intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn - Một biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh chuyên Hóa phổ thông

Chia sẻ: Y Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

17
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn cho học sinh là một biện pháp giúp cho học sinh có thể dễ dàng trong việc tự học, tự đọc, tự kiểm tra đánh giá được kết quả học tập của mình. Trong bài báo này, tác giả đã đưa bài Cấu tạo nguyên tử làm ví dụ minh họa về tài liệu tự học có hướng dẫn thông qua nội dung lý thuyết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn - Một biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh chuyên Hóa phổ thông

 1. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Sci., 2007,V.52, No 6, pp.3-11 THI˜T K˜ T€I LI›U TÜ HÅC C H×ÎNG DˆN - MËT BI›N PHP R‘N LUY›N N‹NG LÜC TÜ HÅC CHO HÅC SINH CHUY–N HÂA PHÊ THÆNG Nguy¹n Thà Ng  Tr÷íng THPT Tr¦n Phó H£i Pháng °ng Thà Oanh Tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H  nëi 1. °t v§n · ành h÷îng êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc trong giai o¤n hi»n nay l  : Ph¡t huy t½nh t½ch cüc, tü gi¡c, chõ ëng s¡ng t¤o cõa ng÷íi håc ; Bçi d÷ïng ph÷ìng ph¡p tü håc; R±n luy»n kÿ n«ng vªn döng ki¸n thùc v o thüc ti¹n; H¼nh th nh th¡i ë t¼nh c£m hùng thó håc tªp cho håc sinh. º kàp thíi ti¸p cªn vîi sü êi mîi ch÷ìng tr¼nh v  s¡ch gi¡o khoa, êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc hi»n nay th¼ vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p håc l  mët y¸u tè quan trång. T«ng c÷íng n«ng lüc tü håc cho håc sinh nâi chung v  håc sinh chuy¶n hâa håc nâi ri¶ng l  mët y¸u tè quan trång gâp ph¦n êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc v  n¥ng cao ch§t l÷ñng  o t¤o ð c¡c tr÷íng THPT. Xu§t ph¡t tø °c iºm cõa håc sinh chuy¶n nâi chung v  håc sinh chuy¶n hâa håc nâi ri¶ng, ngo i vi»c håc tªp ð tr¶n lîp c¡c em th÷íng ph£i d nh nhi·u thíi gian º tü håc v  tü åc. Tuy nhi¶n mët trong nhúng khâ kh«n m  c¡c em g°p ph£i trong qu¡ tr¼nh tü håc cõa m¼nh l  ph÷ìng ph¡p tü håc, tü åc nh÷ th¸ n o º ¤t ÷ñc hi»u qu£ håc tªp cao. Thi¸t k¸ t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n cho håc sinh l  mët bi»n ph¡p gióp cho håc sinh câ thº d¹ d ng trong vi»c tü håc, tü åc, tü kiºm tra ¡nh gi¡ ÷ñc k¸t qu£ håc tªp cõa m¼nh. Trong ph¤m vi cõa b i b¡o n y chóng tæi xin ÷a b i C§u t¤o nguy¶n tû l m v½ dö minh håa