intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền giả định và vận động hội thoại trong đoạn thoại chứa cặp trao đáp hỏi-trả lời tiếng Hàn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

133
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết vận dụng lí thuyết của Dụng học (tiền giả định) để phân tích các vận động hội thoại trong các đoạn thoại trao đáp hỏi-trả lời tiếng Hàn (qua khảo sát cứ liệu kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc). Tác giả đã khai thác hai dạng tiền giả định trong vận động hội thoại: tiền giả định tường minh và tiền giả định thiếu tường minh. Trong mỗi loại, bài viết lí giải các chủ đích về ngữ dụng và hướng khai thác thông tin hàm ẩn (thiếu tường minh) thông qua các kiểu đoạn thoại trong các mối liên tương tác và trong các tình huống giao tiếp cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền giả định và vận động hội thoại trong đoạn thoại chứa cặp trao đáp hỏi-trả lời tiếng Hàn

tiÒn gi¶ ®Þnh vµ vËn ®éng héi tho¹i...<br /> <br /> <br /> TIÒN GI¶ §ÞNH Vµ VËN §éNG HéI THO¹I<br /> TRONG §O¹N THO¹I CHøA CÆP TRAO §¸P<br /> HáI-TR¶ LêI TIÕNG HµN<br /> <br /> hoµng thÞ yÕn *<br /> <br /> <br /> Tãm t¾t: Bµi viÕt vËn dông lÝ thuyÕt cña Dông häc (tiÒn gi¶ ®Þnh) ®Ó ph©n tÝch c¸c vËn ®éng héi tho¹i<br /> trong c¸c ®o¹n tho¹i trao ®¸p hái-tr¶ lêi tiÕng Hµn (qua kh¶o s¸t cø liÖu kÞch b¶n phim truyÒn h×nh Hµn<br /> Quèc). T¸c gi¶ ®· khai th¸c hai d¹ng tiÒn gi¶ ®Þnh trong vËn ®éng héi tho¹i: tiÒn gi¶ ®Þnh t­êng minh vµ<br /> tiÒn gi¶ ®Þnh thiÕu t­êng minh. Trong mçi lo¹i, bµi viÕt lÝ gi¶i c¸c chñ ®Ých vÒ ng÷ dông vµ h­íng khai<br /> th¸c th«ng tin hµm Èn (thiÕu t­êng minh) th«ng qua c¸c kiÓu ®o¹n tho¹i trong c¸c mèi liªn t­¬ng t¸c vµ<br /> trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ.<br /> Tõ khãa: Hµn Quèc; tiÒn gi¶ ®Þnh; vËn ®éng héi tho¹i; cÆp trao-®¸p; t­êng minh; thiÕu t­êng<br /> minh; vËn ®éng héi tho¹i; lÝ thuyÕt héi tho¹i; ®Ých giao tiÕp; tØnh l­îc thµnh phÇn.<br /> Ngµy nhËn bµi: 22/3/2013; Ngµy duyÖt ®¨ng bµi: 15/8/2013<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu vÒ tiÒn gi¶ ®Þnh vµ vËn mµ Sp1 (ng­êi nãi) h­íng l­ît lêi cña<br /> ®éng héi tho¹i ®· ®­îc ®Ò cËp kh¸ nhiÒu m×nh vÒ phÝa Sp2 (ng­êi nghe) nh»m<br /> trong c¸c nghiªn cøu liªn quan ®Õn lÝ lµm cho Sp2 nhËn biÕt ®­îc r»ng l­ît lêi<br /> thuyÕt héi tho¹i. Trong ph¹m vi bµi viÕt, ®­îc nãi ra ®ã lµ dµnh cho Sp2. Trong<br /> chóng t«i xÐt møc ®é t­êng minh cña tiÒn trao ®¸p cã sù thay ®æi lÇn l­ît vai nãi<br /> gi¶ ®Þnh (TG§) cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo vµ vai nghe: Sp1 nãi-Sp2 ngheSp2 nãi-<br /> ®èi víi diÔn tiÕn cña vËn ®éng héi tho¹i Sp1 nghe. T¸c gi¶ cho r»ng: “Liªn t­¬ng<br /> (V§HT). C¸c thao t¸c ph©n tÝch yÕu tè t¸c trong héi tho¹i tr­íc hÕt lµ liªn<br /> ng÷ dông ®­îc thùc hiÖn víi c¸c ®o¹n t­¬ng t¸c gi÷a c¸c l­ît lêi cña Sp1 vµ<br /> tho¹i chøa cÆp trao ®¸p hái-tr¶ lêi tiÕng Sp2...”(2).<br /> Hµn, chñ yÕu trªn cø liÖu kÞch b¶n phim 1.2. TiÒn gi¶ ®Þnh<br /> truyÒn h×nh Hµn Quèc. C¸c nhµ nghiªn cøu Hµn ng÷ cho r»ng:<br /> 1. Mét sè kh¸i niÖm tiÒn ®Ò “TG§ lµ ®iÒu ®­îc ng­êi nãi hoÆc ng­êi<br /> 1.1. VËn ®éng héi tho¹i nghe gi¶ ®Þnh dùa trªn hiÓu biÕt chung<br /> Theo t¸c gi¶ NguyÔn ThiÖn Gi¸p: “Héi cña hai bªn giao tiÕp tr­íc khi nãi”(3).<br /> tho¹i (conversation) lµ hµnh ®éng giao Gièng nh­ c¸c nhµ ViÖt ng÷, hä còng chia<br /> tiÕp phæ biÕn nhÊt, c¨n b¶n nhÊt cña con TG§ thµnh TG§ tõ vùng vµ TG§ th«ng<br /> ng­êi. §ã lµ giao tiÕp hai chiÒu, cã sù<br /> t­¬ng t¸c qua l¹i gi÷a ng­êi nãi vµ ng­êi (*)<br /> ThS, NCS Khoa Ng«n ng÷, Häc viÖn Khoa häc x· héi.