intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung Hàng hóa - Giáo dục công dân 11

Chia sẻ: Ganuongmuoiot | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

29
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung Hàng hóa - Giáo dục công dân 11 với mục đích nhằm đưa ra một số kiến thức thực tiễn vận dụng vào bài học từ đó góp phần rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung Hàng hóa - Giáo dục công dân 11

 1. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 MỤC LỤC Phần Mục Nội dung Trang A PHẦN MỞ ĐẦU 3 I Lý do chọn đề tài 3 II Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4 III Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5 IV Phương pháp nghiên cứu 5 V Giả thiết khoa học của đề tài 6 VI Những đóng góp mới của đề tài 6 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 7 I Cơ sở lý luận và thực tiễn 7 II Thực trạng nghiên cứu 8 III Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học 9 sinh qua nội dung “Hàng hóa” 1 Kế hoạch chung dạy học 9 1.1 Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 9 1.2 Hoạt động học tập 9 2 Nội dung dạy học 15 2.1 Mục tiêu 15 2.2 Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực được hình 16 thành 2.3 Một số câu hỏi và bài tập vận dụng 16 2.4 Vận dụng kiến thức thực tiễn vào nội dung hàng hóa 19 IV Kết quả thực hiện 22 V Bài học kinh nghiệm 24 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25 I Kết luận 25 II Kiến nghị và đề xuất. 26 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
 2. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Nội dung Viết tắt 1 Trung học phổ thông THPT 2 Giáo dục công dân GDCD 3 Thời gian lao động cá biệt TGLĐCB 4 Thời gian lao động xã hội cần thiết . TGLĐXHCT 2
 3. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngay từ thời cổ đại, vấn đề mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn đã được đề cập. Tuy nhiên, chỉ đến khi chủ nghĩa Mác - Lênin mới đưa ra quan niệm thực sự khoa học về mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. C.Mác và Ăngghen đã xác nhận một cách hiểu về biện chứng của cái khách quan và cái chủ quan, của thực tiễn và lý luận: “Tinh thần” coi hiện thực thực tại chỉ là phạm trù đương nhiên sẽ quy mọi hoạt động và thực tiễn của con người thành một quá trình tư duy biện chứng của sự phê phán có tính phê phán”. Lênin khẳng định: “Học thuyết của Mác đã dung hợp lý luận và thực tiễn của cuộc đấu tranh giai cấp thành một chỉnh thể không tách rời” và ngay trong những quan điểm triết học Mác, vấn đề thực tiễn và lý luận là hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn trong cùng một chỉnh thể không thể tách rời nhau. Từ những quan điểm “Lý luận và Thực tiễn” của chủ nghĩa Mác - Lênin nêu trên, cho ta thấy Hồ Chí Minh đã hệ thống hóa một cách tinh tế thành những quan điểm toàn diện và sâu sắc và rất thực tiễn về những vấn đề thực tiễn ở nước ta, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Để thực hiện theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, Đảng ta trong những năm vừa qua đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị học tập và làm theo Người. Đặc biệt là vấn đề nói đi đôi với làm, lý luận phải gắn với thực tiễn. Cha ông ta đã khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và điều đó đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong quá trình phát triển của đất nước, đổi mới về tư duy, đổi mới mục tiêu đào tạo; hệ thống tổ chức, nội dung và phương pháp dạy học; cơ chế quản lý...trong toàn hệ thống. Đây là nhiệm vụ lớn lao, hệ trọng và phức tạp. Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (Khoá 11) là “Chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học”. Rèn luyện kỹ năng cho người học là một bước chuyển từ cách tiếp cận nội dung giáo dục sang tiếp cận năng lực nhằm đào tạo con người có phẩm chất, tri thức mới, năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. 3
 4. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 Khác với các bộ môn khoa học khác chỉ đi sâu nghiên cứu một lĩnh vực cụ thể. Môn GDCD ở trường THPT là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, một số chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Là một môn khoa học luôn khái quát những thành tựu của các khoa học khác, luôn được bổ sung những tri thức mới về sự phát triển của đời sống xã hội. Để trang bị cho học sinh những kiến thức mà học sinh có thể vận dụng rèn luyện kỹ năng cho bản thân. Đó là những tri thức phù hợp với trình độ nhận thức, phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lí của học sinh, sát với mục tiêu đào tạo của nhà trường. Học sinh chủ động học và giáo viên tăng cường vận dụng kiến thức thực tiễn vào giải quyết các tình huống, ít phải ghi nhớ máy móc, qua đó rèn luyện kỹ năng. Thực tế hiện nay có một bộ phận học sinh còn thiếu hiểu biết về pháp luật, đạo đức, lối sống, đặc biệt thiếu kỹ năng sống. Nhiều em có hoàn cảnh nhưng thiếu ý chí vươn lên tự buông thả mình và trượt dài trên con đường vi phạm đạo đức thậm chí là vi phạm pháp luật, thiếu kỹ năng sống, thiếu tự tin, tự lập, sống ích kỉ, vô tâm, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè… đang là những cản trở lớn cho sự phát triển chung của xã hội. Đã không ít phụ huynh làm cha làm mẹ phải phiền lòng vì con, khiến nhà trường phải bận tâm vì những đối tượng học sinh này. Trong xã hội phát triển năng động như hiện nay đúng ra các em sẽ rất năng động, tự tin khi được thể hiện mình trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập cũng như tham gia lao động sản xuất. Từ những vấn đề trên thì việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học có ý nghĩa lớn trong dạy học hiện nay nên tôi chọn đề tài: “Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11” để chia sẽ cùng đồng nghiệp. II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.Mục đích Đưa ra một số kiến thức thực tiễn vận dụng vào bài học từ đó góp phần rèn luyện kỹ năng cho học sinh. 4
 5. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 2.Nhiệm vụ - Nghiên cứu lý luận đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực - Nghiên cứu sách giáo khoa môn GDCD, sách bài tập câu hỏi trắc nghiệm, các văn bản pháp luật. - Nghiên cứu thực tế vấn đề trong trường học. - Rút ra kết luận và kiến nghị - Thống kê các kết quả đạt được khi thực nghiệm III. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Đối tƣợng Học sinh lớp 11 2. Phạm vi nghiên cứu Vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa” trên cơ sở gắn lý luận và thực tiễn của môn học, để góp phần rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Giới hạn: + Nội dung: Hàng hóa + Thời gian: Tiến hành tháng 9/2018 đến tháng 10/ 2019. + Không gian: Tại một số lớp 11. IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện đề tài này người nghiên cứu đã sử dụng một số phương pháp sau: 1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập tài liệu về lý luận dạy học GDCD, giáo dục học, tâm lý học, sách giáo khoa...có liên quan đến đề tài. Ngoài ra còn có một số tạp chí, báo, tin tức thời sự, thông tin trên Internet và trên cơ sở tổng hợp, chọn lọc, phân tích để đúc kết, hệ thống hóa kiến thức. 5
 6. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 - Một số phương pháp khác: Phương pháp logic - lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp. 2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thu thập thông tin thực tiễn và xử lý thông tin. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp thực nghiệm. - Phương pháp thống kê toán học: Tiến hành giảng dạy, kiểm tra và xử lý kết quả. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm V. GIẢ THIẾT KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI Hiểu và vận dụng được một số kiến thức thực tiễn vào nội dung “Hàng hóa”. Từ đó hình thành ý thức tự học, tự tìm hiểu nghiên cứu để vận dụng vào bài học để góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân. Qua đó có thái độ yêu lao động, làm kinh tế có ý thức xây dựng quê hương đất nước. VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học cho học sinh, nằm trong lộ trình đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá các trường phổ thông. Ở phạm vi đề tài tôi đã đưa ra một số dẫn chứng cụ thể vào nội dung “Hàng hóa” để các em vận dụng vào thực tiễn và góp phần rèn luyện kỹ năng và phát huy năng lực toàn diện cho học sinh. 6