v· t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n thæng qua nëi dung lþ thuy¸t. 2. Nëi dung nghi¶n cùu 2.1. Tü håc câ h÷îng d¨n Tü håc câ h÷îng d¨n l  c¡ch håc m  ng÷íi håc câ thº tü chi¸m l¾nh ki¸n thùc tr¶n cì sð t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n ÷ñc bi¶n so¤n cho ng÷íi håc. T i li»u bi¶n so¤n cho ng÷íi håc bao gçm c£ nëi dung, c¡ch x¥y düng ki¸n thùc v  kiºm tra k¸t qu£.T i li»u cán gióp cho ng÷íi håc c¡ch thùc º chi¸m l¾nh tri thùc mët c¡ch câ hi»u qu£, s¡ng t¤o, çng thíi h÷îng d¨n håc sinh tü ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa m¼nh. C§u tróc cõa mët t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n bao gçm: 3
 2. Nguy¹n Thà Ng  v  °ng Thà Oanh - T¶n b i håc - Möc ti¶u cõa b i håc - T i li»u tham kh£o - H÷îng d¨n håc sinh tü håc - Kiºm tra i·u tra ki¸n thùc sau khi tü åc ki¸n thùc mîi(Pre-test) - Thæng tin ph£n hçi. - Kiºm tra sau khi ¢ chu©n ki¸n thùc mîi ( Post-test) - B i tªp vªn döng 2.2. Thi¸t k¸ t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n B€I. C‡U T„O NGUY–N TÛ V€ MËT SÈ KHI NI›M Möc ti¶u +V· ki¸n thùc: - Håc sinh bi¸t • Kh¡i ni»m v· i»n t½ch h¤t nh¥n, ph¥n bi»t kh¡i ni»m sè i»n t½ch h¤t nh¥n vîi kh¡i ni»m i»n t½ch h¤t nh¥n. -Håc sinh hiºu • Nguy¶n tû gçm h¤t nh¥n n¬m ð t¥m nguy¶n tû mang i»n t½ch d÷ìng v  vä electron cõa nguy¶n tû gçm c¡c electron mang i»n t½ch ¥m; chuyºn ëng xung quanh h¤t nh¥n. H¤t nh¥n gçm c¡c h¤t proton v  nìtron. Khèi l÷ñng nguy¶n tû h¦u nh÷ tªp trung ð h¤t nh¥n, khèi l÷ñng c¡c electron l  khæng ¡ng kº. • Nguy¶n tû câ c§u t¤o phùc t¤p. Nguy¶n tû câ c§u t¤o réng. • Kh¡i ni»m v· sè khèi, quan h» giúa sè khèi v  nguy¶n tû khèi. • Quan h» giúa sè i»n t½ch h¤t nh¥n, sè proton, sè electron trong nguy¶n tû. • Kh¡i ni»m v· nguy¶n tè hâa håc v  kþ hi»u nguy¶n tû. • Hi»n t÷ñng çng và. • Nguy¶n tû khèi trung b¼nh. + V· kÿ n«ng: • R±n luy»n kÿ n«ng t½nh to¡n: t½nh khèi l÷ñng, k½ch th÷îc nguy¶n tû, n«ng l÷ñng h¤t nh¥n, t½nh nguy¶n tû khèi trung b¼nh . • Sû döng th nh th¤o c¡c cæng thùc º x¡c ành mèi quan h» giúa sè i»n t½ch h¤t nh¥n, sè proton, sè electron º bi¸t ÷ñc c§u t¤o cõa mët nguy¶n tû cö thº. * T i li»u tham kh£o åc t i li»u theo c¡c h÷îng d¨n: • T i li»u gi¡o khoa chuy¶n Hâa håc tªp 1 Nxb Gi¡o döc (trang 36 ¸n trang 51) • Mët sè v§n · chån låc cõa ho¡ håc tªp 1 cõa c¡c G.S Nguy¹n Duy i, Nguy¹n Tinh Dung, Tr¦n Th nh Hu¸, Tr¦n Quèc Sìn, Nguy¹n V«n Táng Nxb Gi¡o döc (trang 59 ¸n trang 69) • Nhúng nguy¶n lþ cì b£n cõa hâa håc cõa G.S L¥m Ngåc Thi·m & Tr¦n Hi»p H£i (Ch÷ìng I) 4