<br /> (1)<br /> NguyÔn ThiÖn Gi¸p, Dông häc ViÖt ng÷, Nxb. §¹i<br /> nghe víi sù lu©n phiªn l­ît lêi”(1). Sù häc Quèc gia Hµ Néi, 2009, tr.64.<br /> trao lêi, trao ®¸p vµ t­¬ng t¸c lµ 3 lo¹i (2)<br /> §ç H÷u Ch©u, §ç H÷u Ch©u tuyÓn tËp, tËp 2 §¹i<br /> c­¬ng-Ng÷ dông häc- Ng÷ ph¸p v¨n b¶n, Nxb. Gi¸o<br /> vËn ®éng chñ yÕu cña héi tho¹i. §ç H÷u dôc, 2005, tr.540-551.<br /> (3)<br /> Ch©u ®Þnh nghÜa: Trao lêi lµ vËn ®éng 김길영 외, 한국어 화용론, 세종물판사, 2003, tr.42.<br /> <br /> <br /> 68 Nh©n lùc khoa häc x· héi Sè 4-2013<br /> hoµng thÞ yÕn<br /> <br /> b¸o-có ph¸p(4). sung hoÆc x¸c nhËn râ h¬n vÒ TG§ thiÕu<br /> Lª §«ng nhÊn m¹nh: “BÊt cø c©u tr¶ lêi t­êng minh sau khi tiÕp nhËn ph¶n øng<br /> cô thÓ nµo ®­îc ®­a ra cho mét c©u hái cña ®èi ph­¬ng. Trong bµi viÕt nµy, chóng<br /> còng ®Òu b¾t buéc ph¶i chÊp nhËn c¸c TG§ t«i xÐt quan hÖ gi÷a TG§ víi V§HT dùa<br /> cña nã”(5). Nh­ vËy, tÝnh ch©n thùc vµ ®Çy vµo møc ®é t­êng minh hay thiÕu t­êng<br /> ®ñ cña c¸c th«ng tin TG§ trong biÓu thøc minh ë c¶ hai lo¹i TG§ tõ vùng vµ TG§<br /> ng÷ vi hái (BTNVH) lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ th«ng b¸o có ph¸p.(4)<br /> ®Ó hµnh ®éng hái (H§H) ®­îc tiÕn hµnh 2. TiÒn gi¶ ®Þnh t­êng minh vµ vËn<br /> b×nh th­êng vµ yªu cÇu nhËn thøc cã thÓ ®éng héi tho¹i<br /> ®­îc ®¸p øng mét c¸ch ch©n thùc. Víi t­ c¸ch lµ ®¬n vÞ bËc d­íi cña cuéc<br /> 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a tiÒn gi¶ ®Þnh vµ tho¹i h­íng tíi mét chñ ®Ò duy nhÊt, ®o¹n<br /> vËn ®éng héi tho¹i tho¹i cã cÊu tróc kh¸c ®a d¹ng vµ phøc t¹p.<br /> Trong giao tiÕp ng«n ng÷ nãi chung vµ Trong giíi h¹n cña bµi viÕt, chóng t«i sÏ<br /> khi thùc hiÖn H§H nãi riªng, viÖc ®­a ra ph©n tÝch 3 m« h×nh c¬ b¶n nhÊt (mét tham<br /> mét TG§ kh«ng râ rµng, thiÕu t­êng minh tho¹i, cÆp trao ®¸p hái-tr¶ lêi tèi thiÓu vµ<br /> sÏ g©y khã kh¨n cho ®èi t­îng giao tiÕp cÆp trao ®¸p hái-tr¶ lêi më réng) víi TG§<br /> trong viÖc cung cÊp th«ng tin ®óng víi t­êng minh theo diÔn tiÕn cña V§HT.<br /> tiªu ®iÓm hái(6). 2.1. §o¹n tho¹i chøa mét tham tho¹i lµ<br /> (1) 영림: 괜찮아? Youngrim: Kh«ng sao biÓu thøc ng÷ vi hái<br /> chø? §o¹n tho¹i cã thÓ chØ t­¬ng øng víi mét<br /> 혜란: 모르겠어. 괜찮아서 주무시는 건지 tham tho¹i cña Sp1, trong tr­êng hîp<br /> 약 기운에 주무시는건지 hµnh ®éng håi ®¸p cña Sp2 ®­îc thÓ hiÖn<br /> Hyeran: Kh«ng biÕt. Ngñ do thuèc hay b»ng hµnh ®éng phi ng«n ng÷ hoÆc th¸i ®é<br /> do b×nh t©m l¹i råi n÷a. im lÆng. H·y xÐt vÝ dô sau:<br /> 영림: 언니 말고 너, 너 괜찮냐고? (2) 동호: (운전하고)...! Dongho (l¸i xe)...!<br /> Youngrim: Kh«ng ph¶i mÑ mµ lµ ch¸u, 인순: (뒷좌석에 생각에 잠겨 앉은)...!<br /> c« hái ch¸u kh«ng sao chø?<br /> 혜란: 응 괜찮아(7). Hyeran: V©ng, ch¸u (4)<br /> Tuy nhiªn, c¸c nhµ Hµn ng÷ cßn tiÕn hµnh ph©n<br /> kh«ng sao. biÖt gi÷a 1) TG§ thùc (사실적 전제)vµ 2) TG§ kh«ng<br /> thùc (비사실적 전제)- gi¶ ®Þnh ®iÒu kh«ng ph¶i lµ sù<br /> Youngrim lµ c« ruét vµ ng­êi qu¶n lÝ thùc hoÆc tr¸i víi thùc tÕ. Mçi lo¹i trªn l¹i ph©n<br /> cña Hyran-diÔn viªn ®iÖn ¶nh næi tiÕng. thµnh c¸c tiÓu lo¹i: 1) TG§ tõ vùng thùc/kh«ng thùc<br /> (낱말에 의한 전제/ 낱말의 비사실적 전제) vµ 2) TG§<br /> Hyeran hiÓu nhÇm lêi hái th¨m cña ng­êi th«ng b¸o-có ph¸p thùc/ kh«ng thùc (구/절/문장에<br /> c« lµ h­íng tíi mÑ chø kh«ng ph¶i b¶n 의한 전제/ 구/절/문장의 비사실적 전제). Tham kh¶o<br /> th©n m×nh. V× vËy, chØ khi Youngrim x¸c 김길영 외, 한국어 화용론, 세종물판사, 2003, tr.46-52.