngôn ngữ. Từ đó tư duy của trẻ cũng phát triển. 20 Người thực hiện : Lê Thị Hạnh Viên 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2