 3. Thi¸t k¸ t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n - mët bi»n ph¡p r±n luy»n n«ng lüc tü håc cho håc sinh chuy¶n hâa phê thæng • B i tªp hâa cì sð cõa G.S °ng Tr¦n Ph¡ch (Ch÷ìng I) * H÷îng d¨n håc sinh tü håc: Håc sinh åc t i li»u ð c¡c trang ¢ h÷îng d¨n v  tr£ líi c¡c c¥u häi ( c¡c v§n ·) sau: • Tr¼nh b y c¡c h¤t cì b£n trong nguy¶n tû & Sü ph¡t hi»n ra c¡c h¤t â? • Tr¼nh b y c§u t¤o nguy¶n tû: Gçm m§y ph¦n, cö thº c¡c h¤t trong tøng ph¦n? • Mèi li¶n h» giúa c¡c h¤t trong nguy¶n tû? • N¶u nhªn x²t v· k½ch th÷îc v  khèi l÷ñng cõa nguy¶n tû. Mèi li¶n h» giúa k½ch th÷îc v  khèi l÷ñng cõa c¡c h¤t vîi k½ch th÷îc v  khèi l÷ñng cõa nguy¶n tû? • N¶u c¡c kh¡i ni»m cì b£n v  cæng thùc t½nh (n¸u câ): Sè khèi; i»n t½ch h¤t nh¥n; çng và; Khèi l÷ñng nguy¶n tû; N«ng l÷ñng nguy¶n tû? * B i tªp tü kiºm tra ki¸n thùc sau khi ¢ tü åc t i li»u theo c¡c h÷îng d¨n tr¶n (Pretest Kiºm tra tr÷îc) (Thíi gian: 15 phót) C¥u 1 Nguy¶n tû l : A. Ph¦n tû nhä nh§t cõa vªt ch§t. B. L  ph¦n vªt ch§t ÷ñc ph¥n chia nhä ¸n mët giîi h¤n tuý thuëc tr¼nh ë kÿ thuªt C. L  ph¦n tû nhä nh§t cõa vªt ch§t khæng ph¥n chia trong c¡c ph£n ùng hâa håc thæng th÷íng D. L  ph¦n tû nhä nh§t cõa vªt ch§t khæng ph¥n chia trong c¡c ph£n ùng h¤t nh¥n. C¥u 2 Nguy¶n tè hâa håc ÷ñc x¡c ành bði y¸u tè n o? A. Sè khèi. B. Sè electron. C. Sè hi»u nguy¶n tû v  sè khèi. D. Sè ìn và i»n t½ch d÷ìng cõa h¤t nh¥n. C¥u 3 B¡n k½nh nguy¶n tû v  h¤t nh¥n v o kho£ng cï: A. 10−6 m v  10−11 m B. 10−8 m v  10−12 m C. 10−10 m v  10−14 m D. 10−12 m v  10−14 m C¥u 4 5
 4. Nguy¹n Thà Ng  v  °ng Thà Oanh C¡c nguy¶n tû cõa còng mët nguy¶n tè câ sè notron kh¡c nhau gåi l : A. çng ph¥n. B. çng và. C. Nguy¶n tû t½ch i»n. D. H¤t nh¥n t½ch i»n. C¥u 5 Trong c¡c ìn và sau, ìn và n o khæng ph£i l  ìn và cõa n«ng l÷ñng: A. jun (J) B. calo (cal) C. cm−1 D. oat (W) C¥u 6 Ph¡t biºu n o d÷îi ¥y khæng óng: A. Khèi l÷ñng nguy¶n tû v o kho£ng 10−26 kg. B. Khèi l÷ñng h¤t proton x§p x¿ b¬ng khèi l÷ñng h¤t nìtron. C. Khèi l÷ñng nguy¶n tû tªp trung chõ y¸u ð h¤t nh¥n nguy¶n tû. D. Trong nguy¶n tû, khèi l÷ñng electron b¬ng khèi l÷ñng proton. C¥u 7 Nguy¶n tû X, Y, Z câ kþ hi»u nguy¶n tû l¦n l÷ñt: 16 X,17 8 8 X,188 X ; X, Y, Z l : A. Ba çng và cõa còng mët nguy¶n tè. B. C¡c çng và cõa ba nguy¶n tè kh¡c nhau. C. Ba nguy¶n tû câ còng sè nìtron. D. Ba nguy¶n tû câ còng sè khèi. C¥u 8 Mët nguy¶n tû cõa nguy¶n tè X câ têng sè h¤t l  58, têng sè h¤t proton v  nìtron l  39. Sè nìtron v  proton cõa nguy¶n tû â l¦n l÷ñt l : A. 20 v  19 B. 21 v  19 C. 19 v  19 D. 19 v  20 C¥u 9 A. 15, 1 u B. 16,001 u C. 15,9994 u D. 15,899 u C¥u 10 Cho nguy¶n tû 9 F 20 . Th nh ph¦n h¤t nh¥n cõa nguy¶n tû tr¶n v  n«ng l÷ñng ri¶ng èi vîi F l : Cho mp = 1, 007582u; mn = 1, 00897u; m(F) = 20, 0063u A. 10 p; 11n v  7,47 MeV B. 9 p; 11n v  7,47 MeV C. 9 p; 12n v  74,7 MeV D. 9 p; 11n v  149,55 MeV * Thæng tin ph£n hçi : l  nhúng ki¸n thùc m  HS s³ ph£i tr£ líi ÷ñc c¡c c¥u häi v  v§n · ¢ ÷a ra ð ph¦n h÷îng d¨n tü håc: 6
 5. Thi¸t k¸ t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n - mët bi»n ph¡p r±n luy»n n«ng lüc tü håc cho håc sinh chuy¶n hâa phê thæng V§n · Nëi dung 1. C¡c h¤t trong nguy¶n I. C§u t¤o nguy¶n tû tû l  g¼? 1. C¡c h¤t cì b£n trong nguy¶n tû - H¤t proton(p): câ khèi l÷ñng =1vC, i»n t½ch = + 1(i»n t½ch nguy¶n tè) - H¤t notron(n): câ khèi l÷ñng =1vC, i»n t½ch = 0 (i»n t½ch nguy¶n tè) - H¤t electron(e): câ khèi l÷ñng = 0,55. 10−3 vC, i»n t½ch = -1(i»n t½ch nguy¶n tè) * 1,67. 10−27 kg =1 .v.C; + 1,6. 10−19 C = + 1 (i»n t½ch nguy¶n tè) * V· m°t o l÷íng, èi vîi nguy¶n tû, ng÷íi ta ½t dòng ìn và kg m  dòng ìn và khèi l÷ñng nguy¶n tû (u) hay khèi l÷ñng cõa mët nguy¶n tû 12 C óng b¬ng 12u. 1 u = 1, 66.10−27 kg; 1 eV = 1, 6.10−19 J; 1 u = 931,2 MeV * me nhä hìn nhi·u mp v  mn - Trong nguy¶n tû thüc ra cán câ nhúng h¤t kh¡c nh÷ng khæng b·n n¶n khæng ÷ñc x²t trong ch÷ìng tr¼nh. 2. C§u t¤o nguy¶n tû gçm 2. C§u t¤o nguy¶n tû gçm 2 ph¦n: m§y ph¦n? a. H¤t nh¥n gçm proton v  notron P - H¤t nh¥n mang i»n t½ch (+) câ gi¡ trà = p b. Vä nguy¶n tû: h¤t electron P - Vä nguy¶n tû mang i»n t½ch (-) gi¡ P trà =P e * V¼ nguy¶n tû trung háa i»n n¶n p= e 3. Nhªn x²t v· k½ch th÷îc v  3. Khèi l÷ñng k½ch th÷îc cõa nguy¶n tû: khèi l÷ñng cõa nguy¶n tû. a. Khèi l÷ñng : væ còng b² nhä mnt = me + mp + mn ∼ mp + mn = mh b. K½ch th÷îc: væ còng nhä b² (h¤t vi mæ) * º t½nh b¡n k½nh nguy¶n tû ng÷íi ta th÷íng dòng ìn và: A0 (‹ngstron) 1A0 = 10−8 cm = 10−10 m. * Khi nghi¶n cùu th§y: h¤t nh¥n câ k½ch th÷îc væ còng nhä so vîi to n bë nguy¶n tû nh÷ng l¤i câ khèi l÷ñng lîn (dhn = 10−4 dnt ) 4. Mët sè kh¡i ni»m c¦n nhî 4. N«ng l÷ñng nguy¶n tû4E = 4m.c2 khi håc v· c§u Vîi 4E l  n«ng l÷ñng nguy¶n tû t¤o nguy¶n tû. 7