<br /> (5)<br /> Lª §«ng, Ng÷ nghÜa- ng÷ dông c©u hái chÝnh danh<br /> lËp TG§ t­êng minh th× th«ng tin phï (trªn ng÷ liÖu tiÕng ViÖt), luËn ¸n tiÕn sÜ, §¹i häc<br /> hîp míi ®­îc cung cÊp. Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ<br /> Néi,1996, tr.43.<br /> Trong giao tiÕp, nÕu ph¸n ®o¸n vÒ sù së (6)<br /> Lª §«ng, s®d, tr.44 nhÊn m¹nh: “C¸i ch­a biÕt ®ång<br /> h÷u chung TG§ liªn quan gi÷a ng­êi hái thêi còng l¹i lµ c¸i ®· biÕt ë mét chõng mùc nµo ®ã vµ<br /> nhÊt thiÕt ph¶i trong mét mèi liªn hÖ nhÊt ®Þnh víi<br /> vµ ®èi t­îng giao tiÕp kh«ng chÝnh x¸c, c¸i ®· biÕt… (l­îc)”.<br /> (7)<br /> TG§ cung cÊp kh«ng ®ñ hoÆc kh«ng râ B»ng chøng ngo¹i t×nh tËp 45, (Phßng kh¸ch tÇng 1,<br /> nhµ Hyeran/ Youngrim ®ang ngåi víi JinJoo, Hyeran<br /> rµng, hä sÏ ph¶i cung cÊp th«ng tin bæ tõ phßng trong b­íc ra.<br /> <br /> <br /> Sè 4-2013 Nh©n lùc khoa häc x· héi 69<br /> tiÒn gi¶ ®Þnh vµ vËn ®éng héi tho¹i...<br /> <br /> Insoon: (M¶i suy nghÜ ë ghÕ sau)...! giao tiÕp vÉn kh«ng gÆp bÊt k× mét trë<br /> 보리: (두리번대며) 지금 어디 가는 깁니꺼? ng¹i nµo. Cã thÓ thÊy, ng­êi nghe hiÓu<br /> Bori ( ng¬ ng¸c) Giê m×nh ®i ®©u ®©y ¹? hµnh vi chñ h­íng cña BTNVH ph¸n ®Þnh<br /> 동호: (슬쩍 눈치만 보면)...! Dongho (liÕc trªn yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cô thÓ vÒ<br /> nh×n)...! thêi tiÕt ngµy mai(11).<br /> 인순: (굳어진 채 창밖만 보고)...! Insoon: 2.3. §o¹n tho¹i chøa cÆp trao ®¸p hái-<br /> Nghiªm mÆt nh×n ra cöa sæ)…! tr¶ lêi më réng<br /> 보리(겁먹은 듯)...?!(8) Bori (h¬i sî)...?! §o¹n tho¹i gåm mét cÆp trao ®¸p hái-<br /> Nhu cÇu nhËn thøc cña Bori ®­îc hiÖn tr¶ lêi më réng lµ ®o¹n tho¹i cã cÊu tróc<br /> thùc hãa b»ng BTNVH víi TG§ t­êng kh¸ ®a d¹ng. Ngoµi c¸c cÆp trao ®¸p phô<br /> minh nh­ng kh«ng ®­îc ®¸p øng, th«ng cã vai trß më tho¹i vµ kÕt tho¹i, c¸c cÆp<br /> tin kh«ng ®­îc cung cÊp v× c¶ hai ng­êi cã trao ®¸p phô xen gi÷a cÆp trao ®¸p hái-tr¶<br /> mÆt ®Òu im lÆng. lêi ë th©n tho¹i rÊt ®¸ng chó ý. C¨n cø vµo<br /> 2.2. §o¹n tho¹i chøa cÆp trao ®¸p hái- tÝnh chÊt phøc t¹p cña c¸c cÆp trao ®¸p<br /> tr¶ lêi tèi thiÓu phô nµy, chóng t«i t¹m thêi x¸c lËp thµnh<br /> (3) 은우: 아빠 여기가 누구 산소라구요? 03 tiÓu nhãm sau: 1) Hái + (trao ®¸p phô<br /> Eunwo: Bè ¬i, ®©y lµ mé ai thÕ ¹? lµm râ lÝ do hái) + Tr¶ lêi; 2) Hái + (trao<br /> 전설: 아빠의 아빠...그러니까 너희들의 ®¸p phô lÈn tr¸nh tr¶ lêi) + Tr¶ lêi; 3) Hái<br /> 할아버지 산소야!(9) + (trao ®¸p phô v× khã nãi) + Tr¶ lêi(12).<br /> Jeonseol: Lµ bè cña bè... ThÕ nªn, chÝnh Nhãm 1- Hái + (trao ®¸p phô nh»m<br /> lµ mé cña «ng néi c¸c con ®Êy! lµm râ lÝ do hái) + Tr¶ lêi<br /> CÆp trao ®¸p hái-tr¶ lêi trªn lµ cÊu tróc Ng­êi ®­îc hái th­êng chØ cung cÊp<br /> ­a thÝch theo quan ®iÓm cña tr­êng ph¸i th«ng tin sau khi ®· lµm râ lÝ do/ môc ®Ých<br /> ph©n tÝch héi tho¹i MÜ. Chóng ®­îc t¹o cña hµnh ®éng yªu cÇu cung cÊp th«ng tin<br /> thµnh bëi hai l­ît lêi lu©n phiªn nhau vµ cña ®èi t­îng giao tiÕp.<br /> t¹o thµnh cÆp kÕ cËn hái-tr¶ lêi. Th«ng tin (5) 동호:... 보리씨! 무럭이 아빠가 보건소에<br /> ®­îc cung cÊp kÞp thêi ®¸p øng mét c¸ch 근무하던 의사라고 했죠?<br /> ®Çy ®ñ nhu cÇu nhËn thøc cña ng­êi hái. Dongho:.. Bori nµy! Bè cña Muleuki lµ<br /> Trong thùc tÕ giao tiÕp, th«ng tin ®­îc b¸c sÜ, tr­íc lµm ë tr¹m y tÕ µ?<br /> cung cÊp cã thÓ lÖch ®iÓm hái, l­îng th«ng<br /> tin cã thÓ Ýt hoÆc nhiÒu h¬n møc yªu cÇu,<br /> (8)<br /> vÝ nh­: tr¶ lêi cho mét c©u hái ph¸n ®Þnh Mèi nh©n duyªn, tËp 26, c¶nh 28, trªn ®­êng/trong<br /> xe cña Insun.<br /> l¹i lµ lêi gi¶i thÝch.v.v... XÐt ®o¹n tho¹i (9)<br /> Mèi nh©n duyªn, tËp 1, c¶nh 24: Mé cña bè<br /> d­íi ®©y: Jeonseol, 1 gãc nghÜa trang ë Chuncheon (Jeonseol bÕ<br /> Jiwo, tay d¾t Eunwo ®i ®Õn mé).