 7. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận Các tài liệu liên quan rèn kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn và một số khái niệm: Thực tiễn: là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử- xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội. Kỹ năng: là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi. Kỹ năng sống: là năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng sống là một phần quan trọng của cuộc sống cá nhân trong xã hội hiện đại. Giúp con người tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm để có cái nhìn tự tin, có suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Làm cho con người biến kiến thức, cảm xúc thành hành động, biết cách nghĩ, ứng xử, hành động phù hợp với hoàn cảnh, với bối cảnh văn hóa xã hội. 2. Cơ sở thực tiễn: + Đối với học sinh: - Kiến thức thực tiễn là nhưng cái xẩy ra hằng ngày, gần gũi, sinh động, hấp dẫn, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. - Vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc. - Vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học, vừa không gây quá tải, nhàm chán vừa giúp học sinh rút ra bài học để hoàn thiện kỹ năng sống phù hợp. + Đối với giáo viên: 7
 8. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 - Dạy học vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học đặt ra một yêu cầu cao hơn đó là giáo viên luôn phải cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác, mang tính thời sự hấp dẫn, đồng thời biết lượng hóa kiến thức hàn lâm để các em nắm bắt nhẹ nhàng vấn đề. - Vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học có tác dụng bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm cho giáo viên góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay có đủ năng lực dạy học kiến thức để rèn luyện kỹ năng cho học sinh. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1. Thực trạng chung Thứ nhất: Nội dung, chương trình môn GDCD khô khan, nhiều kiến thức trừu tượng dẫn đến học sinh khó hiểu, khó tiếp thu nên không gây được sự hứng thú đối với người học. Thứ hai: Trong nội dung chương trình GDCD ở phổ thông còn thiếu tính thời sự, nặng về tính lý luận. Để vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học phát huy tính tích cực của học sinh và lấy học sinh đóng vai trò trung tâm trong các tiết học thì mỗi giáo viên cần phải chuẩn bị chu đáo các tình huống, bài học thực tiễn cuốn hút học sinh vào các hoạt động do giáo viên thiết kế, tổ chức. Thứ ba: Dạy học vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học để góp phần rèn luyện kỹ năng cho học sinh là vấn đề cần thiết, nhưng không phải dễ vì đòi hỏi yêu cầu cao hơn đó là việc nắm bắt và lựa chọn xử lý thông tin khi áp dụng vào bài học cho phù hợp. Thứ tư: Trong quá trình dạy học, giáo viên phải huy động, khai thác tối đa năng lực tư duy cho học sinh, tạo cơ hội và động viên, khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình. Để chọn phương pháp cho một tiết học là không khó nhưng làm sao để sử dụng phương pháp đó một cách có hiệu quả thì là cả một vấn đề cần bàn luận, nghiên cứu. 2.2 Cụ thể 8
 9. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 Để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa” cũng như đánh giá về mức độ hiểu biết về bài học tôi đã thực hiện điều tra qua phiếu (160 phiếu) ở các khối lớp 11. Kết quả thu được như sau: Nắm bắt kiến thức Hiểu về kiến thức Vận dụng kiến thức Lớp Sỉ số thực tiễn thực tiễn thực tiễn Số lượng Tỷ lệ(%) Số lượng Tỷ lệ(%) Số lượng Tỷ lệ (%) 11A1 42 35 83,3 25 59,5 20 47,6 11A3 39 35 89,7 30 76,9 20 51,3 11A7 41 38 92,7 32 78 32 78 11A9 40 40 100 30 75 15 37,5 Qua số liệu điều tra, một điều đáng mừng là học sinh đều biết về những vấn đề xẩy ra trong thực tiễn nhưng hiểu và vận dụng kiến thức thực tiễn vào giải quyết các vấn đề liên quan thì còn hạn chế. III. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỰC TIỄN CHO HỌC SINH QUA NỘI DUNG “HÀNG HÓA” 1. KẾ HOẠCH CHUNG DẠY HỌC 1.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.1.1. Chuẩn bị của giáo viên - Máy tính, máy chiếu, bút laze. - Phấn, bảng, bút, nháp, giấy A0, giáo án word, giáo án điện tử, một số hình ảnh sưu tầm được. - Bảng phân công, tổ chức nhiệm vụ cho học sinh. - Các tài liệu, wedsite cần thiết giới thiệu cho học sinh. - Phiếu học tập, các bảng biểu. 1.1.2. Chuẩn bị của học sinh 9