 6. Nguy¹n Thà Ng  v  °ng Thà Oanh 4m l  sü höt khèi l÷ñng ÷ñc t½nh theo biºu thùc sau: 4m = [Zmp + Nmn ] − mhn c l  vªn tèc ¡nh s¡ng ( b¬ng 3.108 m/s) * N«ng l÷ñng ri¶ng cõa h¤t nh¥n Ex = E A vîi E l  n«ng l÷ñng h¤t nh¥n v  A l  sè nucleon (Sè khèi) II. Mët sè kh¡i ni»m cì b£n 1. i»n t½ch h¤t nh¥n (Z) P L  i»n t½ch cõa 1 h¤t nh¥n nguy¶n tû câ gi¡ trà = p=Z 2. Sè hi»u nguy¶n tû: L  ¤i l÷ñng °c tr÷ng cho 1 nguy¶n tû câ gi¡ trà b¬ng i»n t½ch h¤t nh¥n (Z) * Méi mët nguy¶n tè hâa håc ch¿ câ mët sè hi»u nguy¶n tû, tùc l  ch¿ câ mët sè h¤t proton n o â. P P 3. Sè khèi (A): L  ¤i l÷ñng t½nh b¬ng p+ n P P A = p + n = Z + N ∼ mnt * Kþ hi»u cõa 1 nguy¶n tè hâa håc AZ X ho°c z X A Vîi: A P∼ mnt P Z= p = e = STT nguy¶n tû * L÷u þ: Vîi c¡c nguy¶n tû câ 2 ≤ Z ≤ 82 th¼ 1 ≤ N Z ≤ 1, 5 4. çng và a. ành ngh¾a: L  c¡c nguy¶n tû cõa còng mët nguy¶n tè câ còng i»n t½ch h¤t nh¥n nh÷ng kh¡c nhau v· sè khèi ho°c câ còng sè h¤t (p) nh÷ng kh¡c nhau v· sè h¤t (n) VD: 1. Nguy¶n tè H câ 3 çng và: 11 H : hyræ; 21 H : ìtìri v  31 H : triti 17 Cl: 75 % v  17 Cl: 25% 2. Nguy¶n tè Cl câ 2 çng và: 35 37 3. Nguy¶n tè N câ 2 çng và : 7 N v  7 N (t l» t÷ìng ùng 272 : 1) 17 15 b. Khèi l÷ñng nguy¶n tû trung b¼nh cõa c¡c çng và M1 .x1 % + ... + Mn .xn % M= 100% VD: M H ∼ 1; M Cl ∼ 35, 5; M N ∼ 14 * B i tªp tü kiºm tra ki¸n thùc sau khi ¢ tham kh£o thæng tin ph£n hçi. (Postest - B i kiºm tra sau) · gçm 15 c¥u Thíi gian: 15 phót Khoanh trán v o ¡p ¡n óng C¥u 1: Sü âng gâp cõa mët electron v o khèi l÷ñng nguy¶n tû l : A. B¬ng khèi l÷ñng cõa mët proton B. B¬ng khèi l÷ñng cõa mët nìtron 8
 7. Thi¸t k¸ t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n - mët bi»n ph¡p r±n luy»n n«ng lüc tü håc cho håc sinh chuy¶n hâa phê thæng C. B¬ng têng khèi l÷ñng nìtron v  proton D. R§t nhä so vîi âng gâp cõa proton v  nìtron C¥u 2: Khi nguy¶n tû chuyºn th nh ion th¼ sè khèi cõa nâ: A. T«ng B. Gi£m C. Khæng êi D. Khæng x¡c ành ÷ñc C¥u 3: T¼m m»nh · sai A. Khèi l÷ñng thüc cõa nguy¶n tû x§p x¿ b¬ng sè khèi cõa nâ B. Khèi l÷ñng nguy¶n tû cõa mët nguy¶n tè câ trà sè x§p x¿ b¬ng sè khèi C. Khèi l÷ñng thüc cõa nguy¶n tû b¬ng têng khèi l÷ñng proton, nìtron v  electron trong nguy¶n tû D. Khèi l÷ñng nguy¶n tû cõa c¡c nguy¶n tè hâa håc l  khèi l÷ñng nguy¶n tû trung b¼nh cõa hén hñp c¡c çng và câ trong tü nhi¶n. C¥u 4: Ng÷íi ta kþ hi»u nguy¶n tû cõa mët nguy¶n tè hâa håc nh÷ sau: trong â A l  têng sè h¤t proton v  nìtron, Z l  sè h¤t proton. Nhúng nguy¶n tû thuëc còng mët nguy¶n tè hâa håc l  A. 