<br /> (4) 유키코: 내일 날씨를 알아요? (ph¸n ®Þnh) (10)<br /> 전미순, 문화속 한국어 2(Learning easy Korean by<br /> Yukiko: (C¸c cËu) cã biÕt thêi tiÕt ngµy the Culture 2, 제10과: 내일의 날씨입니다, Korea<br /> mai kh«ng? Language Plus, Korean Service-Institute, 2009, tr5.<br /> (11)<br /> Tr­êng ph¸i lÝ thuyÕt héi tho¹i Geneve (Thôy SÜ):<br /> 유명: 푹푹찌는 더위가 계속되다가 한 mét tham tho¹i cã mét hµnh vi chñ h­íng vµ cã thÓ cã<br /> 차례 소나기가 온대요. mét hoÆc mét sè hµnh vi phô thuéc. Hµnh vi chñ<br /> Yumyeong: ThÊy b¶o lµ n¾ng nãng oi h­íng cã chøc n¨ng trô cét, quyÕt ®Þnh h­íng cña<br /> tham tho¹i vµ quyÕt ®Þnh hµnh vi ®¸p thÝch hîp cña<br /> bøc sau ®ã cã m­a rµo. (gi¶i thÝch) ng­êi ®èi tho¹i.<br /> (12)<br /> 지혜: 저는 더위를 많이 타는데 큰일이네요(10). Ngoµi ra cßn cã c¸c ®o¹n tho¹i víi cÆp trao ®¸p phô<br /> mang ý nghÜa ®a d¹ng kh¸c. Tuy nhiªn, do nh÷ng cÊu<br /> Jihye: Gay nhØ, tí kÐm chÞu nãng l¾m, tróc nµy lÎ tÎ vµ kh«ng ®iÓn h×nh nªn chóng t«i kh«ng<br /> Tuy tr¶ lêi lÖch tiªu ®iÓm hái nh­ng ®Ò cËp ë ®©y.<br /> <br /> <br /> 70 Nh©n lùc khoa häc x· héi Sè 4-2013<br /> hoµng thÞ yÕn<br /> <br /> 보리: 야? ... 그건... 왜? Bori: D¹?... T¹i l¾ng thªm v× m×nh. KÕt thóc ®o¹n tho¹i<br /> sao anh l¹i hái vËy? víi th«ng tin ®­îc cung cÊp nh­ng cã thÓ<br /> 동호: 그냥, 궁금해서요! 맞습니까? thÊy ng­êi em kh«ng thËt tin l¾m vµo<br /> Dongho: V× tß mß th«i! §óng thÕ kh«ng? c¸ch gi¶i thÝch cña chÞ g¸i m×nh.<br /> 보리: 야... (l­îc). Bori: V©ng(13). Nhãm 3- Hái + (trao ®¸p phô v× khã<br /> Trong sè 10 phiÕu ®o¹n tho¹i, cã tíi 6 tr¶ lêi) + Tr¶ lêi.<br /> tr­êng hîp gi¶i thÝch lµ do tß mß/muèn LÝ do ng­êi ®­îc hái tá ra gÆp khã kh¨n<br /> biÕt (궁금해서), nh÷ng lÝ do kh¸c lµ: v× trong viÖc cung cÊp th«ng tin thÓ hiÖn qua<br /> quan t©m, v× lo l¾ng...(14) nguån t­ liÖu kh¸ ®a d¹ng nh­ sau: 1)<br /> Nhãm 2- Hái + (trao ®¸p phô ®Ó lÈn th«ng tin liªn quan ®Õn kØ niÖm buån cña<br /> tr¸nh tr¶ lêi) + Tr¶ lêi ng­êi ®­îc hái, 2) thÊy b¶n th©n mÊt thÓ<br /> Ng­êi nãi kh«ng cung cÊp th«ng tin diÖn khi cung cÊp th«ng tin ng­êi nghe<br /> mét c¸ch kÞp thêi kh«ng ph¶i v× thiÕu muèn biÕt, 3) khã tr¶ lêi v× ®ã lµ viÖc hÖ<br /> th«ng tin mµ lÈn tr¸nh viÖc cung cÊp träng, bÊt ngê lín, 4) khã nãi v× th«ng tin<br /> th«ng tin. XÐt vÝ dô sau: cung cÊp kh«ng cã lîi cho ng­êi nghe.v.v...<br /> (6) 인서: 어떻게 된 거야? Inseo: ThÕ nµo råi? XÐt vÝ dô sau:(13)<br /> 경서: 새벽에나 끝날 거 같다더니 빨리 (7) 인호: 근데 이유가 뭐예요?... 왜 인호란<br /> 들어왔다? 이름을 전설로 바꿨어요?<br /> Kyoungseo: T­ëng s¸ng sím mai míi Inho: Nh­ng lÝ do lµ g× thÕ? T¹i sao anh<br /> xong, vÒ sím nhØ? l¹i ®æi tªn Inho thµnh Jeonseol?<br /> 인서: 뭐야? 손은 왜 다쳤고 휴대폰은 왜 전설: (굳어지고)...! Jeonseol: (nghiªm<br /> 박살이 난 건데? nÐt mÆt)...!<br /> Inseo: G× thÕ nµy? Sao tay chÞ bÞ 인호: (조심스레) 뭐... 말 못 할 이유라도 있어요?<br /> th­¬ng? Sao ®iÖn tho¹i l¹i vì n¸t thÕ nµy? Inho: (thËn träng): Sao?... Anh cã<br /> 경서:저녁은 먹었어? Kyoungseo: Em ¨n chuyÖn khã nãi µ?<br /> tèi råi chø? 전설: (괴로운 듯 한 숨 쉬며 외면하면)...!<br /> 인서:말 돌리지 말고. 무슨 일이야? 무슨 Jeonseol (thë dµi vÎ ®au buån, kh«ng ®¸p)...!<br /> 일인데, 내가 기다릴 거 뻔히 알면서 그러고 인호:(느끼고) 알았어요... 그렇게 힘든 애기라면...<br /> 있었어? Inseo: §õng cã l¶ng tr¸nh n÷a. Cã Inho (c¶m th«ng): §­îc råi... nÕu lµ<br /> chuyÖn g× thÕ? Cã chuyÖn g× mµ biÕt lµ em chuyÖn buån ®Õn møc Êy th×...<br /> ®îi mµ l¹i nh­ thÕ? 전설: 그래요... 힘든 애기예요... 두번 다시<br /> 경서:하니 깨겠다. Kyoungseo: Hani thøc 떠올리고 싶지 않은 기억이니까... 하지만<br /> giÊc mÊt. 인호씨가 듣구 싶다면 말해줄게요...<br /> 인서:언니 Inseo: ChÞ. Jeonseol: Ph¶i... chuyÖn buån l¾m... ®ã<br /> 경서:아무 일도 없었어. 