 10. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 - Giấy A0, bút màu, thước... - Sưu tầm tài liệu về các vấn đề liên quan đến bài học, video clip, tranh ảnh. - Các sản phẩm do học sinh tự thiết kế. 1.2. Hoạt động học tập - Quá trình tiến hành học tập theo phân phối chương trình và thời khóa biểu của nhà trường. 1.2.1. Kế hoạch thực hiện Thời Tiến trình Hoạt động của Hỗ trợ của giáo Kết quả/sản phẩm gian dạy học học sinh viên dự kiến Khởi động - Sẵn sàng hợp - Định hướng, hỗ trợ - Thành lập được và giao tác, trao đổi để học sinh tiếp nhận nhóm. nhiệm vụ cùng thực hiện nhiệm vụ học tập. - Thống nhất những nhiệm vụ được - Điều chỉnh các nội dung cơ bản cần giao. nhóm cho phù hợp tìm hiểu Xây dựng - Tích cực trao - Quan sát, hỗ trợ - Bản kế hoạch làm Trên lớp kế hoạch đổi, thảo luận để các nhóm khi cần việc có phân công làm việc xây dựng đề thiết. chi tiết nội dung cương chi tiết cho - Định hướng cho công việc, thời nội dung đã lựa các nhóm xây dựng gian hoàn thành chọn kế hoạch thực hiện của từng nhóm - Đưa ra các giải đúng thời gian. thành viên. pháp thực hiện nhiệm vụ. 10
 11. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 Thực hiện - Thu thập, tìm -Thường xuyên theo - Các thông tin tin kiếm và xử lý dõi và hỗ trợ các cậy (tranh ảnh, thông tin thông nhóm trong quá trình bảng biểu, tài liệu qua: hồi cứu tư thực hiện. tham khảo khác). Ở nhà liệu, tìm hiểu - Báo cáo. - Trao đổi, thảo - Bài trình chiếu luận, sàng lọc thông tin để viết báo cáo. 1.2.2. Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động 1: Khởi động và giao nhiệm vụ 1. Yêu cầu cần đạt. - Xây dựng được các nội dung cần tìm hiểu. - Thành lập nhóm. - Phổ biến nhiệm vụ. - Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. 2. Cách thức tổ chức - Học sinh trình bày nội dung đã tìm hiểu. - Giáo viên đi vào giới thiệu chủ đề hàng hóa các em sẽ được tìm hiểu Bước 1: Giáo viên và học sinh cùng thảo luận để xác định các nội dung. Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa. Bước 2: Thành lập nhóm - Giáo viên phát phiếu điều tra nhu cầu học sinh (Phụ lục 1) - Bầu nhóm trưởng, thư ký. 11
 12. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 Bước 3: Điều chỉnh các đối tượng học khác nhau - Theo trình độ học sinh + Học sinh có năng lực học tập trung bình và yếu: Tập hợp các văn bản đã xử lý, tham gia tìm kiếm thông tin qua các tài liệu. + Học sinh có năng lực học tập khá và giỏi: Tham gia tìm kiếm thông tin, tóm tắt các nội dung tìm kiếm được trong thực tiễn. - Theo năng lực sử dụng công nghệ nghệ thông tin + Học sinh có năng lực tìm kiếm thông tin trên mạng + Học sinh có năng lực sử dụng Powerpoit và các ứng dụng khác: chuyển các nội dung lên bản trình bày trên Powerpoit. Bước 4: Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm. Lấy dẫn chứng từ thực tiễn về hàng hóa và qua đó chỉ rõ giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa Điều chỉnh Nhóm Nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ Lấy dẫn chứng về làng nghề mộc sản xuất bàn ghế qua đó 1 chỉ rõ giá trị của hàng hóa, rút ra bài học Lấy dẫn chứng về sản xuất rau sạch và qua đó chỉ rõ giá 2 trị sử dụng và giá trị của hàng hóa, rút ra bài học Lấy dẫn chứng về sản xuất gạch men và qua đó chỉ rõ giá 3 trị sử dụng và giá trị của hàng hóa, rút ra bài học 3. Sản phẩm hoạt động 1 - Thành lập 3 nhóm học sinh, mỗi nhóm có 10-12 học sinh. - Mỗi nhóm bầu nhóm trưởng, thư ký. - Các nhóm bước đầu xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch làm việc 12