12 X 6 ; 24 L 12 C.16 Y ; 17 R 8 8 B. 80 M 35 ; 35 17 T D. 17 E ; 13 G 37 27 C¥u 5: Trong mët nguy¶n tû A. Sè proton luæn b¬ng sè nìtron. B. Têng i»n t½ch c¡c proton v  electron b¬ng i»n t½ch h¤t nh¥n. C. Sè khèi A l  khèi l÷ñng tuy»t èi cõa nguy¶n tû. D. Têng sè proton v  sè nìtron ÷ñc gåi l  sè khèi. C¥u 6: Trong tü nhi¶n, çng và phê bi¸n nh§t cõa hyro l  çng và n o d÷îi ¥y? A. 01 H B. 21 H C. 11 H D. 31 H C¥u 7: Nguy¶n tè oxy câ 3 çng và: 16 O , 17 O , 18 O . 8 8 8 T¼m m»nh · sai. A. Têng sè h¤t nucleon (proton v  nìtron) cõa chóng l¦n l÷ñt l  16, 17, 18 B. Sè nìtron cõa chóng l¦n l÷ñt l  8, 9, 10 C. Sè khèi cõa chóng l¦n l÷ñt l  16, 17, 18 D. Khèi l÷ñng nguy¶n tû cõa oxy b¬ng 16,00 C¥u 8: Khi ph¥n t½ch mët m¨u brom läng, ng÷íi ta t¼m ÷ñc 3 gi¡ trà khèi l÷ñng ph¥n tû hìn k²m nhau 2 ìn và, i·u â chùng tä: A. Câ hi»n t÷ñng çng và B. Câ sü tçn t¤i cõa çng ph¥n 9
 8. Nguy¹n Thà Ng  v  °ng Thà Oanh C. Brom câ 3 çng và D. Brom câ 2 çng và C¥u 9: Nguy¶n tû X câ têng sè c¡c lo¤i h¤t (proton, nìtron v  electron) l  82. Bi¸t sè h¤t mang i»n nhi·u hìn sè h¤t khæng mang i»n l  22. X câ sè khèi l : A. 82 B. 56 C. 30 D. 26 C¥u 10: Nguy¶n tè C câ hai çng và, O câ 3 çng và. Sè lo¤i ph¥n tû CO2 câ thº câ l : A. 6 B. 8 C. 12 D. 15 C¥u 11, 12 Mët nguy¶n tû cõa nguy¶n tè X câ b¡n k½nh l  1,44 A0 , câ khèi l÷ñng ri¶ng thüc l  19,36 g/cm3 . Nguy¶n tû n y ch¿ chi¸m 74 % thº t½ch cõa tinh thº; ph¦n cán l¤i l  réng. C¥u 11: Khèi l÷ñng nguy¶n tû trung b¼nh cõa to n nguy¶n tû v  khèi l÷ñng mol nguy¶n tû l : A. 32, 704.10−23 g v  196,976 g/mol B. 327,04.10−23 v  201 g/mol C. 31,357.10−23 g v  198 g/mol D. 23,704.10−23 g v  196,976 g/mol C¥u 12: Bi¸t nguy¶n tû ang x²t câ 118 nìtron v  khèi l÷ñng mol nguy¶n tû b¬ng têng khèi l÷ñng proton v  nìtron. Sè proton l : A. 70 B. 75 C. 80 D. 79 C¥u 13: Trong tü nhi¶n, nguy¶n tè clo câ 2 çng và l  35 Cl v  37 Cl. N¸u khèi l÷ñng nguy¶n tû trung b¼nh cõa Cl l  35,5 th¼ ph¦n tr«m 2 çng và t÷ìng ùng l : A. 75,0 v  25,0 B. 75,5 v  24,5 C. 25,0 v  75,0 D. 24,5 v  75,5 C¥u 14: Têng sè nguy¶n tû cacbon v  hyro trong 78 g axetylen; but -1,3 - dien; benzen l¦n l÷ñt l  A, B, C th¼: A. A > B > C B. A < B < C C. A = C < B D. C = 1,5B = 3A C¥u 15: H¤t nh¥n liti câ khèi l÷ñng = 7,01601 vC. H¢y t½nh n«ng l÷ñng li¶n k¸t ri¶ng cõa h¤t nh¥n Liti ? Cho khèi l÷ñng proton v  nìtron l¦n l÷ñt l  1,00724 vC; 1,00862vC . Bi¸t 1vC = 931,5 MeV/c2. A. 6,55 MeV/ nucleon B. 5,35 MeV/nucleon C. 7,00 MeV/nucleon D. 0,5 MeV/nucleon 10