그냥 넘어져서 lµ kÝ øc mµ anh kh«ng muèn nhí l¹i lÇn<br /> 손도 다치고 휴대폰도 깨지고, 그래서 시간이 thø 2... nh­ng nÕu em muèn nghe th× anh<br /> 걸렸던 거뿐이야. Kyoungseo: Kh«ng cã sÏ nãi cho em biÕt.<br /> chuyÖn g× c¶. ChÞ bÞ vÊp ng· nªn bÞ x­íc ë<br /> (13)<br /> tay, ®iÖn tho¹i vì, vÒ nhµ muén th«i mµ. Mèi nh©n duyªn, tËp 22, c¶nh 32.<br /> (14)<br /> KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, cã tr­êng hîp sau khi<br /> 인서: 참 말이 된다. Inseo: Lµ thËt ®©y. tr¶ lêi, cung cÊp th«ng tin Sp2 míi hái lÝ do. Tuy<br /> 경서: 정말이야. Kyoungseo: ThËt mµ(15). nhiªn, tr­êng hîp nµy Ýt gÆp. (Cã d¹ng sau:... 근데<br /> Trong ®o¹n tho¹i trªn, cã thÓ nãi, 그런 건 와 묻습니까?... Nh­ng t¹i sao anh l¹i hái<br /> chuyÖn ®ã?) Mèi nh©n duyªn tËp 23, c¶nh 2.<br /> Kyoungseo kh«ng tr¶ lêi vµo chuyÖn em (15)<br /> B»ng chøng ngo¹i t×nh, tËp 6, nhµ Kyoungseo,<br /> g¸i gÆng hái v× kh«ng muèn em ph¶i lo Kyoungseo ®ang ch¨m chó vµo mµn h×nh m¸y tÝnh.<br /> <br /> <br /> Sè 4-2013 Nh©n lùc khoa häc x· héi 71<br /> tiÒn gi¶ ®Þnh vµ vËn ®éng héi tho¹i...<br /> <br /> 인호:...? Inho:...? KÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn 6000 phiÕu t­<br /> 전설: (괴로운 듯 한 숨 내쉬고)... 인호 대신 liÖu tiÕng Hµn chøa cÆp trao ®¸p hái-tr¶<br /> 전설로 이름을 바꾼 건 할머니셨어요... 그 lêi chØ rót ra ®­îc 83 phiÕu cã TG§ thiÕu<br /> 이름이 나한테 불행만 가져다줬으니까... t­êng minh. Trong ®ã, TG§ thuéc c¸c biÓu<br /> 그래서 그 불행을 어떤 식으로든 끊어주고 thøc ng÷ vi kh«ng thùc hiÖn H§H: 16<br /> 싶으셨나 봐요...(16) phiÕu (19 %), ë BTNVH: 67 phiÕu (81%).<br /> Jeonseol (thë dµi): Bµ ®· ®æi tªn Inho Cã 5 phiÕu chøa 2 TG§ thiÕu t­êng minh.<br /> thµnh Jeonseol cho anh... V× c¸i tªn ®ã chØ Tæng sè tr­êng hîp TG§ thiÕu t­êng<br /> mang l¹i bÊt h¹nh cho anh th«i. Cã lÏ bµ minh lµ 72.<br /> muèn b»ng c¸ch nµo ®ã, chÊm døt nh÷ng 3.1. Ph¶n øng håi ®¸p ®èi víi hµnh<br /> bÊt h¹nh ®ã cho anh... ®éng hái thùc hiÖn bëi biÓu thøc ng÷ vi hái<br /> Th«ng tin Inho muèn biÕt liªn quan ®Õn chøa tiÒn gi¶ ®Þnh thiÕu t­êng minh<br /> kÝ øc ®au buån cña Jeonseol, tuy nhiªn Håi ®¸p cña c¸c BTNVH cã TG§ thiÕu<br /> quan hÖ cña hai ng­êi ®ñ gÇn gòi ®Ó t­êng minh thÓ hiÖn trªn cø liÖu nh­ sau:<br /> Jeonseol cã thÓ më lßng nãi ra t©m sù s©u 1) ph¶n øng b»ng th¸i ®é im lÆng: 12<br /> kÝn cña m×nh. phiÕu - 12 tr­êng hîp; 2) ph¶n øng b»ng<br /> Nh­ vËy, víi TG§ t­êng minh, V§HT lêi ®Ó lµm râ TG§: 54 phiÕu - 59 tr­êng<br /> trong ®o¹n tho¹i cã khëi ®Çu kh¸ thuËn hîp; 3) cung cÊp th«ng tin (hiÓu sai TG§):<br /> lîi, còng nhê vËy, diÔn tiÕn cña V§HT 01 phiÕu - 01 tr­êng hîp. Ph¶n øng håi<br /> ®­îc ph¸t triÓn thuËn lîi. ®¸p b»ng lêi cña ng­êi ®­îc hái h­íng tíi<br /> 3. TiÒn gi¶ ®Þnh thiÕu t­êng minh yªu cÇu lµm râ TG§ thiÕu t­êng minh<br /> vµ vËn ®éng héi tho¹i ®­îc tæng hîp nh­ ë b¶ng sau:<br /> B¶ng1: Ph¶n øng håi ®¸p b»ng lêi ®èi víi TG§ thiÕu t­êng minh<br /> STT Nhãm C¸c d¹ng ph¶n øng lêi ®¸p TÇn sè<br /> 1 네?/예? 네? /예? 7<br /> 2 뭘?/뭐? 뭘? 뭘요?/ N이/가 뭘요?/ 또 뭘요? 27<br /> 아, 뭘?/ 뭐가?/ 뭐가요?/ 응? 뭐가?...<br /> 3 무슨 소리? 무슨 소리(야)?/ 뭐라고?/ 대체 뭔 소립니가?/ 무슨 10<br /> 소리에요?/ 뭘 말이에요? 뭐, 뭔 말입니까?...<br /> 4 LÆp th«ng tin ch­a râ XuÊt hiÖn ®a d¹ng theo chñ ®Ò giao tiÕp. 15<br /> <br /> B»ng c¸ch lÆp l¹i tõ/côm tõ chØ th«ng 9) 영림: 혜란이 약 어딨어요? Youngrim:<br /> tin ch­a râ trong BTNVH, ng­êi nãi gi¸n Thuèc cña Hyeran ë ®©u nhØ?(16)<br /> tiÕp yªu cÇu ng­êi hái cung cÊp chi tiÕt h¬n 순임: 무슨 약이에요? Sunim: Thuèc nµo?