 13. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 1. Yêu cầu cần đạt - Dưới sự hướng dẫn của giáo viên các nhóm sẽ thảo luận tìm hiểu nội dung xây dựng đề cương nghiên cứu cũng như kế hoạch cho việc thực hiện các nội dung - Xác định được những việc cần làm. - Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm. - Góp phần hình thành kỹ năng thu thập thông tin. - Kỹ năng trình bày vấn đề, viết báo cáo 2. Cách thức tổ chức hoạt động Bước 1: Giáo viên định hướng các nhóm xây dựng kế hoạch làm việc. Bước 2: Giải đáp thắc mắc, giúp đỡ học sinh khi học sinh yêu cầu Bước 3: Các nhóm dựa trên phiếu định phân công để hoàn thành nhiệm vụ. 3. Sản phẩm hoạt động 2 - Đề cương chi tiết cho từng chủ đề ở các nhóm. - Bản phân công nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành nhiệm vụ: Phân công công việc: Nhóm trưởng:............................................ Thư ký:...................................................... Công việc Ngƣời phụ trách Ghi chú Tìm kiếm những bài học, tranh, ảnh, tình huống trong thực tiễn và thu thập tài liệu Phân tích và xử lý thông tin Viết báo cáo Báo cáo, giới thiệu sản phẩm 13
 14. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 4. Thực hiện 4.1. Yêu cầu cần đạt: Học sinh làm việc theo kế hoạch đề ra. - Tìm kiếm và thu thập thông tin. - Phân tích và xử lý thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu của các thành viên trong nhóm. - Viết báo cáo kết quả nghiên cứu, trình bày trước lớp. 4.2. Thời gian: học sinh tự sắp xếp thời gian và thực hiện nhiệm vụ. 4.3. Cách thức tổ chức hoạt động - Giáo viên yêu cầu nhóm trưởng báo cáo về tiến độ công việc của nhóm mình, đồng thời nêu các khó khăn trong quá trình tìm hiểu. - Các thành viên báo cáo, góp ý, chỉnh sửa bài báo cáo của nhóm mình. - Nhóm trưởng tiếp nhận ý kiến đóng góp các thành viên, hoàn thiện báo cáo của nhóm, trình bày trước lớp. Trong quá trình thực hiện các nhóm nên có biên bản làm việc (Phụ lục 2), để ghi lại những điều em biết, muốn biết, những điều hứng thú khi tìm hiểu chủ đề để chia sẻ sau tiết học. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả 3.1. Nhiệm vụ học sinh - Báo cáo các nội dung theo sự phân công. - Thảo luận và chuẩn bị các nội dung câu hỏi cho nhóm khác. - Tự đánh giá sản phẩm của nhóm và tham gia đánh giá sản phẩm của các nhóm. 3.2. Nhiệm vụ giáo viên - Dẫn dắt vấn đề, tổ chức thảo luận - Quan sát, đánh giá. 14
 15. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 - Hỗ trợ, cố vấn. - Thu hồi các sản phẩm và các phiếu giao việc trong nhóm. - Nhận xét và đánh giá các sản phẩm của học sinh. Bước 1: Giáo viên phát cho học sinh và các đại biểu tham dự phiếu đánh giá và tự đánh giá sản phẩm của các nhóm (Phụ lục 3). -Dẫn dắt vấn đề cho học sinh tiến hành báo cáo và thảo luận: Bước 2: Các nhóm đại diện báo cáo các nội dung theo sự phân công (1). Học sinh báo cáo bằng sản phẩm học sinh làm (2). Học sinh các nhóm khác lắng nghe bài thuyết trình và hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin. (3). Sau khi nhóm thuyết trình xong các nhóm khác đưa ra câu hỏi: (4). Học sinh nhóm báo cáo ghi chép lại các các câu hỏi và đưa ra các phương án trả lời. (5). Giáo viên nhận xét về bài thuyết trình của nhóm được báo cáo. - Nội dung: - Hình thức: - Cách trình bày và trả lời câu hỏi. (6) Giáo viên vận dụng bài học thực tiễn được rút ra qua các dẫn chứng để học sinh nắm bắt và góp phần hoàn thiện kỹ năng cho bản thân. 2. NỘI DUNG DẠY HỌC: HÀNG HÓA (1 tiết) 2.1. Mục tiêu: a. Về kiến thức - Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa b. Về kỹ năng 15
 16. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 - Biết cách phân biệt giá trị và giá cả của một loại hàng hóa. Biết vận dụng kiến thức đã học để đưa ra nhận xét, đánh giá về tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa thông thường ở địa phương: hàng hóa bán được nhiều hay ít, lời hay lỗ… c. Về thái độ - Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa. Tích cực học tập, chủ động tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương chú ý tới tầm quan trọng của hàng hóa và sản xuất hàng hóa. -Tham gia phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện khả năng của bản thân. d. Các năng lực chính hướng tới - Năng lực chung. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực lao động. - Năng lực chuyên biệt. - Rèn luyện kỹ năng thực tiễn biết vận dụng kiến thức đã học vào trong quá trình tham gia lao động, sản xuất và kinh doanh phát triển kinh tế. 2.2. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực đƣợc hình thành Nội dung/ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao chủ đề Hàng hóa - - Trình bày vai - Hiểu được hai - Phân tích - Vận dụng kiến tiền tệ - thị trò của hàng thuộc tính của chức năng , thức để phân trƣờng hóa hàng hóa quy luật của biệt giá trị và hàng hóa giá cả của 1 loại hàng hóa. Định hƣớng năng lực đƣợc hình thành: phần mục tiêu 16