 9. Thi¸t k¸ t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n - mët bi»n ph¡p r±n luy»n n«ng lüc tü håc cho håc sinh chuy¶n hâa phê thæng *¡p ¡n b i kiºm tra ki¸n thùc (Pretest) C¥u: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: C D B B C D A A C B *¡p ¡n b i kiºm tra ki¸n thùc (Postest): C¥u: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A: D C C C D C D D B C A D A C B * B i tªp vªn döng + B i trong t i li»u gi¡o khoa chuy¶n ho¡ tªp 1 (Trang 88 ¸n 91) + åc v  l m c¡c b i tªp trong t i li»u b i tªp æn tªp. 3. K¸t luªn Bçi d÷ïng n«ng lüc tü håc cho håc sinh nâi chung, °c bi»t èi vîi c¡c em håc sinh chuy¶n Hâa håc nâi ri¶ng, thæng qua t i li»u tü håc câ h÷îng d¨n s³ gióp cho håc sinh tü trang bà cho m¼nh nhúng ki¸n thùc mîi. Nh÷ vªy trong suèt qu¡ tr¼nh håc, b£n th¥n ng÷íi håc s³ chõ ëng thüc hi»n ho¤t ëng nhªn thùc v  ho¤t ëng tü kiºm tra ¡nh gi¡ qu¡ tr¼nh håc tªp cõa m¼nh. i·u â s³ gâp ph¦n v o vi»c n¥ng cao n«ng lüc tü håc, tü nghi¶n cùu cõa håc sinh v  công ch½nh l  gâp ph¦n thüc hi»n êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc Hâa håc ð c¡c tr÷íng phê thæng. T€I LI›U THAM KHƒO [1]. Nguy¹n C£nh To n (Chõ bi¶n), Nguy¹n Ký,Vô V«n T£o,Bòi T÷íng. Qu¡ tr¼nh d¤y- tü håc. NXB Gi¡o döc, 2001. [2]. T i li»u gi¡o khoa chuy¶n Ho¡ håc. Nxb Gi¡o döc, 2004. [3]. °ng Thà Oanh. Ho ng Ki·u Trang. T«ng c÷íng n«ng lüc tü håc câ h÷îng d¨n theo mæun (Håc ph¦n Hâa håc Væ cì 1) cho sinh vi¶n s÷ ph¤m. T¤p ch½ Gi¡o döc sè 113/5-2005. [4]. Nguy¹n Xu¥n Tr÷íng. Nguy¹n Thà Sûu, °ng Thà Oanh, Tr¦n Trung Ninh. T i li»u bçi d÷ïng th÷íng xuy¶n gi¡o vi¶n THPT. Chu ký III(2004-2007).NXB ¤i håc S÷ ph¤m, 2005. ABSTRACT The designing of a lesson, shaped as a self-learning document and used to help training in self-learning capacity for specialized school children of chemistry in higher secondary schools. The article exposes the design of a gifted self- learning lesson, namely the lesson Structure of atoms and some concepts ( Manual of Chemistry at level 10th - Form). This document can help learners to easily learn, read, study, self evaluate the learning results , through a series of objective tests. It helps to train learners' capacity in self- learning and serve as an illustration of teaching improvement and innovation in teaching Chemistry in general schools. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2