<br /> vÒ th«ng tin trong TG§. D­íi ®©y lµ 2 trÝch Trong thùc tÕ giao tiÕp, viÖc ph¶n øng<br /> ®o¹n gåm BTNVH chøa TG§ thiÕu t­êng b»ng lêi ®èi víi c¸c TG§ thiÕu t­êng m×nh<br /> minh vµ ph¶n øng lêi ®¸p t­¬ng øng:) sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc h¬n th¸i ®é im<br /> lÆng, cho thÊy ý muèn céng t¸c, th¸i ®é<br /> 8) 재용: 니, 그날 왜 안 나왔냐? Jaeyong:<br /> Em, sao h«m ®ã em kh«ng tíi? (16)<br /> Mèi nh©n duyªn, tËp 32, c¶nh 1.<br /> 경서: 그날?(17) Kyoungseo: H«m ®ã? (17)<br /> B»ng chøng ngo¹i t×nh tËp 2, b·i biÓn.<br /> <br /> <br /> 72 Nh©n lùc khoa häc x· héi Sè 4-2013<br /> hoµng thÞ yÕn<br /> <br /> s½n sµng hîp t¸c, cung cÊp th«ng tin cña 보리:...? Bori:...?<br /> Sp2 ®èi víi ®èi t­îng giao tiÕp. 동호: 주차장에서 장신호씨 만난 날... C¸i<br /> 3.2. C¸c nhãm tiÒn gi¶ ®Þnh thiÕu t­êng h«m gÆp Shinho ë b·i xe Êy...<br /> minh 보리:...야! 힘들었어예!...(19) Bori: µ. V©ng ¹.<br /> Khi TG§ thiÕu t­êng m×nh ch­a ®­îc ViÖc gi¶i thÝch râ ®èi t­îng/ sù viÖc<br /> lµm râ th× giao tiÕp khã thu ®­îc thµnh ®­îc chØ xuÊt trong BTNVH chøa ®¹i tõ<br /> c«ng. Tïy theo hoµn c¶nh giao tiÕp cô thÓ, thay thÕ lµ yªu cÇu mµ biÓu thøc t­êng<br /> ng­êi hái gi¶i thÝch, bæ sung hoÆc x¸c minh hãa TG§ ph¶i ®¸p øng ®Ó ng­êi hái<br /> nhËn râ TG§ ®Ó ®èi t­îng giao tiÕp cã ®ñ cã thÓ nhËn ®­îc th«ng tin cÇn thiÕt mét<br /> c¨n cø cung cÊp ®óng th«ng tin m×nh ch­a c¸ch chÝnh x¸c.<br /> biÕt cÇn biÕt. TG§ thiÕu t­êng minh lµ do Nhãm 3. Do kh«ng ®Ò cËp tíi t×nh<br /> c¸c lÝ do sau: 1) do tØnh l­îc c¸c thµnh huèng/ th«ng tin liªn quan.<br /> phÇn cña BTNVH; 2) do kh«ng lµm râ ®èi Kh«ng ®Ò cËp tíi t×nh huèng liªn quan<br /> t­îng ®­îc thay thÕ/ ngÇm chØ; 3) do khiÕn TG§ th«ng b¸o-có ph¸p thiÕu t­êng<br /> kh«ng ®Ò cËp tíi t×nh huèng/ th«ng tin liªn minh. BTNVH chøa nh÷ng TG§ nµy<br /> quan.v.v... th­êng biÓu ®¹t nh÷ng néi dung nh­: 1)<br /> Nhãm 1. Do tØnh l­îc c¸c thµnh hái vÒ suy nghÜ cña ®èi ph­¬ng, 2) hái vÒ<br /> phÇn cña BTNVH t©m tr¹ng ®èi ph­¬ng, 3) yªu cÇu ®èi<br /> Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn ph­¬ng x¸c nhËn mét sù viÖc nµo ®ã, 4)<br /> TG§ thiÕu t­êng minh lµ bÞ tØnh l­îc c¸c hái vÒ môc ®Ých hµnh ®éng cña ®èi ph­¬ng,<br /> thµnh phÇn trong kÕt cÊu cña BTNVH. Cô 5) hái vÒ dù ®Þnh cña ®èi ph­¬ng.v.v...<br /> thÓ lµ, BTNVH cã thÓ bÞ tØnh l­îc chñ (12) 해성: 넌 괜찮아? Haeseong: CËu<br /> ng÷, bæ ng÷, ®Þnh ng÷, tr¹ng ng÷.v.v... kh«ng sao chø?<br /> H·y xÐt vÝ dô sau: 경서: 뭐가? Kyoungseo: VÒ ®iÒu g×?<br /> (10) 인서: 어떡할 거야? Inseo: (ChÞ) ®Þnh 해성: 혜란이하고, 어때? 같이 일 할 만해?<br /> (lµm) thÕ nµo? Haeseong: Víi Hyeran, thÕ nµo? KÕt<br /> 경서: 뭘? Kyoungseo: Lµm g×? hîp tèt chø?<br /> 인서: 주홍글씨 말이야. 쓸 거야? 말 거야? 경서: 그렇지, 뭐. 작가하고 배우는 연습할<br /> (l­îc)(18) 때 말고는 별로 부딫칠 일이 없으니까(20).<br /> Inseo: Vë Juhonggeul-ssi Êy. ChÞ ®Þnh Kyoungseo: TÊt nhiªn råi. V× biªn kÞch vµ<br /> viÕt hay kh«ng viÕt? diÔn viªn ngoµi nh÷ng buæi tËp ra th× còng<br /> V× Inseo ®· l­îc bá phÇn bæ ng÷ trong kh«ng cã viÖc g× va ch¹m mµ.<br /> BTNVH khi thùc hiÖn H§H nªn Kyoungseo T­ liÖu kh¶o s¸t cho thÊy, cã thÓ v× h¬n<br /> kh«ng hiÓu ý em g¸i ®Þnh hái g×. mét trong nh÷ng nguyªn nh©n nªu trªn<br /> Nhãm 2. Do kh«ng lµm râ ®èi t­îng khiÕn TG§ trong BTNVH thiÕu t­êng<br /> ®­îc thay thÕ hoÆc ngÇm chØ minh. XÐt vÝ dô d­íi ®©y:<br /> Sö dông ®¹i tõ/ phã tõ/ tÝnh tõ chØ xuÊt; (13) 용진: 별일없이 잘 넘어간 거야?<br /> sö dông ®¹i tõ phiÕm chØ, ®¹i tõ nh©n Yongjin: V­ît qua mäi chuyÖn thuËn lîi<br /> x­ng. v.v... khi ch­a lµm râ ®èi t­îng ®­îc chø?<br /> thay thÕ hay ngÇm ¸m chØ còng khiÕn cho 재용: 예? Jaeyong: D¹?<br /> TG§ thiÕu t­êng minh.<br /> (11) 동호: 그날... 많이 힘들었죠?–Dongho: (18)<br /> B»ng chøng ngo¹i t×nh tËp 19, bÕp nhµ Kyeoengseo.