 17. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 2.3 Một số câu hỏi và bài tập vận dụng 1.Câu hỏi mức độ nhận thức: Nhận biết Câu 1: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây? a. Giá trị, giá trị sử dụng. b. Giá trị, giá trị trao đổi. c. Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng. d. Giá trị sử dụng. Câu 2: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì? a. Giá cả. b. Lợi nhuận. c. Công dụng. d. Số lượng. Câu 3: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì? a. Giá cả của hàng hóa. b. Lợi nhuận của hàng hóa. c. Công dụng của hàng hóa. d. Số lượng hàng hóa. Câu 4: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào? a. Giá trị trao đổi. b. Giá trị chất lượng. c. Lao động sản xuất. d. Giá trị sử dụng. 2. Câu hỏi mức độ nhận thức: Thông hiểu Câu 1: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào? a. Thời gian tạo ra sản phẩm. b. Thời gian trung bình của xã hội. c. Thời gian cá biệt. d. Tổng thời gian lao động. Câu 2: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây? a. Tốt. b. Xấu. c. Trung bình. d. Đặc biệt. Câu 3: Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo điều kiện nào sau đây? 17
 18. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 a. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa b. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa c. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa d. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa 3. Câu hỏi mức độ nhận thức: Vận dụng Câu 1: Để may xong một cái áo, hao phí lao động của anh B tính theo thời gian mất 4 giờ. Vậy 4 giờ lao động của anh B được gọi là gì? a. Thời gian xã hội cần thiết. b. Thời gian lao động cá biệt. c. Thời gian lao động của anh B. d. Thời gian lao động thực tế. Câu 2: Giá trị của những hàng hóa được biểu hiện ở hàng hóa đặc biệt là vàng là đặc trưng của hình thái giá trị nào? a. Hình thái giá trị giản đơn. b. Hình thái tiền tệ. c. Hình thái giá trị mở rộng. c. Hình thái chung của giá trị 4. Câu hỏi mức độ nhận thức: Vận dụng cao Câu 1: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi? a. 1m vải = 5kg thóc. b. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ. c.1m vải = 2 giờ. d. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ. Câu 2: Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao dộng của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường xã hội thừa nhận mua và bán với thời gian 2 giờ. Trong 3 người trên ai thực hiện tốt quy luật giá trị? a. Anh A. b. Anh B. c. Anh C d. Anh A và anh B 2.4. Vận dụng kiến thức thực tiễn vào nội dung hàng hóa: Trong nền kinh tế tự nhiên chưa phát triển sản xuất là để tiêu dùng, nền kinh tế hàng hóa sản xuất là đưa sản phẩm ra thị trường trao đổi mua, bán. 18
 19. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 Kinh tế tự Tự sản xuất Sản phẩm không 2 kiểu tổ nhiên để tiêu dùng là hàng hóa chức sản xuất xã hội Kinh tế hàng Sản xuất trao Sản phẩm hàng hóa đổi mua, bán hóa a. Hàng hóa: - Do lao động tạo ra mãn nhu cầu của con người: ăn, giải khát, làm thuốc…(KTTN) - Thông qua trao đổi mua, bán (KTHH) Ăn Lao động sản xuất Bán Kinh tế tự nhiên: Thủ công, tự cung, tự cấp 19
 20. Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua nội dung “Hàng hóa”- Giáo dục công dân 11 Kinh tế hàng hóa: vật thể Là sản phẩm lao động Điều kiện để sản phẩm trở Đưa vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán thành hàng hóa Thõa mãn nhu cầu nào đó của con người Kinh tế hàng hóa: hiện đại, phi vật thể 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2