<br /> H«m ®ã... ch¾c vÊt v¶ l¾m? (19)<br /> Mèi nh©n duyªn, tËp 32, c¶nh 23.<br /> <br /> <br /> Sè 4-2013 Nh©n lùc khoa häc x· héi 73<br /> tiÒn gi¶ ®Þnh vµ vËn ®éng héi tho¹i...<br /> <br /> 용진: 애 엄마 말이야. 감독 만나서 별일 ®ã chø?<br /> 없었대? 풍호: 그놈이 누군데? Pungho: G· ®ã lµ<br /> Yongjin: Lµ mÑ con bÐ Êy. MÑ nã gÆp ai kia?<br /> ®¹o diÔn mäi chuyÖn tèt ®Ñp chø? 상태: 저번에 일본 놈 작살낸 놈.<br /> 재용: 감독을 못 만나고 들어왔나봐요(21). Sangthe: G· lÇn tr­íc ®¸nh g· ng­êi<br /> Jaeyong: H×nh nh­ kh«ng gÆp ®­îc nªn NhËt mét trËn t¬i bêi Êy.<br /> l¹i vÒ råi ¹. 풍호: 일본 놈 작살? 아하 그 놈... (l­îc)(24)<br /> BTNVH trong ®o¹n tho¹i trªn bÞ tØnh Pungho: §¸nh g· ng­êi NhËt mét trËn<br /> l­îc chñ ng÷ vµ kh«ng cung cÊp t×nh t¬i bêi? µ ha... g· ®ã...<br /> huèng/ th«ng tin liªn quan. ChÝnh v× vËy, Trong ®o¹n tho¹i trªn, hai bªn giao tiÕp<br /> ®Ó ng­êi nghe cung cÊp th«ng tin, ng­êi ®Òu hiÓu râ “g· ®ã” lµ ng­êi nh­ thÕ nµo<br /> hái ®· ph¶i bæ sung thªm chñ ng÷ bÞ tØnh trong khi ng­êi ngoµi cuéc chØ cã thÓ biÕt<br /> l­îc vµ cung cÊp th«ng tin liªn quan trong nh©n vËt thø 3 ®ã lµ: “G· kh«ng cã c¬ may<br /> biÓu thøc t­êng minh hãa TG§(22). nµo/ G· lÇn tr­íc ®¸nh g· ng­êi NhËt mét<br /> 3.3. BiÓu thøc t­êng minh hãa tiÒn gi¶ ®Þnh trËn t¬i bêi”...<br /> 1) VÒ chñ thÓ t­êng minh hãa TG§ 3) VÒ ph­¬ng thøc t­êng minh hãa TG§<br /> Th«ng tin TG§ thiÕu t­êng minh C¸c ph­¬ng thøc t­êng minh hãa TG§<br /> th­êng ®­îc b¶n th©n ng­êi hái lµm râ, trong c¸c BTNVH ®­îc thiÕt lËp theo c¸c<br /> Tuy nhiªn, còng cã tr­êng hîp dùa vµo nguyªn nh©n khiÕn TG§ m¬ hå, kh«ng râ<br /> ng­êi ®­îc hái nh­ d­íi ®©y: rµng. Cô thÓ nh­ sau:<br /> (14) 용진: 들어오면서 못 봤지?Yongjin: a. Bæ sung thµnh phÇn bÞ tØnh l­îc<br /> Khi vµo kh«ng gÆp chø? trong BTNVH.<br /> 재용: 누구?? 혜란이 어머니요? Jaeyong: (16) 순임: 병원이 어디예요? Sun im:<br /> Ai ¹? MÑ cña Hyeran Êy ¹? BÖnh viÖn ë ®©u?<br /> 용진: 응, 갔지? 번써 갔지?Yongjin: õ, ®i 영림: 네? Youngsim: D¹?<br /> råi h¶? §i råi ph¶i kh«ng? 순임: 혜란이가 사산한 병원이에요. (l­îc)<br /> 재용: 예(23) Jaeyong: V©ng ¹. Sunim: BÖnh viÖn n¬i Hyeran bÞ sÈy<br /> 2) VÒ møc ®é t­êng minh hãa TG§ thai Êy.<br /> Mèi quan hÖ t­¬ng t¸c gi÷a hai bªn 영림: 해산포에 있는 해산병원이에요. (l­îc)(25)<br /> tham gia giao tiÕp cµng gÇn gòi, hä cµng Youngrim: Lµ bÖnh viÖn Haesan ë<br /> cã nhiÒu ®iÓm chung vµ dÔ dµng, nhanh Haesanpo.<br /> chãng hiÓu nhau h¬n.<br /> XÐt t×nh huèng sau: (20)<br /> B»ng chøng ngo¹i t×nh tËp 39, Qu¸n cµ phª/<br /> (15) 풍호:... 게임 잡혔다며? Pungho: Haeseung ngåi ®èi diÖn víi Kyoungseo.<br /> (21)<br /> B»ng chøng ngo¹i t×nh, tËp 41, nhµ Kyoungseo,<br /> Nghe nãi ®· lªn lÞch thi ®Êu råi ¹? Jaeyong ®ang ®Æt Hani ngñ.<br /> 상태: 어... 그게 잡히긴 잡혔는데 Sangthe: (22)<br /> Cã thÓ thÊy, TG§ thuéc nhãm 2 lµ c¸c TG§ tõ vùng<br /> - g¾n víi mét tõ hoÆc mét tæ hîp tõ; TG§ trong nhãm<br /> ê... Lªn lÞch th× lªn råi... 1 vµ nhãm 3 lµ c¸c TG§ th«ng b¸o có ph¸p - g¾n víi<br /> 풍호: 누구야? Pungho: Ai thÕ ¹? viÖc ph©n bè trung t©m th«ng b¸o trong c©u. Tham<br /> kh¶o Lª §«ng, Ng÷ nghÜa - ng÷ dông c©u hái chÝnh<br /> 상태: 운도 지지리도 없는 놈 Sangthe: G·<br /> danh (trªn ng÷ liÖu tiÕng ViÖt), luËn ¸n tiÕn sÜ, §¹i häc<br /> kh«ng cã c¬ may nµo Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ<br /> 풍호: (계속 하면서) 무슨 소리야? Pungho Néi, 1996, tr.39.<br /> 23)<br /> B»ng chøng ngo¹i t×nh, tËp 44.<br /> (hái tiÕp): Anh b¶o sao? (24)<br /> Gµ trèng nu«i con tËp 1, c¶nh 72.<br /> 상태: 그놈 알지? Sangthe: CËu biÕt g· (25)<br /> B»ng chøng ngo¹i t×nh, tËp 34.<br /> <br /> <br /> 74 Nh©n lùc khoa häc x· héi Sè 4-2013<br /> hoµng thÞ yÕn<br /> <br /> b. Bæ sung th«ng tin vÒ ®èi t­îng/ minh th× giao tiÕp sÏ thµnh c«ng.<br /> tr¹ng th¸i ®­îc thay thÕ hoÆc ngÇm chØ KÕt luËn<br /> gi¶i thÝch cô thÓ “ngµy ®ã” lµ “ngµy nµo”, Cã thÓ thÊy, gi÷a TG§ vµ V§HT cã mèi<br /> “g· ®ã” lµ “g· nµo”, “nh­ thÕ” lµ “nh­ thÕ quan hÖ g¾n bã trùc tiÕp vµ mËt thiÕt. Tïy<br /> nµo” v.v... theo møc ®é t­êng minh cña TG§ trong<br /> (17) 하리:... 김선생님.Hari:... C« gi¸o Kim. BTNVH, V§HT cã kh¶ n¨ng x¸c lËp<br /> 레지: 왜 뭐 할말 있어? Reji: Sao, em ®Þnh nh÷ng m« h×nh cÊu tróc ®o¹n tho¹i ®a<br /> nãi g×? d¹ng. Ng­îc l¹i, th«ng qua V§HT, TG§<br /> 하리: (좀 머뭇대다) 저한테 왜 그러세요? thiÕu t­êng minh ®­îc t­êng minh hãa,<br /> Hari (Êp óng) Sao c« l¹i nh­ thÕ ®èi víi t¹o tiÒn ®Ò cho hµnh ®éng tr¶ lêi cung cÊp<br /> em? th«ng tin.(26)<br /> 레지: 뭐가? Reji: Lµ sao? §Ó thµnh c«ng trong giao tiÕp, cÇn thiÕt<br /> 하리: 왜 절 그렇게 미워하시는데요 (l­îc)(26) cã mét sù t­¬ng t¸c chÆt chÏ gi÷a hai bªn<br /> Hari: Sao c« ghÐt em thÕ... tham gia giao tiÕp, sù th«ng hiÓu vµ quan<br /> c. Cung cÊp bæ sung th«ng tin/ t×nh t©m ®Õn ®èi ph­¬ng, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn<br /> huèng liªn quan: Sö dông BTNVH nguyªn nh÷ng th«ng tin ®­îc chuyÓn t¶i b»ng<br /> cÊp hoÆc/ vµ kÕt hîp víi BTNVH t­êng nh÷ng yÕu tè phi ng«n ng÷, ý thøc ®iÒu<br /> minh nh»m lµm râ t×nh huèng/ hoµn c¶nh chØnh quan ®iÓm, lËp tr­êng cè h÷u cña<br /> hoÆc cung cÊp th«ng tin liªn quan(27). b¶n th©n cho phï hîp víi t×nh huèng giao<br /> (18) 준식: (진정시키며) 아니... 결혼 못 tiÕp cô thÓ.<br /> 하겠단 이유가 뭐야?<br /> Junsik (trÊn tÜnh): VËy... lÝ do cËu TµI LIÖU THAM KH¶O<br /> kh«ng thÓ kÕt h«n lµ g×? 1. §ç H÷u Ch©u (2005), §ç H÷u Ch©u<br /> 신호: (망설이고)...! Shinho (hoang mang)...! tuyÓn tËp, tËp 2 §¹i c­¬ng - Ng÷ dông häc<br /> 준식 (버럭) 이유가 뭐냐고!!! Junsik(næi - Ng÷ ph¸p v¨n b¶n, Nxb. Gi¸o dôc, 927tr.<br /> c¸u): LÝ do lµ g×!!! 2. Lª §«ng (1996), Ng÷ nghÜa - ng÷ dông<br /> 신호: (망설인다)...! Shinho (hoang mang)...! c©u hái chÝnh danh (trªn ng÷ liÖu tiÕng ViÖt),<br /> 준식 (화나 멱살 잡으며) 대체 파혼하겠 luËn ¸n tiÕn sÜ, §¹i häc Khoa häc x· héi vµ<br /> 다는 이유가 뭐냐구 묻잖아 이놈아? Junsik Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.<br /> (næi giËn, tóm ngùc ¸o Shinho): Tao ®ang 3. NguyÔn ThiÖn Gi¸p (2009), Dông häc<br /> hái rèt cuéc th× lÝ do tõ h«n lµ g× mµ, c¸i ViÖt ng÷, Nxb. §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 235tr.<br /> th»ng nµy? 4. 김길영 외 (2003), 한국어 화용론, 세종<br /> 신호: 저한테... 아이가 있습니다! (l­îc)(28) 물판사, 194.<br /> Shinho: Ch¸u... cã con ¹<br /> Ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c vèn tri thøc chung (26)<br /> Gµ trèng nu«i con, tËp 3, c¶nh 38.<br /> (27)<br /> ®­îc hai bªn giao tiÕp së h÷u vµ ®­a ra Austin gäi c¸c biÓu thøc ng÷ vi cã ®éng tõ ng÷ vi lµ<br /> biÓu thøc ng÷ vi t­êng minh (explicit). (“T«i hái mai<br /> mét TG§ t­êng minh sÏ gãp phÇn chuÈn anh cã ®i kh«ng?”); gäi c¸c biÓu thøc vÉn cã hiÖu lùc ë<br /> bÞ nÒn t¶ng, c¬ së cho cuéc tho¹i diÔn tiÕn lêi nh­ng kh«ng cã ®éng tõ ng÷ vi lµ biÓu thøc ng÷ vi<br /> nguyªn cÊp (primary) hay biÓu thøc ng÷ vi hµm Èn<br /> thuËn lîi. Mçi khi trao lêi hay trao ®¸p, (implicit). (“Mai anh cã ®i kh«ng?”). DÉn theo §ç H÷u<br /> trong c¶ qu¸ tr×nh liªn t­¬ng t¸c, nÕu hai Ch©u, §ç H÷u Ch©u tuyÓn tËp, tËp 2 §¹i c­¬ng - Ng÷<br /> dông häc - Ng÷ ph¸p v¨n b¶n, Nxb. Gi¸o dôc, 2005, tr<br /> bªn tham gia giao tiÕp ®Òu cã ý thøc céng 454~455.<br /> t¸c, kÞp thêi bæ sung TG§ thiÕu t­êng (28)<br /> Mèi nh©n duyªn, tËp 44, c¶nh 30.<br /> <br /> <br /> Sè 4-2013 Nh©n lùc khoa häc x· héi 75<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2